Đề Thi Khối A:Đề Thi Cđ Môn Hoá Khối A Năm 2009(Mđ - 956)

đề thi Tiểu Học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
5ic7wq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2011-07-15 13:31:25
Loại file
pdf
Dung lượng
0.29 M
Trang
6
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

<!DOCTYPE html<br>!--[if IE]> <![endif]--> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HOÁ HỌC; Khối: A Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

!--[if IE]>
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
ĐỀ CHÍNH THỨC  
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009  
Môn: HOÁ HỌC; Khối: A  
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề  
(Đề thi có 06 trang)  
Mã đề thi 956  
Họ, tên thí sinh:..........................................................................  
Số báo danh:............................................................................  
H = 1; He = 4; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;  
K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Au = 197.  
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)  
2
Câu 1: Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác  
Ni thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung  
dịch
om (dư) thì có m gam
om tham gia phản ứng. Giá trị của m là  
A. 8,0.  
B. 16,0.  
C. 3,2.  
D. 32,0.  
Câu 2: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng  
đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO trong NH , đun nóng thu được 32,4 gam Ag. Hai  
3 3  
anđehit trong X là  
A. HCHO và C  
C. HCHO và CH  
2
H
5
CHO.  
B. CH  
D. C  
3
CHO và C CHO.  
2
H
5
3
CHO.  
2
H
3
CHO và C H CHO.  
3 5  
Câu 3: Nguyên tắc chung được dùng để điều chế kim loại là  
A. cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất oxi hoá.  
B. khử ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại.  
C. oxi hoá ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại.  
D. cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất khử.  
Câu 4: Trong thực tế, phenol được dùng để sản xuất  
A. nhựa rezit, chất diệt cỏ 2,4-D và thuốc nổ TNT.  
B. nhựa rezol, nhựa rezit và thuốc trừ sâu 666.  
C. poli(phenol-fomanđehit), chất diệt cỏ 2,4-D và axit picric.  
D. nhựa poli(vinyl clorua), nhựa novolac và chất diệt cỏ 2,4-D.  
Câu 5: Dãy gồm các ion (không kể đến sự phân li của nước) cùng tồn tại trong một dung dịch là:  
+
+

3

3+ + − −  
B. Al , NH , Br ,OH .  
4
A. Ag , Na , NO ,Cl .  
2
+
+
2−  
3−  
+ 3+ −  
D. H ,Fe , NO ,SO .  
3
2−  
C. Mg ,K ,SO ,PO .  
4
4
4
Câu 6: Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc), sau phản ứng  
thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO . Công thức của X và giá trị V lần lượt là  
2
A. Fe O và 0,448.  
B. Fe O và 0,224.  
C. Fe O và 0,448.  
D. FeO và 0,224.  
3
4
3
4
2
3
Câu 7: Để khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO  
khí C (ở đktc). Giá trị tối thiểu của V là  
A. 1,344. B. 4,480.  
3 4  
Câu 8: Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe O  
4
0,2M tạo thành chất rắn màu nâu đen cần V lít  
2
H
4
C. 2,688.  
, Fe vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M, thu  
được dung dịch Y có tỉ lệ số mol Fe và Fe là 1 : 2. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Cô cạn phần  
một thu được m gam muối khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu  
được m gam muối khan. Biết m – m = 0,71. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là  
A. 80 ml. B. 160 ml. C. 320 ml. D. 240 ml.  
Câu 9: Hoà tan hoàn toàn 8,862 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO loãng, thu được  
D. 2,240.  
2 3  
O
3+  
2
+
1
2
2
1
3
dung dịch X và 3,136 lít (ở đktc) hỗn hợp Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu  
trong không khí. Khối lượng của Y là 5,18 gam. Cho dung dịch NaOH (dư) vào X và đun nóng,  
không có khí mùi khai thoát ra. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là  
A. 19,53%.  
B. 15,25%.  
C. 10,52%.  
D. 12,80%.  
Trang 1/6 - Mã đề thi 956  Câu 10: Phát biểu nào sau đây sai?  
A. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn.  
B. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối.  
C. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol.  
D. Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn.  
Câu 11: Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là  
3
5. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là  
A. 18. B. 17.  
C. 15.  
D. 23.  
Câu 12: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl  
được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là  
3
. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu  
A. 2,88.  
B. 2,16.  
C. 5,04.  
D. 4,32.  
Câu 13: Trong các chất: FeCl  
hoá và tính khử là  
2
, FeCl  
3
, Fe(NO  
3
)
2
, Fe(NO  
3
)
3
, FeSO  
4
, Fe  
2
(SO ) . Số chất có cả tính oxi  
4 3  
A. 2.  
B. 4.  
C. 3.  
D. 5.  
Câu 14: Oxi hoá m gam etanol thu được hỗn hợp X gồm axetanđehit, axit axetic, nước và etanol dư.  
Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch NaHCO (dư), thu được 0,56 lít khí CO (ở đktc). Khối lượng  
3 2  
etanol đã bị oxi hoá tạo ra axit là  
A. 1,15 gam.  
B. 4,60 gam.  
C. 5,75 gam.  
D. 2,30 gam.  
Câu 15: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na  
2
O và Al  
2
O
3
vào H O thu được 200 ml dung  
2
dịch Y chỉ chứa chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M. Thổi khí CO (dư) vào Y thu được a gam kết tủa.  
2
Giá trị của m và a lần lượt là  
A. 8,2 và 7,8.  
B. 13,3 và 3,9.  
C. 8,3 và 7,2.  
D. 11,3 và 7,8.  
Câu 16: Cho các chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm  
o
các chất sau khi phản ứng với H (dư, xúc tác Ni, t ), cho cùng một sản phẩm là:  
2
A. xiclobutan, 2-metylbut-2-en và but-1-en.  
C. 2-metylpropen, cis-but-2-en và xiclobutan. D. xiclobutan, cis-but-2-en và but-1-en.  
Câu 17: Hỗn hợp khí X gồm H và C có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu  
được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là  
A. 20%. B. 25%. C. 40%. D. 50%.  
B. but-1-en, 2-metylpropen và cis-but-2-en.  
2
2 4  
H
Câu 18: Cho các cân bằng sau:  
o
xt,t  

⎯⎯→  
(
(
(
(
1) 2SO  
2) N (k) + 3H  
3) CO (k) + H  
2
(k) + O  
2
(k)  
2SO  
3
(k)  
o
⎯⎯→  
2NH (k)  
CO (k) + H  

⎯⎯⎯  
xt,t  

2
2
(k)  
(k)  

⎯⎯⎯  
o
t
3

⎯→  
2
2

⎯⎯  
2
O (k)  
o
t
⎯→  
H

4) 2HI (k)  
2 2  
(k) + I (k)  

⎯⎯  
Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hoá học đều không bị chuyển dịch là  
A. (1) và (2). B. (1) và (3). C. (3) và (4). D. (2) và (4).  
Câu 19: Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hoá trị phân cực là:  
2
A. HCl, O , H S. B. O , H O, NH C. HF, Cl , H O. D. H O, HF, H S.  
ẩm là  
3
2
2
2
3
.
2
2
2
Câu 20: Chất dùng để làm khô khí Cl  
A. CaO.  
2
2 4  
B. dung dịch H SO đậm đặc.  
D. dung dịch NaOH đặc.  
Câu 21: Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C  
2 3  
C. Na SO khan.  
4
H11N là  
A. 4.  
B. 3.  
C. 5.  
D. 2.  
Câu 22: Cho m  
1
gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO ) 0,3M và AgNO 0,3M. Sau khi các  
3
2
3
phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m  
dung dịch HCl thì thu được 0,336 lít khí (ở đktc). Giá trị của m  
A. 0,54 và 5,16. B. 1,08 và 5,16. C. 1,08 và 5,43.  
2
gam chất rắn X. Nếu cho m  
2
gam X tác dụng với lượng dư  
1
và m  
2
lần lượt là  
D. 8,10 và 5,43.  
Trang 2/6 - Mã đề thi 956  Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị hai không đổi trong hợp chất) trong hỗn  
hợp khí Cl và O . Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là  
,6 lít (ở đktc). Kim loại M là  
A. Ca. B. Be.  
2
2
5
C. Mg.  
D. Cu.  
, tác dụng được với  
4 8 2  
Câu 24: Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C H O  
dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na là  
A. 3.  
B. 1.  
C. 2.  
D. 4.  
Câu 25: Chất X có công thức phân tử C  
A. axit α-aminopropionic.  
3
H
7
O
2
N và làm mất màu dung dịch
om. Tên gọi của X là  
B. metyl aminoaxetat.  
C. axit β-aminopropionic.  
D. amoni acrylat.  
Câu 26: Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của  
nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử  
X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là  
A. phi kim và kim loại.  
C. khí hiếm và kim loại.  
B. kim loại và khí hiếm.  
D. kim loại và kim loại.  
Câu 27: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được  
với dung dịch AgNO3?  
A. Zn, Cu, Mg.  
Câu 28: Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl  
Al (SO và 0,04 mol H SO thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là  
A. 1,560. B. 4,128. C. 2,568.  
B. Al, Fe, CuO.  
C. Hg, Na, Ca.  
D. Fe, Ni, Sn.  
3
; 0,016 mol  
2
4
)
3
2
4
D. 5,064.  
Câu 29: Chất khí X tan trong nước tạo ra một dung dịch làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ và có thể  
được dùng làm chất tẩy màu. Khí X là  
A. NH  
3
.
B. CO  
2
.
C. SO  
2
.
3
D. O .  
Câu 30: Trung hoà 8,2 gam hỗn hợp gồm axit fomic và một axit đơn chức X cần 100 ml dung dịch  
NaOH 1,5M. Nếu cho 8,2 gam hỗn hợp trên tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO trong NH ,  
3
3
đun nóng thì thu được 21,6 gam Ag. Tên gọi của X là  
A. axit etanoic. B. axit acrylic. C. axit metacrylic.  
D. axit propanoic.  
Câu 31: Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100 đvC) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH  
M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là  
A. CH COOCH=CHCH B. C COOCH=CH  
C. CH =CHCH COOCH . D. CH =CHCOOC H .  
1
3
3
.
2
H
5
2
.
2
2
3
2
2
5
Câu 32: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây?  
A. Mg, K, Na. B. Fe, Al , Mg. C. Mg, Al , Al. D. Zn, Al , Al.  
Câu 33: Hoà tan hoàn toàn 47,4 gam phèn chua KAl(SO ) .12H O vào nước, thu được dung dịch X.  
2
O
3
2
O
3
2 3  
O
4
2
2
Cho toàn bộ X tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH) 1M, sau phản ứng thu được m gam kết tủa.  
2
Giá trị của m là  
A. 54,4.  
B. 62,2.  
và SO  
C. 46,6.  
D. 7,8.  
Câu 34: Để phân biệt CO  
A. dung dịch NaOH.  
C. CaO.  
2
2
chỉ cần dùng thuốc thử là  
B. nước
om.  
D. dung dịch Ba(OH)  
2
.
Câu 35: Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH là:  
A. NaHCO  
C. NaHCO  
3
, MgO, Ca(HCO  
, ZnO, Mg(OH)  
3
)
2
.
B. NaHCO  
D. Mg(OH)  
3
3 2 2 3  
, Ca(HCO ) , Al O .  
, Al , Ca(HCO  
3
2
.
2
2
O
3
3 2  
) .  
Câu 36: Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic là:  
A. CH CHO, C OH, C COOCH B. CH CHO, C (glucozơ), CH OH.  
C. C H (OH) , CH OH, CH CHO. D. CH OH, C H OH, CH CHO.  
3
2
H
5
2
H
5
3
.
3
6
H
12  
O
6
3
2
4
2
3
3
3
2
5
3
Câu 37: Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59,4 kg  
xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là  
A. 42,86 lít.  
B. 34,29 lít.  
C. 42,34 lít.  
D. 53,57 lít.  
Trang 3/6 - Mã đề thi 956  4 9 2  
Câu 38: Chất X có công thức phân tử C H O N. Biết:  
X + NaOH → Y + CH  
4
O
Y + HCl (dư)→ Z + NaCl  
Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là  
A. CH  
B. H NCH  
C. H NCH  
D. CH CH(NH  
Câu 39: Cho dung dịch chứa 0,1 mol (NH  
Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là  
A. 39,4. B. 17,1. C. 15,5. D. 19,7.  
6 5  
Câu 40: Cho các chất HCl (X); C OH (Y); CH COOH (Z); C H OH (phenol) (T). Dãy gồm các  
chất được sắp xếp theo tính axit tăng dần (từ trái sang phải) là:  
3
CH(NH  
CH  
COOC  
)COOCH  
2
)COOCH  
COOCH  
và ClH  
và CH  
3
và CH  
và CH CH(NH  
NCH COOH.  
CH(NH )COOH.  
2
CO tác dụng với dung dịch chứa 34,2 gam Ba(OH) .  
3
CH(NH  
3
Cl)COOH.  
2
2
2
3
3
3
Cl)COOH.  
2
2
2
H
5
3
2
3
2
3
3
2
4
)
2
3
2
H
5
3
A. (T), (Y), (X), (Z). B. (Y), (T), (X), (Z). C. (X), (Z), (T), (Y). D. (Y), (T), (Z), (X).  
_
________________________________________________________________________________  
II. PHẦN RIÊNG [10 câu]  
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)  
A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)  
Câu 41: Thuỷ phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng  
1
00.000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là  
A. 328. B. 453. C. 479.  
Câu 42: Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của  
A. (NH PO và KNO B. (NH  
C. NH PO và KNO D. (NH  
D. 382.  
4
)
H
3
4
3
.
4
)
2
HPO  
HPO  
4
3
và KNO .  
và NaNO  
4
2
4
3
.
4
)
2
4
3
.
Câu 43: Cho m gam hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch  
chứa 11,2 gam KOH, thu được muối của một axit cacboxylic và một ancol X. Cho toàn bộ X tác dụng  
hết với Na thu được 3,36 lít khí H  
A. một este và một axit.  
C. hai este.  
2
(ở đktc). Hai chất hữu cơ đó là  
B. một este và một ancol.  
D. hai axit.  
Câu 44: Hoà tan hoàn toàn một lượng bột Zn vào một dung dịch axit X. Sau phản ứng thu được dung  
dịch Y và khí Z. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH (dư) vào Y, đun nóng thu được khí không màu T. Axit X là  
A. H  
Câu 45: Cho cân bằng (trong bình kín) sau:  
⎯→  
2
SO  
4
đặc.  
B. H  
2
SO  
4
loãng.  
C. HNO  
3
.
3 4  
D. H PO .  

CO (k) + H  
2
O (k)  
CO  
⎯⎯  
2
(k) + H (k)  
2
ΔH

Trong các yếu tố: (1) tăng nhiệt độ; (2) thêm một lượng hơi nước; (3) thêm một lượng H ; (4) tăng  
2
áp suất chung của hệ; (5) dùng chất xúc tác.  
Dãy gồm các yếu tố đều làm thay đổi cân bằng của hệ là:  
A. (1), (2), (4).  
Câu 46: Để điều chế được 78 gam Cr từ Cr  
phản ứng là 90% thì khối lượng bột nhôm cần dùng tối thiểu là  
A. 45,0 gam. B. 40,5 gam. C. 54,0 gam.  
Câu 47: Quá trình nào sau đây không tạo ra anđehit axetic?  
B. (1), (4), (5).  
C. (2), (3), (4).  
D. (1), (2), (3).  
2
O (dư) bằng phương pháp nhiệt nhôm với hiệu suất của  
3
D. 81,0 gam.  
o
o
2 4  
O (t , xúc tác HgSO ).  
o
A. CH  
C. CH  
3
−CH  
−COOCH=CH  
2
OH + CuO (t ).  
B. CH  
2
=CH  
=CH  
2
+ H  
+ O  
o
3
2
+ dung dịch NaOH (t ). D. CH  
2
2
2
(t , xúc tác).  
Câu 48: Cho các chuyển hoá sau:o  
xúc tác, t  
X + H O ⎯⎯⎯⎯ ⎯→ Y  
2
o
Ni, t  
Y + H  
2
⎯⎯⎯→ Sobitol  
o
t
3 3 2 4 3  
Y + 2AgNO + 3NH + H O ⎯⎯→ Amoni gluconat + 2Ag + 2NH NO  
xúc tác  
Y ⎯⎯⎯ ⎯→ E + Z  
Trang 4/6 - Mã đề thi 956  
¸nh s¸ng  
Z + H  
2
O ⎯⎯⎯⎯→ X + G  
chÊt diÖp lôc  
X, Y và Z lần lượt là:  
A. tinh bột, glucozơ và khí cacbonic.  
C. xenlulozơ, fructozơ và khí cacbonic.  
B. xenlulozơ, glucozơ và khí cacbon oxit.  
D. tinh bột, glucozơ và ancol etylic.  
Câu 49: Nhúng một lá kim loại M (chỉ có hoá trị hai trong hợp chất) có khối lượng 50 gam vào 200 ml  
dung dịch AgNO 1M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được  
8,8 gam muối khan. Kim loại M là  
A. Mg. B. Fe.  
Câu 50: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO  
3
1
C. Cu.  
D. Zn.  
2
sinh ra trong quá  
trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH) (dư) tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá  
2
trình lên men là 75% thì giá trị của m là  
A. 30.  
B. 58.  
C. 60.  
D. 48.  
B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)  
Câu 51: Nung nóng 16,8 gam hỗn hợp gồm Au, Ag, Cu, Fe, Zn với một lượng dư khí O  
2
, đến khi các  
phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 23,2 gam chất rắn X. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để  
phản ứng với chất rắn X là  
A. 400 ml.  
B. 800 ml.  
C. 200 ml.  
D. 600 ml.  
Câu 52: Cho từng chất H  
dịch NaOH (t ) và với dung dịch HCl (t ). Số phản ứng xảy ra là  
2
N−CH −COOH, CH  
2
3
−COOH, CH  
3
−COOCH  
3
lần lượt tác dụng với dung  
o
o
A. 5.  
B. 6.  
C. 4.  
D. 3.  
Câu 53: Cho các cân bằng sau:  

