đề thi cuối học kì 1 lớp 5

đề thi Khoa học 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 13042       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
7sjwtq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/22/2008 3:16:33 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
1
Lần tải
13042
File đã kiểm duyệt an toàn

Truờng tiểu học ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - CKI (2007-2008) Họ và tên:………………………………….MÔN TOÁN – LỚP 5 Lớp 5…………………………………………..Thời gian : 60 phút Điểm ……………………(Bằng chữ)………………………………………………………………… Bài 1. ( 1điể,xem chi tiết và tải về Đề thi đề thi cuối học kì 1 lớp 5, Đề Thi Khoa Học 4 , Đề thi đề thi cuối học kì 1 lớp 5, doc, 1 trang, 0.10 M, Khoa học 4 chia sẽ bởi Sơ Trần Đông đã có 13042 download

 
LINK DOWNLOAD

de-thi-cuoi-hoc-ki-1-lop-5.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Truờng tiểu học ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - CKI (2007-2008)
Họ và tên:…………………………………. MÔN TOÁN – LỚP 5
Lớp 5………………………………………….. Thời gian : 60 phút
Điểm ……………………(Bằng chữ)…………………………………………………………………
Bài 1. ( 1điểm): Khoanh vào chữ đứng trước kết quả đúng
Chữ số 5 trong số thập phân 879,457 có giá trị là:
a. b. c. d. 50
Bài 2.(1điểm): Khoanh vào chữ đứng trước kết quả đúng.
Tìm 1% của 6000km2.
a. 6000km2 b. 600km2 c. 60km2 d. 6km2
Bài 3.(1điểm): Khoanh vào chữ đứng trước kết quả đúng.
75982m2 bằng bao nhiêu hm2
a. 7,5982 hm2 b. 75,982 hm2 c. 759,82 hm2 d. 7598,2 hm2
Bài 4.(4điểm). Đặt tính rồi tính:
a. 25,06 + 3,27 b. 476,54 - 357,25 c. 5,24 x 3,6 d. 78,24 : 1,2
Bài 5.(1điểm) Viết số thập phân hoặc hỗn số thích hợp vào chỗ chấm.
a. 5 km 215m = . . . km b. 5 phút 20 giây = . . . phút
Bài 6. (2 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD .Tính diện tích hình tam giác ABD
A 4cm B

3cm
D C


Truờng tiểu học ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - CKI (2007-2008)
Họ và tên:…………………………………. MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 5
Lớp 5…………………………………………..

Điểm ……………………(Bằng chữ)…………………………………………………………………
BÀI KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
1/ Đọc thành tiếng:(5đ).
Đọc bài “Người gác rừng tí hon” và trả lời câu hỏi như SGK, TV5. Tập 1 trang 124 – 125.
( Đọc: 4điểm, trả lời câu hỏi: 1điểm).
2/ Đọc thầm và làm bài tập sau:(5điểm).
Đọc thầm bài “ Buôn Chư Lênh đón cô giáo” SGK, TV5. Tập 1 trang 144 và làm bài tập sau:
* Khoanh vào chữ đứng trước kết quả đúng nhất.
1/ Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh để làm gì?
Thăm già Rok, trưởng buôn.
Mở trường dạy học.
Viết cái chữ cho lũ làng xem.
2/ Già Rok, trưởng buôn đã trao cho cô giáo một vật gì để thể hiện lời thề?
Một tấm lông thú.
Một con dao.
Một cây cột nóc.
3/ Buôn Chư Lênh đã đón tiếp cô giáo trang trọng và thân tình như thế nào?
Bằng nghi thức trang trọng nhất dành cho khách quý.
Bằng những tiếng hò reo vui mừng của các cô gái và các em nhỏ.
Bằng những tiếng cồng chiêng ngày và đêm rộn ràng.
4/ Sau khi cô giáo chém một nhát thật sâu vào cột, già Rok làm gì?
Xoa tay lên vết chém, khen ngợi.
Đi vòng quanh cây cột và cười thật to.
Im lặng, không nói gì.
5/ Tình cảm yêu quý của người dân Tây Nguyên đối với cô giáo rất chân thành, vì:
Biết trọng văn hoá.
Mong muốn cho con em của dân tộc mình được học hành, thoát cảnh nghèo nàn, lạc hậu.
Cả 2 ý trên.
6/ Từ chém trong bài đồng nghĩa với từ nào sau đây:
Chặt.
Bổ
Cưa.
7/ Trong câu” Mặc dù hồi hộp khi nhận con dao từ già Rok nhưng Y Hoa bình tĩnh chém một nhát thật sâu vào cột.” có mấy cặp từ trái nghĩa?
1cặp từ ( đó là các từ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..).
2 cặp từ ( đó là các từ:………………………………………………………………………………………………………………………………………….)
3cặp từ ( đó là các từ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..).
8/ Quan hệ từ trong câu” Mặc dù hồi hộp khi nhận con dao từ già Rok nhưng Y Hoa bình tĩnh chém một nhát thật sâu vào cột.” biểu thị quan hệ gì?
Quan hệ tăng tiến.
Quan hệ tương phản.
Quan hệ nguyên nhân – kết quả.
9/ Tìm và gạch chân danh từ riêng trong câu văn sau.( Quỳ hai gối lên sàn, cô viết hai chữ thật to, thật đậm: “ Bác Hồ”).
10/ Câu “ Y Hoa được coi là người trong buôn sau khi chém nhát dao.” thuộc kiểu câu

 


Truôøng tieåu hoïc    ÑEÀ KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ  - CKI (2007-2008)

Hoï vaø teân:………………………………….   MOÂN TOAÙN – LÔÙP 5

Lôùp 5…………………………………………..   Thôøi gian : 60 phuùt

 

 Ñieåm ……………………(Baèng chöõ)…………………………………………………………………

 

 Baøi 1. ( 1ñieåm): Khoanh vaøo  chöõ  ñöùng tröôùc keát quaû ñuùng

  Chöõ soá 5 trong soá thaäp phaân 879,457 coù giaù trò laø:

  a.   b.    c.   d. 50

 

 Baøi 2.(1ñieåm): Khoanh vaøo  chöõ  ñöùng tröôùc keát quaû ñuùng.

  Tìm 1%  cuûa 6000km2.

  a. 6000km2  b. 600km2  c. 60km2  d. 6km2

 

 Baøi 3.(1ñieåm): Khoanh vaøo  chöõ  ñöùng tröôùc keát quaû ñuùng.

  75982m2 baèng bao nhieâu hm2

  a. 7,5982 hm2 b. 75,982 hm2  c. 759,82 hm2   d. 7598,2 hm2

 

 Baøi 4.(4ñieåm). Ñaët tính roài tính:

a. 25,06  +  3,27       b. 476,54  -  357,25    c. 5,24   x  3,6                d. 78,24  :  1,2

 

 

 

 

 

 

 Baøi 5.(1ñieåm) Vieát soá thaäp phaân hoaëc hoãn soá thích hôïp vaøo choã chaám.

 a. 5 km 215m = . . .         km   b. 5 phuùt 20 giaây = . . .    phuùt

 

 Baøi 6. (2 ñieåm) Cho hình chöõ nhaät ABCD .Tính dieän tích hình tam giaùc ABD

          A                   4cm                   B

 

 

                                                          3cm

 

        D                                              C                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


Truôøng tieåu hoïc   ÑEÀ KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ  - CKI (2007-2008)

Hoï vaø teân:………………………………….   MOÂN TIEÁNG VIEÄT  – LÔÙP 5

Lôùp 5………………………………………….. 

  

 Ñieåm ……………………(Baèng chöõ)…………………………………………………………………

 

BAØI KIEÅM TRA ÑOÏC (10 ñieåm)

 1/ Ñoïc thaønh tieáng:(5ñ).

 Ñoïc baøi “Ngöôøi gaùc röøng tí hon” vaø traû lôøi caâu hoûi nhö SGK, TV5. Taäp 1 trang  124 – 125.

      ( Ñoïc: 4ñieåm,  traû lôøi caâu hoûi: 1ñieåm).

 

 2/ Ñoïc thaàm vaø laøm baøi taäp sau:(5ñieåm).

 • Ñoïc thaàm baøi “ Buoân Chö Leânh ñoùn coâ giaùo” SGK, TV5. Taäp 1 trang 144 vaø laøm baøi taäp sau:

* Khoanh vaøo  chöõ  ñöùng tröôùc keát quaû ñuùng nhaát.

1/ Coâ giaùo Y Hoa ñeán buoân Chö Leânh ñeå laøm gì?

 1. Thaêm giaø Rok, tröôûng buoân.
 2. Môû tröôøng daïy hoïc.
 3. Vieát caùi chöõ cho luõ laøng xem.

2/ Giaø Rok, tröôûng buoân ñaõ trao cho coâ giaùo moät vaät gì ñeå theå hieän lôøi theà?

