Đề thi học kì 1

đề thi Tiểu Học Lớp 3 Toán học 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-12-21 19:54:53 Tác giả Diệu Đặng Thị Xuân loại .doc kích thước 0.13 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TRƯỜNG TIÊU HỌC PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KỲ 1 THỊ TRẤN GIO LINH Năm học: 2019 - 2020 Môn: TOÁN Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao phiếu) Họ và tên:.................................................................................. Lớp 3B Điểm Nhận xét của giáo viên Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1.( M1)0,5đ: Trong các số: 928; 982; 899; 988. Số lớn nhất là: A. 928 B. 982 C. 899 D. 988 Câu 2.(M1)0,5đ:Số lớn nhất có hai chữ số là: A. 10 B. 90 C. 99 D. 89 Câu 3:(M1) 1đ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

  TRƯỜNG TIÊU HỌC           PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KỲ 1
THỊ TRẤN GIO LINH                           Năm học: 2019 - 2020
                                                                   Môn: TOÁN
                                                Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao phiếu)
 
   Họ và tên:.................................................................................. Lớp 3B
 
Điểm
 
 
Nhận xét của giáo viên
 
 
 
 
 
 
 
 
    Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1.( M1)0,5đ: Trong các số: 928; 982; 899; 988. Số lớn nhất là:
A. 928  B. 982  C. 899  D. 988
Câu 2.(M1)0,5đ:Số lớn nhất có hai chữ số là:
 
A. 10         B. 90         C. 99        D. 89
Câu 3:(M1) 1đ:  5m6cm = …cm?
 A. 506cm        B. 560cm         C. 56cm       D. 65cm
Câu 4: :(M2) 1đ:  Một hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 8cm.
          Chu vi hình chữ nhật đó là:
            A. 20cm             B. 28cm              C. 32cm            D. 40cm
Câu 5: :(M2) 1đ: Kết quả của phép tính 728 – 245 là:
            A. 338             B. 483              C. 433          D. 438
Câu 6: :(M2) 1đ:Giá trị của biểu thức 84 : ( 4: 2) là:
                       A. 43             B. 24              C. 42         D. 34
Câu 7: (M2) 1đ: Mỗi ngày có 24 giờ.Hỏi 7 ngày có bao nhiêu giờ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 8: :(M3) 1đ:
Tính giá trị của biểu thức:
a.    84 : (24 - 20)                                       b.   276 + 17 x 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 9: :(M3) 2đ: Một cửa hàng có 84 kg muối, đã bán được 1/6 số muối đó.Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam muối?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Câu 10: :(M4) 1đ:          Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Mai có 7 viên bi, Hồng có 15 viên bi. Hỏi Hồng phải cho Mai bao nhiêu viên bi để số bi của hai bạn bằng nhau.
A. 3 viên        B. 5 viên         C. 4 viên         D. 6 viên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN:
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:
   Câu 1:  D (cho 0,5 điểm)
   Câu 2:  C (cho 0,5 điểm)
   Câu 3:  A (cho 1 điểm)
   Câu 4:  D (cho 1 điểm)
   Câu 5:  B (cho 1 điểm)
   Câu 6:  C (cho 1 điểm)
   Câu 10:  C (cho 1 điểm)
   II.PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 7: 1đ:    Lời giải, đáp số: 0,25đ
                      Phép tính:            0,5đ                                   
Bài giải
                                                    7 ngày có số giờ là:
                                                          24 x 7 = 168 (giờ)
               Đáp số: 168 giờ
Câu 8:  1đ: Mỗi biểu thức đúng cho 0,5đ
Câu 9:  2 đ      Mỗi lời giải đúng 0,25 điểm
                                  Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm
                                  Đáp số 0,5 điểm
Bài giải
Số muối đã bán đi là:
   84 : 6 = 14(kg)
    Số muối còn lại là:
             84 – 14 = 70(kg)
                                 Đáp số: 70 kg muối
 
STT
Tên nội dung/chủ đề/mạch kiến thức
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1
Số học:
Số câu
2
 
2
 
 
2
1
 
5
1
Câu số
1,2
 
5,6
 
 
8,9
10
 
 
 
Số điểm
1
 
2
 
 
3
1
 
4
3

2
Đại lượng và đo đại lượng:
Số câu
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
Câu số
3
 
 
7
 
 
 
 
 
 
Số điểm
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
3
Yếu tố hình học:
Số câu
 
 
1
 
 
 
 
 
1
0
Câu số
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
Số điểm
 
 
1
 
 
 
 
 
1
0
Tổng số câu
3
 
3
1
 
2
1
 
 
10
Câu số
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng số điểm
2
 
3
1
 
3
1
 
 
10
Ma trận môn Toán

Nguồn:Diệu Đặng Thị Xuân

 
 
 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDE_TOAN_LOP_3_2019_2020.doc[0.13 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
hnt80q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-12-21 19:54:53
Loại file
doc
Dung lượng
0.13 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
đề thi Đề thi học kì 1

đề thi có liên quan

 • thi hoc ki 1 de 1
  Tin học 12
  thi hoc ki 1 de 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2013

  Xem: 9

 • thi hoc ki 1 de 1
  Tin học 12
  thi hoc ki 1 de 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2013

  Xem: 0

 • thi hoc ki 1 de 1
  Tin học 12
  thi hoc ki 1 de 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2013

  Xem: 0

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Tiếng Anh 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 0

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Ngoại ngữ 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngoại ngữ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 0

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Tiếng Anh 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 0

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Tiếng Anh 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 5

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Tiếng Anh 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 7

 • Đề thi học kì văn 8 - Học kì 1
  Ngữ văn 8
  Đề thi học kì văn 8 - Học kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2013

  Xem: 0

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Ngoại ngữ 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngoại ngữ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 7