Đề Thi Trồng Cây Ăn Quả:De Thi + Dap An Cn 9 Ki I Hay

đề thi Công nghệ Công nghệ 9 Trồng cây ăn quả 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
kt1exq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2011-09-30 06:33:07
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tr­êng THcs th©n nh©n trung Hä vµ tªn:………………………………………. Líp:……………………………………………… KiÓm tra chÊt l­îng häc kú I N¨m häc: 2011 - 2012 M«n: C«ng nghÖ 9 Thêi gian: 45 phót ********* PhÇn I: tr¾c nghiÖm: C©u 1

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tr­êng THcs th©n nh©n trung
Hä vµ tªn:……………………………………….
Líp:………………………………………………               
KiÓm tra chÊt l­îng  häc kú I
N¨m häc: 2011 - 2012
M«n: C«ng nghÖ 9
Thêi gian: 45 phót
*********
 
 
PhÇn I: tr¾c nghiÖm:
C©u 1:( 1®) §¸nh dÊu x vµo  cho c©u tr¶ lêi ®óng vÒ M«i tr­êng lµm viÖc cña ng­êi lµm nghÒ trång c©y ¨n qu¶.
a)      Lµm viÖc ngoµi trêi, chÞu t¸c dông cña n¾ng, m­a, giã, Th­êng ph¶i thay ®æi t­ thÕ lµm viÖc.
b)     Th­êng xuyªn tiÕp xóc víi c¸c ho¸ chÊt( Ph©n bãn, thuèc trõ s©u…)
c)      M«i tr­êng lµm viÖc lu«n æn ®Þnh, kh«ng phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh
 
C©u 2: (1®) §iÒn sè 1, 2, 3, 4 vµo  theo thø tù ®óng vÒ c¸c c«ng viÖc trång c©y ¨n qu¶.
  §µo hè vµ bãn ph©n lãt
  X¸c ®Þnh thêi vô trång
  Trång c©y
  X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch trång
C©u 3: (1®) Hoa nh·n cã c¸c lo¹i:
        A: Hoa ®ùc ,hoa c¸i ,hoa ®¬n tÝnh                 B: Hoa ®ùc, hoa l­ìng tÝnh         C: Hoa ®ùc ,hoa c¸i, hoa l­ìng tÝnh              D: Hoa c¸i ,hoa l­ìng tÝnh ,hoa ®¬n tÝnh
PhÇn II: tù luËn:
 C©u 4 (2®)
Trång c©y ¨n qu¶ mang l¹i gi¸ trÞ g× vµ chÞu t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè ngo¹i c¶nh nµo?
C©u 5(5®)
Em h·y cho biÕt cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p nh©n gièng  c©y ¨n qu¶ nµo? Nªu vµ ph©n tÝch quy tr×nh thùc hµnh cña  ph­¬ng ph¸p gi©m cµnh.
 
Bµi lµm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………®¸p ¸n – biÓu ®iÓm kiÓm tra chÊt l­îng häc kú I
N¨m häc: 2011 - 2012
M«n: C«ng nghÖ 9
*********
PhÇn I:
C©u1: (1®)   a,b - §óng
            
C©u 2 (1®)  1- X¸c ®Þnh thêi vô trång
   2- X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch trång
3- §µo hè vµ bãn ph©n lãt
4- Trång c©y
C©u 3: (1®)            C
 
PhÇn II:
C©u 4 (2®):  Gi¸ trÞ dinh d­ìng cña c©y ¨n qu¶:
 + Gi¸ trÞ dinh d­ìng
 + Kinh tÕ
 + Y häc
 + M«i tr­êng
 Yªu cÇu ngo¹i c¶nh: NhiÖt ®é, ®é Èm, ¸nh s¸ng, chÊt dinh d­ìng vµ ®Êt
 
C©u 5 (5®):
          - Cã 2 ph­¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶: (1®)
  + Ph­¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh( Gi©m , chiÕt, ghÐp)
 + Ph­¬ng ph¸p nh©n gièng h÷u tÝnh Lµ ph­¬ng ph¸p nh©n gièng t¹o c©y con b»ng h¹t.
 
- Quy tr×nh ph­¬ng ph­¬ng ph¸p Gi©m cµnh: (4®)
      B­íc 1: C¾t cµnh gi©m.
  Dïng dao s¾c c¾t v¸t cµnh gi©m cã ®­êng kÝnh kho¶ng 0,5cm thµnh tõng ®o¹n 5-7cm, cã 2 - 4 l¸. Bá ®o¹n ngän cµnh vµ s¸t th©n c©y mÑ, c¾t bít phiÕn l¸.
  B­íc 2: Xö lÝ cµnh gi©m.
  Nhóng gèc cµnh gi©m vµo dung dÞch thuèc kÝch thÝch ra rÔ, nhóng s©u tõ 1-2cm trong 5-10 gi©y. Sau ®ã vÈy kh«.
  B­íc 3: C¾m cµnh gi©m.
  C¾m cµnh gi©m h¬i chÕch so víi mÆt luèng ®Êt hoÆc c¸t víi ®é s©u 3-5cm, kho¶ng c¸ch c¸c cµnh 5cm x 5cm hoÆc 10cm x 10cm.
  NÕu c¾m vµo bÇu ®Êt th× mçi bÇu mét cµnh vµ xÕp s¸t nhau ®Ó tiÖn ch¨m sãc.
 B­íc 4: Ch¨m sãc cµnh gi©m
 - T­íi n­íc th­êng xuyªn d­íi d¹ng s­¬ng mï (nh­ phun thuèc trõ s©u) ®¶m b¶o cho ®Êt, c¸t vµ mÆt l¸ lu«n Èm.
 - Phun thuèc trõ nÊm vµ vi khuÈn
 - Sau khi gi©m 15 ngµy, kiÓm tra thÊy rÔ mäc nhiÒu, dµi vµ h¬i chuyÓn mµu tr¾ng sang vµng th× chuyÓn ra v­ên ­¬m hoÆc ®­a vµo bÇu ®Êt.
 
 
HÕt
1

 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi de thi + dap an cn 9 ki I hay
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngDE_DAP_AN_CONG_NGHE__9__HKI1.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

 • de thi + dap an cn 9 ki I hay
  Trồng cây ăn quả
  de thi + dap an cn 9 ki I hay

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Trồng cây ăn quả

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2011

  Xem: 0

đề thi TIẾP THEO

đề thi MỚI ĐĂNG

đề thi XEM NHIỀU