UBND QUẬN BÌNH TÂN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Năm học : 2018 – 2019

 Môn : Toán lớp 7

 Ngày kiểm tra : 18/12/2018

 Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (2,5 điểm)

a)      Tính : + ()2 :  4 – .(– )0

b)     Tìm x biết : x + =

c)      Cho hàm số y = f(x) = x + 1. Tính f().

Câu 2 (1 điểm) : Ba lớp 7.1; 7.2; 7.3 góp tiền nuôi heo đất để giúp các bạn hoàn cảnh khó khăn. Tỉ lệ góp tiền của ba lớp 7.1; 7.2; 7.3 la62nlu7o75t 8; 9; 10. Biết số tiền đóng góp của lớp 7.3 nhiều hơn lớp 7.1 150000 đồng. hỏi số tiền nuôi heo đất của mỗi lớp đã đóng góp?

Câu 3 (1 điểm) : Một anh nhân viên phải giao rán KFC cho khách cách cửa hàng 12km. hỏi để kịp giờ giao rán lúc 17 giờ 30 phút, anh phải chạy với vận tốc bao nhiêu thì đến đúng giờ. Biết anh xuất phát lúc 17 giờ 18 phút vận tốc chạy của anh đều, không gặp trở ngại khi giao hàng.

Câu 4 (1 điểm) : Lớp 7.1 4 bạn làm vệ sinh lớp học hết 2 giờ. Hỏi nếu 16 bạn (năng suất làm như nhau) sẽ làm vệ sinh xong lớp học trong bao lâu?

Câu 5 (1 điểm) : Ba bạn Phát, Huy Tốt cùng đi câu trong dịp . Phát câu được 12 con, Huy câu được 8 con Tốt câu được 10 con. Ba bạn thống nhất bán hết số câu được chia tiền tỉ lệ với số câu được của mỗi người. số tiền bán được tổng cộng 180 000 đồng. Hỏi mỗi người được bao nhiêu tiền?

Câu 6 (3,5 điểm) : Cho tam giác ABC vuông tại A AB < AC, gọi M trung điểm của BC, trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD.

a)      Chứng minh : ABM  = DCM. Từ đó suy ra AB // CD.

b)     Trên tia đối của tia CD lấy điểm E sao cho CA = CE, gọi I trung điểm của AE. Chứng minh góc CAI = góc CEI tính số đo góc CAE.

c)      Kẻ AH BC (H BC). Qua E kẻ đường thẳng song song với AC, đường thẳng này cắt đường thẳng AH tại F. Chứng minh : AF = BC.