Ngày soạn: 16/12 Ngày dạy: 29/12/2020
Tuần : 17 Tiết ppct: 17

KIỂM TRA HỌC KÌ I

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ:
* Kiến thức: Kiểm tra các mức độ nhận thức của học sinh qua các bài: Một số vấn đề chung về cây ăn quả; Các phương pháp nhân giống cây ăn quả; Kĩ thuật trồng cây ăn quả có múi.
* Kỹ năng : Làm bài nhanh, cẩn thận, khoa học, đúng trọng tâm câu hỏi.
* Thái độ: Nghiêm túc trong làm bài kiểm tra.
2. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh.
- Năng lực tự học: hs nghiên cứu bài, học bài trước ở nhà.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: hs trả lời đúng các câu hỏi bài kiểm tra.
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Nội dung
Mức độ nhận thức
Tổng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng caotnkq
tl
tnkq
tl
tnkq
tl
tnkq
tl


Một số vấn đè chung về cây ăn quả
Biết được nhiệt độ thích hợp với cây chuối.
Nhận biết được các loại rễ cây ăn quả.
Biết được giá trị của việc trồng cây ăn quả.
Hiểu được thời vụ trồng cây ăn quả ở các tỉnh phía Nam.

Biết đốn tạo hình thời kì cây non.


Số câu :
Số điểm :
(%) :
2
1,0đ
(10%)
1
1,0đ
(10%)
1
0,5đ
(5%)

1
0,5đ
(5%)4 +1
3,0đ
(30%)

Các phương pháp nhân giống cây ăn quả.
Biết được các kiểu ghép mắt.
Biết được pp nhân giống hữu tính.
Biết được ưu và nhược điểm của phương pháp chiết cành.
Hiểu được các khu vực vườn ươm cây ăn quả.

Hiểu được các yêu cầu khi chọn vườn ươm.

Giải thích tạo sao phải xây dựng vườn ươm cây giống
Số câu :
Số điểm :
(%) :
2
1,0đ
(10%)
1
1,0
(10%)
1
0,5đ
(5%)
1/2
1,0đ
(10%)


1/2
1,0đ
(10%)


3 +1+ ½+ ½
4,5đ
(45%)Kĩ thuật trồng cây ăn quả có múi.


Hiểu được nguồn gốc giống cam sành.
Nắm được đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả có múi.


Số câu :
Số điểm :
(%) :


1
0,5đ
(5%)
1
2,0
(20%)
1 + 1
2,5đ
(25%)

Tổng
Số câu :
Số điểm :
(%) :

4 + 2
4,0đ
(40%)

3 + 1+1/2
4,5đ
(45%)

1 + 1/2
1,5đ
(15%)


12
10,0đ
(100%)


III. ĐỀ KIỂM TRA;
PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (4.0ĐIỂM)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Nhiệt độ thích hợp với cây chuối từ:
A. 200C – 250C; B. 320C – 350C; C. 250C – 300C; D. 180C – 220C.
Câu 2: Rễ cây ăn quả gồm có mấy loại?
A. 3 loại; B. 2 loại; C. 5 loại; D. 4 loại.
Câu 3: Thời vụ trồng cây ăn quả ở các tỉnh phía Nam là:
A. Từ tháng 6 đến tháng 7;
B. Từ tháng 2 đến tháng 3;
C. Từ tháng 1 đến tháng 2;
D. Từ tháng 4 đến tháng 5.
Câu 4: Vườn ươm cây ăn quả được chia làm mấy khu vực?
A. 5 khu vực;
B. 2 khu vực;
C. 4 khu vực;
D. 3 khu vực.
Câu 5: Ghép mắt gồm các kiểu ghép:
A. Ghép cửa sổ, ghép chữ T, ghép mắt nhỏ có gỗ;
B. Ghép
nguon VI OLET