DE THI CHUYEN HA LỚNG-2018

đề thi Toán học Toán học 9 Đại số 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Ngày đăng 2018-03-18 05:54:41 Tác giả Tuyết Lê Thị loại .pdf kích thước 0.66 M số trang 3
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

!--[if IE]> Hoàng Khắc Lợi - GV trường THPT Bạch Đằng – Quảng Ninh BG ĐỀ TS VÀO CHL QUẢNG NINH 2017 - 2018 √ ꢀ ꢀ ꢁ √ꢀ )( + ꢁ + 1) ꢁꢄꢅꢆꢇ √ꢀ Câu 1: Cho A = ( a/ Rút gọn A + ꢁꢂꢃꢁ√ꢀꢃꢀ ꢉ ꢊ ꢋ b/ Tính A khi ꢈ = √3 + √5 − 3 − 29 − 12√5 ꢀꢌꢁꢅ√ꢀꢍꢃꢀ ꢁꢂꢃꢁ√ꢀꢃꢀ √ ꢎ a/ A = . = ꢁꢄꢅꢆꢇ ꢁ√ꢀ ꢁꢅ√ꢀ ꢉ ꢊ ꢉ ꢊ ꢋ ꢋ b/ Có ꢈ = √3 + √5 − 3 − 29 − 12√5 = √3 + √5 − 3 − 20 − 12√5 + 9 ꢊ ꢋ ꢊ ꢋ √3 + √5 − 6 − 2√5=√3 + √5 − 5 − 2√5 + 1 = √3 +1. = Do đó A = 1. Câu 2: a/Giải pt ꢈ − ꢈ − ꢈ√ꢈ − 1 − 2 = 0. ꢀ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

!--[if IE]>
Hoàng Khắc Lợi - GV trường THPT Bạch Đằng – Quảng Ninh  
BG ĐỀ TS VÀO CHL QUẢNG NINH 2017 - 2018  


ꢀ ꢁ √ꢀ  
)( + ꢁ + 1)  
ꢁꢄꢅꢆꢇ √ꢀ  
Câu 1: Cho A = (  
a/ Rút gọn A  
+
ꢁꢂꢃꢁ√ꢀꢃꢀ  b/ Tính A khi ꢈ = √3 + √5 − 3 − 29 − 12√5  
ꢀꢌꢁꢅ√ꢀꢍꢃꢀ ꢁꢂꢃꢁ√ꢀꢃꢀ  


a/ A =  
.
=
ꢁꢄꢅꢆꢇ  
ꢁ√ꢀ  
ꢁꢅ√ꢀ  


b/ Có ꢈ = √3 + √5 − 3 − 29 − 12√5 = √3 + √5 − 3 − 20 − 12√5 + 9  
√3 + √5 − 6 − 2√5=√3 + √5 − 5 − 2√5 + 1 = √3 +1.  
=
Do đó A = 1.  
Câu 2: a/Giải pt ꢈ − ꢈ − ꢈ√ꢈ − 1 − 2 = 0.  
ꢈ + ꢈꢐ − 2ꢐ = 0  
b/ Giải hệ pt ꢏ  
.

ꢈꢐ + 3ꢐ + ꢈ = 0  
a/ ĐK: ꢈ ≥ 1.  
ꢈ√ꢈ − 1 = −1(ꢒ)  
ꢈ√ꢈ − 1 = 2 (ꢓꢔ)  


↔ ꢈ (ꢈ − 1) = 4  
Pt ↔ ꢈ (ꢈ − 1) − ꢈ√ꢈ − 1 − 2 = 0 ↔ ꢑ  


(ꢈ − 2)(ꢈ + ꢈ + 2) ↔ ꢈ = 2  
Vậy x = 2.  
b/ y = 0 suy ra x = 0 không thỏa mãn.  

=
1
ꢐ ≠ 0, ta có pt (1) ↔ ( ) + − 2 = 0 ↔ ꢖ  =
−2  

ꢈ = 1ꢀ  

TH1: y=x suy ra 4ꢈ − ꢈ − 3 = 0 ↔ ꢑ  
ꢈ = − ꢗ  
ꢐ = −1  
ꢐ = 3  

TH2: x= -2y suy ra ꢐ − 2ꢐ − 3 = 0 ↔ ꢘ  


Vậy hệ có nghiệm: ( 1;1), (2, - 1), (-6; 3), (− ; − ).  


Câu 3: Tìm số tự nhiên n để A = ꢙꢆꢚꢎꢛ + ꢙꢆꢚꢚꢛ + 1 là một số nguyên tố.  
Hoàng Khắc Lợi - GV trường THPT Bạch Đằng – Quảng Ninh  
Ta có A = ꢙꢆꢚꢎꢛ − ꢙ + ꢙꢆꢚꢚꢛ − ꢙ + ꢙ + ꢙ + 1=  


ꢙꢆ(ꢙꢆꢚꢎꢜ − 1) + ꢙ(ꢙꢆꢚꢚꢇ − 1) + ꢙ + ꢙ + 1  


ꢀ ꢜꢇꢆ  
ꢀ ꢜꢜꢝ  

=
ꢙ [((ꢙ) )  
− 1] + ꢙ[((ꢙ) ) − 1] + ꢙ + ꢙ + 1  


ꢀ ꢞ  

Do ꢈ − 1 ⋮ ꢈ + ꢈ + 1 và ((ꢈ) ) − 1 ⋮ ꢈ − 1 với x, k là số tự nhiên.  

