SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 4


KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỘI TUYỂN HSG LIÊN TRƯỜNG KHỐI THPT HUYỆN TRIỆU SƠN MỞ RỘNG LẦN 2- NĂM HỌC 2020 - 2021
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: GDCD- Lớp 12 THPT
Ngày khảo sát: 12 tháng 11 năm 2020

Câu
Nội dung
ĐiểmCâu 1
( 3 điểm)


Yêu cầu học sinh trình bày được các ý sau:
- Khái niệm lòng yêu nước là tình yêu quê hương đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của Tổ quốc.
Ví dụ....................
- Trách nhiệm xây dựng Tổ quốc: Để xây dựng Tổ quốc, công dân học sinh cần phải:
+ Chăm chỉ, sáng tạo trong học tập, lao động; có mục đích, động cơ học tập đúng đắn: Học để mai sau xây dựng đất nước, hiểu học tập tốt là yêu nước.
+ Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong; sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội; đấu tranh với các biểu hiện của lối sống lai căng, thực dụng, xa rời các giá trị văn hoá, đạo đức truyền thống của dân tộc.
+ Quan tâm đến đời sống chính trị, xã hội của địa phương, đất nước. Thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện.
+ Tích cực tham gia góp phần xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với khả năng như: bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, xóa đói giảm nghèo, chống tiêu cực, tham nhũng...
+ Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.
- Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc: Để bảo vệ Tổ quốc, công dân học sinh cần phải:
+ Trung thành với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Cảnh giác trước mọi âm mưu chia rẽ, xuyên tạc của các thế lực thù địch; phê phán, đấu tranh với những thái độ, việc làm gây tổn hại đến an ninh quốc gia, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
+ Tích cực học tập, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ.
+ Tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
+ Tích cực tham gia hoạt động an ninh, quốc phòng ở địa phương; tham gia các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" các gia đình thương binh, liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng do nhà trường, địa phương tổ chức.
+ Vận động bạn bè, người thân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.


0,5

0,250,250,25
0,250,25

0,250,25


0,25


0,25


0,25


Câu 2
(3 điểm)
- Khái niệm cầu: Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kỳ nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định. Ví dụ..........
- Khái niệm cung: Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định. Ví dụ..................
- Mối quan hệ cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá:
Quan hệ cung – cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua hay giữa những người sản xuất với những người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ.
- Những biểu hiện của nội dung quan hệ cung - cầu trên thị trường:
- Cung - cầu tác động lẫn nhau: Khi cầu tăng thì sản xuất mở rộng và lượng cung hàng hóa tăng lên. Khi cầu giảm thì sản xuất thu hẹp và lượng cung hàng hóa giảm xuống.
- Cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường
Khi cung = cầu thì giá cả thị trường = giá trị hàng hóa trong sản xuất.
Khi cung > cầu thì giá cả thị trường < giá trị hàng hóa trong sản xuất.
Khi cung < cầu thì giá cả thị trường > giá trị hàng hóa trong sản xuất.
- Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu:
nguon VI OLET