TRUNG TÂM GDNN – GDTX
HUYỆN ĐÔNG ANH
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: Hóa Học – Lớp 11
Thời gian làm bài: 45 phút


Họ và tên:…………………………………………………….
Lớp:……………
Điểm

Lời phê của Thầy Cô giáo


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 5 điểm)
Câu 1: Cho Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng tạo ra khí A không màu, hóa nâu ngoài không khí. Cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3 tạo ra khí B màu nâu đỏ. A và B lần lượt là:
A. NO và NO2 B. NO2 và NO C. NO và N2O D. N2 và NO
Câu 2: Chọn biểu thức đúng.
A. [H+].[OH-] = 10-7 B. [H+].[OH-] = 10-14
C. [H+] . [OH-] =1 D. [H+] + [OH-] = 0
Câu 3: Dung dịch NaOH 0,01M có pH bằng?
A. 2 B. 12 C. 13 D. 1
Câu 4: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?
A. HNO3 B. HF C. BaSO4 D. CH3COOH
Câu 5: Khí nào là khí có mùi khai?
A. NO B. NO2 C. N2O D.NH3
Câu 6: Hoà tan hoàn toàn 5,6 gam Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư thì thu được V lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất (đktc). Giá trị của V là:
A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít
Câu 7: Axit HNO3 đặc, nguội không tác dụng với hai kim loại nào sau đây?
A. Fe, Cu B. Al, Cu C. Mg, Ag D. Fe, Al
Câu 8: Các dạng thù hình quan trọng của P là:
A. P trắng và P đen C. P trắng và P đỏ
B. P đỏ và P đen D. P trắng, P đen và P đỏ
Câu 9: Nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 thu được sản phẩm gồm?
A. Ag, NO, O2 B. Ag, NO2, O2 C. Ag2O, NO, O2 D. Ag2O, NO2, O2
Câu 10: Chất nào sau đây là axit?
A. K2CO3 B. NaOH C. KHCO3 D. HNO3
II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)
Câu 1: Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các dung dịch mất nhãn sau (Viết PTHH nếu có):
KCl, H2SO4, NaOH, NaNO3
Câu 2: Cho 12,55 gam hỗn hợp 2 kim loại Al và Fe vào dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thu được 16,8 lit khí NO2 (đktc) duy nhất.
Viết PHHH xảy ra.
Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.
Tính số mol HNO3 tham gia phản ứng.

( Biết: Al = 27; Fe = 56; Ag = 108; N = 14; O = 16; Na = 23; S = 32; H = 1)
--------------------------Hết------------------------


nguon VI OLET