Suy ra A ⋮ ꢙ + ꢙ + 1, ∀ꢙ ∈ ꢟ  
TH1: n = 0, ta có A = 1 ( không thỏa mãn)  
TH2: n = 1, ta có A = 3 ( thỏa mãn)  
TH3: n ≥ 2, ta có A = ꢙꢆꢚꢎꢛ + ꢙꢆꢚꢚꢛ + 1 > ꢙ + ꢙ + 1 > 1, A không phải là số nguyên tố.  

Vậy có n = 1 thỏa mãn.  
Câu 4: Cho đường tròn (O;R), đường kính AB, M là một điểm tùy ý thuộc đường tròn (M khác A  
và B). Qua A và B lần lượt kẻ các đường thẳng d và d’ là tiếp tuyến với đường tròn. Tiếp tuyến  
tại M của đường tròn cắt d và d’ lần lượt tại C và D. Đường thẳng BM cắt d tại E.  
a/ CMR CM = CA = CE;  
b/ CMR AD  OE ;  
c/ Tính AM theo R, nếu AE = BD.  


a/ Ta có CM = CA (gt CM, CA là 2 tiếp tuyến với (O))   CAM cân tại M  CAM  AMC  0


0
   
mà EMC  AMC  AME  90 và EMC  CAM  90  CME  CEM   CEM cân tại C  

CE = CM  (đpcm).  
b/ Giả sử AM cắt d’ tại N, chứng minh tương tự a/ ta có DB = DM =DN  D là trung điểm của  
BN  


0
   
Ta có EAB  ABN  90 ; AEB  NAB   EAB ~  ABN  
Suy ra  EAO ~  ABD tương ứng  
N
E
C
M
D
B
A
F
O
Hoàng Khắc Lợi - GV trường THPT Bạch Đằng – Quảng Ninh  


   
0


0

AEO  BAD , và EAD  BAD  90  AEO  EAD  90 . Suy ra AD  OE .  

c/ Ta có AE = BD (gt) nên AE = NB  

ꢠꢡ  
ꢢꢣ  
ꢤꢡ  
ꢤꢢ  

Ta có  
=

= ; gọi F là hình chiếu vuông góc của M lên AB, suy ra MF // NB suy ra  

ꢤꢡ  
=
ꢡꢥ  
=
ꢤꢢ  
ꢥꢣ  

2
1
2R  
4R  
2R 3  
2

AH  AB   
. Mà MA = AF. AB =  
 AM   
3
3
3
3
Câu 5: Cho a, b thỏa mãn |ꢦ| ≥ 2, |ꢧ| ≥ 2. Chứng minh rằng:  
ꢆ ꢆ  
ꢦ + 1)(ꢧ + 1) ≥ (ꢦ + ꢧ)(ꢦꢧ + 1) + 5  
(


Bất đt cần cm ↔ ꢦ ꢧ + ꢦ + ꢧ + 1 ≥ ꢦ ꢧ + ꢦ ꢧ + ꢦ + ꢧ + 5  ꢦ ꢧ + ꢦ + ꢧ ≥ ꢦ ꢧ + ꢦ ꢧ + ꢦ + ꢧ + 4  
Áp dụng bđt AM –GM ta có :  


(
ꢦꢧ)  
ꢆ ꢆ  
ꢦ ≥ ꢦ ꢧ (1)  
+
4
(ꢦꢧ)  


+
ꢧ ≥ ꢦꢧ (2)  
4

|ꢦ| . |ꢧ|ꢆ  

(
ꢦꢧ)  
=
2
2


Mà |ꢦ| . |ꢧ| − 4|ꢦ|. |ꢧ| = |ꢦ|. |ꢧ|(|ꢦ|. |ꢧ| − 4) ≥ 0, theo gt |ꢦ| ≥ 2, |ꢧ| ≥ 2, nên ta có  

|ꢦ| . |ꢧ|ꢆ  

(
ꢦꢧ)  
=
≥ 2|ꢦ|. |ꢧ| ≥ |ꢦ| + |ꢧ| + 4 ≥ ꢦ + ꢧ + 4 (3)  
2
2
(
vì 2|ꢦ|. |ꢧ| − |ꢦ| − |ꢧ| − 4 = 2(|ꢦ| − 2)(|ꢧ| − 2)+3(|ꢦ| + |ꢧ| − 4) ≥ 0 )  
Cộng vế (1), (2), (3) ta được điều phải cm.  Nguồn:Tuyết Lê Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi DE THI CHUYEN HA LỚNG-2018
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

pdf.pngLG_DE_TS_VAO_10_CHUYEN_HA_LONG_20172018.pdf[0.66 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
i4lz0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-03-18 05:54:41
Loại file
pdf
Dung lượng
0.66 M
Trang
3
Lần tải
0
Lần xem
3
đề thi DE THI CHUYEN HA LỚNG-2018

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan