de thi + dap an cn 9 ki I hay

Đăng ngày 9/30/2011 6:33:07 AM | Thể loại: Trồng cây ăn quả | Chia sẽ bởi: Tường Nguyễn Vĩnh | Lần tải: 688 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 

Tr­êng THcs th©n nh©n trung

Hä vµ tªn:……………………………………….

Líp:………………………………………………               

KiÓm tra chÊt l­îng  häc kú I

N¨m häc: 2011 - 2012

M«n: C«ng nghÖ 9

Thêi gian: 45 phót

*********

 

 

PhÇn I: tr¾c nghiÖm:

C©u 1:( 1®) §¸nh dÊu x vµo cho c©u tr¶ lêi ®óng vÒ M«i tr­êng lµm viÖc cña ng­êi lµm nghÒ trång c©y ¨n qu¶.

a)     Lµm viÖc ngoµi trêi, chÞu t¸c dông cña n¾ng, m­a, giã, Th­êng ph¶i thay ®æi t­ thÕ lµm viÖc.

b)    Th­êng xuyªn tiÕp xóc víi c¸c ho¸ chÊt( Ph©n bãn, thuèc trõ s©u…)

c)     M«i tr­êng lµm viÖc lu«n æn ®Þnh, kh«ng phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh

 

C©u 2: (1®) §iÒn sè 1, 2, 3, 4 vµo theo thø tù ®óng vÒ c¸c c«ng viÖc trång c©y ¨n qu¶.

  §µo hè vµ bãn ph©n lãt

  X¸c ®Þnh thêi vô trång

  Trång c©y

  X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch trång

C©u 3: (1®) Hoa nh·n cã c¸c lo¹i:

        A: Hoa ®ùc ,hoa c¸i ,hoa ®¬n tÝnh                 B: Hoa ®ùc, hoa l­ìng tÝnh

        C: Hoa ®ùc ,hoa c¸i, hoa l­ìng tÝnh              D: Hoa c¸i ,hoa l­ìng tÝnh ,hoa ®¬n tÝnh

PhÇn II: tù luËn:

 C©u 4 (2®)

Trång c©y ¨n qu¶ mang l¹i gi¸ trÞ g× vµ chÞu t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè ngo¹i c¶nh nµo?

C©u 5(5®)

Em h·y cho biÕt cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p nh©n gièng  c©y ¨n qu¶ nµo? Nªu vµ ph©n tÝch quy tr×nh thùc hµnh cña  ph­¬ng ph¸p gi©m cµnh.

 

Bµi lµm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
®¸p ¸n – biÓu ®iÓm kiÓm tra chÊt l­îng häc kú I

N¨m häc: 2011 - 2012

M«n: C«ng nghÖ 9

*********

PhÇn I:

C©u1: (1®)   a,b - §óng

            

C©u 2 (1®)  1- X¸c ®Þnh thêi vô trång

   2- X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch trång

3- §µo hè vµ bãn ph©n lãt

4- Trång c©y

C©u 3: (1®)            C

 

PhÇn II:

C©u 4 (2®):  Gi¸ trÞ dinh d­ìng cña c©y ¨n qu¶:

 + Gi¸ trÞ dinh d­ìng

 + Kinh tÕ

 + Y häc

 + M«i tr­êng

 Yªu cÇu ngo¹i c¶nh: NhiÖt ®é, ®é Èm, ¸nh s¸ng, chÊt dinh d­ìng vµ ®Êt

 

C©u 5 (5®):

          - Cã 2 ph­¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶: (1®)

  + Ph­¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh( Gi©m , chiÕt, ghÐp)

 + Ph­¬ng ph¸p nh©n gièng h÷u tÝnh Lµ ph­¬ng ph¸p nh©n gièng t¹o c©y con b»ng h¹t.

 

- Quy tr×nh ph­¬ng ph­¬ng ph¸p Gi©m cµnh: (4®)

      B­íc 1: C¾t cµnh gi©m.

  Dïng dao s¾c c¾t v¸t cµnh gi©m cã ®­êng kÝnh kho¶ng 0,5cm thµnh tõng ®o¹n 5-7cm, cã 2 - 4 l¸. Bá ®o¹n ngän cµnh vµ s¸t th©n c©y mÑ, c¾t bít phiÕn l¸.

  B­íc 2: Xö lÝ cµnh gi©m.

  Nhóng gèc cµnh gi©m vµo dung dÞch thuèc kÝch thÝch ra rÔ, nhóng s©u tõ 1-2cm trong 5-10 gi©y. Sau ®ã vÈy kh«.

  B­íc 3: C¾m cµnh gi©m.

  C¾m cµnh gi©m h¬i chÕch so víi mÆt luèng ®Êt hoÆc c¸t víi ®é s©u 3-5cm, kho¶ng c¸ch c¸c cµnh 5cm x 5cm hoÆc 10cm x 10cm.

  NÕu c¾m vµo bÇu ®Êt th× mçi bÇu mét cµnh vµ xÕp s¸t nhau ®Ó tiÖn ch¨m sãc.

 B­íc 4: Ch¨m sãc cµnh gi©m

 - T­íi n­íc th­êng xuyªn d­íi d¹ng s­¬ng mï (nh­ phun thuèc trõ s©u) ®¶m b¶o cho ®Êt, c¸t vµ mÆt l¸ lu«n Èm.

 - Phun thuèc trõ nÊm vµ vi khuÈn

 - Sau khi gi©m 15 ngµy, kiÓm tra thÊy rÔ mäc nhiÒu, dµi vµ h¬i chuyÓn mµu tr¾ng sang vµng th× chuyÓn ra v­ên ­¬m hoÆc ®­a vµo bÇu ®Êt.

 

 

HÕt

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi de thi + dap an cn 9 ki I hay, Trồng cây ăn quả. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bạn đọc thư viện de thi + dap an cn 9 ki I hay .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , đề thi de thi + dap an cn 9 ki I hay trong chuyên mục Trồng cây ăn quả được chia sẽ bởi user Tường Nguyễn Vĩnh tới thành viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào chuyên mục Trồng cây ăn quả , có 1 page, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Công nghệ Công nghệ 9 Trồng cây ăn quả ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Tr­êng THcs th©n nh©n trung Hä vµ tªn:………………………………………, thêm nữa Líp:……………………………………………… KiÓm tra chÊt l­îng häc kú I N¨m häc: 2011 - 2012 M«n: C«ng nghÖ 9 Thêi gian: 45 phót *********   PhÇn I: tr¾c nghiÖm: C©u 1:( 1®) §¸nh dÊu x vµo ( cho c©u tr¶ lêi ®óng vÒ M«i tr­êng lµm viÖc cña ng­êi lµm nghÒ trång c©y ¨n qu¶, nói thêm là ( Lµm viÖc ngoµi trêi, chÞu t¸c dông cña n¾ng, m­a, giã, Th­êng ph¶i thay ®æi t­ thÕ lµm viÖc, https://nslide.com/de-thi/de-thi-dap-an-cn-9-ki-i-hay.kt1exq.html