Cho có diện tích bằng 1. Biết AM = 3BM, AN=4CN. Tính diện tích t giác AMON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho đu có H là trực tâm, đường cao AD, M là đim tu ý trên cạnh BC. Gọi E, F ln lượt là hình chiếu của M trên cạnh AB, AC và I là trung đim của AM. Chứng minh rằng MH, ID, EF đồng quy.