 1. Moät taám loâng thuù.
 2. Moät con dao.
 3. Moät caây coät noùc.

3/ Buoân Chö Leânh ñaõ ñoùn tieáp coâ giaùo trang troïng vaø thaân tình nhö theá naøo?

 1. Baèng nghi thöùc trang troïng nhaát daønh cho khaùch quyù.
 2. Baèng nhöõng tieáng hoø reo vui möøng cuûa caùc coâ gaùi vaø caùc em nhoû.
 3. Baèng nhöõng tieáng coàng chieâng ngaøy vaø ñeâm roän raøng.

4/ Sau khi coâ giaùo cheùm moät nhaùt thaät saâu vaøo coät, giaø Rok laøm gì?

 1. Xoa tay leân veát cheùm, khen ngôïi.
 2. Ñi voøng quanh caây coät vaø cöôøi thaät to.
 3. Im laëng, khoâng noùi gì.

5/ Tình caûm yeâu quyù cuûa ngöôøi daân Taây Nguyeân ñoái vôùi coâ giaùo  raát chaân thaønh, vì:

 1. Bieát troïng vaên hoaù.
 2. Mong muoán cho con em cuûa daân toäc mình ñöôïc hoïc haønh, thoaùt caûnh ngheøo naøn, laïc haäu.
 3. Caû 2 yù treân.

6/ Töø cheùm trong baøi ñoàng nghóa vôùi töø naøo sau ñaây:

 1. Chaët.
 2. Boå
 3. Cöa.

7/ Trong caâu” Maëc duø hoài hoäp khi nhaän con dao töø giaø Rok nhöng Y Hoa bình tónh cheùm moät nhaùt thaät saâu vaøo coät.” coù maáy caëp töø traùi nghóa?

 1. 1caëp töø ( ñoù laø caùc töø:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..).
 2. 2 caëp töø ( ñoù laø caùc töø:………………………………………………………………………………………………………………………………………….)

1

 


 1. 3caëp töø ( ñoù laø caùc töø:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..).

8/ Quan heä töø trong caâu” Maëc duø hoài hoäp khi nhaän con dao töø giaø Rok nhöng Y Hoa bình tónh cheùm moät nhaùt thaät saâu vaøo coät.” bieåu thò quan heä gì?

 1. Quan heä taêng tieán.
 2. Quan heä töông phaûn.
 3. Quan heä nguyeân nhaân – keát quaû.

9/ Tìm vaø gaïch chaân danh töø rieâng trong caâu vaên sau.( Quyø hai goái leân saøn, coâ vieát hai chöõ thaät to, thaät ñaäm: “ Baùc Hoà”).

10/  Caâu “ Y Hoa ñöôïc coi laø ngöôøi trong buoân sau khi cheùm nhaùt dao.” thuoäc kieåu caâu :

 1. Ai ? Laø gì ?
 2. Ai ? Theá naøo ?
 3. Ai ? Laøm gì ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


Truôøng tieåu hoïc   ÑEÀ KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ  - CKI (2007-2008)

Hoï vaø teân:………………………………….   MOÂN KHOA HOÏC  – LÔÙP 5

Lôùp 5…………………………………………..   Thôøi gian :    40 phuùt

 

 Ñieåm ……………………(Baèng chöõ)…………………………………………………………………

*Khoanh vaøo chöõ caùi (A, B, C, D) ñöùng tröôùc moät yù ñuùng nhaát.

Caâu 1. khi moät em beù môùi sinh, döïa vaøo cô quan naøo cuûa cô theå ñeå bieát ñoù laø beù trai hay beù gaùi

A. Cô quan tuaàn hoaøn. B. Cô quan tieâu hoaù. C. Cô quan sinh duïc.          D. Cô quan hoâ haáp

Caâu 2. Phuï nöõ coù thai neân laøm vieäc gì döôùi ñaây?

 1. Aên uoáng ñuû chaát, ñuû löôïng. Nghæ ngôi nhieàu hôn, tinh thaàn thoaûi maùi. Ñi khaùm thai ñònh kì:3 thaùng 1 laàn.
 2. Huùt thuoác laù. Uoáng röôïu, bia. Duøng ma tuyù. Lao ñoäng naëng,…..

Caâu 3. Tuoåi daäy thì cuûa con trai thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo?

A. Töø 10 ñeán 15 tuoåi          B. Töø 15 ñeán 19 tuoåi        C. Töø 13 ñeán 17 tuoåi.        D. Töø 10 ñeán 19 tuoåi

Caâu 4. Tuoåi daäy thì cuûa con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo?

A. Töø 10 ñeán 15 tuoåi          B. Töø 13 ñeán 17 tuoåi        C. Töø 10 ñeán 19 tuoåi.        D. Töø 15 ñeán 19 tuoåi

Caâu 5. Tuoåi vò thaønh nieân thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo?

A. Töø 10 ñeán 15 tuoåi          B. Töø 10 ñeán 17 tuoåi        C. Töø 10 ñeán 19 tuoåi.        D. Töø 15 ñeán 19 tuoåi

Caâu 6. Treû em soáng trong moâi tröôøng coù khoùi thuoác laù deã maéc caùc beänh naøo?

A. Nhieãm khuaån ñöôøng hoâ haáp. B. Vieâm tai giöõa.  C. Nhieãm khuaån ñöôøng hoâ haáp vaø vieâm tai giöõa.

Caâu 7. Röôïu, bia, thuoác laù, ma tuyù laø nhöõng chaát gì?

A. Kích thích.       B. Gaây nghieän.            C. Vöøa kích thích vöøa gaây nghieän.

Caâu 8. Taùc nhaân gaây ra beänh soát reùt laø gì?

A. Kí sinh truøng.    B. Vi ruùt.    C. Vi khuaån.

Caâu 9. Muoãi truyeàn beänh soát reùt coù teân laø gì?

A. Muoãi vaèn.     B. Muoãi thöôøng.   C. Muoãi a-noâ-phen.

Caâu 10. Vi ruùt vieâm gan A coù ôû chaát thaûi naøo cuûa ngöôøi beänh?

A. Moà hoâi.   B. Nöôùc tieåu.    C. Phaân.  D. Ñôøm.

Caâu 11. Beänh naøo laây qua caû ñöôøng sinh saûn vaø ñöôøng maùu?

A. Soát reùt.   B. Vieâm naõo.   C. Vieâm gan A.  D. AIDS

Caâu 12. Trong töï nhieân saét coù ôû ñaâu?

A. Trong caùc quaëng saét.  B. Trong caùc thieân thaïch rôi xuoáng ñaát.  C. Caû 2 yù treân.

Caâu 13. caàn laøm gì ñeå ngaên chaën khoâng cho muoãi sinh saûn?

 

 

 

Caâu 14. Ñaù voâi ñöôïc duøng vaøo nhöõng vieäc gì?

 

 

 

 

1

 


Truôøng tieåu hoïc    ÑEÀ KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ  - CKI (2007-2008)

Hoï vaø teân:………………………………….   MOÂN ÑÒA LÍ  – LÔÙP 5

Lôùp 5…………………………………………..   Thôøi gian :    40 phuùt

 

 Ñieåm ……………………(Baèng chöõ)…………………………………………………………………

 

Caâu 1. Khoanh troøn vaøo chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng:

a)     Töø Baéc vaøo Nam phaàn ñaát lieàn cuûa nöôùc ta daøi laø:

A. 1650km.  B. 1655 km.   C. 1560 km.   D. 1605 km.

 

b)  Nôi heïp nhaát treân laõnh thoå nöôùc ta töø Taây sang Ñoâng thuoäc tænh:

A. Quaûng Bình.  B. Quaûng Trò.  C. Thanh Hoaù.  D. Ninh Bình.

 

c)  Ranh giôùi khí haäu giöõa mieàn Baéc vaø mieàn Nam nöôùc ta:

A. Daõy Hoaøng Lieân Sôn.  B. Daõy Tröôøng Sôn.

C. Daõy nuùi Ñoâng Trieàu.  D. Daõy nuùi Baïch Maõ.

 

d) Nghaønh saûn xuaùt chính trong noâng nghieäp ôû nöôùc ta:

A. Chaên nuoâi.  B. Troàng troït.   C. Troàng röøng.        D. Nuoâi vaø ñaùnh baét caù toâm.

 

Caâu 2. Haõy choïn caùc töø sau ñaây: Hoaø Bình, Quaûng Ninh, Trung Quoác, Phuù Quoác.

 1. Than coù nhieàu ôû nöôùc ta, taäp trung chuû yeáu ôû tænh……………………………………………………………………………………
 2. Nöôùc laùng gieàng ôû phía Baéc cuûa nöôùc ta laø…
 3. Nhaø maùy thuyû ñieän lôùn nhaát ôû phía Baéc nöôùc ta……………………………………………………………………………………….
 4. Ñaûo lôùn ôû vuøng bieån Taây Nam………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Caâu 3. Em haõy neâu nhöõng ñieàu kieän ñeå Thaønh phoá Hoà Chí Minh trôû thaønh trung taâm coâng nghieäp lôùn nhaát caû nöôùc.

 

 

 

 

 

 

Caâu 4. Taïi sao chuùng ta caàn baûo veä, khai thaùc, söû duïng ñaát vaø röøng moät caùch hôïp lí?

 

 

 

 

 

 

1

 


Truôøng tieåu hoïc   ÑEÀ KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ  - CKI (2007-2008)

Hoï vaø teân:………………………………….   MOÂN LÒCH SÖÛ  – LÔÙP 5

Lôùp 5…………………………………………..   Thôøi gian :    40 phuùt

 

 Ñieåm ……………………(Baèng chöõ)…………………………………………………………………

Caâu 1. Haõy ñieàn tieáp thôøi gian vaø söï kieän vaøo caùc oâ troáng trong baûng döôùi ñaây.

Thôøi gian

Söï kieän

5/06/1911

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………….

    Chuû tòch Hoà Chí Minh ñoïc baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp, khai sinh nöôùc Vieät Nam Daân Chuû Coäng hoaø.

Ngaøy 19/12/1946

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………….

 

   Ñaïi hoäi chieán só thi ñua vaø caùn boä göông maãu toaøn quoác khai maïc.

Caâu 2. Khoanh troøn vaøo chöõ tröôùc  yù ñuùng nhaát.

 Ngöôøi ñaõ tröïc tieáp ra traän, kieåm tra keá hoaïch vaø coâng taùc chuaån bò, gaëp gôõ ñoäng vieân caùn boä, chieán só, daân coâng tham gia chieán dòch Bieân giôùi thu – ñoâng 1950 vaø ñaõ giaønh thaéng lôïi laø:

A. Voõ Nguyeân Giaùp. B. Baùc Hoà.  C. Phaïm Vaên Ñoàng.  D. La Vaên Caàu.

Caâu 3. Khoanh troøn vaøo chöõ tröôùc  yù ñuùng nhaát.

Töø cuoái theá kæ XIX.. Sau khi thöïc daân Phaùp ñaët aùch thoáng trò, xaõ hoäi Vieät Nam coù theâm  nhöõng    taàng lôùp giai caáp môùi naøo?

A. Ñòa chuû phong kieán, noâng daân.   B. Ñòa chuû phong kieán, noâng daân, nhaø buoân.

C. Ñòa chuû phong kieán, noâng daân, nhaø buoân, chuû xöôûng. 

D.Coâng nhaân, chuû xöôûng, vieân chöùc, nhaø buoân, trí thöùc.

Caâu 4. Trong caùc caâu sau ñaây caâu naøo ñuùng, caâu naøo sai ( ñuùng thì ñieàn chöõ Ñ, sai thì ñieàn chöõ S vaøo oâ vuoâng ñaàu caâu).

  Ngaøy 12 – 9 – 1930 laø ngaøy kæ nieäm Xoâ vieát Ngheä – Tónh.

  Ngaøy 3 – 2 – 1930 trôû thaønh ngaøy kæ nieäm thaønh laäp Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam.

  Ngaøy 19 – 8- 1945 laø ngaøy kæ nieäm Caùch maïng thaùng Taùm nöôùc ta.

  Töø cuoái naêm 1945 ñeán naêm 1946, nhaân daân ta ñaõ ñaáu tranh ñeå baûo veä vaø xaây döïng cheá ñoä môùi trong tình theá voâ cuøng hieåm ngheøo “nghìn caân treo sôïi toùc”.

Caâu 5.  Ñaïi hoäi chieán só thi ñua vaø caùn boä göông maãu toaøn quoác laø ñaïi hoäi ñaàu tieân ñeå toång keát vaø bieåu döông nhöõng thaønh tích cuûa phong traøo thi ñua yeâu nöôùc. Haõy neâu teân 7 anh huøng maø ñaïi hoäi baàu ñöôïc:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Caâu 6. Ñieàn caùc töø sau vaøo choã chaám (……): Bieân giôùi,  Vieät Baéc, chieán tröôøng

 Thu – ñoâng 1950, ta chuû ñoäng môû chieán dòch ……………………………vaø ñaõ giaønh thaéng lôïi. Caên cöù ñòa …………………………….ñöôïc cuûng coá vaø môû roäng. Töø ñaây, ta naém quyeàn chuû ñoäng treân………

1

 

Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về đề thi cuối học kì 1 lớp 5
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN