Đề thi chọn HSG

đề thi Toán học Toán học 6 Số học 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-04-18 21:32:56 Tác giả Duy Trần Ngọc loại .pdf kích thước 0.33 M số trang 5
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

!--[if IE]> PHÒNG GD-ĐT MỘ ĐỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI NĂM HỌC 2018-2019 Môn: TOÁN – Lớp 6 Ngày thi: 18/04/2019 Thời gian làm bài: 120 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Bài 1: (4 điểm) Tính giá trị của các biểu thức sau: a) A = 152312: 1930  2.9 1969    19.5 1890      5 1 1 4 9  b) B = 0,5   0,4  7 3 6 35 1945   1   1   1   1   . 1 .... 1     1  c) C = 1 . 1 . 1       1931  1932   1933  1934  

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

!--[if IE]>
PHÒNG GD-ĐT MỘ ĐỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG  
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI  
NĂM HỌC 2018-2019  
Môn: TOÁN – Lớp 6  
Ngày thi: 18/04/2019  
Thời gian làm bài: 120 phút  
ĐỀ CHÍNH THỨC  
Bài 1: (4 điểm) Tính giá trị của các biểu thức sau:  
a) A = 152312: 1930  2.9 1969   
   
19.5 1890  

5
1
1
4
9

b) B = 0,5   0,4   
7
3
6 35 1945  


1    
1    
1   1    
. 1 .... 1  
     
1   
c) C = 1  
. 1  
. 1  

   
   

1931  1932   1933  1934   2019   
1
1
1
1
d) D =  


...  
2.5 5.8 8.11  
1979.1982  
Bài 2: (4 điểm) Tìm x, biết:  
a) 250: x 10  50:5.25  
b) 30%.x x15  67  
c)  

x 1  x  2  x 3  x  4  

...  

x18  x19  

 209  
11 11  
2,75  2,2   

1
2
2
2
2
7
13  
3
d)  
 x     


3
,75  0,6    
7
9
3 15 35 63  
0
13  
Bài 3: (4 điểm)  
a) Tìm chữ số tận cùng của 184  
2
019  
.
3
n  2  
b) Tìm các giá trị nguyên của n để phân số G =  
có giá trị là số nguyên.  
n 1  
1
2n 1  
c) Chứng tỏ rằng  
là phân số tối giản.  
30n  2  
2
019  
2020  
2019 1  
2
019 1  
d) So sánh hai phân số E   
và F   
2020  
2021  
2019 1  
2
019 1  
Bài 4: (4 điểm) Một căn phòng có nền hình chữ nhật với kích thước lòng lọt là 4,2m và  
,4m, có một cửa sổ hình chữ nhật kích thước là 1m và 1,6m và một cửa ra vào hình chữ  
5
nhật kích thước 1,2m và 2m.  
a) Hỏi gian phòng trên có đạt mức chuẩn về ánh sáng hay không? Biết một gian  
phòng đạt mức chuẩn về ánh sáng nếu diện tích các cửa bằng 20% diện tích nền nhà.  
b) Trên thị trường có các loại gạch với kích thước như sau: 40cm x 40cm;  
5
0cm x 50cm; 60cm x 60cm; 80cm x 80cm. Người ta muốn lát kín nền căn phòng bằng cùng  
một loại gạch kích thước như thế nào trong các loại gạch trên mà không phải cắt gạch (các  
viên gạch được lát liền nhau, coi như không có khe hở).Tính số viên gạch mà người ta chọn  
để lát vừa đủ?  
Bài 5: (3 điểm)  
0
Cho góc xOy và góc yOz là hai góc kề bù nhau. Góc yOz bằng 30 .  
a) Vẽ tia phân giác Om của góc xOy và tia phân giác On của góc yOz.  
b) Tính số đo của góc mOn.  
Bài 6: (1điểm) Trên đường thẳng d lấy 2019 điểm phân biệt và điểm A nằm ngoài đường  
thẳng d. Hỏi có tất cả bao nhiêu góc gốc A?  
HẾT  
Lưu ý: HS không được sử dụng MTCT và Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!  
PHÒNG GD&ĐT MỘ ĐỨC  
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI  
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM  
MÔN TOÁN - LỚP 6  
NĂM HỌC : 2018-2019  
Nội dung  
Bài  
Điểm  
a) A = 152312: 1930  2.9 1969   

19.5 1890  


=
=
152312:  
152312:  

1930   

18 1969 1985  


0
,5đ  
,5đ  

19302  

= 152312:1928= 79  
0
Vậy A = 79  
b) B = 0,5   0,4   
6 35 1945  
5
1
1
4
9

7
3
0
0
,5đ  
,5đ  

1 1 1   5 2 4   
     

9
=
   
Bài 1  
2 3 6   7 5 35 1945  
(
4đ)  
9
9
=
1 + 1 +  
= 2  
1
945  
1945  


1    
. 1  
1    
1    
1    
.... 1  
1   
c) C = 1  
. 1 . 1  

   
   
   
   

1931  1932   1933  1934   2019   
0
0
,5đ  
,5đ  
1
930 1931 1932 1933 2018  
=
=
.
.
.
...  
1
1
931 1932 1933 1934 2019  
930  
2
019  
1
1
1
1
1979.1982  
3
d) D =  


...  
2
.5 5.8 8.11  
1
 3  
3
3

=
=


...  


0
,5đ  
3
1
3
 2.5 5.8 8.11  
1979.1982   
 1 1 1 1 1 1  
1
1
1
1   
      


...   2 5 5 8 8 11 11 14  
1  1 990 330 165  
1979 1982   
1
3
 1  
=

 .  
 2 1982  3 1982 1982 991  
0
,5đ  
a) 250: x 10  50:5.25  
50: x10 15  
2
0,5đ  
0,5đ  
x  250:25 10  
Vậy x 10  
b) 30%.x x15  67  

31 .x  52  0
,5đ  
10  
1
3
x  52:  40  
10  
Bài 2  
4đ)  
0,5đ  
Vậy x  40  
(
c)  

1
x 1  
9.x   
9.x  209190 19  x  2  x 3  x 4  

...  

x18  x19  

 209  

1 23 4...19  

 209  
0
,5đ  
1
Vậy x 1  
1 11  
0,5đ  
0,5đ  
1

7
2
,75  2,2   
1
2
2
2
2

13  
3
d)  
 x     

3
,75  0,6    
7
9
3 15 35 63  
0
13  

1
1   
1
1 0,250,2    


7 13  
1 1 1 1 1 1 1 1 1  
x           
9 1 3 3 5 5 7 7 9  
1
1   
3
. 0,250,2    7 13  
11  
1
1
9
x  1  
3
9
1
1
8
x  1  
3
3
8
0
,5đ  
Vậy x   
3
2
019  
4n+3 4n 3  
= 184 .184 = (...6).(...4)  (...4)  
Bài 3  
4đ)  
a) Ta có 184  
= 184  
2
019  
có chữ số tận cùng là 4.  
n  2 3n 35 3(n 1) 5  
(
1đ  
Vậy 184  
b) Ta có G =  
3
5
0,5đ  
0,25đ  


 3  
n 1  
n 1  
n 1  
n 1  
   
Để G nhận giá trị nguyên thì 5 (n-1)  n1Ư(5) = 1;1;5;5  
Suy ra n 0;2;4;6  
0
,25đ  


c) Gọi ƯCLN(12n+1;30n+2) = d.  
Suy ra 12n + 1 d và 30n + 2 d ta có  
0,25đ  
0,25đ  
0,25đ  
0,25đ  
5
(12n + 1) - 2(30n+2) d  
Vậy d = 1 nên 12n + 1 và 30n + 2 nguyên tố cùng nhau  
2n 1  
 1 d  
1
Do đó  
là phân số tối giản.  
30n  2  
d) Ta có F  1  
2020  
2020  
2019  
2019  
2
019 1 2019 1 2018 2019(2019 1) (2019 1)  
nên F =  = E  
2021  
2021  
2020  
2020  
1
đ
2019 1 2019 1 2018 2019(2019 1) (2019 1)  
Vậy F 
Bài 4 a)Diện tích các cửa là: 1.1,6 + 2.1,2 = 4 (m)  
0,5đ  
0,5đ  
0,5đ  
0,5đ  
(
4đ) Diện tích nền là: 4,2.5,4 = 22,68 (m)  
Diện tích cửa so với diện tích nền là 4:22,68 =17,63% 0%  
Do đó gian phòng trên không đạt chuẩn ánh sáng  
b) Ta có 4,2m = 420cm  
5
,4m = 540cm  
Suy ra ƯCLN(420;540) =60  
Vì 60 không chia hết cho 40,50,80 nên ta chọn loại gạch kích thước 60cm x 60cm  
0,25đ  
0,5đ  
2
2
Ta có diện tích nền căn phòng là: S = 4,2.5,4 = 22,68 m = 226800 cm  
Do đó  
Số viên gạch cần dùng để lát vừa đủ căn phòng là : 226800: (60.60) = 63 (viên)  
0,5đ  
0,75đ  
Bài 5  
3đ)  
a)  
(
y
n
m
0
0
,75đ  
x
z
O
b) Ta có xOy và yOz là hai góc kề bù nên  
0
0
0
xOy  yOz 180  xOy 180  yOz 150  
,5đ  
0
xOy 150  
0
0,5đ  
Vì Om là tia phân giác của xOy nên xOm  mOy   

 75  
2
2
0
0
,25đ  
yOz 30  
15  
2
0
Vì On là tia phân giác của yOz nên yOn  nOz   

2
0
0
0
0
0,25đ  
Ta có zOn và nOx là hai góc kề bù nên nOx 180  zOn 180 15 165  
0
0
Ta có xOm  xOn (60  150 ) nên tia Om nằm giữa hai tia Ox và On  
0
0
,25đ  
,25đ  
0
0
0
Suy ra xOmmOn  xOn  mOn  xOn xOm 165 75  90  
0
Vậy mOn  90  
0,25đ  
Bài 6  
1đ)  
(
A
d
A1  
A2 A3 A4  
A...  
A2019  
2
018.2019  
Số góc gốc A tất cả là: 2018 + 2017 + 2016 + … + 2 + 1=  
 2037171(góc)  
2
1,0đ  
Chú ý: Học sinh giải cách khác đúng vẫn ghi điểm tối đa của câu đó.  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
MỘ ĐỨC  
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN  
LỚP 8 NĂM HỌC 2018 - 2019  
MA TRẬN ĐỀ THI  
Thông  
hiểu  
Phân  
môn  
Mức độ  
Vận dụng  
Nhận  
biết  
Thấp  
Cao  
Cộng  
14  
Các chủ đề  
Bài 1a Bài 1b Bài 1c  
,0 1,0 1,0  
Bài 2a Bài 2b Bài 2c  
Bài 1d  
Tính giá trị biểu thức  
Tìm x, biết  
1
1,0  
Bài 2d  
1,0  
1
,0  
1,0  
Bài 3a  
1,0  
1,0  
Tìm chữ số tận cùng của lũy  
thừa  
Tìm giá trị nguyên của biến  
để biểu thức nhận giá trị  
nguyên  
Bài 3b  
1,0  
Chứng minh phân số tối giản  
Bài 3c  
1
,0  
So sánh hai phân số  
Bài toán thực tế  
Bài 3d  
1
,0  
Bài 4a Bài 4b  
,0 2,0  
2
1
6
Hai góc kề bù, tia phân giác  
Bài5.a Bài 5b  
3
của một góc  
0,75  
2,25  
Tính số góc  
Bài 6  
1
,0  
4,0  
2
5
6
4
17  
Tổng cộng  
2,0  
5,75  
8,25  
4
20,0  Nguồn:Duy Trần Ngọc

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi chọn HSG
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

pdf.pngDe_thi_HSG_TOAN_6_NGUYENTRAI_20182019.pdf[0.33 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
7qh50q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-04-18 21:32:56
Loại file
pdf
Dung lượng
0.33 M
Trang
5
Lần tải
0
Lần xem
0
đề thi Đề thi chọn HSG

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • Đề thi chọn HSG chọn lọc
  Toán 9
  Đề thi chọn HSG chọn lọc

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/6/2009

  Xem: 125

 • Đề thi chọn HSG
  Sinh học 8
  Đề thi chọn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2009

  Xem: 4

 • de thi chon HSG
  Toán học 8
  de thi chon HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2012

  Xem: 0

 • Đề thi chọn hsg
  Vật lý 8
  Đề thi chọn hsg

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2009

  Xem: 0

 • Đề thi chọn HSG
  Ngữ văn 7
  Đề thi chọn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2009

  Xem: 13

 • De thi chon HSG
  Toán học
  De thi chon HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/6/2009

  Xem: 12

 • Đề thi chon HSG
  Toán học 9
  Đề thi chon HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2009

  Xem: 4

 • ĐỀ THI CHỌN HSG
  Toán 6
  ĐỀ THI CHỌN HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2013

  Xem: 0

 • Đề thi chọn HSG
  Ngữ văn 8
  Đề thi chọn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 2

 • Đề thi chọn HSG
  Ngữ văn 6
  Đề thi chọn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2018

  Xem: 2