TRƯỜNG TIÊU HỌC           PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KỲ 1

THỊ TRẤN GIO LINH                           Năm học: 2019 - 2020

                                                                   Môn: TOÁN

                                                Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao phiếu)

 

   Họ và tên:.................................................................................. Lớp 3B

 

Điểm

 

 

Nhận xét của giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

    Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1.( M1)0,5đ: Trong các số: 928; 982; 899; 988. Số lớn nhất là:

A. 928  B. 982  C. 899  D. 988

Câu 2.(M1)0,5đ:Số lớn nhất có hai chữ số là:

 

A. 10         B. 90         C. 99        D. 89

Câu 3:(M1) 1đ:  5m6cm = …cm?

 A. 506cm        B. 560cm         C. 56cm       D. 65cm

Câu 4: :(M2) 1đ:  Một hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 8cm.

          Chu vi hình chữ nhật đó là:

            A. 20cm             B. 28cm              C. 32cm            D. 40cm

Câu 5: :(M2) 1đ: Kết quả của phép tính 728 – 245 là:

            A. 338             B. 483              C. 433          D. 438

Câu 6: :(M2) 1đ:Giá trị của biểu thức 84 : ( 4: 2) là:

                       A. 43             B. 24              C. 42         D. 34

Câu 7: (M2) 1đ: Mỗi ngày có 24 giờ.Hỏi 7 ngày có bao nhiêu giờ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 8: :(M3) 1đ:

Tính giá trị của biểu thức:

a.    84 : (24 - 20)                                       b.   276 + 17 x 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 9: :(M3) 2đ: Một cửa hàng có 84 kg muối, đã bán được 1/6 số muối đó.Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam muối?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 10: :(M4) 1đ:          Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Mai có 7 viên bi, Hồng có 15 viên bi. Hỏi Hồng phải cho Mai bao nhiêu viên bi để số bi của hai bạn bằng nhau.

A. 3 viên        B. 5 viên         C. 4 viên         D. 6 viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĐÁP ÁN MÔN TOÁN:

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:

   Câu 1:  D (cho 0,5 điểm)

   Câu 2:  C (cho 0,5 điểm)

   Câu 3:  A (cho 1 điểm)

   Câu 4:  D (cho 1 điểm)

   Câu 5:  B (cho 1 điểm)

   Câu 6:  C (cho 1 điểm)

   Câu 10:  C (cho 1 điểm)

   II.PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 7: 1đ:    Lời giải, đáp số: 0,25đ

                      Phép tính:            0,5đ                                   

Bài giải

                                                    7 ngày có số giờ là:

                                                          24 x 7 = 168 (giờ)

               Đáp số: 168 giờ

Câu 8:  1đ: Mỗi biểu thức đúng cho 0,5đ

Câu 9:  2 đ      Mỗi lời giải đúng 0,25 điểm

                                  Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm

                                  Đáp số 0,5 điểm

Bài giải

Số muối đã bán đi là:

   84 : 6 = 14(kg)

    Số muối còn lại là:

             84 – 14 = 70(kg)

                                 Đáp số: 70 kg muối

 

STT

Tên nội dung/chủ đề/mạch kiến thức

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học:

Số câu

2

 

2

 

 

2

1

 

5

1

Câu số

1,2

 

5,6

 

 

8,9

10

 

 

 

Số điểm

1

 

2

 

 

3

1

 

4

3


2

Đại lượng và đo đại lượng:

Số câu

1

 

 

1

 

 

 

 

1

1

Câu số

3

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Số điểm

1

 

 

1

 

 

 

 

1

1

3

Yếu tố hình học:

Số câu

 

 

1

 

 

 

 

 

1

0

Câu số

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

1

 

 

 

 

 

1

0

Tổng số câu

3

 

3

1

 

2

1

 

 

10

Câu số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm

2

 

3

1

 

3

1

 

 

10

Ma trận môn Toán