ĐỀ THI 2018-2019

đề thi Hóa học Hóa học 10
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       6      0
Ngày đăng 2018-12-02 22:48:24 Tác giả Đương Nguyễn Minh loại .doc kích thước 0.06 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TRƯỜNG THPT ĐẦM DƠI TỔ HÓA HỌC MÃ ĐỀ: 001 ĐỀ THI HKI NĂM 2018-2019 MÔN Hoá Học, Khối 10 Thời gian làm bài: 60 phút (Đề thi gồm 2 trang giấy A4) Cho biết nguyên tử khối: H (1); He(4); Li(7); C(12); N(14); O(16); Na(23); Mg(24); Al(27), P(31); S(32); Cl(35,5); K(39); Ca(40); Cr(52); Fe(56); Cu(64); Zn(65); Ag(108); Br(80). Phần I: Trắc nghiệm Câu 1: Số electron và số khối trong hạt nhân nguyên tử là: A. 80; 201 B. 80; 121 C. 201; 80 D. 121; 80 Câu 2: Cấu hình e của nguyên tố X là 1s22s22p63s1. Biế

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
TRƯỜNG THPT ĐẦM DƠI
TỔ HÓA HỌC
MÃ ĐỀ: 001
 
ĐỀ THI HKI NĂM 2018-2019
MÔN Hoá Học, Khối 10
Thời gian làm bài: 60 phút
(Đề thi gồm 2 trang giấy A4)
Cho biết nguyên tử khối: H (1); He(4); Li(7); C(12); N(14); O(16); Na(23); Mg(24); Al(27), P(31); S(32); Cl(35,5); K(39); Ca(40); Cr(52); Fe(56); Cu(64); Zn(65); Ag(108); Br(80).
Phần I: Trắc nghiệm
Câu 1: Số electron và số khối trong hạt nhân nguyên tử là:
A. 80; 201  B.  80; 121   C. 201; 80  D. 121; 80
Câu 2: Cấu hình e của nguyên tố X là 1s22s22p63s1. Biết rằng X có số khối là 24 thì trong hạt nhân của X có:
A. 24 proton               B. 11 proton, 13 nơtron     
C. 11 proton, số nơtron không định được       D. 13 proton, 11 nơtron
Câu 3: Nguyên tử có cấu tạo như thế nào?
A. Nguyên tử được cấu tạo bởi ba loại hạt: proton, nơtron, electron.
B. Nguyên tử có cấu tạo bởi hạt nhân và vỏ electron.
C. Nguyên tử cấu tạo bởi các điện tử mang điện âm.
D. Nguyên tử cấu tạo bởi các hạt nhân mang điện dương và lớp vỏ electron mang điện âm.   
Câu 4: Kí hiệu nguyên tử cho biết những điều gì về nguyên tố X?
A. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tử.  B. Số hiệu nguyên tử.
C. Số khối của nguyên tử.     D. Số hiệu nguyên tử và số khối.
Câu 5: Một nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron ở lớp ngoài cùng cũng là 6, cho biết X là nguyên tố hóa học nào sau đây?
A. oxi(Z = 8)  B. lưu huỳnh (z = 16)  C. Fe (z = 26) D. Cr (z = 24)
Câu 6: Biết tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử là 276. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 40. Số hạt nơtron trong nguyên tử này là:
A. 79   B. 118    C. 197   D. 236
Câu 7: Ngtử của một ngtố X có tổng số các loại hạt 115. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt. Kí hiệu ngtử của X
A.   B.    C.   D.
Câu 8: Cấu hình electron của nguyên tử 30Zn là:
A. 1s22s22p63s23p64s23d10        B. 1s22s22p63s23p63d104s2             
C. 1s22s22p63s23p63d94s2            D. 1s22s22p63s23p63d10
Câu 9: Trong tự nhiên Ag có hai đồng vị, trong đó đồng vị 109Ag chiếm 44%. Biết = 107,88. Nguyên tử khối của đồng vị thứ hai của Ag là bao nhiêu?
A. 106,78  B.107,53   C. 107,00   D. 108,23
Câu 10:Trong tự nhiên, nguyên tố
ôm có hai đồng vị . Nếu khối lượng nguyên tử trung bình của
ôm là 79,91 thì thành phần phần trăm (%) hai đồng vị này là:
A. 35,0 và 60,0 B. 45,5 và 54,5  C. 54,5 và 45,5  D. 61,8 và 38,2
Câu 11: Cho phương trình hoá học: aFeS +  bH2SO4                  cFe2(SO4)3  + d SO2     +    fH2O
Sau khi cân bằng phương trình hoá học thì giá trị b bằng bao nhiêu:
A. 10. B. 14. C. 4. D. 15.
Câu 12: Cấu hình electron ở lớp ngoài cùng của các nguyên tố là ns² np5. Liên kết của các nguyên tố này với nguyên tố kim loại kiềm thuộc loại liên kết nào sau đây?
 A. Liên kết cộng hóa trị không phân cực.  B. Liên kết cộng hóa trị có cực.
 C. Liên kết ion.     D. Liên kết bội.
Câu 13: Cation R3+ có cấu hình electron 1s22s22p6. Vị trí của nguyên tố R trong bảng tuần hoàn là   
 A. Chu kì 3, nhóm VIIIA. B. Chu kì 4, nhóm IIA. 
 C. Chu kì 3, nhóm VIIA. D. Chu kì 3, nhóm IIIA.
Câu 14: Cho 2 nguyên tố: X (Z = 13), Y (Z = 17). Công thức hợp chất tạo thành giữa X và Y là
                                                Trang 1/2 - Mã đề thi 001


A. XY B. XY2 C. X2Y2 D. XY3
Câu 15: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa là:              A. 8                                          B. 5                                          C. 7                                          D. 6.
Câu 16: Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HNO3 đặc, nóng dư thì thu được 8,064 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là
A. 8,96.     B. 6,16.          C. 6,72.            D. 10,08.
Câu 17: Cho m gam Cu phản ứng hết với dung dịch HNO3 thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí NO và NO2 có tỉ khối đối với H2 là 19. Giá trị của m là
      A. 25,6 gam.        B. 16 gam.            C. 2,56 gam.                  D. 8 gam.
Câu 18: Cho 38,7 gam hỗn hợp kim loại Cu và Zn tan hết trong dung dịch HNO3, sau phản ưngd thu được 8,96 lít khí NO (ở đktc) và không tạo ra NH4NO3. Vậy khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp sẽ là:
       A. 19,2 g và 19,5 g          B. 12,8 g và 25,9 g             C. 9,6 g và 29,1 g      D. 22,4 g và 16,3 g
Câu 19: Cho 1,68 gam bột Mg tác dụng vừa đủ với 500ml dung dịch HNO3 xM. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và 0,448 lít khí NO duy nhất. Gía trị của x và khối lượng muối tạo thành trong dd Y lần lượt là
A. 0,36M và 18,36 gam   B. 0,36M và 11,16 gam    
C. 0,34M và 18,36 gam       D. 0,34M và 11,16 gam
Câu 20: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dd HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dd X thu được m gam muối khan. Giá trị m là: 
A. 38,72 gam   B. 35,50 gam                           C. 49,09 gam                   D. 34,36 gam
Phần II: Tự luận
Câu 1: Viết cấu hình electron của các nguyên tố 10Ne, 13Al và xác định vị trí của chúng trong bảng hệ thống tuần hoàn? Giải thích? Cho biết nguyên tố là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Giải thích? Dự đoán tính chất của chúng? Viết 5 ptpư minh họa cho mỗi chất (nếu có)?
Câu 2: Viết công thức electron, CTCT các chất sau? C2H2, C2H5NH2, H2O, C2H6O, H2SO4
Câu 3: Cân bằng các phản ứng ôxy hóa khử sau theo phương pháp thăng bằng electron.
 a.  Cu   +  HNO3                      Cu(NO3)2   +  NO   +    H2O
 b.  Mg  +    H2SO4              MgSO4   +  S    +    H2O
 c.   FeSO4   +  H2SO4                  Fe2(SO4)3  +  SO2     +    H2O
Câu 4: Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố R là RH4. Trong oxít cao nhất của nguyên tố R với oxi thì R chiếm 27,273% về khối lượng.
a. Xác định nguyên tố R.
b. Hợp chất (RO2). Viết pt pứ xảy ra (nếu có)
Khi cho RO2 tác dụng với dung dịch: NaAlO2, Ca(OH)2 thiếu, K2O, Ca(OH)2 dư, dung dịch KMnO4, Mg
c. Cho từ từ đến dư RO2 vào dung dịch Ba(OH)2. Hãy viết phương trình và biểu diễn mối tương quan giữa số mol RO2 và kết tủa thu được bằng đồ thị.
Câu 5: Cho 6,72 gam một kim loại R có hóa trị 2 khi tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 2,688 lít khí H2 ở (ĐKTC) và dung dịch A chứa 32,94 gam chất tan.
Xác định tên kim loại R.
           b.  Dung dịch A làm mất màu vừa đủ 50 ml dung dịch KMnO4 nồng độ x M. Xác định x?
HẾT
chú ý: Học sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn!
                                                Trang 1/2 - Mã đề thi 001


Nguồn:Đương Nguyễn Minh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỀ THI 2018-2019
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDE_001_ON_THI_HKI_20182019.doc[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
isi30q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-12-02 22:48:24
Loại file
doc
Dung lượng
0.06 M
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
6
đề thi ĐỀ THI 2018-2019

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • ĐỀ THI 2018-2019
  Hóa học 10
  ĐỀ THI 2018-2019

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2018

  Xem: 1

 • Đề thi thử 2018-2019 ( Văn)
  Ngữ văn 9
  Đề thi thử 2018-2019 ( Văn)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/2/2018

  Xem: 1

 • ĐỀ THI HSG 2018-2019
  Tin học
  ĐỀ THI HSG 2018-2019

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2019

  Xem: 0

 • Đề thi thử 2018-2019
  Ngữ văn 9
  Đề thi thử 2018-2019

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2017

  Xem: 0

 • ĐỀ THI 8 TUẦN (2018 - 2019)
  Lịch sử 12
  ĐỀ THI 8 TUẦN (2018 - 2019)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2018

  Xem: 0

 • Đề thi thử 2018-2019 - Văn
  Ngữ văn 9
  Đề thi thử 2018-2019 - Văn

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/2/2018

  Xem: 1

 • ĐỀ THI HKI-2018-2019
  ĐS-GT 11 Nâng cao
  ĐỀ THI HKI-2018-2019

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi ĐS-GT 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2019

  Xem: 0

 • Đề thi giữa HKI 2018-2019
  Vật lý 12
  Đề thi giữa HKI 2018-2019

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2018

  Xem: 0

 • Đề thi GV giỏi 2018-2019
  Giáo án khác
  Đề thi GV giỏi 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/11/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ THI HKI-2018-2019
  Toán học 11
  ĐỀ THI HKI-2018-2019

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2019

  Xem: 0