Đề thi 8 tuần HK I 2016-2017 đề thi Vật lý 10

Đăng ngày 10/26/2016 2:08:21 PM | Thể loại: Vật lý 10 | Lần tải: 40 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: docx
0 lần xem

SỞ GD - ĐT NAM ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I TRƯỜNG THPT NAM TRỰCNăm học 2016 – 2017 MÔN THI: VẬT LÝ LỚP 10 (Thời gian:60 phút không kể thời gian giao đề) PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM( 5 điểm) Câu 1. Chọn câu SAI. Toạ độ của 1 điểm trên trục 0x có thể dương hoặc âm. Toạ độ của 1 chất điểm trong..

Bình luận

Nội dung

SỞ GD - ĐT NAM ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I
TRƯỜNG THPT NAM TRỰC Năm học 2016 – 2017
MÔN THI: VẬT LÝ LỚP 10
(Thời gian:60 phút không kể thời gian giao đề)
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM( 5 điểm)
Câu 1. Chọn câu SAI.
Toạ độ của 1 điểm trên trục 0x có thể dương hoặc âm.
Toạ độ của 1 chất điểm trong các hệ qui chiếu khác nhau là như nhau.
Đồng hồ dùng để đo khoảng thời gian.
Giao thừa năm Mậu Thân là một thời điểm.
Câu 2: Chuyển động thẳng đều là chuyển động thẳng trong đó
A. vận tốc có độ lớn không đổi theo thời gian.
B. độ dời có độ lớn không đổi theo thời gian.
C. quãng đường đi được không đổi theo thời gian.
D. tọa độ không đổi theo thời gia
Câu 3.Một chất điểm chuyển động thẳng đều có phương trình chuyển động là
A. x = x0 + v0t + at2/2 B. x = x0 + vt C. x = v0 + at D. x = x0 - v0t + at2/2
Câu 4.Vận tốc của một vật chuyển động thẳng đều có các tính chất nào kể sau ?
A. Cho biết mức độ nhanh, chậm của chuyển động.
B. Có giá trị được tính bởi thương số giữa quảng đường và thời gian đi : s/t
C. Có đơn vị là m/s
D. Các tính chất A, B, C
Câu 5. Có 3 chuyển động với các phương trình nêu lần lượt ở A, B, C. Các phương trình nào là phương trình của chuyển động thẳng đều ?
A. x = -3(t-1) B.  C.  D. Cả 3 phương trình A,B,C
Câu 6.Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, véc tơ gia tốc tức thời có đặc điểm
A. Hướng thay đổi, độ lớn không đổi B. Hướng không đổi, độ lớn thay đổi
C. Hướng thay đổi, độ lớn thay đổi D. Hướng không đổi, độ lớn không đổi
Câu 7.Công thức liên hệ vận tốc và gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều
A. v = v0 + at2 B. v = v0 + at C. v = v0 – at D. v = - v0 + at
Câu 8.Trong công thức liên hệ giữ vận và gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều được xác định
A. Chuyển động nhanh dần đều a và v cùng dấu. Chuyển động chậm dần đều a và v trái dấu
B. Chuyển động nhanh dần đều a và v trái dấu. Chuyển động chậm dần đều a và v trái dấu
C. Chuyển động nhanh dần đều a và v trái dấu. Chuyển động chậm dần đều a và v cùng dấu
D. Chuyển động nhanh dần đều a và v cùng dấu. Chuyển động chậm dần đều a và v cùng dấu
Câu 9.Một chất điểm chuyển động theo trục Ox theo PT x = -t2 + 5t + 4, t(s); x (m). Chất điểm chuyển động:
nhanh dần đều rồi chậm dần đều theo chiều dương của trục Ox.
chậm dần đều rồi nhanh dần đều theo chiều dương của trục Ox
chậm dần đều rồi nhanh dần đều theo chiều âm của trục Ox
chậm dần đều theo chiều dương rồi nhanh dần đều theo chiều âm của trục Ox
Câu 10.Chọn câu sai
Chất điểm chuyển động theo một chiều với gia tốc a = 4m/s2 có nghĩa là
A. Lúc đầu vận tốc bằng 0 thì sau 1s vận tốc của nó bằng 4m/s
B. Lúc vận tốc bằng 2m/s thì sau 1s vận tốc của nó bằng 6m/s
C. Lúc vận tốc bằng 2/s thì sau 2s vận tốc của nó bằng 8m/s
D. Lúc vận tốc bằng 4m/s thì sau 2s vận tốc của nó bằng 12m/s
Câu 11.Kết quả đo đạc khi một đứa bé trượt xuống một cầu tuột như sau:
Thời điểm (s)
Vận tốc tức thời (m/s)
Dạng cầu tuột nào phù hợp với các thông số trên ?


A. Hình . B. Hình . C. Hình . D. Hình .
Câu 12.Điều nào sau đây là không đúng khi nói về chuyển động rơi tự do của các vật ?
A. Sự rơi tự do là sự rơi của một vật chỉ dưới tác dụng của trọng lực.
B. Các vật rơi tự do ở

Sponsor Documents