Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22 - Có bảng ma trận đề thi

đề thi Lịch sử 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 299       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
edrx0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/12/2017 4:01:37 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
1
Lần tải
299
File đã kiểm duyệt an toàn

Điểm Nhận xét PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Lịch Sử & Địa lí - Lớp 5 Thời gian: 40 phút    ..................................................................................,xem chi tiết và tải về Đề thi Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22 - Có bảng ma trận đề thi, Đề Thi Lịch Sử 5 , Đề thi Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22 - Có bảng ma trận đề thi, doc, 1 trang, 0.07 M, Lịch sử 5 chia sẽ bởi Violet Hỗ Trợ Thư Viện đã có 299 download

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-hoc-ki-1-mon-Lich-su-Dia-ly-lop-5-nam-2017-2018-theo-Thong-tu-22-Co-bang-ma-tran-de-thi.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Điểm
Nhận xét
PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2017-2018
Môn: Lịch Sử & Địa lí - Lớp 5
Thời gian: 40 phút.........................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................Họ và tên : …………………………………………………………………………………. Lớp 5a1.

Lịch sử
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1. (1 điểm) Ai là người lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần vương? M1
A. Phan Bội Châu
B. Quang Trung
C. Trương Định
D. Tôn Thất Thuyết

Câu 2. (1 điểm) Năm 1947 thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên căn cứ Việt Bắc nhằm mục đích gì? M2
A. Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta, mau chóng kết thúc chiến tranh.

B. Mau chóng kết thúc chiến tranh.

C. Khai thác khoáng sản.

D. Phát triển nông- lâm nghiệp.

Câu 4. (2 điểm) Sau cách mạng tháng 8 nhân dân ta đã làm gì để chống lại giặc đói và giặc dốt.
M3


Câu 4. (1 điểm) Cuối bản Tuyên ngôn độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân khẳng định điều gì ?
M2
Địa lí
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 5. (1 điểm) Phần đát liền của nước ta giáp với những nước nào? M1
A. Lào, Trung Quốc, Cam Pu Chia
B.Thái Lan, Trung Quốc, Cam Pu Chia

C. Thái Lan, Trung Quốc, Lào
D. Lào, Thái Lan, Cam Pu Chia

Câu 6: (1 điểm) Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là: M1
A. Trồng lúa
B.Trồng rừng
C. Chăn nuôi
D. Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản

Câu 7. (2điểm) Vì sao các ngành công nghiệp dệt may, chế biến lương thực thực phẩm của nước ta lại tập trung nhiều ở vùng đồng băng và ven biển? M2 Câu 8. (1 điểm) Tỉnh Bắc Giang có những địa điểm du lịch nào ? M4
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ– CHO ĐIỂM
MÔN : LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ LỚP 5A1
Lịch sử : (5 đ)
Câu 1: ( 1đ) Ý-D
Câu 2: 1 điểm. Ý-A
Câu 3: (2đ)
- Khẩu hiệu không một tấc đất bỏ hoang,” Tấc đát tấc vàng”. Những đoạn đê vỡ được đắp lại, nông dân hăng hái tham gia sản xuất...
- Phong trào xóa nạn mù chữ được phát động khắp nơi, các lớp học bình dân được mở...
Câu 4: (1đ)
- Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.

Địa lí: ( 5 điểm)
Câu 5: (1 điểm ) Khoanh vào A
Câu 6: (1 điểm ) Khoanh vào A
Câu 7: (2 điểm)
- Vì vùng đồng băng và ven biển là nơi có nhiều lao động, nguồn nguyên liệu phong phú, dân cư đông đúc,.....
Câu 6: (1 điểm )
- Học sinh nêu được từ 3 địa điểm trở nên cho (1điểm)
1 - MA TRẬN
Mạch nội dung
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
TổngTN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL

1. Hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945).
Số câu
1


1
1
1


Số điểm
1,0


1,0
1,0
1,0

2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).
Số câu


1


1


1
1


Số điểm


1,0


2,

 


Đim

Nhn xét

PHIU KIM TRA CUI HC K I

NĂM HC 2017-2018

Môn: Lch S & Địa lí  - Lp 5

Thi gian: 40 phút

 

 

 

.........................................................................................

.........................................................................................

..........................................................................................

 

H và tên : …………………………………………………………………………………. Lp 5a1.

 

Lch s

 Khoanh vào ch cái đặt trước câu tr li đúng

Câu 1. (1 đim) Ai là người ly danh nghĩa vua Hàm Nghi ra Chiếu Cn vương? M1

A. Phan Bi Châu

B. Quang Trung

C.  Trương Định

D. Tôn Tht Thuyết

Câu 2. (1 đim)  Năm 1947 thc dân Pháp m cuc tn công lên căn c Vit Bc nhm mc đích gì? M2

A. Tiêu dit cơ quan đầu não kháng  chiến và b đội ch lc ca ta, mau chóng kết thúc chiến tranh.

B.    Mau chóng kết  thúc chiến tranh.

C.    Khai thác khoáng sn.

D.   Phát trin nông- lâm nghip.

Câu 4. (2 đim) Sau cách mng tháng 8 nhân dân ta đã làm gì để chng li gic đói và gic dt. 

M3

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 4. (1 đim)  Cui bn Tuyên ngôn độc lp Bác H thay mt nhân dân khng định điu gì ?

M2

 

 

 

 

 


 

Địa lí

Khoanh vào ch cái đặt trước câu tr li đúng

Câu 5. (1 đim)  Phn đát lin ca nước ta giáp vi nhng nước nào? M1

A. Lào, Trung Quc, Cam Pu Chia

B.Thái Lan, Trung Quc, Cam Pu Chia

C. Thái Lan, Trung Quc, Lào

D.  Lào, Thái Lan, Cam Pu Chia

Câu 6: (1 đim) Ngành sn xut chính trong nông nghip nước ta là: M1

A. Trng lúa

B.Trng rng

C. Chăn nuôi

D. Nuôi trng và đánh bt thy sn

Câu 7. (2đim) Vì sao các ngành công nghip dt may, chế biến lương thc thc phm ca nước ta li tp trung nhiu vùng đồng băng và ven bin? M2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 8.  (1 đim)    Tnh Bc Giang có nhng địa đim du lch nào ? M4

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

HƯỚNG DN ĐÁNH GIÁ– CHO ĐIM

MÔN : LCH S - ĐỊA LÝ     LP 5A1

Lch s : (5 đ)

Câu 1:  ( 1đ) Ý-D

Câu 2: 1 đim. Ý-A

Câu 3: (2đ

- Khu hiu không mt tc đất b hoang, Tc đát tc vàng. Nhng đon đê v được đắp li, nông dân hăng hái tham gia sn xut...

   - Phong trào xóa nn mù ch được phát động khp nơi, các lp hc bình dân được m...

Câu 4: (1đ)

   - Nước Vit Nam có quyn hưởng t do và độc lp, và s tht đã tr thành mt nước t do độc lp. Toàn th dân tc Vit nam quyết đem tt c tinh thn và lc lượng, tính mng và ca ci để gi vng quyn t do độc lp y.

 

Địa lí:  ( 5 đim)

Câu 5: (1 đim ) Khoanh vào A

Câu 6: (1 đim ) Khoanh vào A

Câu 7: (2 đim) 

    - Vì vùng đồng băng và ven bin là nơi có nhiu lao động, ngun nguyên liu phong phú, dân cư đông đúc,.....

Câu 6: (1 đim )

- Hc sinh nêu được t 3 địa đim tr nên cho (1đim)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

1 - MA TRN

Mch ni dung

S câu
và s
đim

Mc 1

Mc 2

Mc 3

Mc 4

Tng

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

1. Hơn 80 năm chng thc dân Pháp xâm lược và đô h (1858 1945).

S câu

1

 

 

1

 

 

 

 

1

1

S đim

1,0

 

 

1,0

 

 

 

 

1,0

1,0

2.  Bo v chính quyn non tr, trường kì kháng chiến chng thc dân Pháp (1945-1954).

S câu

 

 

1

 

 

1

 

 

1

1

S đim

 

 

1,0

 

 

2,0

 

 

1,0

2,0

3. Vit Nam

S câu

2

 

 

1

 

 

 

1

2

2

S đim

2,0

 

 

2,0

 

 

 

1,0

2,0

3,0

4. Châu Á

S câu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S đim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng

S câu

3

 

1

2

 

1

 

1

4

4

S đim

3,0

 

1,0

3,0

 

2,0

 

1,0

4,0

6,0

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22 - Có bảng ma trận đề thi
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN