câu 1. Bón lót là bón phân vào vào kì nào sau đây?
a. Vào lúc cây ra hoa.
b. Vào lúc cây sinh và phát .
c. Vào lúc cây trái.
d. Vào lúc cây , bén .
Câu 2: có vai trò gì?
a. Giúp cây .
b. Oxi.
c.
d. Cung dinh
Câu 3: cây nhân vô tính áp cây nào?
a. Cây . c. Cây .
b. Cây ngô. d.
câu 4. Đâu là phân ?
a. c. Supe lân
b. Cây thanh d. Kali
Câu 5. Đâu là ?
a. pH > 7,5 c. pH < 6,5
b. pH = (6,6 – 7,5) d. ph = 7
Câu 6. khi cây là:
a. Lá .
b. màu , hình thái, ,…
c. .
d. Cành .
Câu 7. pháp phòng sâu nào mang cao gây cho môi ?
a.công c. Hoá
b. Sinh d. .
Câu 8. cây áp cây nào?
a. Cây . c. Khoai lang.
b. . d. Rau ngót
. (6 )

Câu 9: Em các pháp và nào tăng năng , nông ? (1,5 )
làm thang ,cày sâu kĩ,,
Câu 10: Khi hành xác thành : khi vê sét có gì? Vì sao? (1,5 )

Câu 11: Em hãy cho kali nhóm phân gì? Kali có màu , tính tan nào? (1,5 )
phân kali nhóm phân bón thúc kali có màu ko khó tan
Câu 12: Em hãy cho , hàm tác , , công , ? (1,5 )
công làm nguy làm