SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC


KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC CHUẨN BỊ CHO KỲ THI
TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 – LẦN 1
MÔN: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề


(Đề thi có 4 trang)

Mã đề thi: 401
Câu 1: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới diễn ra đầu tiên ở khu vực nào sau đây?
A. Đông Nam Á. B. Đông Bắc Á. C. Đông Phi. D. Đông Âu.
Câu 2: Tháng 3 năm 1921, Đảng Bônsêvích quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới ở nước Nga trong bối cảnh nào sau đây?
A. Kinh tế phát triển mạnh mẽ.
B. Nga trở thành trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới.
C. Kinh tế bị tàn phá nghiêm trọng.
D. Nga trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới.
Câu 3: Từ năm 1960 đến năm 1973, nền kinh tế của quốc gia nào sau đây có bước phát triển “thần kì”?
A. Mianma. B. Nhật Bản. C. Campuchia. D. Brunây.
Câu 4: Quốc gia nào sau đây ở Mĩ Latinh giành được độc lập năm 1959?
A. Ai Cập. B. Trung Quốc. C. Cuba. D. Lào.
Câu 5: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng xã hội nào sau đây lãnh đạo phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản?
A. Tư sản B. Nông dân. C. Văn thân, sĩ phu. D. Địa chủ.
Câu 6: Vai trò lịch sử của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng đã chấm dứt với sự kiện nào sau đây?
A. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
B. Vụ mưu sát tên trùm mộ phu Badanh ở Hà Nội.
C. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam.
D. Thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái.
Câu 7: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) đã xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Đông Dương là gì?
A. Chống đế quốc, phong kiến. B. Chống phát xít, chống chiến tranh.
C. Mở rộng Mặt trận Dân chủ Đông Dương. D. Phát triển lực lượng vũ trang cách mạng.
Câu 8: Sự kiện nào sau đây đã tạo nên sự phân chia đối lập về kinh tế, chính trị giữa Đông Âu xã hội chủ nghĩa và Tây Âu tư bản chủ nghĩa?
A. Kế hoạch Mácsan.
B. Học thuyết Truman.
C. Sự ra đời Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.
D. Sự ra đời Tổ chức Hiệp ước Vácsava.
Câu 9: Sau Chiến tranh lạnh, lĩnh vực nào sau đây là trọng điểm phát triển của các quốc gia?
A. Chính trị. B. Quốc phòng. C. Văn hóa. D. Kinh tế.
Câu 10: Phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam bùng nổ trong bối cảnh nào sau đây?
A. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.
B. Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.
C. Tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới.
D. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
Câu 11: Năm 1949, quốc gia nào sau đây nắm 3/4 dự trữ vàng của thế giới?
A. Hunggari. B. Phần Lan. C. Mĩ. D. Thái Lan.
Câu 12: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Đông Dương (1919-1929) đã dẫn đến sự ra đời của giai cấp xã hội nào sau đây?
A. Đại địa chủ. B. Tiểu địa chủ. C. Nông dân. D. Tư sản.
Câu 13: Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức được kí kết (1972) có ý nghĩa nào sau đây?
A. Đánh dấu nước Đức tái thống nhất.
B. Chấm dứt tình trạng Chiến tranh lạnh ở châu Âu.
C. Làm cho tình hình căng thẳng ở châu Âu giảm đi rõ rệt.
D. Đánh dấu sự xuất hiện của hai nhà nước Đức.
Câu 14: Đấu tranh đòi tự do, dân sinh, dân chủ là mục tiêu trước mắt của phong trào cách mạng nào sau đây ở Việt Nam?
A. Phong trào cách mạng 1930-1935. B. Phong trào