Đề thi học kì 2 lớp 7 (đề 2)

đề thi Ngữ văn Ngữ văn 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       8      0
Ngày đăng 2008-04-08 08:17:47 Tác giả Lân Trần Trường Hồng loại .doc kích thước 0.02 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

PHOØNG GD LONG PHUÙ ÑEÀ THI HOÏC KÌ IITRÖÔØNG THCS ÑAÏI NGAÕI NAÊM HOÏC: 2007 - 2008MOÂN THI: NGÖÕ VAÊN KHOÁI 7( Thôøi gian laøm baøi 90 phuùt khoâng keå phaùt ñeà)ÑEÀ II: Hoïc sinh laøm baøi tröïc tieáp treân ñeà thi.Hoï teân hoïc sinh:............................................................... Lôùp7A........ÑieåmLôøi pheâ cuûa giaùo vieânPhaàn I: Traéc nghieäm ( 4 ñieåm). Ñoïc kó caùc caâu hoûi, sau ñoù traû lôøi baèng caùch khoanh troøn chöõ caùi cuûa caâu traû lôøi ñuùng nhaát ôû m

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHOØNG GD LONG PHUÙ ÑEÀ THI HOÏC KÌ II
TRÖÔØNG THCS ÑAÏI NGAÕI NAÊM HOÏC: 2007 - 2008
MOÂN THI: NGÖÕ VAÊN KHOÁI 7
( Thôøi gian laøm baøi 90 phuùt khoâng keå phaùt ñeà)
ÑEÀ II: Hoïc sinh laøm baøi tröïc tieáp treân ñeà thi.
Hoï teân hoïc sinh:............................................................... Lôùp7A........
Ñieåm
Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân


Phaàn I: Traéc nghieäm ( 4 ñieåm).
Ñoïc kó caùc caâu hoûi, sau ñoù traû lôøi baèng caùch khoanh troøn chöõ caùi cuûa caâu traû lôøi ñuùng nhaát ôû moãi caâu hoûi.
" Con ngöôøi cuûa Baùc, ñôøi soáng cuûa Baùc giaûn dò nhö theá naøo moïi ngöôøi chuùng ta ñeàu bieát: böõa côm, ñoà duøng, caùi nhaø, loái soáng. Böõa côm chæ coù vaøi ba moùn raát ñôn giaûn, luùc aên Baùc khoâng ñeå rôi vaõi moät hoät côm, aên xong caùi baùt bao giôø cuõng saïch vaø thöùc aên coøn laïi thì saép xeáp töôm taát. Ôû vieäc laøm nhoû ñoù, chuùng ta caøng thaáy Baùc quyù troïng bieát bao keát quaû saûn xuaát cuûa con ngöôøi vaø kính troïng nhö theá naøo ngöôøi phuïc vuï. Caùi nhaø saøn cuûa Baùc veûn veïn chæ coù vaøi ba phoøng, vaø trong luùc taâm hoàn cuûa Baùc loäng gioù thôøi ñaïi thì caùi nhaø nhoû ñoù luoân luoân loäng gioù vaø aùnh saùng, phaûng phaát höông thôm cuûa hoa vöôøn, moät ñôøi soáng nhö vaäy thanh baïch vaø tao nhaõ bieát bao! Baùc suoát ñôøi laøm vieäc, suoát ngaøy laøm vieäc, töø vieäc raát lôùn: vieäc cöùu nöôùc, cöùu daân ñeán vieäc raát nhoû, troàng caây trong vöôøn, vieát moät böùc thö cho moät ñoàng chí, noùi chuyeän vôùi caùc chaùu Mieàn Nam, ñi thaêm nhaø taäp theå cuûa coâng nhaân, töø nôi laøm vieäc ñeán phoøng nguû, nhaø aên. Trong ñôøi soáng cuûa mình, vieäc gì Baùc laøm ñöôïc thì khoâng caàn ngöôøi giuùp cho neân beân caïnh Baùc ngöôøi giuùp vieäc vaø phuïc vuï coù theå ñeám treân ñaàu ngoùn tay, vaø Baùc ñaõ ñaët cho soá ñoàng chí ñoù nhöõng caùi teân maø goäp laïi laø yù chí chieán ñaáu vaø chieán thaéng: Tröôøng, Kì, Khaùng, Chieán, Nhaát, Ñònh, Thaéng, Lôïi!
Nhöng chôù hieåu laàm raèng Baùc soáng khaéc khoå theo loái nhaø tu haønh, thanh tao theo kieåu nhaø hieàn trieát aån daät. Baùc Hoà soáng ñôøi soáng giaûn dò, thanh baïch nhö vaäy, bôûi vì Ngöôøi soáng soâi noåi, phong phuù ñôøi soáng vaø cuoäc ñaáu tranh gian khoå vaø aùc lieät cuûa quaàn chuùng nhaân daân. Ñôøi soáng vaät chaát giaûn dò caøng hoaø hôïp vôùi ñôøi soáng taâm hoàn phong phuù, vôùi nhöõng tö töôûng, tình caûm, nhöõng giaù trò tinh thaàn cao ñeïp nhaát. Ñoù laø ñôøi soáng thaät söï vaên minh maø Baùc Hoà neâu göông saùng trong theá giôùi ngaøy nay."
Trích: ( Ngöõ vaên 7, taäp 2)
1. Baøi vaên " Ñöùc tính giaûn dò cuûa Baùc Hoà" cuûa taùc giaû naøo?
A. Ñaëng Thai Mai B. phaïm Vaên Ñoàng
C. Phaïm Duy Toán D. Hoaøi Thanh
2. Baøi vaên"Ñöùc tính giaûn dò cuûa Baùc Hoà" ñöôïc vieát theo phöông thöùc bieåu ñaït naøo?
A. Töï söï B. Nghò luaän C. Bieåu caûm D. Mieâu taû
3. Vì sao em bieát baøi vaên " Ñöùc tính giaûn dò cuûa Baùc Hoà" thuoäc phöông thöùc bieåu ñaït maø em ñaõ khoanh troøn ôû caâu (2)?
A. Vì baøi vaên trình baøy dieãn bieán söï vieäc
B. Vì baøi vaên neâu yù kieán ñaùnh giaù, baøn luaän
C. Vì baøi vaên taùi hieän traïng thaùi söï vaät, con ngöôøi
D. Vì baøi vaên baøy toû tình caûm, caûm xuùc.
4. Theo em ngheä thuaät ôø baøi "Ñöùc tính giaûn dò cuûa Baùc Hoà" coù nhöõng ñaëc ñieåm gì noåi baät?
A. Boá cuïc chaët cheõ
B. Daãn chöùng cuï theå phong phuù
C. Laäp luaän saéc beùn, giaøu söùc thuyeát phuïc
D. Taát caû ñeàu ñuùng.
5. Veà yù nghóa traïng ngöõ trong caâu " Ôû vieäc laøm nhoû ñoù, chuùng ta caøng thaáy Baùc quyù troïng bieát bao keát quaû saûn xuaát cuûa con ngöôøi vaø kính troïng nhö theá naøo ngöôøi phuïc vuï" ñöôïc theâm vaøo caâu ñeå xaùc ñònh gì?
A. Thôøi gian B. Nôi choán C. Nguyeân nhaân D. Muïc ñích
6. Qua baøi vaên "Ñöùc tính giaûn dò cuûa Baùc Hoà", em hieåu nhö theá naøo laø ñöùc tính giaûn dò?
A. Laø moät phaåm chaát trong loái soáng; giaûn ñôn maø töï nhieân, khoâng caàu kì, xa hoa.
B. Laø moät ñaëc ñieåm trong lôøi noùi vaø baøi vieát: giaûn dò trong thô vaên vì muoán cho nhaân daân hieåu ñöôïc.
C. Laø moät ñaëc ñieåm trong caùch suy nghó, noùi naêng, giao tieáp: trong saùng, deã hieåu, ñi vaøo baûn chaát cuûa vaán ñeà hay söï vieäc.
D. Taát caû ñeàu ñuùng.
7. Caâu " Nhöng chôù hieåu laàm raèng Baùc soáng khaéc khoå theo loái nhaø tu haønh, thanh tao theo kieåu nhaø hieàn trieát aån daät", laø kieåu caâu gì?
A. Caâu ruùt goïn B. Caâu ñaët bieät C. Caâu chuû ñoäng D. Taát caû ñeàu sai
8. Caâu "Baùc soáng ñôøi soáng giaûn dò, thanh baïch nhö vaäy, bôûi vì Ngöôøi soáng soâi noåi, phong phuù ñôøi soáng vaø cuoäc ñaáu tranh gian khoå vaø aùc lieät cuûa quaàn chuùng nhaân daân", laø kieåu caâu gì?
A. Caâu ruùt goïn B. Caâu ñaët bieät C. Caâu chuû ñoäng D. Caâu bò ñoäng
Phaàn II: Töï luaän (6 ñieåm)
Haõy chöùng minh tính ñuùng ñaén cuûa caâu tuïc ngöõ:" Coù coâng maøi saét, coù ngaøy neân kim".
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nguồn:Lân Trần Trường Hồng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi học kì 2 lớp 7 (đề 2)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDe 02.doc[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
ypgstq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2008-04-08 08:17:47
Loại file
doc
Dung lượng
0.02 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
8
đề thi Đề thi học kì 2 lớp 7 (đề 2)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan