ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN NĂM HỌC 2018 – 2019

Họ và tên học sinh:…………………………….…...... Lớp:Trường Nghĩa Trung

 

Điểm

Nhận xét của giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

Câu  1: (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 8 trong số  83 574 là:

A. 80

B. 800

C. 8000

D. 80000

 

Câu 2:. (0,5 điểm)   Tính trung bình cộng của các số 96; 99, 102; 105; 108 là:

A. 12

B. 102

C. 112

D. 510

Câu 3: (0,5 điểm)  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm  6m29dm2 =…. dm2 là:

A. 609

B. 690

C. 6009

D. 69

Câu 4: (0,5điểm)  )  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm  2 tấn 75kg =…..kg là:

A. 275

B. 27500

C. 200075

D. 2075

Câu 5: (1đ) Cho hình vẽ ABCD là hình chữ nhật                      A                              B

                                                                      

a.Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn thẳng ……và .......

b.Đoạn thẳng  BC song song với đoạn thẳng ……

 

                                                                                                        D                                C

 Câu 6: (0,5 đ)    Viết số “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là

   A.  602 507            B. 600 257                 C. 602 057                    D. 620 507   

Câu 7: (2đ)    Đặt tính rồi tính

a) 307 x 40               b) 672 : 21       c)  572863 + 280192         d)  728035 - 49382

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

Câu 8: ( 1 điểm)  Tính bằng cách thuận tiện nhất:

 2 x 39 x5 

............................................................

............................................................

Câu 9: (1đ) Tính giá trị biểu thức

  ( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

............................................................

............................................................


 

 

Câu 10: Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng bằng 270m, chiều dài hơn chiều rộng là 56m. a, Tính chu vi mảnh đất đó? b, Tính diện tích mảnh đất đó?                

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................


 

 

Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lớp: 4/2

Trường: Tiểu học Nghĩa Trung

 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2015 – 2016

 Môn: Toán 

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)

 

Điểm

Nhận xét của giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

Phần I. Trắc nghiệm (4đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số gồm năm trăm triệu bảy trăm hai mươi nghìn, ba đơn vị viết là:

A. 500702003 B. 550207303 C. 500720003  D. 570720003

Câu 2: Số lớn nhất trong các số sau : 987543  ;  987889  ;  899987  ;  987658  là :

A. 987543  B. 987889   C. 987658   D. 899987

Câu 3: Chữ số 2 trong số 520 071 có giá trị là:

A. 2   B. 20    C. 20071   D. 20 000

Câu 4: 1/5 thế kỉ = ....năm

A.  20 năm              B.  100năm                      C.  500 năm                   D.  10 năm

Câu 5: Cho 4 tấn 70kg = .................... kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 4070  B. 40070   C. 4700   D. 40070

Câu 6: Số điền vào chỗ chấm để 6800dm2 = .... m2 là:

A. 680000  B. 68000   C. 680   D. 68                                                               

Câu 7: Trong các số sau số nào chia hết cho 3 ?

A. 3070  B. 3050   C. 4080   D. 2093

Câu 8: Góc nào sau đây là góc nhọn?

 

 

   

 

   O                                      M                                 N                                   P    

 A.    Góc O      B.   Góc M C.   Góc N             D.    Góc P

 

B. TỰ LUẬN (6 điểm) :

Baøi 1 :(2đ)  Ñaët tính roài tính:

a/ 325164 + 68030

b/ 479829 - 214589

c/ 497 54

d/  10455 : 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2: (2đ) Điền dấu  >; < ; =  thích hợp vào chỗ chấm.

      310 cm2           3 dm2 100 cm2                       1970 cm2          19dm2 69 cm2

       400 kg            4 tạ                                         4 phút 10 giây          293 giây

Bài 3: (2 đ) Một sân bóng hình chữ nhật có nửa chu vi 172m, chiều dài hơn chiều rộng 36m. Tính diện tích của sân bóng hình chữ nhật đó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

 

I. Phần Trắc nghệm (4 điểm). Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm.

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

B

D

D

A

D

C

C

 

II. Phần tự luận: (6 điểm)

Bài 1( ) Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm.

a) 393194

b) 265240

c) 26838

d)123

Bài 2: (2đ) Điền đúng mỗi ý được 0,5 điểm.

      310 cm2 < 3 dm2 100 cm2                       1970 cm2 = 19 dm2 69 cm2

       400 kg =4 tạ                                    4 phút 10 giây> 293 giây

Bài 2 (2đ)                                             

Chiều dài sân bóng là: (0,1 điểm)

 

(172 + 36 ) : 2 = 104 (m) (0,5 điểm)

Chiều rộng sân bóng là: (0,1 điểm)

 

172 – 104 = 68 (m) (0,5 điểm)

Diện tích sân bóng là: (0,1 điểm)

 

104 x 68 = 7072 (m2) (0,5 điểm)

 

Đáp số:

7072 mét vuông (0,2 điểm)


 

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN NĂM HỌC 2018 – 2019

Họ và tên học sinh:…………………………….…...... Lớp:Trường TH Nghĩa Trung

 

Điểm

Nhận xét của giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

I. Phần trắc nghiệm khách quan: (2,5 đ)

Đánh dấu x  vào chữ cái trước kết quả đúng.

Câu 1: Giá trị chữ số 7 trong số 487 306 là:

A .   7   B .  700       C.    7000       D.   70000 

Câu 2:  Số lớn nhất trong các số: 76843;  76348;   76834;   76483  là:

A.  76843       B.  76348                  C.  76834                 D.  76483

Câu 3:  Trong các số:   6705;  6750;  5607;  5076. Số vừa chia hết cho 3; 5 và 9 là:

A.  6705         B.  6750                    C.  5607                   D.  5076

Câu 4:  3 tấn 12 kg    =   ………. Kg.  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A.  312           B.  3120                    C.  3102                   D.  3012

Câu 5Trung bình cộng của các số :   43 ; 166 ; 151 ; laø:

 A.   360     B.   180                C.   120    D.  102

II. Phần tự luận:  (7.5đ)

 

Câu 1: Đặt tính rồi tính. (2đ)

a/  74286  +  23973

b/  63528  -  4352

c/  3602 x 27 – 9060 : 453

 

Câu 2: Tìm x, biết:  (2đ)

            19488 : =  348                            : 264  = 1456

 

Câu 3:  (1đ)                                                                         0.

 

                                     .

             A                                      B                     A                                 B

 

Vẽ đường vuông góc với AB và đi                      Vẽ đường song song với AB và đi

                  qua điểm O                                                             qua điểm O                   

 


 

 

Câu 4:  (2.5đ)  Cả hai thửa ruộng thu hoạch được 3tấn5tạ  thóc. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai 3 tạ thóc . Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kilogam  thóc ?

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................


 

 

Họ và tên HS: ………………………………………………………..

 

…………………………………………….……………………………………..

Lớp:  4

Trường Tiểu học  Nghĩa Trung

   ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI  HỌC

            KÌ I NĂM HỌC: 2017-2018

      MÔN: TOÁN- KHỐI 4

Ngày kiểm tra: ………/12/2017              

Thời gian: 40.(không kể thời gian phát đề)

 

  Điểm

Nhận xét của giáo viên

 

…………………………………………………………….…………………………………………………………..

 

…………………………………………………………….…………………………………………………………..

 

…………………………………………………………….…………………………………………………………..

 

 

A. TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số 5725 đọc là:

A. Năm nghìn bảy trăm hai mươi lăm

B. Năm mươi nghìn bảy trăm hai mươi lăm

C. Năm trăm nghìn bảy trăm hai mươi lăm

D. Năm triệu bảy trăm hai mươi lăm

Câu 2. Chữ số 5 trong số 9654837 thuộc hàng nào?

A. Hàng trăm B. Hàng nghìn C. Hàng chục nghìn D. Hàng triệu

Câu 3. Tìm x :   X : 11 = 23   

A. 46   B. 253  C. 235   D. 55

Câu 4. Trung bình cộng của 68 và 32 là:

 A.  68   B.  32   C. 36    D. 50   

Câu 5. Trong các số sau số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là:

  1. 450  B. 405  C. 504   D. 545

Câu 6. Hình vuông có chu vi 20 dm. Diện tích hình vuông đó là bao nhiêu cm2?

A. 400 cm2  B. 25 cm2  C. 250 cm2   D. 2500 cm2

Câu 7. Bác Hồ sinh năm 1890 thuộc thế kỷ nào?

 A. Thế kỷ XVII B. Thế kỷ XVIII C. Thế kỷ XIX  D. Thế kỷ XX

 

Câu 8.  Viết dấu thích hợp vào ô trống :

A.     234 x ( 1257 – 257 )   =  234 1257 234 257

B.    135 x 80 + 20 x 135    =   135 ( 80 20 )

 

Câu 9.  Nối cột A với cột B cho phù hợp

 

 


 

 

 

 

 

Câu 10. Trong hình vẽ bên có:

A. 1 góc vuông 

B. 2 góc vuông 

C. 3 góc vuông 

D. 4 góc vuông

Câu 11Trong các số 1890 ; 1945 ; 1969 ; 1954 , số lớn nhất là số:

A. 1945  B. 1890  C. 1969   D. 1954 

B. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1. Tính bằng cách thuận tiện nhất 48 x 84 + 16 x 48

............................................................

............................................................

............................................................

Câu 2. Đặt tính rồi tính 

               362 849 + 46 357                        986 365 – 342 538

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

Câu  4. Đặt tính rồi tính  2473 x 231      5781 : 47

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

Câu 6. Một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi 56m, chiều dài hơn chiều rộng 12m.

a) Tính chiều dài và chiều rộng.

b) Tính diện tích khu đất đó.

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

 


 

 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

A. Phần trắc nghiệm (6 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

10

11

Đáp án

A

C

B

D

A

D

C

B

C

Câu 8.  Viết dấu thích hợp vào ô trống : (0,5 điểm)

A.     234 x ( 1257 – 257 )   =  234 x 1257 - 234 x 257

B.    135 x 80 + 20 x 135    =   135 x ( 80 + 20 )

Câu 9.  Nối cột A với cột B cho phù hợp (1 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

B. Phần tự luận: (4 điểm)

Câu 1. Tính bằng cách thuận tiện nhất (0,5 điểm)

   48 x 84 + 16 x 48

= 48 x (84 + 16)

= 48 x 100

= 4800

Câu 2. Đặt tính rồi tính (0,5 điểm)    Câu 3. Đặt tính rồi tính  (0,5 điểm)

               362 849 + 46 357                        986 365 – 342 538

 

 

     

 

 

 

 

 

Câu  4. Đặt tính rồi tính (0,5 điểm)     Câu 5. Đặt tính rồi tính (0,5 điểm)

 2473 x 231      5781 : 47

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 6. (1,5 điểm) Học sinh có thể giải bằng nhiều cách

Bài giải

                                                       Chiều rộng khu đất hình chữ nhật là:  (0,25đ)

           (56 – 12) : 2 = 22 (m)              (0,25đ)

 Chiều dài khu đất hình chữ nhật là:     (0,25đ)

            22 + 12 = 34 (m)                       (0,25đ)

 Diện tích khu đất hình chữ nhật là:    (0,25đ)

           34 x 22 = 748 (m2)                     (0,25đ)

                                                                       Đáp số: a) Dài: 22m, rộng 34m.

                                                                             b) Diện tích 748 m2             


 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN NĂM HỌC 2018 – 2019

Họ và tên học sinh:…………………………….…...... Lớp:Trường TH Nghĩa Trung

Điểm

Nhận xét của giáo viên

 

 

 

 

 

 

Caâu 1:   Soá boán möôi laêm nghìn ba traêm linh taùm ñöôïc vieát laø:

 A.   45307 B.   45308 C.   45380 D.   45038

Caâu 2:  Tìm x bieát: a)  x : 3 = 12 321

 A.   x = 4107 B.   x = 417 C.   x = 36963 D.   x = 36663

  b)  x 5 = 21250

 A.   x = 4250 B.   x = 425 C.   x = 525 D.   x = 5250

Caâu 3:  Tính chu vi hình sau:                                  A           4cm              B

 A.  6cm C.  10cm

                                                                           2cm

 B.  8cm D.  12cm                        D                               C

Caâu 4:   Moät cöûa haøng trong hai ngaøy baùn ñöôïc 620 kg gaïo. Hoûi trong 7 ngaøy cöûa haøng baùn ñöôïc bao nhieâu ki-loâ-gam gaïo? (Bieát raèng soá gaïo moãi ngaøy baùn ñöôïc laø nhö nhau).

 A.   4340 kg B.   434 kg C.   217 kg D.   2170 kg

Caâu 5:  Ñieàn daáu ( <, >, =) thích hôïp vaøo oâ troáng:

 a) 75032   75302 +12200 c ) 98763 98675 - 33467

 b) 100000 99999 d) 87652  87652

Caâu 6:  Giaù trò cuûa bieåu thöùc: 876 – m vôùi m = 432 laø:

  A.   444 B.  434 C.   424 D.   414

Caâu 7:  Giaù trò cuûa bieåu thöùc 8 a vôùi a=100 laø:

 A. 8100 B. 800 C. 1008 D. 1800

Caâu 8:  Tính chu vi hình vuoâng caïnh a vôùi a = 9 cm

 A.  18 cm  B.   81 cm C.   36 cm D.   63 cm

Caâu 9:   Soá 870549 ñoïc laø:

 A. Taùm möôi baûy nghìn naêm traêm boán möôi chín.

 B. Taùm traêm baûy möôi nghìn boán traêm naêm möôi chín.

 C. Taùm traêm linh baûy nghìn naêm traêm boán möôi chín.

            D.  Taùm traêm baûy möôi nghìn naêm traêm boán möôi chín.

Caâu 10:  Soá beù nhaát trong caùc soá sau: 785432; 784532; 785342; 785324 laø:

 A.   785432 B.   784532 C.   785342 D.   785234

Caâu 11: Caùc soá ôû doøng naøo ñöôïc vieát theo thöù töï töø beù ñeán lôùn.


 

 

 A.   567899; 567898; 567897; 567896.  B.   865742; 865842; 865942; 865043.

 C.   978653; 979653; 970653; 980653.  D.   754219; 764219; 774219; 775219.

 

12 062   +    20581

 

…………………

…………………

…………………

………………...

………………...

 

 

16870   -   10152

 

…………………

…………………

…………………

………………...

………………...

 

 

237 x 24

 

…………………

…………………

…………………

………………...

………………...

 

 

288 : 24

 

…………………

…………………

…………………

………………...

………………...

2. Tìm x  a) 75    x      =   1800              b)   1855    :       =   35            c)      :   204   =   543

................ .................   ................             

................ ................. .................             

................ ................. .................

*3. Moät cöûa haøng ngaøy thöù nhaát baùn 180 taï gaïo, ngaøy thöù hai baùn 270 taï gaïo, ngaøy thöù ba baùn keùm hôn ngaøy thöù hai moät nöûa. Hoûi trung bình moãi ngaøy cöûa haøng baùn ñöôïc bao nhieâu taï gaïo ?                         

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

4. Moät ñoaøn xe goàm 8 chieác. Trung bình moãi xe chôû 45 ngöôøi. Nhöng doïc ñöôøng coù hai xe bò hoûng maùy. Hoûi baây giôø moãi xe coøn laïi phaûi chôû bao nhieâu ngöôøi ?

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................