ĐỀ THI GV GIỎI 2017-2018 (TOÁN - TRÙNG KHÁNH)

đề thi Toán học Khác (Toán học)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Ngày đăng 2018-01-07 15:40:56 Tác giả Tình Nguyễn Văn loại .pdf kích thước 0.18 M số trang 6
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

!--[if IE]> KÌ THI GVDG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017 - 2018 MA TRẬN ĐỀ THI MÔN: TOÁN Mức nhận thức Nội dung kiến thức Hàm số Tổng Nhận biết Thông hiểu Câu 1 Vận dụng 1 Vận dụng 2 1 1 1 1 1 5 2 ,0 đ 2,0 đ Câu 2 Lượng giác Tọa độ phẳng Hình học không gian Bất đẳng thức Tổng 2 1 1 ,0 đ ,0 đ ,0 đ 2,0 đ 1,0 đ 1,0 đ 1,0 đ 7,0 đ Câu 3 Câu 4 Câu 5 1 ,0 đ 1 3 1 2 ,0 đ 4,0 đ 1,0 đ HỘI THI GVDG CẤP HUYỆN CỤM THI HUYỆN TRÙNG KHÁNH ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN DỰ THI GVDG CẤP HUYỆN

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

!--[if IE]>
KÌ THI GVDG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017 - 2018  
MA TRẬN ĐỀ THI MÔN: TOÁN  
Mức nhận thức  
Nội dung kiến thức  
Hàm số  
Tổng  
Nhận biết  
Thông hiểu  
Câu 1  
Vận dụng 1  
Vận dụng 2  
1
1
1
1
1
5
2
,0 đ  
2,0 đ  
Câu 2  
Lượng giác  
Tọa độ phẳng  
Hình học không gian  
Bất đẳng thức  
Tổng  
2
1
1
,0 đ  
,0 đ  
,0 đ  
2,0 đ  
1,0 đ  
1,0 đ  
1,0 đ  
7,0 đ  
Câu 3  
Câu 4  
Câu 5  
1
,0 đ  
1
3
1
2
,0 đ  
4,0 đ  
1,0 đ  
HỘI THI GVDG CẤP HUYỆN  
CỤM THI HUYỆN TRÙNG KHÁNH  
ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN  
DỰ THI GVDG CẤP HUYỆN  
NĂM HỌC 2017 - 2018 KHỐI THPT-GDTX  
Môn: TOÁN  
Thời gian làm bài: 105 phút, không kể thời gian phát đề)  
ĐỀ CHÍNH THỨC  
PHẦN CHUYÊN MÔN  
(
Câu 1 (2,0 điểm).  
3
x
2
Tìm các giá trị của tham số  
m
để hàm số y = − 2x + mx −1 có hai  
3
2
đ
i

m c  
Câu 2 (2,0 điểm).  
Gi i phương trình: 2(sin  
Câu 3 (1,0 điểm).  
Trong m t ph  
giác ngoài BI a góc  
trình là − 2 − 3 = 0 và 7  
Câu 4 (1,0 điểm).  
Cho hình chóp S.ABC,  
3a, BC 2a. Hình chi u vuông góc c  
m trên  
ng (ABC) m  
Câu 5 (1,0 điểm).  
Cho a, b, c là các s  

c tr  

x1, x2 th  

a mãn  
(
x1  

x2  
)
= 4.  
4
4
x) + cos8  

x
+ cos  
x = 3.  


ng t  

a
độ Oxy cho ∆ABC có đỉnh  
và đường cao CH ừ đỉnh  
− 91= 0. Tìm t độ các đỉnh  
A
(0;1) , đường phân  
n lượt có phương  
và  
c

B
h


a
t
C
l

x
y
x
+
y
B
C.  

o
= 60 ,  
đ
áy ABC là tam giác có góc ABC  
m S trên m t ph ng (ABC) là  
AB  
=
=
ế

a
đ
i2
3

đ
i

m
H
n

đo  

n
AB sao cho AH = AB. Đường th  
ẳng SC t o v i mặt  


o
ph  


t góc 45 . Tính th  

tích kh  
i chóp S.ABC.  

th  

c dương th  

a mãn ab +bc + ca =1. Chứng minh  
a

c
3
2


ng:  
+
+
≤ .  
2
2
2
a +1  
b +1  
c +1  
_
_____________________________H  
Thí sinh không được s ng tài li  
và tên thí sinh:…………………………………….. S  
tên, ch ký c a giám th 1:……...…………………………………………….  
ế

t_______________________________  
u, giám th không gi i thích gì thêm)  
báo danh:……………  
(

dHHHỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN (2017 - 2018)  
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM MÔN TOÁN  
Câu  
ý
Nội dung  
Điểm  
3
x
2
Tìm các giá trị của tham số  
có hai m c c tr x1, x2 th  
m
để hàm số y = − 2x + mx −1  
3
Câu 1  
2,0  
2
đ
i
a mãn  
(
x1  

x2  
)
= 4.  
T

p xác định: D = ℝ .  
0
0
,25  
,25  
2
2
y
' =  
x
− 4  
x
+
m
;
y
' = 0 ⇔  
x
− 4  
x
+
m
= 0 (*)  
x2  
Hàm số đã cho có hai  
đ
i

m c  

c tr  

x1  
,


Phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt x1, x2  
0,5  
0,5  

'

0

4

m

0

m
4.  
Ta có:  
2
(
x1  

x2  
)
=
4
2

(
x1  
12  
y giá tr  
i phương trình: 2(sin  
+
x2  
)

4
x x  

4
=
0
1
2


4
m
=
0

m
=
3 (th  

a mãn điều kiện).  
0
,5  
V


c
ần tìm là  
m
=
3.  
4
4
Gi  

x
+
cos  
x
)
+
cos8  
x
=
3.  
Câu 2  
2,0  
4 4  
(sin x + cos x) + cos8x = 3  
2
3
+ cos4x  
2
+ 2cos 4x − 4 = 0  
0,5  

2
2


4cos 4x + cos4x − 5 = 0  
0
0
,5  
,5  
cos4x =1  
cos4x = −  
5
4
(loaïi)  
π

x = k  
(k ∈ Z)  
0
,5  
2
Trong m  

t ph  

ng t  

a
độ Oxy cho ∆ABC có đỉnh A(0;1) , đường  
a góc và đường cao CH h ừ đỉnh C  
phân giác ngoài BI  
c

B
ạ t  
Câu 3  
1,0  
l

n lượt có phương trình là x − 2y − 3 = 0 và 7x + y − 91= 0.  
Tìm t độ các đỉnh và C.  

a
B
1
I
A(0;1)  
H
M
0
,25  
A'  
B
C

Vectơ pháp tuyến của AB là n = (1;−7).  
AB  
Phương trình đường thẳng AB:  
x − 7(y −1) = 0  

T
x − 7y + 7 = 0.  
độ đỉnh B là nghi  

a

m c  

a hệ phương trình:  
x − 7y + 7 = 0 x = 7  
0
0
,25  
,25  
⇒ B(7;2).  

x − 2y − 3 = 0  
i A'(x'; y') là  
y = 2  
đối x  

Gọ  
đ
i

m
ứng v  
ới A qua BI  

A'∈ BC và:  x'  

(y'+1) − 3 = 0  
2


2
x'+ (y'−1) = 0  x' = 2  

⇒ A'(2;−3).  
y' = −3  
ꢁꢁꢁꢀ  
Ta có: BA' = (−5;−5).  

