ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2017 - 2018

Môn thi: TOÁN 10

Thời gian làm bài: 90  phút, không kể thời gian phát đề

 

 

Bài 1: (1,0 điểm) Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến, câu nào không  phải là mệnh đề?

a)      1794 chia hết cho 3.

b)     Bạn có khỏe không ?

c)     

d)    

Bài 2: (1,0 điểm) Cho các tập hợp:

là ước của   và 

a) Liệt kê các phần tử thuộc tập hợp A ?

b) Xác định các tập hợp: ?

Bài 3: (1,5 điểm) Tìm tập xác định và xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau:

a)      .

b)    

c)     

Bài 4: (2,0 điểm) Vẽ đồ thị của các hàm số sau:

a)     

b)    

Bài 5: (1,0 điểm) Cho tập hợp . Tìm tất cả các giá trị của tham số để tập hợp A có đúng hai tập hợp con.

Bài 6: (1,5 điểm) Cho hình bình hành ABCD có tâm O. Tính:

a)     

b)    

c)     

Bài 7: (2 điểm) Cho hình bình hành ABCD có tâm O và I là một điểm bất kỳ trong mặt phẳng. Chứng minh rằng:

a)     

b)    

c)     

d)    

 

 

------HẾT------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:………………………………Số báo danh:………………


 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2017 - 2018

Môn thi: TOÁN 10

 

 

Bài

Đáp Án

Điểm

Bài 1

a) Là mệnh đề.

b) Không phải là mệnh đề.

c) Là mệnh đề chứa biến.

d) Là mệnh đề chứa biến.

0,25

0,25

0,25

0,25

Bài 2

Ta có:

Ta có:

 

0,25

 

 

 

0,25

0,25

0,25

Bài 3

a)

TXĐ:

Ta có nhưng . Vậy hàm số không phải là hàm số chẵn cũng không phải là hàm số lẻ.

 

 

 

0,25

 

0,25

 

b)

TXĐ:

Ta có:

Vậy hàm số là hàm số lẻ.

 

0,25

 

 

0,25

 

c)

TXĐ:

Ta có:

Vậy hàm số là hàm số chn.

 

0,25

 

 

0,25

 

Bài 4

a)

Đồ thị (C) của hàm số đã cho gồm phần đồ thị của hàm số khi và phần đồ thị của hàm số khi

Bảng giá trị:

x

0

2

1

5

7

5

Vậy đồ thị của hàm số đi qua hai điểm . Đồ thị của hàm số  đi qua hai điểm .

Đồ thị:

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

0,5

 

 

b)

Tọa độ đỉnh

Trục đối xứng

Bảng giá trị:

x

-3

-2

-1

0

1

0

-3

- 4

-3

0

 

 

 

Đồ thị hàm số đi qua các điểm

Đồ thị :

 

 

0,25

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

0,5

 

 

Bài 5

Tập hợp A có đúng hai tập hợp con khi và chỉ khi tập hợp A có đúng một phần tử hay phương trình có đúng một nghiệm.

Trường hợp 1:

Suy ra: (1) có đúng một nghiệm.

Vậy thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Trường hợp 2:

Phương trình (1) có đúng một nghiệm khi và chỉ khi:

 .

Suy ra: thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Vậy

 

 

0,25

 

 

0,25

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

0,25


Bài 6

a) ta có:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

b) ta có:

 

 

 

 

0,5

c)  Ta có:

 

 

 

 

0,5

Bài 7

 

a) Ta có:

 

Vậy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

0,25

b) Ta có:

 

Vậy

 

 

 

0,25

 

 

 

0,25

 

 


 

 

c) ta có:

Vậy

 

 

 

0,25

 

 

0,25

d) ta có:

Vậy

 

 

0,25

 

 

 

 

0,25