Đề Thi Đề Cao Đẳng:Đề Thi Cao Đẳng 943 Môn Sinh 2008

đề thi Sinh học Sinh học 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
fd13wq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2011-06-11 06:28:20
Loại file
pdf
Dung lượng
0.21 M
Trang
6
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

<!DOCTYPE html<br>!--[if IE]> <![endif]--> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: SINH HỌC, khối B Thời gian làm bài: 90 phút. (Đề thi có 06 trang) Mã đề thi

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

!--[if IE]>
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
ĐỀ CHÍNH THỨC  
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008  
Môn thi: SINH HỌC, khối B  
Thời gian làm bài: 90 phút.  
(Đề thi có 06 trang)  
Mã đề thi 943  
Họ, tên thí sinh:..........................................................................  
Số báo danh:............................................................................  
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (43 câu, từ câu 1 đến câu 43):  
Câu 1: Theo quan niệm hiện đại về sự phát sinh sự sống, chất nào sau đây chưa có hoặc có rất ít  
trong khí quyển nguyên thuỷ của Quả Đất?  
A. Hơi nước (H  
2
O).  
B. Mêtan (CH  
4
).  
C. Ôxi (O  
2
).  
2 2  
D. Xianôgen (C N ).  
Câu 2: Trong quá trình phát sinh loài người, đặc điểm nào sau đây ở người chứng tỏ tiếng nói đã phát  
triển?  
A. Xương hàm bé.  
C. Góc quai hàm nhỏ.  
B. Răng nanh ít phát triển.  
D. Có lồi cằm rõ.  
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về plasmit?  
A. Plasmit là một phân tử ARN.  
B. Plasmit tồn tại trong nhân tế bào.  
C. Plasmit thường được sử dụng để chuyển gen của tế bào cho vào tế bào nhận trong kỹ thuật cấy  
gen.  
D. Plasmit không có khả năng tự nhân đôi.  
Câu 4: Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền?  
A. 0,01Aa : 0,18aa : 0,81AA.  
C. 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa.  
B. 0,81Aa : 0,18aa : 0,01AA.  
D. 0,81 Aa : 0,01aa : 0,18AA.  
Câu 5: Theo Thuyết tiến hoá tổng hợp thì tiến hoá nhỏ là quá trình  
A. biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn đến sự hình thành loài mới.  
B. hình thành các nhóm phân loại trên loài.  
C. duy trì ổn định thành phần kiểu gen của quần thể.  
D. củng cố ngẫu nhiên những alen trung tính trong quần thể.  
Câu 6: Có thể sử dụng phương pháp nào sau đây để nghiên cứu các quy luật di truyền ở người khi  
không thể tiến hành các phép lai theo ý muốn?  
A. Phương pháp nghiên cứu phả hệ.  
B. Phương pháp nghiên cứu tế bào.  
C. Phương pháp nghiên cứu tế bào kết hợp với nghiên cứu trẻ đồng sinh.  
D. Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh.  
Câu 7: Tần số alen của một gen được tính bằng  
A. tỉ lệ phần trăm các cá thể trong quần thể có kiểu hình do alen đó qui định tại một thời điểm xác  
định.  
B. tỉ lệ phần trăm các cá thể mang alen đó trong quần thể tại một thời điểm xác định.  
C. tỉ lệ phần trăm các cá thể trong quần thể có kiểu gen đồng hợp về alen đó tại một thời điểm xác  
định.  
D. tỉ số giữa các giao tử mang alen đó trên tổng số giao tử mà quần thể đó tạo ra tại một thời điểm  
xác định.  
Câu 8: Lai loài lúa mì có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14 (kí hiệu hệ gen là AA) với loài cỏ dại có bộ nhiễm  
sắc thể 2n = 14 (kí hiệu hệ gen là BB) được con lai có bộ nhiễm sắc thể n + n = 14 (kí hiệu hệ gen là  
AB) bị bất thụ. Tiến hành đa bội hoá tạo được loài lúa mì có bộ nhiễm sắc thể 2n + 2n = 28 (kí hiệu  
