ĐỀ 1:
I. PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Học sinh khoanh tròn chữ đúng trước kết quả đúng
Câu 1: Số nào dưới đây có chữ số 2 ở hàng phần trăm:
A. 0,2005 B. 0,0205 C. 0,0025 D. 0,0502
Câu 2 : Số lớn nhất trong các số : 7,85 ; 7,58 ; 8,57 ; 8,75 là :
A. 7,85 B. 7,58 C. 8,57 D. 8,75
Câu 3: Hỗn số 5 chuyển thành số thập phân là
A. 5,6 B. 5,06 C. 6,5 D. 6,05
Câu 4: 12,34x 100 = ?
A. 0,1234 B. 1,234 C. 1234 D. 123,4
Câu 5: 5kg 23g = ..........kg (0,5đ)
A. 5,023kg B. 5,23kg C. 5230kg D. 5023kg
Câu 6: 23m2 17 dm2= ………..m2:
A. 23,17 B. 2,217 C. 23,017 D.23,0017
Câu 7 : Một hình tam giác có độ dài cạnh đáy là 6,5cm, chiều cao là 4,2cm.
Diện tích của hình tam giác đó là:
A. 27,3cm2 B. 5,35cm2 C .13,65 cm2
Câu 8: Số học sinh nữ của lớp 5A là 15 và chiếm 60% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh:
A. 40 B. 25 C. 20 D. 30
PHẦN II: TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)
a) 57,648 + 35,37 b)70,9 - 23,26 c) 18,2 x 3,5 d) 17,55 : 3,9
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ …………………………………………………………………………………………………
Câu 2 :(1 điểm) Tìm y : y - 18,7 = 13,5 : 4,5
Câu 3: (2 điểm) Một hình vuông có cạnh 5cm. Một hình tam giác có đáy là 8cm và có diện tích bằng diện tích hình vuông. Tính chiều cao của tam giác.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất.
a) 4,7 x 5,5 – 4,7 x 4,5 b)23,5 x 4,6 + 23,5 x 5,4

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
ĐỀ 2:
Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: (1 điểm)
1,3 giờ = … phút. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 64 phút
B. 78 phút

C. 13 phút
D. 540 phút

Câu 2: (1 điểm)
25% của một số là 100. Hỏi số đó là bao nhiêu?
A. 40
B. 400

C. 25
D. 250

Câu 3: (1 điểm)
Chu vi hình tròn có bán kính r = m là:
A. 6,28 m
B. 3,14 m

C. 12,56 m
D. 1,57 m

Câu 4: (1 điểm)
Diện tích hình thang có độ dài 2 đáy lần lượt là 2,5 dm và 1,5 dm, chiều cao 0,8 dm là:
A. 1,6 dm2
B. 3,2 dm2

C. 41,8 dm2
D. 3,4 dm 2

Câu 5: (1 điểm)
Điền số thích hợp viết vào chỗ chấm:
a) 2m 3 = ……………lít
b) 11,7 m3 = ................... dm3

c) 35 lít = ………….cm3
d)  dm3 = …………….cm3

Câu 6: (1 điểm)
Tính:
38 phút 48 giây + 45 phút 39 giây
8 giờ 16 phút - 5 giờ 43 phútCâu 7: (1 điểm)
Một cái thùng bằng gỗ (không có nắp) có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 14,5 dm, chiều rộng 8 dm và chiều cao 7,2 m. Người ta cần sơn mặt ngoài của thùng. Tính diện tích cần sơn.
Giải:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10: (1điểm) Một người làm việc từ 7 giờ đến 11 giờ được 8 sản phẩm. Hỏi trung bình người đó làm được một sản phẩm hết bao nhiêu thời gian?
Giải:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐỀ 3:
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Phân số