đề thi học kì 2 lớp 10 2017

Đăng ngày 6/30/2017 11:40:23 AM | Thể loại: ĐS-GT 11 | Chia sẽ bởi: Quốc Nguyễn Vương | Lần tải: 15 | Lần xem: 7 | Page: 1 | Kích thước: 0.17 M | Loại file: docx

 


ĐỀ THI HỌC KỲ II

Môn Toán lớp 10

Thời gian làm bài 90 phút

I Phần trắc nghiệm (3đ)

<TH>Tập nghiệm của hệ bất phương trình là:

<$>

<$>

<$>

<$>

<NB> Bất phương trình có tập nghiệm là:

<$>

<$>

<$>

 <$>

<NB>Biễu diễn hình học miền  nghiệm của bất phương trình là:

<$>Nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (không bao gồm đường thẳng (d)).

<$>Nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (không bao gồm đường thẳng (d)).

<$>Nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (bao gồm đường thẳng (d)).

<$>Nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (bao gồm đường thẳng (d)).

<NB>Bất phương trình có tập nghiệm là:

<$>

<$>


<$>

<$>

<NB>Góc có số đo (radian) được đổi sang số đo độ là :

<$>-33045'

<$> 33045'

<$>- 29030'

<$> -32055'

<NB> Cho . Khi đó bằng:

<$>

<$>

<$>

<$>

<TH> Cho với , khi đó giá trị của bằng

<$>

<$>

<$>

<$> .

<NB> Nếu thì bằng:


<$>

<$>

<$>

<$>

<NB> Cho ba điểm , , . PTTS của đường thẳng đi quasong song với là:

<$>

<$>  

<$>    

<$>

<TH> Phương trình đường thẳng đi qua điểm I(2;1) và đi qua giao điểm của hai đường thẳng 2x – y 1= 0 và x + 3y – 18 = 0  là:

<$>4xy – 7 = 0 

<$>x +4y 6 = 0

<$>4x +y 9 = 0

<$>x 4y + 2 = 0

<NB> Phương trình đường tròn đường kính AB biết A(3; -3); B( 1; -1) là:

<$>

<$> 

<$> 

<$>

<TH>Phương trình chính tắc của  elip (E) có trục lớn bằng 10 , tiêu cự bằng  6   

<$>

<$>

<$>


<$>

 

 

II Phần tự luận (7đ)

Câu 1 (1đ) Giải bất phương trình: 

Câu 2 (1đ) Tìm m để bất phương trình

có nghiệm đúng với

Câu 3(1đ) Cho với .  Tính

Câu 4(1đ) Rút gọn biểu thức A = (tan x + cot x)² – (tan x – cot x)²

Câu 5 (1đ) Với a là góc nhọn. Chứng minh

Câu 6 (1đ) Viết phương trình đường tròn Tâm I(-2; 1) và tiếp xúc với đường thẳng d: 3x+4y +5=0

Câu 7 (1đ) Viết Phương trình tiếp tuyến với đương tròn (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng  d : 4x-3y +2=0.

--------------HẾT--------------

Đáp án

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

(1đ)

0,25

                            

0,25

                            

0,25

Vây BPT  có tập nghiệm

0,25

 

 

 

Câu 2

(1đ)

có nghiệm  đúng với 

Với m=2 BPT trở thành 2x+4>0 

Do đó m=2 không thỏa yêu cầu

 

0,25

Với   BPT có nghiệm đúng khi 

 

0,25


 

0,25

Vậy là giá trị cần tìm

 

 

 

 

Câu 3

(1đ)

Do ta có

0,25

0,25

              

0,25

               

0,25

 

Câu 4

(1đ)

A = (tan x + cot x)² – (tan x – cot x)²

    =

 

0,5

=4tanxcotx

0,25

=4

0,25

 

 

Câu 5

(1đ)

VT=

0,25

                              

0,25

                              

0,25

                               

0,25

Câu 6

(1đ)

Bán kính đường tròn

 

 

0,25

                                                     

0,25

Phương trình đường tròn cần tìm

 

VT:0,25

VP:0,25

 

 

Câu 7

(1đ)

có tâm  I(1; 3) và bán kính  R=3

0,25

Tiếp tuyến vuông góc với d : 4x-3y +2=0. Nên có dạng

3x+4y+c=0

0,25

Mặt khác ta có d(I, )=3  

                                          

 

0,25

Vậy có hai tiếp tuyến thỏa yêu cầu là

3x+4y=0 và 3x+4y-30=0

0,25

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx