Đề thi học kì 1

đề thi Tiểu Học Lớp 2 Toán học 2
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       17      0
Ngày đăng 2019-02-10 22:22:26 Tác giả Tràm Lê Văn loại .doc kích thước 3.95 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Sách Giải – Người Thầy của bạn http://sachgiai.com/ ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ I TOÁN 2 (2012 – 2013) ĐỀ SỐ 1) Trường: ............................................ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Lớp: ................

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Sách Giải – Người Thầy của bạn http://sachgiai.com/
 
 
ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ I TOÁN 2 (2012 – 2013)
 
 
ĐỀ SỐ 1)
 
 
 
 
 
 
Trường: ............................................
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Lớp: .................................................
Môn: TOÁN-LỚP 2
Tên: .................................................
Năm học: 2011 – 2012
 
 
 
 
Thời gian:90 phút.
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
(1 điểm)
 
 
 
 
 
 
87; 88; 89; ……….; ……….; ………..; …………; 94; 95
 
82; 84; 86;………..;………..;…………;…………;97; 98
 
Bài 2: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đọc số
 
 
 
Viết số
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chín mươi sáu.
 
 
 
………….................................
 
 
 
 
 
 
.....................................................
 
 
 
84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3: Tính nhẩm:
(1điểm)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 9 + 8 = …..
 
 
c.
2 + 9 =……
 
 
 
 
 
 
b. 14 – 6 = ….
 
 
d. 17 – 8 =……
 
 
Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
(1điểm)
 
 
 
 
 
 
 
a. 8 + 9 =16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. 5 + 7 = 12
 
 
 
 
 
Bài 5: Đặt tính rồi tính:  (2 điểm)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 57 + 26
 
b. 39 + 6
c. 81 – 35
d. 90 - 58
…………
………..
………..
…………
………...
 
……….
………..
………….
………...
 
……….
………..
………….
 
Bài 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1điểm)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.  8 dm + 10 dm
=  …….. dm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. 18 dm
B.
28 dm
C.  38 dm
b. Tìm x biết: X + 10=10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.
x = 10
B. x = 0
C. x = 20
 
 
Bài 7: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: ( 1 điểm)
 
1

Sách Giải – Người Thầy của bạn http://sachgiai.com/
 
 
a.  Có bao nhiêu hình chữ nhật?
 
 
 
A.  1 hình
 
B. 2 hình
 
C. 3 hình
 
 
b.Có bao nhiêu hình tam giác?
 
A. 2 hình
 
B. 3 hình
 
C. 4 hình
 
Bài 8: (2 điểm)
 
Nhà bạn Mai nuôi 44 con gà. Nhà bạn Hà nuôi ít hơn nhà bạn Mai 13 con gà. Hỏi nhà bạn Hà nuôi bao nhiêu con gà? (1 điểm)
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
b. Em hái được 20 bông hoa ,chị hái được nhiều hơn em 5 bông hoa .Hỏi chị hái được mấy bông hoa ? (1 điểm)
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

Sách Giải – Người Thầy của bạn
 
 
http://sachgiai.com/
 
ĐỀ SỐ 2)
 
 
 
 
 
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN 2  (SỐ 2)
 
 
 
 
MÔN TOÁN - lớp 2
 
 
Bài 1: Số ?
 
 
 
10, 20, 30,…….,……,60, …….,80,…….,100.
 
 
Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ ….. của từng phép tính
 
a, 12 - 8 = 5 …….
c, 17 - 8 = 9 ………
 
b, 24 -6 = 18 …….
d, 36 + 24 = 50……...
 
Bài 3: Đặt tính rồi tính:  32 - 25
94 - 57
53 + 19
100 -59
 
 
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
Bài 4: Tìm x:  a, x + 30 = 80
b, x -22 = 38
 
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
Bài 5:
 
a, Tổ em trồng được 17 cây. Tổ bạn trồng được 21 cây. Hỏi cả hai tổ trồng được bao nhiêu
 
cây ?
 
b, Quyển truyện có 85 trang. Tâm đã đọc 79 trang. Hỏi Tâm còn phải đọc mấy trang nữa thì
 
hết quyển truyện ?
 
.............................................................................................................................................................
 
.............................................................................................................................................................
 
.............................................................................................................................................................
 
.............................................................................................................................................................
 
.............................................................................................................................................................
 
.............................................................................................................................................................
 
.............................................................................................................................................................
 
.............................................................................................................................................................
 
.............................................................................................................................................................
 
.............................................................................................................................................................
 
 
 
3

Sách Giải – Người Thầy của bạn
 
http://sachgiai.com/

 
Bài 6: Viết tiếp vào chỗ chấm

 
17 giờ hay…….giờ chiều

24 giờ hay ……..giờ đêm

 
Bài 7: Xem tờ lịch tháng 5 dưới đây rồi trả lời câu hỏi:
 
 
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
Chủ nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
14
15
16
17
18
19
20
5
 
 
 
 
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Ngày 19 - 5 là thứ .........  -Trong tháng 5 có…. ngàychủ nhật. Đó là những ngày
 
……………..
 
-  Tuần này, thứ năm là ngày 17. Tuần trước, thứ năm là mgày … . Tuần sau, thứ năm là ngày….
 
-  Em được nghỉ học thứ bảy và chủ nhật. Vậy em đi học tất cả ……. ngày.
 
Bài 8: Viết phép trừ có số bị trừ, số trừ và hiệu bằng nhau
 
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
Bài 9: Vẽ một đường thẳng và đặt tên cho đường thẳng đó.
 
……………………………………………………………………………………………………………
 
……………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4

Sách Giải – Người Thầy của bạn
 
 
 
 
http://sachgiai.com/
 
ĐỀ SỐ 3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường: ............................................
 
 
 
 
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Lớp: .................................................
 
 
 
 
 
MÔN: TOÁN - KHỐI 2
Họ và tên: ..........................................
 
 
 
 
 
Năm học: 2011– 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thời gian: 60 phút.
Bài 1. (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a/ 39 + 6 = ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. 44
 
B. 45
 
 
C. 46
 
 
D. 99
b/ 17 – 9 = ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. 8
 
B. 9
 
C. 10
 
 
D. 12
c/ 98 – 7 = ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. 28
 
B. 91
 
 
C. 95
 
 
D. 97
d/ 8 + 6 = ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. 14
 
B. 15
 
 
C. 86
 
 
D. 68
Bài 2: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
 
 
 
 
 
 
27 + 69
 
14 + 56
77 – 48
 
 
63 – 45
………
………
……….
 
 
………
 
 
………
………
……….
 
 
………
 
 
………
………
……….
 
 
………
 
 
Bài 3: Tìm x: (1 điểm)
 
 
 
 
 
 
 
 
x + 20 = 48
 
 
 
 
x – 22 = 49
 
 
 
……………….. .............................
 
………………
......................
 
………………..............................
 
……………….......................
Bài 4: Điền dấu >;
 
 
 
 
 
 
13 + 29 …… 28 + 14
97 – 58 …….32 + 5
 
 
 
Bài 5: (1 điểm)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a/ Xem lịch rồi cho biết:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thứ hai
 
 
7
14
21
28
 
 
 
 
 
 
Thứ ba
 
1
8
15
22
29
 
 
 
 
 
11
Thứ tư
 
2
9
16
23
30
 
 
 
 
 
 
Thứ năm
 
3
10
17
24
 
 
 
 
 
 
 
Thứ sáu
 
4
11
18
25
 
 
 
 
 
 
 
Thứ bảy
 
5
12
19
26
 
 
 
 
 
 
 
Chủ nhật
 
6
13
20
27
 
 
 
 
5

Sách Giải – Người Thầy của bạn http://sachgiai.com/
 

 
 
 
-  Tháng 11 có …… ngày.
 
-   Có …… ngày chủ nhật. b. Đồng hồ chỉ mấy giờ?
 
 
11 12
1
 
10
 
2
………………….. …..…………………
 
3
9
 
 
8
 
4
 
7
6
5
Bài 6. (2 điểm)
 
 
 
 
a. Anh cân nặng 47 kg, em nhẹ hơn anh 19 kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
 
Bài giải
 
………………………………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………………………………...........
 
……………………………………………………………………………………………
 
b. Thùng bé đựng được 51 lít nước, thùng lớn đựng nhiều hơn thùng bé 19 lít nước. Hỏi thùng lớn đựng được bao nhiêu lít nước?
 
Bài giải
 
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
Bài 7: (1điểm)
 
 
Trong hình bên :
 
a/ Có …… hình tam giác.
 
b/ Có …... hình tứ giác.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6

Sách Giải – Người Thầy của bạn
http://sachgiai.com/
 
ĐỀ SỐ 4)
 
 
 
 
 
 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Trường: ...................................
Lớp: ........................................
MÔN: TOÁN KHỐI 2
 
Họ và tên: ...............................
Năm học: 2011 – 2012
 
 
 
 
 
Thời gian: 60 phút
 
Bài 1: (1 điểm)
 
 
 
 
Tính nhẩm:
 
 
 
 
 
16 + 3 = …..
14 – 8 = …..
 
 
 
15 – 6 = …..
9 + 7 = …..
 
Bài 2: (2 điểm)
 
 
 
 
Đặt tính rồi tính :
 
 
 
 
a) 35 + 44
b) 46 + 25
c) 80 – 47
d) 39 – 16
 
.............
............. .............
.............
 
 
.............
.............. .............
..............
 
 
.............
.............. ..............
..............
 
Bài 3: (1 điểm)
 
 
 
 
Số : ?
 
 
 
 
a) 16l+ 5 l – 10l =
 
b) 24kg – 13kg + 4kg =
Bài 4: (2 điểm)
 
 
 
 
Tìm X biết:
 
 
 
 
 
a) X + 16 = 73
 
b) X – 27 = 57
 
 
 
................................
..........................................
 
 
................................ .........................................
 
Bài 5: (1 điểm)
 
Nhận dạng hình :
 
Trong hình vẽ dưới đây:
 
 
 
 
 
 
 
 
a)     Có … hình tam giác.
 
b)     Có … hình tứ giác.
 
7

Sách Giải – Người Thầy của bạn http://sachgiai.com/
 
 
Bài 6: (1 điểm)
 
Điền số thích hợp để được phép tính đúng :
 
 
+
 
=
100
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
=
50
 
 
 
 
 
Bài 7: (2 điểm)
 
a) Mẹ 34 tuổi, Cha hơn Mẹ 6 tuổi. Hỏi Cha bao nhiêu tuổi ?
 
Bài giải
 
...............................................................................
 
..............................................................................
 
..............................................................................
 
..............................................................................
 
b)Anh Tùng học lớp 5 cân nặng 43 kg, bạn Tuấn học lớp 2 nhẹ hơn anh Tùng 15 kg. Hỏi bạn Tuấn cân nặng bao nhiêu kilôgam ?
 
Bài giải
 
...............................................................................
 
..............................................................................
 
..............................................................................
 
..............................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8

Sách Giải – Người Thầy của bạn
 
http://sachgiai.com/
 
ĐỀ SỐ 5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 1) (2đ) Đặt tính rồi tính:
 
 
 
54 + 36
27 + 63
54 - 38
88 - 49
 
 
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
 
a) x - 36 = 52 b) 92 - x = 45
 
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
 
Trong một ngày, cửa hàng bán được 56 kg đường, trong đó buổi sáng bán được 27kg.
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
Bài 4) (2đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng
 
a/ 28 + 36 + 14=?
 
 
 
 
b/ 76 - 22 - 38 = ?
 
A. 68
 
 
 
 
 
A. 26
 
B. 78
 
 
 
 
 
B. 15
 
C. 79
 
 
 
 
 
C. 16
 
Bài 5 (1đ) Hình bên có:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……..tam giác
 
 
 
 
 
 
 
……..tứ giác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 6 (1đ) Viết phép tính có hiệu bằng số bị trừ
 
 
-
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9

Sách Giải – Người Thầy của bạn http://sachgiai.com/
 
 
ĐỀ SỐ 6)
 
Môn toán lớp 2 cuối kì 1 (Thời gian làm bài 40 phút)
 
Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C ( là đáp sốkết quả tính). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
 
1  , Cho hình vẽ:
 
 
a)Số hình vuông có trong hình vẽ là:
 
 
 
A. 4
B. 5
C. 6
 
 
 
 
 
 
 
 
b)Số hình tam giác có trong hình vẽ là
 
 
 
 
 
 
A. 4
B. 5
C. 6
 
 
 
 
2, Cho phép tính:
53 – 36 . Kết quả của phép tính trên là:
A. 27
B. 17
C. 37
 
 
 
 
Phần 2:  1, Đặt tính rồi tính
 
 
 
 
36 + 24
 
25 + 57
18 + 35
47 + 28
 
 
 
 
 
 
 
 
36 + 24 = 25 + 57 = 18 + 35 = 47 + 28 =
 
 
 
 
 
 
 
53 – 28 60 – 27 63 – 26 74 – 25
 
 
 
 
 
53 – 28 =. 60 – 27 = 63 – 26 = 74 – 25 =
 
 
 
 
 
 
 
2, Tìm x:
 
 
x – 29 = 52
43 – x = 41
x + 45 = 63
3. Giải bài toán:
 
 
 
Lan hái được 34 bông hoa, Mai hái được ít hơn Lan 8 bông hoa. Hỏi Mai hái được bao nhiêu bông hoa?
 
10

Sách Giải – Người Thầy của bạn http://sachgiai.com/
 
 
ĐỀ SỐ 7)
 
Môn Toán lớp 2 (Thời gian làm bài 40 phút)
 
Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng a/ 85 – 39 = ?
 
A. 45
B. 46
C. 55
D. 56
b/ 29 – 5 + 15 = ?
 
 
 
A. 49
B. 39
C. 19
D. 9
Bài 2: Viết các số vào ô trống
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đọc
 
 
Viết
 
 
 
 
 
 
 
 
Tám mươi lăm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chín mươi chín
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3: Đặt tính rồi tính
 
 
 
 
 
43 + 57
92 – 75
 
 
 
43 + 57
92 – 75
 
Bài 4: Tìm x
 
 
 
a/ x – 22 = 38
b/ x + 14 = 4
 
 
Bài 5: Một cửa hàng buổi sáng bán được 45 kg đường, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 24 kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki lô gam đường?
 
.............................................................................................................................................................
 
.............................................................................................................................................................
 
.............................................................................................................................................................
 
.............................................................................................................................................................
 
.............................................................................................................................................................
 
.............................................................................................................................................................
 
.............................................................................................................................................................
 
 
Bài 6: Hình vẽ bên có mấy hình tam giác?
 
Hình vẽ trên có…………. hình tam giác.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11

Nguồn:Tràm Lê Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi học kì 1
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDe_thi_hoc_ki_1.doc[3.95 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
kob40q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-02-10 22:22:26
Loại file
doc
Dung lượng
3.95 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
17
đề thi Đề thi học kì 1

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • thi hoc ki 1 de 1
  Tin học 12
  thi hoc ki 1 de 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2013

  Xem: 9

 • thi hoc ki 1 de 1
  Tin học 12
  thi hoc ki 1 de 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2013

  Xem: 0

 • thi hoc ki 1 de 1
  Tin học 12
  thi hoc ki 1 de 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2013

  Xem: 0

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Tiếng Anh 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 0

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Ngoại ngữ 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngoại ngữ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 0

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Tiếng Anh 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 0

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Tiếng Anh 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 5

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Tiếng Anh 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 7

 • Đề thi học kì văn 8 - Học kì 1
  Ngữ văn 8
  Đề thi học kì văn 8 - Học kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2013

  Xem: 0

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Ngoại ngữ 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngoại ngữ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 7