Đề thi học kì 1

đề thi Tiểu Học Lớp 4 Toán học 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Ngày đăng 2019-04-03 21:39:12 Tác giả Loan Nguyễn Hồng loại .doc kích thước 0.57 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN NĂM HỌC 2018 – 2019 Họ và tên học sinh:…………………………….…...... Lớp: 4 Trường Nghĩa Trung Điểm Nhận xét của giáo viên Câu 1: (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 8 trong số 83 574 là: A. 80 B. 800 C. 8000 D. 80000 Câu 2:. (0,5 điểm) Tính trung bình cộng của các số 96; 99, 102; 105; 108 là: A. 12 B. 102 C. 112 D. 510 Câu 3: (0,5 điểm) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 6m29dm2 =…. dm2 là: A. 609 B. 690 C. 6009 D. 69 Câu 4: (0,5điểm) ) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 2 tấn

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN NĂM HỌC 2018 – 2019
Họ và tên học sinh:…………………………….…...... Lớp: 4  Trường Nghĩa Trung
 
Điểm
Nhận xét của giáo viên
 
 
 
 
 
 
 
Câu  1: (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 8 trong số  83 574 là:
A. 80
B. 800
C. 8000
D. 80000
 
Câu 2:. (0,5 điểm)   Tính trung bình cộng của các số 96; 99, 102; 105; 108 là:
A. 12
B. 102
C. 112
D. 510
Câu 3: (0,5 điểm)  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm  6m29dm2 =…. dm2 là:
A. 609
B. 690
C. 6009
D. 69
Câu 4: (0,5điểm)  )  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm  2 tấn 75kg =…..kg là:
A. 275
B. 27500
C. 200075
D. 2075
Câu 5: (1đ) Cho hình vẽ ABCD là hình chữ nhật                      A                              B
                                                                      
a.Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn thẳng ……và .......
b.Đoạn thẳng  BC song song với đoạn thẳng ……
 
                                                                                                        D                                C
 Câu 6: (0,5 đ)    Viết số “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là
   A.  602 507            B. 600 257                 C. 602 057                    D. 620 507   
Câu 7: (2đ)    Đặt tính rồi tính : 
a) 307 x 40               b) 672 : 21       c)  572863 + 280192         d)  728035 - 49382
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
Câu 8: ( 1 điểm)  Tính bằng cách thuận tiện nhất:
 2 x 39 x5 
............................................................
............................................................
Câu 9: (1đ) Tính giá trị biểu thức
  ( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249
............................................................
............................................................

 
 

Câu 10: Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng bằng 270m, chiều dài hơn chiều rộng là 56m. a, Tính chu vi mảnh đất đó? b, Tính diện tích mảnh đất đó?                
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

 
 

Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp: 4/2
Trường: Tiểu học Nghĩa Trung
 
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2015 – 2016
 Môn: Toán 
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)
 
Điểm
Nhận xét của giáo viên
 
 
 
 
 
 
 
Phần I. Trắc nghiệm (4đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Số gồm năm trăm triệu bảy trăm hai mươi nghìn, ba đơn vị viết là:
A. 500702003 B. 550207303 C. 500720003  D. 570720003
Câu 2: Số lớn nhất trong các số sau : 987543  ;  987889  ;  899987  ;  987658  là :
A. 987543  B. 987889   C. 987658   D. 899987
Câu 3: Chữ số 2 trong số 520 071 có giá trị là:
A. 2   B. 20    C. 20071   D. 20 000
Câu 4: 1/5 thế kỉ = ....năm
A.  20 năm              B.  100năm                      C.  500 năm                   D.  10 năm
Câu 5: Cho 4 tấn 70kg = .................... kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 4070  B. 40070   C. 4700   D. 40070
Câu 6: Số điền vào chỗ chấm để 6800dm2 = .... m2 là:
A. 680000  B. 68000   C. 680   D. 68                                                               
Câu 7: Trong các số sau số nào chia hết cho 3 ?
A. 3070  B. 3050   C. 4080   D. 2093
Câu 8: Góc nào sau đây là góc nhọn?
 
 
   
 
   O                                      M                                 N                                   P    
 A.    Góc O      B.   Góc M C.   Góc N             D.    Góc P
 
B. TỰ LUẬN (6 điểm) :
Baøi 1 :(2đ)  Ñaët tính roài tính:
a/ 325164 + 68030
b/ 479829 - 214589
c/ 497  54
d/  10455 : 85

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 2: (2đ) Điền dấu  >;
      310 cm2           3 dm2 100 cm2                       1970 cm2          19dm2 69 cm2
       400 kg            4 tạ                                         4 phút 10 giây          293 giây
Bài 3: (2 đ) Một sân bóng hình chữ nhật có nửa chu vi 172m, chiều dài hơn chiều rộng 36m. Tính diện tích của sân bóng hình chữ nhật đó.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN
 
I. Phần Trắc nghệm (4 điểm). Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm.
 
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
C
B
D
D
A
D
C
C

 
II. Phần tự luận: (6 điểm)
Bài 1( 2đ) Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm.
a) 393194
b) 265240
c) 26838
d)123
Bài 2: (2đ) Điền đúng mỗi ý được 0,5 điểm.
      310 cm2 3 dm2 100 cm2                       1970 cm2 = 19 dm2 69 cm2
       400 kg =4 tạ                                    4 phút 10 giây> 293 giây
Bài 2 (2đ)                                             
Chiều dài sân bóng là: (0,1 điểm)
 
(172 + 36 ) : 2 = 104 (m) (0,5 điểm)
Chiều rộng sân bóng là: (0,1 điểm)
 
172 – 104 = 68 (m) (0,5 điểm)
Diện tích sân bóng là: (0,1 điểm)
 
104 x 68 = 7072 (m2) (0,5 điểm)
 
Đáp số:
7072 mét vuông (0,2 điểm)


 
 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN NĂM HỌC 2018 – 2019
Họ và tên học sinh:…………………………….…...... Lớp: 4  Trường TH Nghĩa Trung
 
Điểm
Nhận xét của giáo viên
 
 
 
 
 
 
 
I. Phần trắc nghiệm khách quan: (2,5 đ)
Đánh dấu x  vào chữ cái trước kết quả đúng.
Câu 1: Giá trị chữ số 7 trong số 487 306 là:
A .   7   B .  700       C.    7000       D.   70000 
Câu 2:  Số lớn nhất trong các số: 76843;  76348;   76834;   76483  là:
A.  76843       B.  76348                  C.  76834                 D.  76483
Câu 3:  Trong các số:   6705;  6750;  5607;  5076. Số vừa chia hết cho 3; 5 và 9 là:
A.  6705         B.  6750                    C.  5607                   D.  5076
Câu 4:  3 tấn 12 kg    =   ………. Kg.  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A.  312           B.  3120                    C.  3102                   D.  3012
Câu 5:  Trung bình cộng của các số :   43 ; 166 ; 151 ; laø:
 A.   360     B.   180                C.   120    D.  102
II. Phần tự luận:  (7.5đ)
 
Câu 1: Đặt tính rồi tính. (2đ)
a/  74286  +  23973
b/  63528  -  4352
c/  3602 x 27 – 9060 : 453
 
Câu 2: Tìm x, biết:  (2đ)
            19488 : =  348                            : 264  = 1456
 
Câu 3:  (1đ)                                                                         0.
 
                                     .
             A                   O                     B                     A                                 B
 
Vẽ đường vuông góc với AB và đi                      Vẽ đường song song với AB và đi
                  qua điểm O                                                             qua điểm O                   
 

 
 

Câu 4:  (2.5đ)  Cả hai thửa ruộng thu hoạch được 3tấn5tạ  thóc. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai 3 tạ thóc . Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kilogam  thóc ?
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

 
 

Họ và tên HS: ………………………………………………………..
 
…………………………………………….……………………………………..
Lớp:  4
Trường Tiểu học  Nghĩa Trung
   ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI  HỌC
            KÌ I NĂM HỌC: 2017-2018
      MÔN: TOÁN- KHỐI 4
Ngày kiểm tra: ………/12/2017              
Thời gian: 40.(không kể thời gian phát đề)
 
  Điểm
Nhận xét của giáo viên
 
…………………………………………………………….…………………………………………………………..
 
…………………………………………………………….…………………………………………………………..
 
…………………………………………………………….…………………………………………………………..
 
 
A. TRẮC NGHIỆM:
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Số 5725 đọc là:
A. Năm nghìn bảy trăm hai mươi lăm
B. Năm mươi nghìn bảy trăm hai mươi lăm
C. Năm trăm nghìn bảy trăm hai mươi lăm
D. Năm triệu bảy trăm hai mươi lăm
Câu 2. Chữ số 5 trong số 9654837 thuộc hàng nào?
A. Hàng trăm B. Hàng nghìn C. Hàng chục nghìn D. Hàng triệu
Câu 3. Tìm x :   X : 11 = 23   
A. 46   B. 253  C. 235   D. 55
Câu 4. Trung bình cộng của 68 và 32 là:
 A.  68   B.  32   C. 36    D. 50   
Câu 5. Trong các số sau số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là:
450  B. 405  C. 504   D. 545
Câu 6. Hình vuông có chu vi 20 dm. Diện tích hình vuông đó là bao nhiêu cm2?
A. 400 cm2  B. 25 cm2  C. 250 cm2   D. 2500 cm2
Câu 7. Bác Hồ sinh năm 1890 thuộc thế kỷ nào?
 A. Thế kỷ XVII B. Thế kỷ XVIII C. Thế kỷ XIX  D. Thế kỷ XX
 
Câu 8.  Viết dấu thích hợp vào ô trống :
A.     234 x ( 1257 – 257 )   =  234  1257  234  257
B.    135 x 80 + 20 x 135    =   135  ( 80  20 )
 
Câu 9.  Nối cột A với cột B cho phù hợp
 
 

 
 

 
 
 
Câu 10. Trong hình vẽ bên có:
A. 1 góc vuông 
B. 2 góc vuông 
C. 3 góc vuông 
D. 4 góc vuông
Câu 11.  Trong các số 1890 ; 1945 ; 1969 ; 1954 , số lớn nhất là số:
A. 1945  B. 1890  C. 1969   D. 1954 
B. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1. Tính bằng cách thuận tiện nhất 48 x 84 + 16 x 48
............................................................
............................................................
............................................................
Câu 2. Đặt tính rồi tính 
               362 849 + 46 357                        986 365 – 342 538
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
Câu  4. Đặt tính rồi tính  2473 x 231      5781 : 47
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
Câu 6. Một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi 56m, chiều dài hơn chiều rộng 12m.
a) Tính chiều dài và chiều rộng.
b) Tính diện tích khu đất đó.
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
 

 
 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
A. Phần trắc nghiệm (6 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
10
11
Đáp án
A
C
B
D
A
D
C
B
C
Câu 8.  Viết dấu thích hợp vào ô trống : (0,5 điểm)
A.     234 x ( 1257 – 257 )   =  234 x 1257 - 234 x 257
B.    135 x 80 + 20 x 135    =   135 x ( 80 + 20 )
Câu 9.  Nối cột A với cột B cho phù hợp (1 điểm)
 
 
 
 
 
 
 
B. Phần tự luận: (4 điểm)
Câu 1. Tính bằng cách thuận tiện nhất (0,5 điểm)
   48 x 84 + 16 x 48
= 48 x (84 + 16)
= 48 x 100
= 4800
Câu 2. Đặt tính rồi tính (0,5 điểm)    Câu 3. Đặt tính rồi tính  (0,5 điểm)
               362 849 + 46 357                        986 365 – 342 538
 
 
     
 
 
 
 
 
Câu  4. Đặt tính rồi tính (0,5 điểm)     Câu 5. Đặt tính rồi tính (0,5 điểm)
 2473 x 231      5781 : 47
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 6. (1,5 điểm) Học sinh có thể giải bằng nhiều cách
Bài giải
                                                       Chiều rộng khu đất hình chữ nhật là:  (0,25đ)
           (56 – 12) : 2 = 22 (m)              (0,25đ)
 Chiều dài khu đất hình chữ nhật là:     (0,25đ)
            22 + 12 = 34 (m)                       (0,25đ)
 Diện tích khu đất hình chữ nhật là:    (0,25đ)
           34 x 22 = 748 (m2)                     (0,25đ)
                                                                       Đáp số: a) Dài: 22m, rộng 34m.
                                                                             b) Diện tích 748 m2             

 
 

 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN NĂM HỌC 2018 – 2019
Họ và tên học sinh:…………………………….…...... Lớp: 4  Trường TH Nghĩa Trung
Điểm
Nhận xét của giáo viên
 
 
 
 
 
 
Caâu 1:   Soá boán möôi laêm nghìn ba traêm linh taùm ñöôïc vieát laø:
 A.   45307 B.   45308 C.   45380 D.   45038
Caâu 2:  Tìm x bieát: a)  x : 3 = 12 321
 A.   x = 4107 B.   x = 417 C.   x = 36963 D.   x = 36663
  b)  x 5 = 21250
 A.   x = 4250 B.   x = 425 C.   x = 525 D.   x = 5250
Caâu 3:  Tính chu vi hình sau:                                  A           4cm              B
 A.  6cm C.  10cm
                                                                           2cm
 B.  8cm D.  12cm                        D                               C
Caâu 4:   Moät cöûa haøng trong hai ngaøy baùn ñöôïc 620 kg gaïo. Hoûi trong 7 ngaøy cöûa haøng baùn ñöôïc bao nhieâu ki-loâ-gam gaïo? (Bieát raèng soá gaïo moãi ngaøy baùn ñöôïc laø nhö nhau).
 A.   4340 kg B.   434 kg C.   217 kg D.   2170 kg
Caâu 5:  Ñieàn daáu ( , =) thích hôïp vaøo oâ troáng:
 a) 75032    75302 +12200 c ) 98763  98675 - 33467
 b) 100000  99999 d) 87652   87652
Caâu 6:  Giaù trò cuûa bieåu thöùc: 876 – m vôùi m = 432 laø:
  A.   444 B.  434 C.   424 D.   414
Caâu 7:  Giaù trò cuûa bieåu thöùc 8 a vôùi a=100 laø:
 A. 8100 B. 800 C. 1008 D. 1800
Caâu 8:  Tính chu vi hình vuoâng caïnh a vôùi a = 9 cm
 A.  18 cm  B.   81 cm C.   36 cm D.   63 cm
Caâu 9:   Soá 870549 ñoïc laø:
 A. Taùm möôi baûy nghìn naêm traêm boán möôi chín.
 B. Taùm traêm baûy möôi nghìn boán traêm naêm möôi chín.
 C. Taùm traêm linh baûy nghìn naêm traêm boán möôi chín.
            D.  Taùm traêm baûy möôi nghìn naêm traêm boán möôi chín.
Caâu 10:  Soá beù nhaát trong caùc soá sau: 785432; 784532; 785342; 785324 laø:
 A.   785432 B.   784532 C.   785342 D.   785234
Caâu 11: Caùc soá ôû doøng naøo ñöôïc vieát theo thöù töï töø beù ñeán lôùn.

 
 

 A.   567899; 567898; 567897; 567896.  B.   865742; 865842; 865942; 865043.
 C.   978653; 979653; 970653; 980653.  D.   754219; 764219; 774219; 775219.
 
12 062   +    20581
 
…………………
…………………
…………………
………………...
………………...
 
 
16870   -   10152
 
…………………
…………………
…………………
………………...
………………...
 
 
237 x 24
 
…………………
…………………
…………………
………………...
………………...
 
 
288 : 24
 
…………………
…………………
…………………
………………...
………………...
2. Tìm x  a) 75    x      =   1800              b)   1855    :       =   35            c)      :   204   =   543
................ .................   ................             
................ ................. .................             
................ ................. .................
*3. Moät cöûa haøng ngaøy thöù nhaát baùn 180 taï gaïo, ngaøy thöù hai baùn 270 taï gaïo, ngaøy thöù ba baùn keùm hôn ngaøy thöù hai moät nöûa. Hoûi trung bình moãi ngaøy cöûa haøng baùn ñöôïc bao nhieâu taï gaïo ?                         
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
4. Moät ñoaøn xe goàm 8 chieác. Trung bình moãi xe chôû 45 ngöôøi. Nhöng doïc ñöôøng coù hai xe bò hoûng maùy. Hoûi baây giôø moãi xe coøn laïi phaûi chôû bao nhieâu ngöôøi ?
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
 

Nguồn:Loan Nguyễn Hồng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi học kì 1
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.png40_DE_TOAN_CUOI_KY_1_1819.doc[0.57 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
hf740q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-04-03 21:39:12
Loại file
doc
Dung lượng
0.57 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
1
đề thi Đề thi học kì 1

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • thi hoc ki 1 de 1
  Tin học 12
  thi hoc ki 1 de 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2013

  Xem: 9

 • thi hoc ki 1 de 1
  Tin học 12
  thi hoc ki 1 de 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2013

  Xem: 0

 • thi hoc ki 1 de 1
  Tin học 12
  thi hoc ki 1 de 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2013

  Xem: 0

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Tiếng Anh 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 0

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Ngoại ngữ 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngoại ngữ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 0

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Tiếng Anh 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 0

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Tiếng Anh 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 5

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Tiếng Anh 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 7

 • Đề thi học kì văn 8 - Học kì 1
  Ngữ văn 8
  Đề thi học kì văn 8 - Học kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2013

  Xem: 0

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Ngoại ngữ 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngoại ngữ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 7