de thi + dap an cn 9 ki I hay

Đăng ngày 9/30/2011 6:33:07 AM | Thể loại: Trồng cây ăn quả | Chia sẽ bởi: Tường Nguyễn Vĩnh | Lần tải: 688 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 

Tr­êng THcs th©n nh©n trung

Hä vµ tªn:……………………………………….

Líp:………………………………………………               

KiÓm tra chÊt l­îng  häc kú I

N¨m häc: 2011 - 2012

M«n: C«ng nghÖ 9

Thêi gian: 45 phót

*********

 

 

PhÇn I: tr¾c nghiÖm:

C©u 1:( 1®) §¸nh dÊu x vµo cho c©u tr¶ lêi ®óng vÒ M«i tr­êng lµm viÖc cña ng­êi lµm nghÒ trång c©y ¨n qu¶.

a)     Lµm viÖc ngoµi trêi, chÞu t¸c dông cña n¾ng, m­a, giã, Th­êng ph¶i thay ®æi t­ thÕ lµm viÖc.

b)    Th­êng xuyªn tiÕp xóc víi c¸c ho¸ chÊt( Ph©n bãn, thuèc trõ s©u…)

c)     M«i tr­êng lµm viÖc lu«n æn ®Þnh, kh«ng phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh

 

C©u 2: (1®) §iÒn sè 1, 2, 3, 4 vµo theo thø tù ®óng vÒ c¸c c«ng viÖc trång c©y ¨n qu¶.

  §µo hè vµ bãn ph©n lãt

  X¸c ®Þnh thêi vô trång

  Trång c©y

  X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch trång

C©u 3: (1®) Hoa nh·n cã c¸c lo¹i:

        A: Hoa ®ùc ,hoa c¸i ,hoa ®¬n tÝnh                 B: Hoa ®ùc, hoa l­ìng tÝnh

        C: Hoa ®ùc ,hoa c¸i, hoa l­ìng tÝnh              D: Hoa c¸i ,hoa l­ìng tÝnh ,hoa ®¬n tÝnh

PhÇn II: tù luËn:

 C©u 4 (2®)

Trång c©y ¨n qu¶ mang l¹i gi¸ trÞ g× vµ chÞu t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè ngo¹i c¶nh nµo?

C©u 5(5®)

Em h·y cho biÕt cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p nh©n gièng  c©y ¨n qu¶ nµo? Nªu vµ ph©n tÝch quy tr×nh thùc hµnh cña  ph­¬ng ph¸p gi©m cµnh.

 

Bµi lµm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
®¸p ¸n – biÓu ®iÓm kiÓm tra chÊt l­îng häc kú I

N¨m häc: 2011 - 2012

M«n: C«ng nghÖ 9

*********

PhÇn I:

C©u1: (1®)   a,b - §óng

            

C©u 2 (1®)  1- X¸c ®Þnh thêi vô trång

   2- X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch trång

3- §µo hè vµ bãn ph©n lãt

4- Trång c©y

C©u 3: (1®)            C

 

PhÇn II:

C©u 4 (2®):  Gi¸ trÞ dinh d­ìng cña c©y ¨n qu¶:

 + Gi¸ trÞ dinh d­ìng

 + Kinh tÕ

 + Y häc

 + M«i tr­êng

 Yªu cÇu ngo¹i c¶nh: NhiÖt ®é, ®é Èm, ¸nh s¸ng, chÊt dinh d­ìng vµ ®Êt

 

C©u 5 (5®):

          - Cã 2 ph­¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶: (1®)

  + Ph­¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh( Gi©m , chiÕt, ghÐp)

 + Ph­¬ng ph¸p nh©n gièng h÷u tÝnh Lµ ph­¬ng ph¸p nh©n gièng t¹o c©y con b»ng h¹t.

 

- Quy tr×nh ph­¬ng ph­¬ng ph¸p Gi©m cµnh: (4®)

      B­íc 1: C¾t cµnh gi©m.

  Dïng dao s¾c c¾t v¸t cµnh gi©m cã ®­êng kÝnh kho¶ng 0,5cm thµnh tõng ®o¹n 5-7cm, cã 2 - 4 l¸. Bá ®o¹n ngän cµnh vµ s¸t th©n c©y mÑ, c¾t bít phiÕn l¸.

  B­íc 2: Xö lÝ cµnh gi©m.

  Nhóng gèc cµnh gi©m vµo dung dÞch thuèc kÝch thÝch ra rÔ, nhóng s©u tõ 1-2cm trong 5-10 gi©y. Sau ®ã vÈy kh«.

  B­íc 3: C¾m cµnh gi©m.

  C¾m cµnh gi©m h¬i chÕch so víi mÆt luèng ®Êt hoÆc c¸t víi ®é s©u 3-5cm, kho¶ng c¸ch c¸c cµnh 5cm x 5cm hoÆc 10cm x 10cm.

  NÕu c¾m vµo bÇu ®Êt th× mçi bÇu mét cµnh vµ xÕp s¸t nhau ®Ó tiÖn ch¨m sãc.

 B­íc 4: Ch¨m sãc cµnh gi©m

 - T­íi n­íc th­êng xuyªn d­íi d¹ng s­¬ng mï (nh­ phun thuèc trõ s©u) ®¶m b¶o cho ®Êt, c¸t vµ mÆt l¸ lu«n Èm.

 - Phun thuèc trõ nÊm vµ vi khuÈn

 - Sau khi gi©m 15 ngµy, kiÓm tra thÊy rÔ mäc nhiÒu, dµi vµ h¬i chuyÓn mµu tr¾ng sang vµng th× chuyÓn ra v­ên ­¬m hoÆc ®­a vµo bÇu ®Êt.

 

 

HÕt

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc