Đề
TRUNG TÂM GDNN – GDTX
HUYỆN ĐÔNG ANH
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: Hóa Học – Lớp 11
Thời gian làm bài: 45 phút


Họ và tên:…………………………………………………….
Lớp:……………
Điểm

Lời phê của Thầy Cô giáo


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 5 điểm)
Câu 1:Theo thuyết Arehinut, chất nào sau đây là axit?
A. KOH B. NaCl C. HCl D. NH3
Câu 2: Phát biều không đúng là
A. Môi trường kiềm có pH > 7. B. Môi trường kiềm có pH < 7.
C. Môi trường trung tính có pH = 7. D. Môi trường axit có pH < 7.
Câu 3: Trong các dung dịch: HNO3, Na2CO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2. Có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2?
A. 2 B. 3. C. 4. D. 5
Câu 4: Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết ...
A. bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.
B. những ion nào tồn tại trong dung dịch.
C. không tồn tại các phân tử trong dung dịch các chất điện li.
D. nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất.
Câu 5: Khí NH3 bị lẫn hơi nước, để thu được NH3 khan ta dùng
A. P2O5 B. CuSO4 khan. C. CaO. D. H2SO4 đặc.
Câu 6: Khí N2 tương đối trơ ở nhiệt độ thường là do
A. Nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ, phân tử không phân cực.
B. Trong phân tử N2 chứa liên kết 3 rất bền.
C. Nguyên tử nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm nitơ.
D. Trong phân tử N2, mỗi nguyên tử còn một cặp electron chưa tham gia liên kết.
Câu 7: Nhiệt phân KNO3 thu được
A. K, NO2, O2 B. KNO2, O2 C. K2O, NO2 D. KNO2, NO2, O2
Câu 8: Hoà tan hoàn toàn 5,6 gam Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư thì thu được V lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất (đktc). Giá trị của V là:
A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít
Câu 9: Dung dịch (A) chứa HNO3 0, 01M. Dung dịch (A) có pH là:
A. 1 B. 1,5 C. 0,15 D. 2
Câu 10: Lấy 5,16 gam hỗn hợp Mg và Al tác dụng với HNO3 đặc, nguội (dư), thu được 3,584 lít NO2 (đktc), là sản phẩm khử duy nhất. Khối lượng của Al là:
A. 2,025 gam. B. 2,7 gam. C. 3,24 gam. D. 2,16 gam.II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)
Câu 1: Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các dung dịch mất nhãn sau (Viết PTHH nếu có):
CaCl2 , H2SO4, KOH, NaNO3
Câu 2: Cho 12,55 gam hỗn hợp 2 kim loại Al và Fe vào dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thu được 16,8 lit khí NO2 (đktc) duy nhất.
Viết PHHH xảy ra.
Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.
Tính số mol HNO3 tham gia phản ứng.

( Biết: Al = 27; Fe = 56; Ag = 108; N = 14; O = 16; Na = 23; S = 32; H = 1)
--------------------------Hết------------------------nguon VI OLET