Đề thi chọn HSG hóa 8

đề thi Hóa học Khác (Hóa học)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       7      0
Ngày đăng 2018-08-24 17:09:44 Tác giả Hoà Nguyễn Lê Thuý loại .doc kích thước 0.20 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TRƯỜNG THCS KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019 ________________________________________________________ ĐỀ THI MÔN: HOÁ HỌC Ngày thi: 24/7/2018 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TRƯỜNG THCS                                                KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 
                                             CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019
   ________________________________________________________
 
 
ĐỀ THI MÔN: HOÁ HỌC
 Ngày thi: 24/7/2018
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể phát đề)
(Đề thi có 01 trang)
 
Câu 1: (3,5 điểm) 
1/ Xác định các chất A, B, C, D trong dãy biến đổi hóa học sau và viết phương trình phản ứng? ( Biết mỗi chữ cái A, B, C, D ứng với công thức hóa học của một chất và dung dịch của chất C làm đổi màu quỳ tím thành màu xanh)
Fe   A   B      C
(1)                        (2)
                                                                     (4)         D
2/ Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau:
a.  CaO + H3PO4 –  Ca3(PO4)2 +  H2O
b. Fe3O4 + HCl –FeCl2 + FeCl3 + H2O
c.  FeS2 + O2 –Fe2O3  +  SO2
d.  C4H10 + O2 – CO2 + H2O
Câu 2: ( 3,0 điểm) Cho hình vẽ sau

-                     Đây là sơ đồ điều chế khí gì? Cho biết A có thể là những chất nào? Viết phương trình phản ứng xảy ra?
-                     Tại sao phải cho một ít bông ở đầu ống nghiệm?
-                     Khi muốn kết thúc thí nghiệm ta nên tắt đèn cồn hay rút ống dẫn khí ra khỏi ống nghiệm trước? Tại sao?
Câu 3 : (4,5 điểm)
1/ Nguyên tử R nặng 5,31.10-23 g. Hãy cho biết đó là nguyên tử của nguyên tố hóa học nào? Tính số phân tử nước có trong một giọt nước có khối lượng 0,05g?
( Biết 1 đvC = 1,66.10-24 g; N = 6.1023)
2/Hợp chất A có công thức R2X, trong đó R chiếm 74,19% về khối lượng. Trong hạt nhân của nguyên tử R có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1 hạt. Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Tổng số proton trong phân tử R
1

 


2X là 30. Tìm công thức phân tử của R2X
Câu 4: ( 2,0 điểm)
 Dùng phương pháp hóa học để phân biệt 4 khí sau: cacbon oxit, oxi, hiđrô, cacbon đioxit.
Câu 5: ( 3,0 điểm)
Làm lạnh 805 gam dung dịch bão hòa MgCl2 từ 600C xuống còn 100C thì có bao nhiêu gam tinh thể MgCl2.6H2O tách ra khỏi dung dịch. Biết rằng độ tan của MgCl2 trong nước ở 100C và 600C lần lượt là 52,9 gam và 61,0 gam.
Câu 6: (4,0 điểm)
Khử hoàn toàn 2,4gam hỗn hợp CuO và oxit sắt bằng hiđro dư, đun nóng; sau phản ứng thu được 1,76 gam chất rắn. Hòa tan chất rắn vừa thu được bằng dung dịch axit HCl (dư), khi phản ứng kết thúc, thu được 0,448 lit khí hiđro (ở đktc).  
a.      Xác định công thức phân tử của oxit sắt.
b.      Tính khối lượng của mỗi oxit kim loại có trong 2,4 gam hỗn hợp ban đầu.
(Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố theo đvC như sau: Cu= 64, Fe= 56, Mg=24, O=16, Cl=35,5, N=14, Na = 23).
---Hết---
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Họ và tên thí sinh:……………………………………………………...Số báo danh:…………………...
 
Chữ ký Giám thị 1:……………………………. Chữ ký Giám thị 2:…………………………….
1

 


KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 THCS CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2018-2019
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HOÁ HỌC
Câu 1: (3,5điểm)
1. A. Fe3O4                   B. H2O             C. NaOH           D. H2
(1)             3Fe + 2O2  Fe3O4
(2)             Fe3O4  + 4H2 3Fe  + 4H2O
(3)             2H2O + 2Na 2NaOH + H2
(4)             2H2O      2H2  + O2
2.
a. 3CaO + 2H3PO4 Ca3(PO4)2 +  3H2O
b. Fe3O4 + 8HCl FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
c. 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3  +  8SO2
d. 2C4H10 + 13O2 8CO2 + 10H2O
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
 
 
 
0,25đ
0,25đ
 
0,25đ
 
0,25đ
Câu 2: (3,0 điểm)
-         Sơ đồ điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm
-         A có thể là KMnO4 hoặc KClO3 và MnO2
(1)  2KMnO4 K2MnO4 +MnO2+ O2
(2)  2KClO3 2KCl + 3O2
- Cho 1 ít bông để ngăn không cho bột chất rắn đi theo luồng khí sinh ra
- Ta rút ống dẫn khí ra trước khi tắt đèn cồn
Tại vì khi tắt đèn cồn phản ứng xảy ra chậm dần rồi dừng hẳn nên lượng khí sinh ra cũng ít dần rồi dừng hẳn dẫn đến áp suất trong ống nghiệm đựng chất rắn giảm, nước bị hút ngược vào ống nghiệm có thể gây vỡ ống nghiệm
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
 
 
0,5đ
0,5đ
0,75đ
Câu 3: (4,5 điểm)
 1/ R có nguyên tử khối là:  = 32 đvC
Đó là nguyên tử của nguyên tố S
Số mol nước là: = mol
Số phân tử H2O có trong một giọt nước là
.6.1023 = 1,7.1021 (phân tử)
2/ Đặt số proton, nơtron là P, N
0,5đ
0,25 đ
0,25 đ
 
0,5đ
 
0,25đ
1

 


Ta có :    (1)
NR – PR = 1  NR = PR + 1 (2)
PX = NX                                  (3)
2PR + PX = 30  PX = 30 – 2PR  (4)
Mà M = P + N                             (5)
Thế(2), (3), (4), (5) vào (1) ta có


   PR = 11 MR = PR + NR = 11+ 12 = 23 (Na)
Thế PR vào (4) PX = 8  MX= 8+ 8 = 16 (Oxi)
Vậy CTHH của A là Na2O
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
 
0,25
 
0,25
0,5
0,5
0,25
Câu 4: (2,0 điểm)
- Dẫn các khí lần lượt qua dung dịch nước vôi trong: Ca(OH)2
+ Khí làm nước vôi trong vẩn đục là CO2
           CO2 + Ca(OH)2  CaCO3   + H2O
+ Ba khí còn lại không có hiện tượng gì.
- Dẫn 3 khí còn lại lần lượt qua CuO màu đen đun nóng, sau đó dẫn sản phẩm qua  dung dịch nước vôi trong.
+ khí làm cho CuO màu đen chuyển màu đỏ gạch l, sản phẩm làm đục nước vôi trong là CO.
         CO + CuO  Cu + CO2
        CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O
+ Còn khí làm cho CuO màu đen chuyển dần sang màu đỏ gạch, sản phẩm không làm đục nước vôi trong là H2
           CuO + H2  Cu + H2O
+ Khí còn lại không có hiện tượng gì là O2
 
 
0,25đ
0,25đ
 
 
 
0,25đ
 
0,25đ
0,25đ
0,25đ
 
0,25đ
0,25đ
Câu 5: (3,0 điểm)
 Theo đề (600 C) = 61 gam
Ta có Cứ 161 gam dung dịch bão hòa MgCl2 có 61g MgCl2 và 100g H2O
Vậy         805 gam                                                ?  ?
 ( dd ban đầu) =
      (dd ban đầu) = 805 – 305 = 500g
Gọi x (mol) là số mol MgCl2.6H2O kết tinh
 ( kết tinh) = 95x (gam) ; ( kết tinh) = 108x (gam)
 x= 1,07 mol
 
0,25đ
 
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,5đ
0,5đ
1

 


Vậy ( kết tinh)= 1,07.203= 217,21 gam
0,5đ
Câu 6: (4,0 điểm)
      a. Tìm coâng thöùc phaân töû cuûa oxit saét:
 Ñaët CTPT vaø soá mol cuûa CuO = a , FexOy = b coù trong 2,4 gam hoãn hôïp:
                     80a  +  (56x+16y)b=2,4 (*)                                              
          CuO  +   H2    Cu  +  H2O         (1)                                                   
            a                                a          
          FexOy  +  yH2  =  xFe    +    yH2O(2).                                 
             b                         xb
                  64a +  56xb = 1,76(**)                                                                   
          Fe  +   2HCl  =  FeCl2  +  H2  (3)                                   
          xb                                     xb
                            xb = 0,02                                                                 
         Thay xb = 0,002 vaøo (**) a = 0,01                                       
Thay xb = 0,02.  a = 0,01 (*) ta coù: yb = = 0,03 
   Vaäy  . CTPT cuûa oxit Saét Fe2O3
Tính khoái löôïng moãi oxit trong hoãn hôïp.
 Vaäy mCuO = 80.0,01 = 0,8 gam  mFe O = 160.0,01= 1,6 gam.                 
 
 
0,25đ
0,25đ
 
0,25đ
0,5đ
 
0,5đ
 
0,5đ
 
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ
 
 
 
0,5đ
 
** Chú ý:  
     Ký hiệu, công thức hóa học sai: không cho điểm.
     Cân bằng sai hoặc thiếu cân bằng: cho ½ số điểm.
     Trong bài toán tính theo phương trình hóa học, cân bằng sai hoặc không cân bằng: không tính điểm các kết quả.
     Bài tập có nhiều cách giải: nếu bài giải không giống đáp án, nhưng đúng kết quả, logic cho trọn số điểm.
-----Hết-----
 
1

 


Nguồn:Hoà Nguyễn Lê Thuý

 
 
 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDE_CHON_HSG_HOA_8.doc[0.20 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
xjl10q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-08-24 17:09:44
Loại file
doc
Dung lượng
0.20 M
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
7
đề thi Đề thi chọn HSG hóa 8

đề thi có liên quan

 • Đề thi chon HSG Hóa 8
  Hóa học 8
  Đề thi chon HSG Hóa 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/1/2015

  Xem: 0

 • Đề thi chọn HSG hóa 8
  Mầm non
  Đề thi chọn HSG hóa 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2014

  Xem: 0

 • Đề thi chọn HSG hóa 8
  Tư liệu tham khảo
  Đề thi chọn HSG hóa 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2018

  Xem: 1

 • de thi chon HSG hoa 8
  Hóa học 8
  de thi chon HSG hoa 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2009

  Xem: 3

 • Đề thi chọn HSG - Hóa 8
  Hóa học 8
  Đề thi chọn HSG - Hóa 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2010

  Xem: 17

 • Đề thi chọn HSG hoa 8
  Đề thi khác
  Đề thi chọn HSG hoa 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đề thi khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2014

  Xem: 8

 • Đề thi chọn HSG hoa 8
  Đề thi
  Đề thi chọn HSG hoa 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đề thi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2014

  Xem: 0

 • Đề thi chọn HSG - Hóa 8
  Hóa học 8
  Đề thi chọn HSG - Hóa 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2010

  Xem: 24

 • Đề thi chọn HSG hóa 8
  Hóa học 9
  Đề thi chọn HSG hóa 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/7/2015

  Xem: 5

 • Đề thi chọn HSG hóa 8
  Đề thi
  Đề thi chọn HSG hóa 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đề thi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2014

  Xem: 5