hệ gen là AABB). Đây là ví dụ về quá trình hình thành loài mới bằng con đường  
A. đa bội hoá.  
C. sinh thái.  
B. lai xa và đa bội hoá.  
D. địa lí.  
Trang 1/6 - Mã đề thi 943  Câu 9: Ở một loài động vật, các kiểu gen: AA quy định lông đen; Aa quy định lông đốm; aa quy định  
lông trắng. Xét một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền gồm 500 con, trong đó có 20 con  
lông trắng. Tỉ lệ những con lông đốm trong quần thể này là  
A. 4%.  
B. 32%.  
C. 16%.  
D. 64%.  
Câu 10: Trong chọn giống vật nuôi, người ta thường không tiến hành  
A. gây đột biến nhân tạo.  
C. lai kinh tế.  
B. lai khác giống.  
D. tạo các giống thuần chủng.  
Câu 11: Phát biểu nào sau đây không có trong học thuyết tiến hoá của Lamac?  
A. Sự tiến hoá diễn ra bằng sự củng cố ngẫu nhiên những đột biến trung tính, không liên quan với  
tác dụng của chọn lọc tự nhiên.  
B. Những biến đổi trên cơ thể do tác dụng của ngoại cảnh hoặc do tập quán hoạt động của động  
vật đều được di truyền và tích luỹ qua các thế hệ.  
C. Mọi cá thể trong loài đều nhất loạt phản ứng theo cách giống nhau trước điều kiện ngoại cảnh  
mới.  
D. Tiến hoá là sự phát triển có kế thừa lịch sử. Nâng cao dần trình độ tổ chức của cơ thể từ giản  
đơn đến phức tạp là dấu hiệu chủ yếu của quá trình tiến hoá hữu cơ.  
Câu 12: Theo quan niệm hiện đại, đơn vị tổ chức cơ sở của loài trong tự nhiên là  
A. nòi địa lí.  
B. nòi sinh thái.  
C. quần thể.  
D. nòi sinh học.  
Câu 13: Giả sử trong một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát các cá thể đều có kiểu gen Aa. Tính  
theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen AA trong quần thể sau 5 thế hệ tự thụ phấn bắt buộc là  
A. 48,4375%.  
B. 37,5000%.  
C. 46,8750%.  
D. 43,7500%.  
Câu 14: Giả sử một quần thể giao phối có thành phần kiểu gen là 0,21AA : 0,52Aa : 0,27aa, tần số  
của alen A và alen a trong quần thể đó là:  
A. A = 0,27; a = 0,73. B. A = 0,47; a = 0,53. C. A =0,53; a =0,47. D. A = 0,73; a = 0,27.  
Câu 15: Ở người, gen D qui định tính trạng da bình thường, alen d qui định tính trạng bạch tạng, cặp  
gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường; gen M qui định tính trạng mắt nhìn màu bình thường, alen m  
qui định tính trạng mù màu, các gen này nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên Y.  
Mẹ bình thường về cả hai tính trạng trên, bố có mắt nhìn màu bình thường và da bạch tạng, con trai  
vừa bạch tạng vừa mù màu. Trong trường hợp không có đột biến mới xảy ra, kiểu gen của mẹ, bố là  
M
m
M
M m M  
B. DdX X x DdX Y.  
M m M  
A. ddX X x DdX Y.  
M
M
M
C. DdX X x DdX Y.  
D. DdX X x ddX Y.  
Câu 16: Thuyết tiến hoá bằng các đột biến trung tính của Kimura được đề xuất dựa trên những  
nghiên cứu về sự biến đổi  
A. kiểu hình của cùng một kiểu gen.  
C. trong cấu trúc các phân tử prôtêin.  
B. số lượng nhiễm sắc thể.  
D. trong cấu trúc nhiễm sắc thể.  
Câu 17: Theo quan niệm hiện đại về quá trình phát sinh loài người, phát biểu nào sau đây là không  
đúng?  
A. Người và vượn người ngày nay có nguồn gốc khác nhau nhưng tiến hoá theo cùng một hướng.  
B. Người có nhiều đặc điểm giống với động vật có xương sống và đặc biệt giống lớp Thú (thể thức  
cấu tạo cơ thể, sự phân hoá của răng, ...).  
C. Trong lớp Thú thì người có nhiều đặc điểm giống với vượn người (cấu tạo bộ xương, phát triển  
phôi, ... ).  
D. Người có nhiều đặc điểm khác với vượn người (cấu tạo cột sống, xương chậu, tư thế đứng, não  
bộ, ...).  
Câu 18: Để phân biệt hai loài động vật thân thuộc bậc cao cần phải đặc biệt chú ý tiêu chuẩn nào sau  
đây?  
A. Tiêu chuẩn địa lí - sinh thái.  
B. Tiêu chuẩn sinh lí - hoá sinh.  
C. Tiêu chuẩn di truyền (tiêu chuẩn cách li sinh sản).  
D. Tiêu chuẩn hình thái.  
Trang 2/6 - Mã đề thi 943  Câu 19: Ở ruồi giấm, đột biến lặp đoạn trên nhiễm sắc thể giới tính X có thể làm biến đổi kiểu hình  
từ  
A. mắt trắng thành mắt đỏ.  
C. mắt lồi thành mắt dẹt.  
B. mắt dẹt thành mắt lồi.  
D. mắt đỏ thành mắt trắng.  
Câu 20: Phát biểu nào sau đây là đúng với định luật Hacđi – Vanbec?  
A. Trong những điều kiện nhất định thì trong lòng một quần thể giao phối tần số tương đối của các  
alen ở mỗi gen có khuynh hướng tăng dần từ thế hệ này sang thế hệ khác.  
B. Trong những điều kiện nhất định thì trong lòng một quần thể giao phối tần số của các alen trội  
có khuynh hướng tăng dần, tần số các alen lặn có khuynh hướng giảm dần qua các thế hệ.  
C. Trong những điều kiện nhất định thì trong lòng một quần thể giao phối tần số tương đối của các  
alen ở mỗi gen có khuynh hướng duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.  
D. Trong những điều kiện nhất định thì trong lòng một quần thể giao phối tần số tương đối của các  
alen ở mỗi gen có khuynh hướng giảm dần qua các thế hệ.  
Câu 21: Một gen cấu trúc dài 4080 ăngxtrông, có tỉ lệ A/G = 3/2, gen này bị đột biến thay thế một  
cặp A - T bằng một cặp G - X. Số lượng nuclêôtit từng loại của gen sau đột biến là:  
A. A = T = 720 ; G = X = 480.  
C. A = T = 419 ; G = X = 721.  
B. A = T = 721 ; G = X = 479.  
D. A = T = 719 ; G = X = 481.  
Câu 22: Thao tác nào sau đây thuộc một trong các khâu của kỹ thuật cấy gen?  
A. Cho vào môi trường nuôi dưỡng các virut Xenđê đã bị làm giảm hoạt tính để tăng tỉ lệ kết thành  
tế bào lai.  
B. Cắt và nối ADN của tế bào cho và ADN plasmit ở những điểm xác định tạo nên ADN tái tổ  
hợp.  
C. Dùng các hoocmôn phù hợp để kích thích tế bào lai phát triển thành cây lai.  
D. Cho vào môi trường nuôi dưỡng keo hữu cơ pôliêtilen glycol để tăng tỉ lệ kết thành tế bào lai.  
Câu 23: Tính trạng nào sau đây là tính trạng có hệ số di truyền cao?  
A. Khối lượng 1000 hạt của một giống lúa trong một vụ thu hoạch.  
B. Số lượng trứng gà Lơgo đẻ trong một lứa.  
C. Tỉ lệ bơ trong sữa của một giống bò.  
D. Sản lượng sữa của một giống bò trong một kì vắt sữa.  
Câu 24: Ở cà chua, gen A quy định tính trạng quả màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định tính  
trạng quả màu vàng. Lai những cây cà chua tứ bội với nhau (F ), thu được thế hệ lai (F ) phân li theo  
1
2
tỉ lệ 35 cây quả màu đỏ : 1 cây quả màu vàng. Cho biết quá trình giảm phân hình thành giao tử 2n  
diễn ra bình thường. Kiểu gen của F là  
A. AAAa x AAAa. B. AAAa x Aaaa.  
1
C. Aaaa x Aaaa.  
D. AAaa x AAaa.  
Câu 25: Ngô là cây giao phấn, khi cho tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ thì tỉ lệ các kiểu gen  
trong quần thể sẽ biến đổi theo hướng  
A. tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn và tỉ lệ kiểu gen dị hợp tăng dần.  
B. tỉ lệ kiểu gen dị hợp tăng dần, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp giảm dần.  
C. tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm dần, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tăng dần.  
D. tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội và tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm dần.  
Câu 26: Theo Kimura, tiến hoá diễn ra bằng sự  
A. củng cố ngẫu nhiên những đột biến trung tính, không liên quan với tác dụng của chọn lọc tự  
nhiên.  
B. củng cố ngẫu nhiên những đột biến có lợi, không liên quan tới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.  
C. tích luỹ những đột biến có lợi dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.  
D. tích luỹ những đột biến trung tính dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.  
Câu 27: Nhằm củng cố những tính trạng mong muốn ở cây trồng, người ta thường sử dụng phương  
pháp  
A. lai khác thứ.  
B. lai khác dòng kép. C. tự thụ phấn.  
D. lai khác dòng đơn.  
Câu 28: Sự kết hợp giữa giao tử 2n với giao tử 2n của cùng một loài tạo ra hợp tử 4n. Hợp tử này có  
thể phát triển thành thể  
A. tam bội.  
B. bốn nhiễm kép.  
C. tứ bội.  
D. bốn nhiễm.  
Trang 3/6 - Mã đề thi 943  Câu 29: Giả sử một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen ở thế hệ xuất phát là : 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa.  
Nếu cho tự thụ phấn nghiêm ngặt thì ở thế hệ sau thành phần kiểu gen của quần thể tính theo lý thuyết là:  
A. 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa.  
C. 0,375AA : 0,250Aa : 0,375aa.  
B. 0,375AA : 0,375Aa : 0,250aa.  
D. 0,125AA : 0,750Aa : 0,125aa.  
Câu 30: Bệnh, hội chứng nào sau đây ở người là hậu quả của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?  
A. Bệnh ung thư máu.  
C. Hội chứng Đao.  
B. Hội chứng Claiphentơ.  
D. Hội chứng Tơcnơ.  
Câu 31: Một trong những vai trò của quá trình giao phối ngẫu nhiên đối với tiến hoá là  
A. tạo alen mới làm phong phú thêm vốn gen của quần thể.  
B. tăng cường sự phân hoá kiểu gen trong quần thể bị chia cắt.  
C. phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể.  
D. phát tán các đột biến trong quần thể.  
Câu 32: Thể truyền thường được sử dụng trong kỹ thuật cấy gen là  
A. plasmit hoặc thể thực khuẩn.  
C. động vật nguyên sinh.  
B. nấm đơn bào.  
D. vi khuẩn E.Coli.  
Câu 33: Hiện tượng nào sau đây không phải là biểu hiện của đột biến?  
A. Một bé trai có ngón tay trỏ dài hơn ngón tay giữa, tai thấp, hàm bé.  
B. Một cành hoa giấy màu trắng xuất hiện trên cây hoa giấy màu đỏ.  
C. Sản lượng sữa của một giống bò giữa các kì vắt sữa thay đổi theo chế độ dinh dưỡng.  
D. Lợn con mới sinh ra có vành tai bị xẻ thuỳ, chân dị dạng.  
Câu 34: Những cơ thể sinh vật mà bộ nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng là một bội số của bộ đơn  
bội, lớn hơn 2n (3n hoặc 4n, 5n, ...) thuộc dạng nào trong các dạng đột biến sau đây?  
A. Thể đa bội.  
B. Thể lưỡng bội.  
C. Thể đơn bội.  
D. Thể lệch bội (dị bội).  
Câu 35: Theo quan niệm hiện đại về quá trình phát sinh sự sống trên Quả Đất, mầm mống những cơ  
thể sống đầu tiên được hình thành ở  
A. trên mặt đất.  
C. trong không khí.  
B. trong nước đại dương.  
D. trong lòng đất.  
Câu 36: Một nhiễm sắc thể bị đột biến có kích thước ngắn hơn so với nhiễm sắc thể bình thường.  
Dạng đột biến tạo nên nhiễm sắc thể bất thường này có thể là dạng nào trong số các dạng đột biến  
sau?  
A. Chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể.  
C. Đảo đoạn nhiễm sắc thể.  
B. Mất đoạn nhiễm sắc thể.  
D. Lặp đoạn nhiễm sắc thể.  
Câu 37: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 12. Một hợp tử của loài này sau 3 lần  
nguyên phân liên tiếp tạo ra các tế bào con có tổng số nhiễm sắc thể đơn là 104. Hợp tử trên có thể  
phát triển thành  
A. thể một nhiễm.  
B. thể ba nhiễm.  
C. thể khuyết nhiễm. D. thể bốn nhiễm.  
Câu 38: Loại tác nhân đột biến đã được sử dụng để tạo ra giống dâu tằm đa bội có lá to và dày hơn  
dạng lưỡng bội bình thường là  
A. EMS (êtyl mêtan sunfonat).  
C. tia X.  
B. tia tử ngoại.  
D. cônsixin.  
Câu 39: Trong chọn giống cây trồng, phương pháp gây đột biến tạo thể đa bội lẻ thường không được  
áp dụng đối với các giống cây trồng thu hoạch chủ yếu về  
A. lá.  
B. thân.  
C. rễ củ.  
D. hạt.  
Câu 40: Dạng đột biến gen nào sau đây khi xảy ra có thể làm thay đổi số liên kết hiđrô nhưng không  
làm thay đổi số lượng nuclêôtit của gen?  
A. Đảo vị trí một số cặp nuclêôtit.  
B. Thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác.  
C. Thêm một cặp nuclêôtit.  
D. Mất một cặp nuclêôtit.  
Trang 4/6 - Mã đề thi 943  
Câu 41: Dạng đột biến gen nào sau đây có thể làm thay đổi thành phần 1 axit amin nhưng không làm  
thay đổi số lượng axit amin trong chuỗi pôlipeptit tương ứng?  
A. Thêm 1 cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ năm của gen.  
B. Mất 1 cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ năm của gen.  
C. Mất 3 cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ năm của gen.  
D. Thay thế 1 cặp nuclêôtit này bằng 1 cặp nuclêôtit khác xảy ra ở bộ ba mã hoá thứ năm của gen.  
Câu 42: Trong môi trường không có thuốc trừ sâu DDT thì dạng ruồi có đột biến kháng DDT sinh  
trưởng chậm hơn dạng ruồi bình thường, khi phun DDT thì thể đột biến kháng DDT lại tỏ ra có ưu  
thế hơn và chiếm tỉ lệ ngày càng cao. Kết luận có thể được rút ra là:  
A. Đột biến gen kháng thuốc DDT là có lợi cho thể đột biến trong điều kiện môi trường không có  
DDT.  
B. Đột biến gen kháng thuốc DDT là không có lợi cho thể đột biến trong điều kiện môi trường có  
DDT.  
C. Đột biến gen kháng thuốc DDT là trung tính cho thể đột biến trong điều kiện môi trường  
không có DDT.  
D. Đột biến gen kháng thuốc DDT là có lợi cho thể đột biến trong điều kiện môi trường có DDT.  
Câu 43: Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14. Tế bào lá của loài thực vật này thuộc thể ba  
nhiễm sẽ có số nhiễm sắc thể là  
A. 21.  
B. 15.  
C. 13.  
__________  
Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần: phần I hoặc phần II  
D. 17.  
_
_________  
PHẦN RIÊNG  
Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (7 câu, từ câu 44 đến câu 50):  
Câu 44: Thú có túi sống phổ biến ở khắp châu Úc. Cừu được nhập vào châu Úc, thích ứng với môi  
trường sống mới dễ dàng và phát triển mạnh, giành lấy những nơi ở tốt, làm cho nơi ở của thú có túi  
phải thu hẹp lại. Quan hệ giữa cừu và thú có túi trong trường hợp này là mối quan hệ  
A. hội sinh.  
C. động vật ăn thịt và con mồi.  
B. ức chế - cảm nhiễm.  
D. cạnh tranh khác loài.  
Câu 45: Một gen cấu trúc thực hiện quá trình sao mã liên tiếp 5 lần sẽ tạo ra số phân tử ARN thông  
tin (mARN) là  
A. 25.  
B. 5.  
C. 15.  
D. 10.  
Câu 46: Trường hợp không có hoán vị gen, một gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội  
hoàn toàn, phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình 1 : 2 : 1?  
AB AB  
AB AB  
Ab aB  
Ab Ab  
A.  
x
.
B.  
x
.
C.  
x
.
D. x .  
ab  
Câu 47: Cho giao phối 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt thu  
được F 100% thân xám, cánh dài. Tiếp tục cho F giao phối với nhau được F có tỉ lệ 70,5% thân  
ab  
ab  
AB  
ab  
ab  
aB  
aB  
1
1
2
xám, cánh dài: 20,5% thân đen, cánh cụt: 4,5% thân xám, cánh cụt: 4,5% thân đen, cánh dài. Tần số  
hoán vị gen ở ruồi cái F trong phép lai này là  
1
A. 4,5%.  
B. 9 %.  
C. 20,5%.  
D. 18%.  
Câu 48: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; gen B quy định quả  
màu đỏ, alen b quy định quả màu trắng; hai cặp gen này nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau.  
Phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình thân thấp, quả màu trắng chiếm tỉ lệ 1/16?  
A. AaBB x aaBb.  
B. AaBb x AaBb.  
C. AaBb x Aa
.  
D. Aa
 x AaBB.  
Câu 49: Hiệu suất sinh thái là  
A. tỉ số sinh khối trung bình giữa các bậc dinh dưỡng.  
B. tỉ lệ phần trăm chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng.  
C. hiệu số năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng liên tiếp.  
D. hiệu số sinh khối trung bình của hai bậc dinh dưỡng liên tiếp.  
Trang 5/6 - Mã đề thi 943  
Ab  
aB  
Câu 50: Xét tổ hợp gen  
Dd, nếu tần số hoán vị gen là 18% thì tỉ lệ phần trăm các loại giao tử  
hoán vị của tổ hợp gen này là  
A. ABD = ABd = abD = abd = 4,5%.  
C. ABD = ABd = abD = abd = 9,0%.  
B. ABD = Abd = aBD = abd = 9,0%.  
D. ABD = Abd = aBD = abd = 4,5%.  
Phần II. Theo chương trình phân ban (7 câu, từ câu 51 đến câu 57):  
Câu 51: Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân chuẩn được cấu tạo từ chất nhiễm sắc có thành phần chủ yếu  
gồm  
A. ARN và pôlipeptit.  
C. ARN và prôtêin loại histon.  
B. ADN và prôtêin loại histon.  
D. lipit và pôlisaccarit.  
9
Câu 52: Xét một tế bào lưỡng bội của một loài sinh vật chứa hàm lượng ADN gồm 6 x 10 cặp  
nuclêôtit. Khi bước vào kì đầu của quá trình nguyên phân tế bào này có hàm lượng ADN gồm  
9
9
A. 12 × 10 cặp nuclêôtit.  
B. 18 × 10 cặp nuclêôtit.  
9
9
C. 24 × 10 cặp nuclêôtit.  
D. 6 ×10 cặp nuclêôtit.  
Câu 53: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về diễn thế sinh thái?  
A. Một trong những nguyên nhân gây diễn thế sinh thái là sự tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh  
lên quần xã.  
B. Diễn thế sinh thái luôn dẫn đến một quần xã ổn định.  
C. Trong diễn thế sinh thái có sự thay thế tuần tự của các quần xã tương ứng với điều kiện ngoại  
cảnh.  
D. Diễn thế nguyên sinh khởi đầu từ môi trường trống trơn.  
Câu 54: Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể?  
A. Tập hợp ốc bươu vàng trong một ruộng lúa.  
B. Tập hợp cá trong Hồ Tây.  
C. Tập hợp các cây cọ trên một quả đồi ở Phú Thọ.  
D. Tập hợp cá trắm cỏ trong một cái ao.  
Câu 55: Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về một chuỗi thức ăn?  
A. Lúa → chuột → rắn → diều hâu. B. Lúa → chuột → diều hâu → rắn.  
C. Lúa → rắn → chuột → diều hâu. D. Lúa → diều hâu → chuột → rắn.  
o
o
Câu 56: Một loài sâu có nhiệt độ ngưỡng của sự phát triển là 5 C, thời gian một vòng đời ở 30 C là  
o
2
0 ngày. Một vùng có nhiệt độ trung bình 25 C thì thời gian một vòng đời của loài này tính theo lý  
thuyết sẽ là  
A. 25 ngày.  
B. 30 ngày.  
C. 20 ngày.  
D. 15 ngày.  
Câu 57: Sự biến động số lượng cá thể của quần thể cá cơm ở vùng biển Pêru liên quan đến hoạt động  
của hiện tượng El - Nino là kiểu biến động  
A. theo chu kì mùa.  
C. không theo chu kì.  
B. theo chu kì tuần trăng.  
D. theo chu kì nhiều năm.  
-----------------------------------------------  
-
---------------------------------------------------- HẾT ----------  
Trang 6/6 - Mã đề thi 943  Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi cao đẳng 943 môn sinh 2008
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

pdf.pngDeSinhBCt_CD_M943.pdf[0.21 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự