Đề thi học kì 1

đề thi Lịch sử Lịch sử 11
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Ngày đăng 2019-02-24 08:32:59 Tác giả nga phan loại .doc kích thước 0.15 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

ĐỀ THI HỌC KÌ II – LỊCH SỬ 11 Câu 1. Người được nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là A. Trương ĐịnhB. Trương QuyềnC. Nguyễn Trung TrựcD. Nguyễn Tri Phương . Câu 2. Người được xem là đứng đầu phe chủ chiến trong triều đình Huế là A. Tôn Thất ThuyếtB. Nguyễn Tri PhươngC. Nguyễn Văn TườngD. Nguyễn Trung Trực. Câu 3. Dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa, xã hội Việt Nam phân hóa thành các tầng lớp A. Địa chủ, nông dân, tiểu tư sản, tư sản, công nhân. B. Địa chủ, nông dân, nô lệ,

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

ĐỀ THI HỌC KÌ II – LỊCH SỬ 11
 
Câu 1. Người được nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là
A. Trương ĐịnhB. Trương QuyềnC. Nguyễn Trung TrựcD. Nguyễn Tri Phương .
Câu 2. Người được xem là đứng đầu phe chủ chiến trong triều đình Huế là
A. Tôn Thất ThuyếtB. Nguyễn Tri PhươngC. Nguyễn Văn TườngD. Nguyễn Trung Trực.
Câu 3. Dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa, xã hội Việt Nam phân hóa thành các tầng lớp
A. Địa chủ, nông dân, tiểu tư sản, tư sản, công nhân.
B. Địa chủ, nông dân, nô lệ, tư sản, công nhân.
C. Địa chủ, nông dân , tư sản, công nhân.
D. Địa chủ, nông dân, nô lệ, tiểu tư sản, công nhân.
Câu 4. Lực lượng đông đảo nhất trong phong trào chống Pháp ở xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX là
A. nông dân.
B.tiểu tư sản.
C. công nhân.
D.tư sản.
Câu 5. Lực lượng chủ chốt của phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam trong chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. nông dân, công nhân.
B. địa chủ, nông dân.
C. tư sản, công nhân.
D. tư sản, tiểu tư sản.
Câu 6. Chính sách khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp tập trung vào
A. cướp đất lập đồn điền, khai thác mỏ, giao thông, thu thuế.
B. phát triển kinh tế nông nghiệp-công thương nghiệp.
C. nông nghiệp-công nghiệp-quân sự.
D. ngoại thương-quân sự-giao thông thuỷ bộ.
Câu 7. Đặc điểm mới của nền kinh tế Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là
A. nền kinh tế thuộc địa nửa phong kiến.
B. nền kinh tế phong kiến phát triển.
C. nền kinh tế thuộc địa .
D. nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.
Câu 8. Mục tiêu đấu tranh của công nhân Việt Nam đầu thế kỷ XX là
A. vì quyền lợi về kinh tế .
B. vì quyền lợi về chính trị .
C. vì quyền lợi về kinh tế và chính trị .

D. vì căm thù thực dân Pháp.
Câu 9. Hình thức đấu tranh của công nhân Việt Nam đầu thế kỷ XX là
A. ddấu tranh tự phát đòi tăng lương, giảm giờ làm.
B. bãi công.
C. lập ra tổ chức Đảng để lãnh đạo đấu tranh.
D. liên hiệp với giai cấp vô sản thế giới và các dân tộc bị áp bức.
Câu 10. Nét nổi bật trong chính sách khai thác thuộc địa lần nhất của Pháp là
A. chính sách cướp đoạt ruộng đất.
B. xây dựng hệ thống giao thông phục vụ việc khai thác thuộc địa.
C. khai thác mỏ lấy nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp Pháp.
D. mở mang một số cảng biển, cảng sông để chuyên chở hàng hóa.
Câu 11. Những hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục thực sự là
A. cuộc vận động văn hoá lớn đầu thế kỷ XX .
B. cuộc cải cách kinh tế lớn đầu thế kỷ XX.
C. cuộc cải cách xã hội lớn đầu thế kỷ XX.
D. cuộc cải cách toàn diện kinh tế-văn hoá-xã hội đầu thế kỷ XX.
Câu 12. Đường lối cứu nước của cụ Phan Châu Trinh là
A. cải cách nâng cao dân trí, dân quyền dựa vào Pháp đánh đổ phong kiến.
B. chống Pháp và phong kiến.
C. dựa vào Pháp xây dựng nước Việt nam cộng hoà.
D. dùng bạo lực giành độc lập.
Câu 13. Đường lối cứu nước của cụ Phan Bội Châu là
A. dùng bạo lực giành độc lập.
B. chống Pháp và phong kiến.
C. cải cách nâng cao dân trí, dân quyền dựa vào Pháp đánh đổ phong kiến.
D. dựa vào Pháp xây dựng nước Việt nam cộng hoà.
Câu 14. Người sáng lập hội Duy Tân vào tháng 5/1904 là
A. Phan Bội Châu.
B. Phau Châu Trinh.
C. Lương Văn Can,Nguyễn Quyền.
D. Huỳnh thúc Kháng , Trần Quý Cáp.
Câu 15.Chủ trương của hội Duy Tân là
A. đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam
B.tiến hành cải cách nhằm nâng cao dân trí, dân quyền dựa vào Pháp đánh đổ phong kiến.
C. đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa dân quốc Việt Nam.
D. tiến hành cuộc cải cách toàn diện kinh tế-văn hoá-xã hội
Câu 16.Người sáng lập Việt nam Quang Phục hội vào tháng 6/1912 là
A. Phan Bội Châu.
B. Phau Châu Trinh
C. Lương Văn Can, Nguyễn Quyền
D. Huỳnh thúc Kháng , Trần Quý Cáp.
 Câu 17. Đông Kinh Nghĩa Thục thành lập tháng 3-1907 là

A. một trường học tư ở Hà Nội.
B. một tổ chức cách mạng ở Hà Nội.
C. một cơ quan của tầng lớp tiểu tư sản ở Hà Nội.
D. một nhà máy của giai cấp tư sản ở Hà Nội.
Câu 18. Hình thức hoạt động của Việt Nam Quang Phục Hội trong thời gian chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. vận động nhiều tầng lớp tham gia vào các cuộc bạo động.
B. giáo dục tuyên truyền.
C. cải cách văn hóa xã hội.
D. kêu gọi mọi người đấu tranh vũ trang kết hợp đấu tranh chính trị.
Câu 19. Vua Duy Tân tham gia vào hoạt động của tổ chức yêu nước nào?
A. Khởi nghĩa của Thái Phiên và Trần Cao Vân.
B. Việt Nam Quang Phục Hội.
C. Khởi nghĩa ở Thái Nguyên.
D. Phong trào hội kín ở Nam Kì.
Câu 20. Lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa binh lính ở Thái Nguyên là
A. Trịnh văn Cấn và Lương Ngọc Quyến.
B. Việt Nam Quang Phục Hội.
C. Vua Duy Tân.
D. Thái Phiên và Trần Cao Vân.
Câu 21. Trong những năm 1914-1920, ở Việt Nam có cuộc khởi nghĩa của đồng bào dân tộc thiểu số nào là lâu nhất và có ảnh hưởng lớn nhất?
A. Khởi nghĩa của đồng bào Mnông ở vùng Tây Nguyên.
B. Khởi nghĩa của đồng bào Mông vùng Lai Châu.
C. Khởi nghĩa của người Thái ở vùng Tây Bắc.
D. Khởi nghĩa của các dân tộc Hán, Nùng, Dao ở vùng Đông Bắc.
Câu 22. Trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào Hội kín ở Nam Kỳ hoạt động dưới hình thức nào?
A. Tuyên truyền vận động quần chúng dưới hình thức tôn giáo,mê tín.
B. Cải cách văn hóa xã hội.
C. Kêu gọi mọi người đấu tranh vũ trang kết hợp đấu tranh chính trị.
D. Vận động nhiều tầng lớp tham gia vào các cuộc bạo động.
Câu 23. Ngày 5-6-1911, Nguyễn Ái Quốc rời cảng Nhà Rồng, ra đi tìm đường cứu nước. Người đã quyến định đi đến
A. các nước tư bản phương Tây.
B. Nhật.
C. Trung Quốc.
D. Nhật và Trung Quốc.
Câu 24. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn (1911-1918) nhằm mục đích
A. xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.
B. giúp đất nước phát triển kinh tế.
C. mở rộng quan hệ giao lưu với các nước.
D. tìm liên lạc với những người Việt Nam ở nước ngoài.
Câu 25. Nguyễn Ái Quốc quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước vì

A. muốn tìm hiểu xem các nước phương Tây làm cách mạng như thế nào.
B. muốn nhờ sự giúp đỡ của Pháp để khai hóa văn minh.
C. muốn nhờ sự giúp đỡ của các nước phương Tây đối với Việt Nam.
D. tìm liên lạc với những người Việt Nam ở nước ngoài.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ĐÁP ÁN ĐÊ THI HỌC KÌ II – LỊCH SỬ  11
Năm học 2016-2017
 
 
Mã đề 132
 
Câu
 
Đáp án
 
Câu
 
Đáp án
 
Câu
 
Đáp án
 
Câu
 
Đáp án
 
Câu
 
Đáp án
 
1
 
C
 
6
 
C
 
11
 
C
 
16
 
B
 
21
 
B
 
2
 
C
 
7
 
D
 
12
 
B
 
17
 
D
 
22
 
B
 
3
 
A
 
8
 
A
 
13
 
B
 
18
 
C
 
23
 
A
 
4
 
B
 
9
 
C
 
14
 
D
 
19
 
D
 
24
 
D
 
5
 
A
 
10
 
A
 
15
 
A
 
20
 
D
 
25
 
A
 
 
 
 
 
Mã 209
 
Câu
 
Đáp án
 
Câu
 
Đáp án
 
Câu
 
Đáp án
 
Câu
 
Đáp án
 
Câu
 
Đáp án
 
1
 
B
 
6
 
B
 
11
 
C
 
16
 
A
 
21
 
A
 
2
 
D
 
7
 
D
 
12
 
D
 
17
 
C
 
22
 
C
 
3
 
D
 
8
 
C
 
13
 
A
 
18
 
D
 
23
 
D
 
4
 
C
 
9
 
A
 
14
 
A
 
19
 
D
 
24
 
C
 
5
 
B
 
10
 
B
 
15
 
A
 
20
 
B
 
25
 
B
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mã 357
 
Câu
 
Đáp án
 
Câu
 
Đáp án
 
Câu
 
Đáp án
 
Câu
 
Đáp án
 
Câu
 
Đáp án
 
1
 
B
 
6
 
A
 
11
 
A
 
16
 
C
 
21
 
C
 
2
 
C
 
7
 
D
 
12
 
A
 
17
 
C
 
22
 
D
 
3
 
B
 
8
 
A
 
13
 
C
 
18
 
D
 
23
 
B
 
4
 
B
 
9
 
D
 
14
 
B
 
19
 
D
 
24
 
D
 
5
 
B
 
10
 
B
 
15
 
A
 
20
 
A
 
25
 
C
 
 
 
 
Mã 485
 
Câu
 
Đáp án
 
Câu
 
Đáp án
 
Câu
 
Đáp án
 
Câu
 
Đáp án
 
Câu
 
Đáp án
 
1
 
A
 
6
 
D
 
11
 
C
 
16
 
A
 
21
 
B
 
2
 
A
 
7
 
B
 
12
 
C
 
17
 
D
 
22
 
B
 
3
 
C
 
8
 
D
 
13
 
C
 
18
 
D
 
23
 
A
 
4
 
C
 
9
 
D
 
14
 
B
 
19
 
D
 
24
 
A
 
5
 
C
 
10
 
B
 
15
 
A
 
20
 
C
 
25
 
B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ĐÁP ÁN ĐÊ THI HỌC KÌ II – LỊCH SỬ  10
Năm học 2016-2017
 
 
Mã đề 132
 
Câu
 
Đáp án
 
Câu
 
Đáp án
 
Câu
 
Đáp án
 
Câu
 
Đáp án
 
Câu
 
Đáp án
 
1
 
A
 
6
 
B
 
11
 
C
 
16
 
B
 
21
 
B
 
2
 
C
 
7
 
A
 
12
 
C
 
17
 
D
 
22
 
B
 
3
 
D
 
8
 
C
 
13
 
B
 
18
 
A
 
23
 
C
 
4
 
B
 
9
 
C
 
14
 
D
 
19
 
A
 
24
 
D
 
5
 
A
 
10
 
D
 
15
 
A
 
20
 
D
 
25
 
A
 
 
 
 
Mã 209
 
Câu
 
Đáp án
 
Câu
 
Đáp án
 
Câu
 
Đáp án
 
Câu
 
Đáp án
 
Câu
 
Đáp án
 
1
 
D
 
6
 
A
 
11
 
A
 
16
 
A
 
21
 
C
 
2
 
C
 
7
 
D
 
12
 
D
 
17
 
A
 
22
 
C
 
3
 
D
 
8
 
C
 
13
 
A
 
18
 
A
 
23
 
D
 
4
 
C
 
9
 
B
 
14
 
B
 
19
 
D
 
24
 
B
 
5
 
C
 
10
 
D
 
15
 
B
 
20
 
B
 
25
 
B
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn:nga phan

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi học kì 1
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDE_THI_HOC_KI_II_SU_11.doc[0.15 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
oki40q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-02-24 08:32:59
Loại file
doc
Dung lượng
0.15 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
4
đề thi Đề thi học kì 1

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • thi hoc ki 1 de 1
  Tin học 12
  thi hoc ki 1 de 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2013

  Xem: 9

 • thi hoc ki 1 de 1
  Tin học 12
  thi hoc ki 1 de 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2013

  Xem: 0

 • thi hoc ki 1 de 1
  Tin học 12
  thi hoc ki 1 de 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2013

  Xem: 0

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Tiếng Anh 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 0

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Ngoại ngữ 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngoại ngữ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 0

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Tiếng Anh 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 0

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Tiếng Anh 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 5

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Tiếng Anh 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 7

 • Đề thi học kì văn 8 - Học kì 1
  Ngữ văn 8
  Đề thi học kì văn 8 - Học kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2013

  Xem: 0

 • de thi hoc ki anh van hoc ki 1
  Ngoại ngữ 9
  de thi hoc ki anh van hoc ki 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngoại ngữ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 7