Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề thi HKI - Đáp án

Đăng ngày 12/10/2008 3:35:43 PM | Thể loại: Tiếng Anh 9 | Lần tải: 2062 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề thi HKI - Đáp án, Tiếng Anh 9. . nslide giới thiệu tới các bạn thư viện Đề thi HKI - Đáp án .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Thư viện Đề thi HKI - Đáp án thuộc chủ đề Tiếng Anh 9 được giới thiệu bởi user Liêm Nguyễn Trọng đến mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục Tiếng Anh 9 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 9 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo PGD KRÔNG PẮK ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2007 - 2008 TRƯỜNG THCS EAYÔNG Môn thi : Tiếng Anh - Lớp 9 Thời gian làm bài : 45 phút I/ Choose the best answer : ( 3ms ) , nói thêm 1/ Yoko was , ngoài ra by the beauty and the friendliness of Vietnamese people , ngoài ra a/ impressed b/ impress c/ impressing d/ impresses 2/ I wish I , tiếp theo là here longer , thêm nữa a/ stayed b/ can stay c/ stay d/ could to stay 3/ She used , bên cạnh

https://nslide.com/de-thi/de-thi-hki-dap-an.np1vtq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng Anh 9
PGD KRÔNG PẮK ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2007 - 2008
TRƯỜNG THCS EAYÔNG Môn thi : Tiếng Anh - Lớp 9
Thời gian làm bài : 45 phút
I/ Choose the best answer : ( 3ms ) .
1/ Yoko was .............by the beauty and the friendliness of Vietnamese people .
a/ impressed b/ impress c/ impressing d/ impresses
2/ I wish I ............here longer .
a/ stayed b/ can stay c/ stay d/ could to stay
3/ She used ...............past the rice paddy on her way to school .
a/ to walk b/ walked c/ walk d/ walking
4/ Nam................a scholarship last year .
a/ was awarded b/ awarded c/ awards d/ is awarded
5/ If you go to study on a campus , you can stay in a..........................
a/ dormitory b/ hotel c/ house d/ apartment
6/ the film was so interesting , ...................he stay up late to watch it .
a/ so b/ because c/ but d/ and
7/ I go to school ...............Monday.............Saturday .
a/ from / to b/ on / on c/ between / to d/ in / in
8/ Hoa likes watching music programs , ...........................
a/ doesn’t she b/ do she c/ don’t she d/ does she
9/ Could you ................TV , please ? I want to watch the news .
a/ turn on b/ turn off c/ turn up d/ turn left
10/ My mother wishes she ...............healthy .
a/ were b/ is c/ was d/ had
11/ They.................the big old tree before lunchtime .
a/ reached b/ came c/ arrived d/ went
12/ Let’s .................the Brighton Language center .
a/ attend b/ attending c/ attended d/ to attend
II/ Do as request in brackets : ( 3ms ) .
1/ ...............you............Vietnamese food yet ? ( eat ) < give the correct verb form >
2/She studied hard , so she got grade A for listening . < Rewrite >
Because................................................................................................
3/ If you practice speaking with friends , you...................( speak ) English fluently .
< give the correct verb form >
..............................................................................................................
4/ The Internet is a very useful means of...................( communicate ) .
< give the correct verb form >
5/ I wish I live near school . < underline the mistake and correct >
.............................................................................................................
6/ I have studied English ...................1999 . < complete with one suitable word >
III/ Use the given words to write sentences : ( 2ms ).
1/ She / ask / me / what / name / be
..............................................................................................................
2/ If / I / work / hard , / pass / exams .
...............................................................................................................


3/ Last weekend / we / go / picnic / the rive bank
...............................................................................................................
4/ Tien Phong newspaper / widely / read / both / teenagers / adults /nowadays .
IV/ Read the passage and answer the questions : ( 2ms ) .
Television is one of man’s most important means of communication in millions of homes . Through television , home viewers can see and learn about people , places and things in faraway lands . Television provides many more entertainments than any other kinds . The programs include dramas , comedies , sporting events and movies .
I like contests best . In some contests , TV viewers can join in and answer questions through telephone or by mail .
*/ question :
1/ What can home viewers see and learn through television ?
..................................................................................................................
2/ Are there lots of kinds of entertaiments on TV ?
...................................................................................................................
3/. What does the write like best ?
..................................................................................................................
4/ How can TV viewers anwer questions in some contests ?
...................................................................................................................


..............................Hết..................................
PGD KRÔNG PẮK ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2007 - 2008
TRƯỜNG THCS EAYÔNG Môn thi : Tiếng Anh - Lớp 9

Sponsor Documents