de thi chọn HSG cap truuong

đề thi Hóa học Khác (Hóa học)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2018-11-05 08:35:02 Tác giả Châm Phạm Thị Bích loại .doc kích thước 0.09 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CAO LÃNH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TRƯỜNG THCS TT MỸ THỌ NĂM HỌC 2017 – 2018 Môn thi: Hóa học Đề thi chính thức Ngày thi: /10/2017 (Đề thi gồm có 01 trang) Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: (3 điểm) Cho A là kim loại có hóa trị III. Hãy xác định công thức hóa học thích hợp cho các chữ cái A, B, C, D, E và viết các phương trình hóa học xảy ra theo sơ đồ sau đây: +X B +Y A (1) (3) D↓ (5) E (6) A (2) (4) (7) +Y+Z C +M+Z C Câu 2: (3 điểm) a) Nêu

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CAO LÃNH          KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
    TRƯỜNG THCS TT MỸ THỌ                   NĂM HỌC 2017 – 2018
        Môn thi: Hóa học
Đề thi chính thức     Ngày thi: /10/2017
      (Đề thi gồm có 01 trang)            Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
 
Câu 1: (3 điểm)
Cho A là kim loại có hóa trị III. Hãy xác định công thức hóa học thích hợp cho các chữ cái A, B, C, D, E và viết các phương trình hóa học xảy ra theo sơ đồ sau đây:
  +X B +Y
A (1)         (3)  D↓ (5)     E  (6)      A                                 (2)                        (4)                                                              (7)             
      +Y+Z C      +M+Z        C
Câu 2: (3 điểm)
a) Nêu hiện tượng và viết PTHH xảy ra khi dẫn từ từ khí CO2 đến dư vào hỗn hợp dung dịch gồm BaCl2 và NaOH.
b) Từ quặng pirit sắt (FeS2), natri clorua, oxi, nước, hãy viết PTHH điều chế FeSO4.
Câu 3: (2 điểm)
Người ta dùng khí CO dư ở nhiệt độ cao để khử boàn toàn 53,5 gam hỗn hợp X chứa CuO, PbO, FeO, Fe2O3 thu được hỗn hợp kim loại Y và hỗn hợp khí Z. Cho Z tác dụng hết với dung dịch Ca(OH)2 dư, phản ứng xong thu được 60 gam kết tủa trắng.
a) Viết các phương trình hóa học xảy ra.
b) Tính khối lượng hỗn hợp Y.
Câu 4: (3 điểm)
Hòa tan hoàn toàn 22,95 gam BaO vào nước được dung dịch A. Dẫn khí CO2 từ từ vào dung dịch A, sau phản ứng thu được 19,7 gam kết tủa. Tính thể tích khí CO2 (đktc) đã tham gia phản ứng.
Câu 5: (3 điểm) Làm lạnh 805 gam dung dịch bão hòa MgCl2 từ 600C xuống 100C thì có baonhieeu gam tinh thể MgCl2.6H2O tách ra khỏi dung dịch. Biết rằng độ tan của MgCl2 trong nước ở 100C và 600C lần lượt là 52,9 gam và 61 gam.
 
Câu 6: (2 điểm)
Có 5 lọ hóa chất khác nhau, mỗi lọ chứa một dung dịch của một trong các hóa chất sau: NaOH, HCl, Na2CO3, BaCl2, NaCl. Chỉ dùng quỳ tím hãy trình bày phương pháp hóa học nhận ra 5 hóa chất trên và viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có). Biết rằng dung dịch Na2CO3 cũng làm quỳ tím hóa xanh.
Câu 7: (4điểm)
 Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm m gam X gồm bột Al và oxit sắt trong (đk không có không khí) được hỗn hợp Y. Nghiền nhỏ, trộn đều hỗn hợp Y rồi chia thành 2 phần:
 - Phần 1: có khối lượng 14,49g được hòa tan trong HNO3 đun nóng được dung dịch C và 0,165mol NO duy nhất.
 - Phần 2: tác dụng với lượng dư NaOH đun nóng, giải phóng 0,015mol khí H2 và còn lại 2,52g chất rắn.
 Xác định công thức của oxit sắt và tính giá trị m.
 (Cho: H= 1; O=16; Al = 27; C = 12; Fe = 56; S = 32; Na = 23; Cl = 35,5).
-Hết-

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CAO LÃNH           KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
    TRƯỜNG THCS TT MỸ THỌ            NĂM HỌC 2018 – 2019
                Ngày thi: 18/10/2018
HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN THI:  HÓA HỌC
(Hướng dẫn chấm này gồm 3 trang)
 
Câu
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
TỔNG
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
Viết đúng một PTHH được 0,25 điểm. Xác định đúng các chất được 0,25 điểm
(1) 2Al  + 6HCl  2AlCl3 + 3H2
(2) 2Al  + 2NaOH + 2H2O   2NaAlO2 + 3H2
(3) AlCl3+3NaOH   Al(OH)3 + 3NaCl
(4) NaAlO2 + CO2 + 2H2O   Al(OH)3 + NaHCO3
(5) 2Al(OH)3 Al2O3  + 3H2O
(6) 2Al2O3  4Al  + 3O2
(7) Al2O3+ 2NaOH   2NaAlO2 + H2O
 
Vậy: A: Al; B: AlCl3;  C: NaAlO2;  D: Al(OH)3; E: Al2O3 
 
 
 
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
1,25
 
 
 
 
 
3,0
 
 
 
 
 
 
 
 
2
   a) Hiện tượng:  Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần tạo dung dịch trong suốt.
 CO2   +  Ba(OH)2  BaCO3    +  H2O
           CO2   + 2 NaOH  Na2CO3   +  H2O
           Na2CO3 + CO2  + H2O  2NaHCO3
           BaCO3 + CO2  + H2O  Ba(HCO3)2
 
b)   2NaCl + 2H2O 2NaOH +  H2 + Cl2
       4FeS2 + 11O2 8Fe2O3 + 2SO2
       Fe2O3 +3H22Fe + 3H2O
      2SO2 + O2 2SO3
      SO3 + H2O  H2SO4
     Fe + H2SO4  FeSO4 + H2
 
0,5
 
0,25
0,25
0,25
0,25
 
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,0
 
 
 
 
 
3
 Các phương trình hóa học
 CuO + COCu + CO2
       PbO + COPb + CO2
       FeO + COFe + CO2
       Fe2O3 +3CO2Fe + 3CO2
      CO2   +  Ca(OH)2  CaCO3    +  H2O
nCO = nCO2 = nCaCO3 = 60/100 = 0,06 mol
Theo định luật BTKL ta có :  
  m X  + mCO  = m Y   +  mCO2  
 
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
 
 
0,5
 
 
 
 
 
 
2,0

 
   m Y  =  53,5 +  0,6.28 – 0,6.44 = 43,9 gam
 
 
 
 
4
          nBa(OH)2 = nBaO = 22, 95/ 153 = 0,15 mol
 nBaCO3 = 19,7/197 = 0,1mol 
           nBaCO3 = 0,1mol  nBa(OH)2 = 0,15 mol => có 2 trường hợp:
*TH1:   Ba(OH)2 dư
 CO2   +  Ba(OH)2  BaCO3    +  H2O
 0,1     0,1
 VCO2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít
*TH2:   CO2 dư, làm tan 1 phần kết tủa.
 CO2   +  Ba(OH)2  BaCO3    +  H2O
 0,15 0,15 0,15
 Số mol kết tủa bị hòa tan: 0,15 – 0,1 = 0,05 mol.
 CO2   +  BaCO3   +  H2O  Ba(HCO3)2
 0,05 0,05 mol.
           VCO2 = (0,15 + 0,05).22,4 = 4,48 lít
0,25
0,25
0,25
 
0,25
0,25
0,25
 
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
 
 
 
 
 
 
 
 
3,0
5
Ở 600C
100 gam nước hòa tan 61 gam MgCl2 được 161 gam dung dịch
500 gam                     305 gam                     805 gam
Ở 100C, gọi x là số mol MgCl2.6H2O
mMgCl2(kt) = 95x
mH2O(kt) = 108x
S (100C) = (305 – 95x)/(500 – 1008x).100 = 52,9
    x = 1,07 mol
    mkt = 1,07. 203 = 217,21 gam
 
 
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,5
0,25
0,5
 
 
 
 
 
3,0
 
 
 
 
 
6
Học sinh diễn đạt được các ý sau:
- Làm quỳ tím hóa đỏ: HCl, xanh: NaOH, Na2CO3, không đổi màu: BaCl2, NaCl
Chia 2 nhóm
-  Dùng  HCl nhận biết   Na2CO3
Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O
=> Chất còn lại là NaOH
-  Dùng  Na2CO3 nhận biết  BaCl2
Na2CO3 +  BaCl2 → 2NaCl + BaCO3
=> Chất còn lại là NaCl
 
 
0,5
 
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
 
 
 
 
 
2,0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
CTTQ oxit sắt: FexOy
  3FexOy + 2yAl 3xFe + yAl2O3
  Phần 1: Gọi a, b, c lần lượt là số mol của Fe, Al, Al2O3
Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
  a a
Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O
  b  b
Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3 + 3H2O
c
Phần 2: Giả sử số mol các chất ở phần 2 gấp k lần phần 1
2Al  + 2NaOH + 2H2O   2NaAlO2 + 3H2
kb                                                        1,5kb
Al2O3+ 2NaOH   2NaAlO2 + H2O
nFe = ka = 2,52/56 = 0,045 mol (1)
    1,5kb = 0,015                         (2)
     a + b = 0,165                         (3) 
56a + 27b + 102c = 14,49       (4)
Từ (1)(2)(3)(4) => a = 0,135, b = 0,03, c= 0,06, k = 0,045/0,135
Xác định CTHH oxit:
nFe = 0,045+0,135 = 0,18 mol
nO = 3nAl2O3 = 3(c +kc)=3(0,06+0,045/0,135.0,06) = 0,24
    x/y = 0,18/0,24 = ¾
    CTHH: Fe3O4
3Fe3O4 + 8Al 9Fe + 4Al2O3
0,06       0,16          0,18
    m = 0,06. 232 + (0,16+0,03+0,03.1/3).27 = 19,32 gam
 
 
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,0
 
Ghi chú: 
 - HS có thể giải bài toán bằng nhiều cách khác nhau nên khi chấm cần căn cứ vào bài làm của HS. Nếu HS làm đúng và lý luận chặt chẽ vẫn đạt điểm tối đa.
 - Trong các bài toán, nếu các PTHH có liên quan đến phần tính toán mà HS cân bằng sai hoặc không cân bằng thì không cho điểm phần kết quả mà chỉ cho điểm các bước giải.
 - Đối với PTHH, nếu HS không cân bằng, hoặc cân bằng sai, hoặc viết thiếu điều kiện, hoặc viết sai CTHH thì không tính điểm cho PTHH đó.
 HẾT

Nguồn:Châm Phạm Thị Bích

 
 
 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDE_THI_HSG_ly_thuyet_TRUONG_1819.doc[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
9hv20q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-11-05 08:35:02
Loại file
doc
Dung lượng
0.09 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
đề thi de thi chọn HSG cap truuong

đề thi có liên quan

 • de thi chọn HSG cap truuong
  Tư liệu tham khảo
  de thi chọn HSG cap truuong

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2018

  Xem: 0

 • DE HSG TRƯUONG K1
  Tập đọc 4
  DE HSG TRƯUONG K1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2009

  Xem: 140

 • Đề thi chọn HSG cấp trường
  Tiếng Anh 12
  Đề thi chọn HSG cấp trường

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2008

  Xem: 1

 • Đề thi chọn HSG cấp trường
  Toán 7
  Đề thi chọn HSG cấp trường

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2014

  Xem: 0

 • Đề thi chọn HSG Cấp trường
  ĐS-GT 11
  Đề thi chọn HSG Cấp trường

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi ĐS-GT 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi chon hsg cap huyen
  Toán 9
  Đề thi chon hsg cap huyen

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2012

  Xem: 0

 • De thi chon HSG cap tinh
  Toán học
  De thi chon HSG cap tinh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2013

  Xem: 0

 • Đề thi chọn HSG cấp tỉnh
  Hóa học 9
  Đề thi chọn HSG cấp tỉnh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2010

  Xem: 198

 • ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP TRƯỜNG
  Địa lý 9
  ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP TRƯỜNG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Địa lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2010

  Xem: 1

 • Đề thi chon HSG cấp Huyện
  Cac de thi HSG
  Đề thi chon HSG cấp Huyện

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cac de thi HSG

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2010

  Xem: 3