1) H (k) + I (k)  
←⎯  

(
(
2HI (k)  
2
2
1
1

⎯→  
HI(k)  
2) H (k) + I2 (k)  
2
←⎯⎯  
2
2
1
2
1

⎯→  
(
3) HI(k)  
H (k) + I2 (k)  

⎯⎯  
2
2

⎯→  
(
(
4) 2HI(k)  
H (k) + I (k)  

⎯⎯  
2
2
⎯⎯→  
5) H (k) + I (r)  
2HI (k)  
2
2
←⎯⎯  
Ở nhiệt độ xác định, nếu K của cân bằng (1) bằng 64 thì K bằng 0,125 là của cân bằng  
C
C
A. (3).  
B. (5).  
C. (4).  
D. (2).  
Câu 54: Hiđro hoá hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai anđehit X và Y no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp  
nhau trong dãy đồng đẳng (M  M ), thu được hỗn hợp hai ancol có khối lượng lớn hơn khối lượng  
X
Y
2
M là 1 gam. Đốt cháy hoàn toàn M thu được 30,8 gam CO . Công thức và phần trăm khối lượng của  
X lần lượt là  
A. CH  
C. HCHO và 50,56%.  
3
CHO và 49,44%.  
B. HCHO và 32,44%.  
D. CH CHO và 67,16%.  
3 2  
; CH −CH −CH=C(CH ; CH −CH=CH−CH=CH ;  
3
Câu 55: Cho các chất: CH  
2
=CH−CH=CH  
2
3
2
3
)
2
CH  
3
−CH=CH  
2
; CH  
3
−CH=CH−COOH. Số chất có đồng phân hình học là  
B. 1. C. 4.  
A. 2.  
D. 3.  
Câu 56: Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là:  
A. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).  
o
o
B. HBr (t ), Na, CuO (t ), CH  
3
COOH (xúc tác).  
3 2  
COOH (xúc tác), (CH CO) O.  
OH (phenol), HOCH CH OH.  
o
C. Na  
2
CO  
3
, CuO (t ), CH  
3
o
D. Ca, CuO (t ), C  
H
6 5  
2
2
Trang 5/6 - Mã đề thi 956  3 9 2  
Câu 57: Cho 1,82 gam hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X có công thức phân tử C H O N tác dụng  
vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng thu được khí Y và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được 1,64 gam  
muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là  
A. HCOONH  
C. CH COONH  
Câu 58: Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: Mg /Mg; Fe /Fe; Cu /Cu;  
3
CH  
2
CH  
3
.
2 3 2  
B. HCOONH (CH ) .  
3
3
CH  
3
.
D. CH CH COONH  
3
2
4
.
2
+
2+  
2+  
3
+
2+  
+
3+  
Fe /Fe ; Ag /Ag. Dãy chỉ gồm các chất, ion tác dụng được với ion Fe trong dung dịch là:  
2
+
+
2+  
A. Mg, Fe, Cu.  
B. Mg, Fe , Ag.  
C. Fe, Cu, Ag .  
D. Mg, Cu, Cu .  
Câu 59: Hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử C  
3
H
6
O
2
. Cả X và Y đều tác dụng với  
Na; X tác dụng được với NaHCO còn Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu  
3
tạo của X và Y lần lượt là  
A. C  
C. C  
2
H
H
5
COOH và HCOOC  
2
H
5
.
2
H
5
và HOCH  
và HOCH  
2
2
B. HCOOC CH CHO.  
D. HCOOC COCH  
1,2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO  
2
5
COOH và CH CH(OH)CHO.  
3
2
H
5
2
3
.
Câu 60: Cho 100 ml dung dịch FeCl  
gam kết tủa. Giá trị của m là  
2
3
2M, thu được m  
A. 30,18.  
B. 34,44.  
C. 12,96.  
D. 47,4.  
---------------------------------------------------------- HẾT ----------  
Trang 6/6 - Mã đề thi 956  Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỀ THI CĐ MÔN HOÁ KHỐI A NĂM 2009(MĐ - 956)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

pdf.pngDeHoaACt_CD_956.pdf[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự