đề thi cuối học kì 1 lớp 5

đề thi Tiểu Học Lớp 4 Khoa học 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 18299       8      0
Ngày đăng 2008-12-22 15:16:33 Tác giả Sơ Trần Đông loại .doc kích thước 0.10 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Truôøng tieåu hoïc ÑEÀ KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ - CKI (2007-2008) Hoï vaø teân:…………………………………. MOÂN TOAÙN – LÔÙP 5 Lôùp 5………………………………………….. Thôøi gian : 60 phuùt Ñieåm ……………………(Baèng chöõ)………………………………………………………………… Baøi 1. ( 1ñieåm): Khoanh vaøo chöõ ñöùng tröôùc keát quaû ñuùng Chöõ soá 5 trong soá thaäp phaân 879,457 coù giaù trò laø: a. b. c. d. 50 Baøi 2.(1ñieåm): Khoanh vaøo chöõ ñöùng tröôùc keát quaû ñuùng. Tìm 1% cuûa 6000km2. a. 6000km2 b. 600km2 c. 60km2 d. 6km2 Baøi 3.(1ñieåm): Khoanh vaøo chö

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Truôøng tieåu hoïc    ÑEÀ KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ  - CKI (2007-2008)
Hoï vaø teân:………………………………….   MOÂN TOAÙN – LÔÙP 5
Lôùp 5…………………………………………..   Thôøi gian : 60 phuùt
 
 Ñieåm ……………………(Baèng chöõ)…………………………………………………………………
 
 Baøi 1. ( 1ñieåm): Khoanh vaøo  chöõ  ñöùng tröôùc keát quaû ñuùng
  Chöõ soá 5 trong soá thaäp phaân 879,457 coù giaù trò laø:
  a.   b.    c.   d. 50
 
 Baøi 2.(1ñieåm): Khoanh vaøo  chöõ  ñöùng tröôùc keát quaû ñuùng.
  Tìm 1%  cuûa 6000km2.
  a. 6000km2  b. 600km2  c. 60km2  d. 6km2
 
 Baøi 3.(1ñieåm): Khoanh vaøo  chöõ  ñöùng tröôùc keát quaû ñuùng.
  75982m2 baèng bao nhieâu hm2
  a. 7,5982 hm2 b. 75,982 hm2  c. 759,82 hm2   d. 7598,2 hm2
 
 Baøi 4.(4ñieåm). Ñaët tính roài tính:
a. 25,06  +  3,27       b. 476,54  -  357,25    c. 5,24   x  3,6                d. 78,24  :  1,2
 
 
 
 
 
 
 Baøi 5.(1ñieåm) Vieát soá thaäp phaân hoaëc hoãn soá thích hôïp vaøo choã chaám.
 a. 5 km 215m = . . .         km   b. 5 phuùt 20 giaây = . . .    phuùt
 
 Baøi 6. (2 ñieåm) Cho hình chöõ nhaät ABCD .Tính dieän tích hình tam giaùc ABD
          A                   4cm                   B
 
 
                                                          3cm
 
        D                                              C                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


Truôøng tieåu hoïc   ÑEÀ KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ  - CKI (2007-2008)
Hoï vaø teân:………………………………….   MOÂN TIEÁNG VIEÄT  – LÔÙP 5
Lôùp 5………………………………………….. 
  
 Ñieåm ……………………(Baèng chöõ)…………………………………………………………………
 
BAØI KIEÅM TRA ÑOÏC (10 ñieåm)
 1/ Ñoïc thaønh tieáng:(5ñ).
 Ñoïc baøi “Ngöôøi gaùc röøng tí hon” vaø traû lôøi caâu hoûi nhö SGK, TV5. Taäp 1 trang  124 – 125.
      ( Ñoïc: 4ñieåm,  traû lôøi caâu hoûi: 1ñieåm).
 
 2/ Ñoïc thaàm vaø laøm baøi taäp sau:(5ñieåm).
Ñoïc thaàm baøi “ Buoân Chö Leânh ñoùn coâ giaùo” SGK, TV5. Taäp 1 trang 144 vaø laøm baøi taäp sau:
* Khoanh vaøo  chöõ  ñöùng tröôùc keát quaû ñuùng nhaát.
1/ Coâ giaùo Y Hoa ñeán buoân Chö Leânh ñeå laøm gì?
Thaêm giaø Rok, tröôûng buoân.
Môû tröôøng daïy hoïc.
Vieát caùi chöõ cho luõ laøng xem.
2/ Giaø Rok, tröôûng buoân ñaõ trao cho coâ giaùo moät vaät gì ñeå theå hieän lôøi theà?
Moät taám loâng thuù.
Moät con dao.
Moät caây coät noùc.
3/ Buoân Chö Leânh ñaõ ñoùn tieáp coâ giaùo trang troïng vaø thaân tình nhö theá naøo?
Baèng nghi thöùc trang troïng nhaát daønh cho khaùch quyù.
Baèng nhöõng tieáng hoø reo vui möøng cuûa caùc coâ gaùi vaø caùc em nhoû.
Baèng nhöõng tieáng coàng chieâng ngaøy vaø ñeâm roän raøng.
4/ Sau khi coâ giaùo cheùm moät nhaùt thaät saâu vaøo coät, giaø Rok laøm gì?
Xoa tay leân veát cheùm, khen ngôïi.
Ñi voøng quanh caây coät vaø cöôøi thaät to.
Im laëng, khoâng noùi gì.
5/ Tình caûm yeâu quyù cuûa ngöôøi daân Taây Nguyeân ñoái vôùi coâ giaùo  raát chaân thaønh, vì:
Bieát troïng vaên hoaù.
Mong muoán cho con em cuûa daân toäc mình ñöôïc hoïc haønh, thoaùt caûnh ngheøo naøn, laïc haäu.
Caû 2 yù treân.
6/ Töø cheùm trong baøi ñoàng nghóa vôùi töø naøo sau ñaây:
Chaët.
Boå
Cöa.
7/ Trong caâu” Maëc duø hoài hoäp khi nhaän con dao töø giaø Rok nhöng Y Hoa bình tónh cheùm moät nhaùt thaät saâu vaøo coät.” coù maáy caëp töø traùi nghóa?
1caëp töø ( ñoù laø caùc töø:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..).
2 caëp töø ( ñoù laø caùc töø:………………………………………………………………………………………………………………………………………….)
1

 


3caëp töø ( ñoù laø caùc töø:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..).
8/ Quan heä töø trong caâu” Maëc duø hoài hoäp khi nhaän con dao töø giaø Rok nhöng Y Hoa bình tónh cheùm moät nhaùt thaät saâu vaøo coät.” bieåu thò quan heä gì?
Quan heä taêng tieán.
Quan heä töông phaûn.
Quan heä nguyeân nhaân – keát quaû.
9/ Tìm vaø gaïch chaân danh töø rieâng trong caâu vaên sau.( Quyø hai goái leân saøn, coâ vieát hai chöõ thaät to, thaät ñaäm: “ Baùc Hoà”).
10/  Caâu “ Y Hoa ñöôïc coi laø ngöôøi trong buoân sau khi cheùm nhaùt dao.” thuoäc kieåu caâu :
Ai ? Laø gì ?
Ai ? Theá naøo ?
Ai ? Laøm gì ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


Truôøng tieåu hoïc   ÑEÀ KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ  - CKI (2007-2008)
Hoï vaø teân:………………………………….   MOÂN KHOA HOÏC  – LÔÙP 5
Lôùp 5…………………………………………..   Thôøi gian :    40 phuùt
 
 Ñieåm ……………………(Baèng chöõ)…………………………………………………………………
*Khoanh vaøo chöõ caùi (A, B, C, D) ñöùng tröôùc moät yù ñuùng nhaát.
Caâu 1. khi moät em beù môùi sinh, döïa vaøo cô quan naøo cuûa cô theå ñeå bieát ñoù laø beù trai hay beù gaùi
A. Cô quan tuaàn hoaøn. B. Cô quan tieâu hoaù. C. Cô quan sinh duïc.          D. Cô quan hoâ haáp
Caâu 2. Phuï nöõ coù thai neân laøm vieäc gì döôùi ñaây?
Aên uoáng ñuû chaát, ñuû löôïng. Nghæ ngôi nhieàu hôn, tinh thaàn thoaûi maùi. Ñi khaùm thai ñònh kì:3 thaùng 1 laàn.
Huùt thuoác laù. Uoáng röôïu, bia. Duøng ma tuyù. Lao ñoäng naëng,…..
Caâu 3. Tuoåi daäy thì cuûa con trai thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo?
A. Töø 10 ñeán 15 tuoåi          B. Töø 15 ñeán 19 tuoåi        C. Töø 13 ñeán 17 tuoåi.        D. Töø 10 ñeán 19 tuoåi
Caâu 4. Tuoåi daäy thì cuûa con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo?
A. Töø 10 ñeán 15 tuoåi          B. Töø 13 ñeán 17 tuoåi        C. Töø 10 ñeán 19 tuoåi.        D. Töø 15 ñeán 19 tuoåi
Caâu 5. Tuoåi vò thaønh nieân thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo?
A. Töø 10 ñeán 15 tuoåi          B. Töø 10 ñeán 17 tuoåi        C. Töø 10 ñeán 19 tuoåi.        D. Töø 15 ñeán 19 tuoåi
Caâu 6. Treû em soáng trong moâi tröôøng coù khoùi thuoác laù deã maéc caùc beänh naøo?
A. Nhieãm khuaån ñöôøng hoâ haáp. B. Vieâm tai giöõa.  C. Nhieãm khuaån ñöôøng hoâ haáp vaø vieâm tai giöõa.
Caâu 7. Röôïu, bia, thuoác laù, ma tuyù laø nhöõng chaát gì?
A. Kích thích.       B. Gaây nghieän.            C. Vöøa kích thích vöøa gaây nghieän.
Caâu 8. Taùc nhaân gaây ra beänh soát reùt laø gì?
A. Kí sinh truøng.    B. Vi ruùt.    C. Vi khuaån.
Caâu 9. Muoãi truyeàn beänh soát reùt coù teân laø gì?
A. Muoãi vaèn.     B. Muoãi thöôøng.   C. Muoãi a-noâ-phen.
Caâu 10. Vi ruùt vieâm gan A coù ôû chaát thaûi naøo cuûa ngöôøi beänh?
A. Moà hoâi.   B. Nöôùc tieåu.    C. Phaân.  D. Ñôøm.
Caâu 11. Beänh naøo laây qua caû ñöôøng sinh saûn vaø ñöôøng maùu?
A. Soát reùt.   B. Vieâm naõo.   C. Vieâm gan A.  D. AIDS
Caâu 12. Trong töï nhieân saét coù ôû ñaâu?
A. Trong caùc quaëng saét.  B. Trong caùc thieân thaïch rôi xuoáng ñaát.  C. Caû 2 yù treân.
Caâu 13. caàn laøm gì ñeå ngaên chaën khoâng cho muoãi sinh saûn?
 
 
 
Caâu 14. Ñaù voâi ñöôïc duøng vaøo nhöõng vieäc gì?
 
 
 
 
1

 


Truôøng tieåu hoïc    ÑEÀ KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ  - CKI (2007-2008)
Hoï vaø teân:………………………………….   MOÂN ÑÒA LÍ  – LÔÙP 5
Lôùp 5…………………………………………..   Thôøi gian :    40 phuùt
 
 Ñieåm ……………………(Baèng chöõ)…………………………………………………………………
 
Caâu 1. Khoanh troøn vaøo chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng:
a)     Töø Baéc vaøo Nam phaàn ñaát lieàn cuûa nöôùc ta daøi laø:
A. 1650km.  B. 1655 km.   C. 1560 km.   D. 1605 km.
 
b)  Nôi heïp nhaát treân laõnh thoå nöôùc ta töø Taây sang Ñoâng thuoäc tænh:
A. Quaûng Bình.  B. Quaûng Trò.  C. Thanh Hoaù.  D. Ninh Bình.
 
c)  Ranh giôùi khí haäu giöõa mieàn Baéc vaø mieàn Nam nöôùc ta:
A. Daõy Hoaøng Lieân Sôn.  B. Daõy Tröôøng Sôn.
C. Daõy nuùi Ñoâng Trieàu.  D. Daõy nuùi Baïch Maõ.
 
d) Nghaønh saûn xuaùt chính trong noâng nghieäp ôû nöôùc ta:
A. Chaên nuoâi.  B. Troàng troït.   C. Troàng röøng.        D. Nuoâi vaø ñaùnh baét caù toâm.
 
Caâu 2. Haõy choïn caùc töø sau ñaây: Hoaø Bình, Quaûng Ninh, Trung Quoác, Phuù Quoác.
Than coù nhieàu ôû nöôùc ta, taäp trung chuû yeáu ôû tænh……………………………………………………………………………………
Nöôùc laùng gieàng ôû phía Baéc cuûa nöôùc ta laø…
Nhaø maùy thuyû ñieän lôùn nhaát ôû phía Baéc nöôùc ta……………………………………………………………………………………….
Ñaûo lôùn ôû vuøng bieån Taây Nam………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Caâu 3. Em haõy neâu nhöõng ñieàu kieän ñeå Thaønh phoá Hoà Chí Minh trôû thaønh trung taâm coâng nghieäp lôùn nhaát caû nöôùc.
 
 
 
 
 
 
Caâu 4. Taïi sao chuùng ta caàn baûo veä, khai thaùc, söû duïng ñaát vaø röøng moät caùch hôïp lí?
 
 
 
 
 
 
1

 


Truôøng tieåu hoïc   ÑEÀ KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ  - CKI (2007-2008)
Hoï vaø teân:………………………………….   MOÂN LÒCH SÖÛ  – LÔÙP 5
Lôùp 5…………………………………………..   Thôøi gian :    40 phuùt
 
 Ñieåm ……………………(Baèng chöõ)…………………………………………………………………
Caâu 1. Haõy ñieàn tieáp thôøi gian vaø söï kieän vaøo caùc oâ troáng trong baûng döôùi ñaây.
Thôøi gian
Söï kieän
5/06/1911
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………….
    Chuû tòch Hoà Chí Minh ñoïc baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp, khai sinh nöôùc Vieät Nam Daân Chuû Coäng hoaø.
Ngaøy 19/12/1946
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………….
 
   Ñaïi hoäi chieán só thi ñua vaø caùn boä göông maãu toaøn quoác khai maïc.

Caâu 2. Khoanh troøn vaøo chöõ tröôùc  yù ñuùng nhaát.
 Ngöôøi ñaõ tröïc tieáp ra traän, kieåm tra keá hoaïch vaø coâng taùc chuaån bò, gaëp gôõ ñoäng vieân caùn boä, chieán só, daân coâng tham gia chieán dòch Bieân giôùi thu – ñoâng 1950 vaø ñaõ giaønh thaéng lôïi laø:
A. Voõ Nguyeân Giaùp. B. Baùc Hoà.  C. Phaïm Vaên Ñoàng.  D. La Vaên Caàu.
Caâu 3. Khoanh troøn vaøo chöõ tröôùc  yù ñuùng nhaát.
Töø cuoái theá kæ XIX.. Sau khi thöïc daân Phaùp ñaët aùch thoáng trò, xaõ hoäi Vieät Nam coù theâm  nhöõng    taàng lôùp giai caáp môùi naøo?
A. Ñòa chuû phong kieán, noâng daân.   B. Ñòa chuû phong kieán, noâng daân, nhaø buoân.
C. Ñòa chuû phong kieán, noâng daân, nhaø buoân, chuû xöôûng. 
D.Coâng nhaân, chuû xöôûng, vieân chöùc, nhaø buoân, trí thöùc.
Caâu 4. Trong caùc caâu sau ñaây caâu naøo ñuùng, caâu naøo sai ( ñuùng thì ñieàn chöõ Ñ, sai thì ñieàn chöõ S vaøo oâ vuoâng ñaàu caâu).
  Ngaøy 12 – 9 – 1930 laø ngaøy kæ nieäm Xoâ vieát Ngheä – Tónh.
  Ngaøy 3 – 2 – 1930 trôû thaønh ngaøy kæ nieäm thaønh laäp Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam.
  Ngaøy 19 – 8- 1945 laø ngaøy kæ nieäm Caùch maïng thaùng Taùm nöôùc ta.
  Töø cuoái naêm 1945 ñeán naêm 1946, nhaân daân ta ñaõ ñaáu tranh ñeå baûo veä vaø xaây döïng cheá ñoä môùi trong tình theá voâ cuøng hieåm ngheøo “nghìn caân treo sôïi toùc”.
Caâu 5.  Ñaïi hoäi chieán só thi ñua vaø caùn boä göông maãu toaøn quoác laø ñaïi hoäi ñaàu tieân ñeå toång keát vaø bieåu döông nhöõng thaønh tích cuûa phong traøo thi ñua yeâu nöôùc. Haõy neâu teân 7 anh huøng maø ñaïi hoäi baàu ñöôïc:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Caâu 6. Ñieàn caùc töø sau vaøo choã chaám (……): Bieân giôùi,  Vieät Baéc, chieán tröôøng
 Thu – ñoâng 1950, ta chuû ñoäng môû chieán dòch ……………………………vaø ñaõ giaønh thaéng lôïi. Caên cöù ñòa …………………………….ñöôïc cuûng coá vaø môû roäng. Töø ñaây, ta naém quyeàn chuû ñoäng treân………
1

 


Nguồn:Sơ Trần Đông

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi đề thi cuối học kì 1 lớp 5
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDETHIL5.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
7sjwtq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2008-12-22 15:16:33
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Trang
1
Lần tải
18299
Lần xem
8
đề thi đề thi cuối học kì 1 lớp 5

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan