TRƯỜNG TIỂU HỌC
THIỆU TÂM
PHIẾU KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN TOÁN LỚP 5


Năm học : 2019 – 2020
Thời gian làm bài : 40 phút

Họ tên người coi ,chấm thi

Họ và tên học sinh : .................................................
Lớp : ………


1. ……………………….

Họ và tên giáo viên dạy…………………………


2,………………………

Điểm…

Nhận xét ………………………………


Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
1 . M1 3
9
10 viết dưới dạng số thập phân là:
3,9 B. 3,09 C. 3,009 D. 3,0009
2.M1 Hỗn sô 3
𝟒
𝟕 chuyển thành phân số là:
A.
25
7
B.
21
7
C.
12
7
D. 19
7

3. M1 Chữ số 5 trong số thập phân 12,25 có giá trị là?
A.
5
10
B.
5
1000
C.
5
100
D. 5
4. M1 Số thập phân gồm chín đơn vị, hai phần trăm được viết là:
A. 9,200                B. 9,2                   C. 9,002                 D. 9,02
5. M2 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm để 5000m2 = .......... ha. là:
A. 0,5           B. 5            C. 50             D. 500
6. M2 Trong các số đo độ dài dưới đây, số nào bằng 11,02km
A. 11,20 km           B. 11200m             C. 11km 20m              D. 1120m

7.Tính: a. M2 1
1
5 + 2
2
5 = …………………………………………………………………………………………………
b. M2 1
7
6 ¬ 1
1
3 = ……………………………………………………………………………………………………
c. M3 2
3
4 : (
2
3 +
1
6 ) d. M3 1
1
4 × (
5
8 ¬
3
8 )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8.M3. Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 9 m, chiều rộng 6m. Người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 3dm để lát nền phòng đó. Tính số gạch cần để lát đủ nền phòng đó.(Diện tích phần mạch vữa không đáng kể)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9.M4 Tìm x :
𝑥
3 × 1
1
2 = 2¬
1
2

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu
Đáp án
Điểm

1
A
1

2
A
1

3
C
1

4
D
1

5
A
1

6
C
1

7a
1
1
5 + 2
2
5 =
6
5 + 12
5 =
18
5

0,25

7b
 1
7
6 ¬ 1
1
3 =
13
6 -
4
3 =
9
3 = 3
0,25

7c
 2
3
4 : (
2
3 +
1
6 )
=
11
4 :
5
6
=
33
6

0,5

7d
 1
1
4 × (
5
8 ¬
3
8 )

5
4 ×
1
4

5
16

0,5

8
Diện tích nền phòng hình chữ nhật đó là
0,5


9 × 6 = 54
𝑚
2) Diện tích một viên gạch là
0,5


3 × 3 = 9
𝑑𝑚
2) Cần số viên gạch để lát đủ nền phòng đó là:
0,5


Đổi 54
𝑚
2= 5400
𝑑𝑚
2
5400 : 9 = 600(viên) Đáp số: 600 viên gạch


9

𝑥
3 × 1
1
2 = 2¬
1
2

𝑥
3 ×
3
2 =
3
2

0,25𝑥
3 =
3
2 :
3
2

0,25𝑥
3