Suy ra vect pháp tuy  
ơ
ế
n củ  
a BA' là n = (5;−5).  
BA'  
Phương trình đường th  
ẳng BA':  
5
(x − 2) − 5(y + 3) = 0  
0
,25  

x − y − 5 = 0.  
T

a
độ đỉnh C là nghi  

m c  

a h  

phương trình:  
⇒ C(12;7).  
y = 7  7x + y − 91= 0 x =12  
x − y − 5 = 0  2
Cho hình chóp S.ABC,  
đ
áy ABC là tam giác có góc  
ABC = 60 , AB = 3a, BC = 2a. Hình chi u vuông góc c  
m trên AB sao cho  
ng (ABC) m  

o
ế

a
đ
i

m
S trên m  

t ph  

ng (ABC) là  
đ
iể  
m
H
n

đoạn  
Câu 4  
1,0  
2
AH = AB. Đường th  

ng SC t  

o v  

i m  

t ph  

ột  
3
o
góc 45 . Tính th  

tích kh  

i chóp S.ABC.  
S
B
A
H
0
,25  
C
Ta có: SH ⊥ (ABC)  

HC là hình chi  
ế
u của SC trên (ABC)  
SH = HC.  

o


( ) ( )  
SC,(ABC) = SC, HC = SCH = 45  
Tam giác SHC vuông cân tại H ⇒  
1
2
2
2
2
2
2
Ta có: HC = BH + BC − 2BH.BC.cos B = a + 4a − 2a.2a. = 3a  
0
,25  
2

HC = a 3 ⇒ SH = a 3  
2
1
1
3
3a 3  
S∆ABC = .BA.BC.sin B = .3a.2a.  
=
0,25  
0,25  
2
2
2
2
2
3
1
1 3a  
.SH = .  
3
3a  
V

y
VS.ABC = .S  
.a 3 =  
.
∆ABC  
3
3
2
2
Cho a, b, c là các s  

th  
ực dương thỏa mãn ab +bc + ca =1.  
a

c
3
≤ .  
2
Câu 5  
Ch  
ứng minh r  
ằng:  
+
+
1,0  
2
2
2
a +1  
b +1  
c +1  
Từ giả thiết ta có:  
2 2  
a +1= a + ab + bc + ca = a  
0,25  
(
a + b  
)
( )
 (
 )  
+ c a + b = a + b)(
a + c  
a
2
a
a

1
1


1

a a  =


+
=
+2
a + b a + c  
2
a +b a + c  
a +1  
(
a + b)(a + c  
)
0
,25  
3
a
2
1  a  
a   ab + bc + ca =1  
+
D

u "=" x  

y ra khi  


2
 a + b a + c   
b = c  
a +1  
Tương tự:  

2
1  b  
b   
ab + bc + ca =1  

+
Dấu "=" xảy ra khi  
Dấu "=" xảy ra khi  2
 b + a b + c   
a = c  
b +1  

0,25  
0,25  
c
2
1  c  
c   
ab + bc + ca =1  

+2
 c + a c + b   
a = b  
c +1  

Cộng vế với vế ba bất đẳng thức trên ta được:  
a
2

2
c
2
1  a  
a


c
c   
+
+

+
+
+
+
+


2
 a + b a + c b + a b + c c + a c + b   
a +1  
b +1  
c +1  
a
a


c
c
Mà  
+
+
+
+
+
= 3.  
a + b a + c b + a b + c c + a c +b  
a
2

2
c
2
3
Vậy:  
+
+
≤ .  
2
a +1  
b +1  
c +1  
1
Đẳng thức xảy ra khi a = b = c =  
.
3
----- Hết -----  
4Nguồn:Tình Nguyễn Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỀ THI GV GIỎI 2017-2018 (TOÁN - TRÙNG KHÁNH)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

pdf.pngMa_tran__De__HDC_thi_GVDG_cap_HUYEN_mon_Toan_20172018_Ban_DUNG.pdf[0.18 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
py7x0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-01-07 15:40:56
Loại file
pdf
Dung lượng
0.18 M
Trang
6
Lần tải
1
Lần xem
1
đề thi ĐỀ THI GV GIỎI 2017-2018 (TOÁN - TRÙNG KHÁNH)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan