đề thi học kì 2 lpos 2

Đăng ngày 5/4/2017 10:08:57 AM | Thể loại: Tập đọc 2 | Chia sẽ bởi: nhung hồ thị | Lần tải: 432 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.06 M | Loại file: doc

 


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

MÔN TOÁN LỚP 2

Năm học 2016 2017

 Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng (từ câu 1 đến câu 4):

Caâu 1:  1 m =  ..... cm ? S thích hợp cần điền vào chỗ trống là: (M1- 0.5 điểm)

  a . 10 cm                 b. 100 cm                c. 1000 cm            d . 1 cm

Caâu 2:  0 : 4 = ? Kết quả của phép tính là: (M1- 0,5 điểm)

 

                   a. 0                           b. 1                           c. 4                       d. 40

 a. 16 cm                 b. 20 cm                  c. 15 cm                d. 12 cm

Caâu 3:   30 +50          20 + 60      Dấu cần điền vào ô trống là: (M1- 0.5 điểm)

a. <                       b. >                               c. =                     d. không có dấu nào

Caâu 4:    Chu vi hình tứ giác sau là:    (M2- 1 điểm)           6cm

                                                                             3cm 4cm

                                                     8cm                                                                                                                                                                    

    a. 19cm                      b. 20cm                         c. 21cm                     d. 22cm

Câu 5 : Ñaët tính roài tính (M2- 1 điểm)

 

        a) 465  +  213                b)   857 –  432 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Câu 6: Tính (M1- 0,5 điểm)

45 : 5= ………           5 x 8 =…………

Câu 7: Tính (M2- 2 điểm)

a)10 kg + 36 kg – 21kg  =…………………..      b) 18 cm : 2 + 45 cm = ………………..

                                 = …………………..                                        =…………………

 

Caâu 8:  Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (M3- 1 điểm)

Lớp 2 C có 21 học sinh nữ. Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 6 em. Hỏi lớp 2 C có bao nhiêu học sinh nam ?

 

Trả lời: Lớp 2C có số học sinh nam là: ………………………………………………..


 

Caâu 9:  Hình bên có ............. hình tứ giá(M1- 1 điểm)

 Hình bên có ............. hình tam giác 

 

                          

 

 

Câu 10: Bài toán : (M3- 1 điểm)

    Một bác thợ may dùng 16 m vải để may 4 bộ quần áo giống nhau. Hỏi để may một bộ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải  ?

                                                 Baøi giaûi

 

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Câu 11: Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất và số chẵn lớn nhất có một chữ số

(M4- 1 điểm)

 

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

........................................Hết......................................


ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHẤM ĐIỂM

 

Câu

1

2

3

4

Ý đúng

b

a

c

c

Điểm

0,5

0,5

0,5

1

Câu 5 : Ñaët tính roài tính: (1 điểm)

 Đặt tính và tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm.       

 a) 678                b) 425

Câu 6: Tính (0,5 điểm)

45 : 5= 9 (0,25 điểm)           5 x 8 = 40 (0,25 điểm)

Câu 7: Tính (2 điểm)

a)10 kg + 36 kg – 21kg  = 46 kg – 21 kg       b) 18 cm : 2 + 45 cm = 9 cm + 45 cm

                                  = 25 kg (1 điểm)                                        = 54 cm (1 điểm)

 

Caâu 8:  Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (1 điểm)

Lớp 2C có 21 học sinh nữ. Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 6 em. Hỏi lớp 2C có bao nhiêu học sinh nam ?

Trả lời: Lớp 2C có số học sinh nam là: 15 em.

Caâu 9:  Hình bên có 3 hình tứ giá(0,5 điểm)

Hình bên có 3 hình tam giác  (0,5 điểm)

 

                          

 

 

Câu 10: Bài toán : (1 điểm)

Baøi giaûi

    Số vải để may một bộ quần áo là: (0,25 điểm)

      16 : 4 = 4 (m)  (0,5 điểm)

Đáp số: 4m vải  (0,25 điểm)

Câu 11: Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất và số chẵn lớn nhất có một chữ số

(1 điểm)

Số tròn chục lớn nhất là: 90

Số chẵn lớn nhất có một chữ số là: 8

Hiệu của số tròn chục lớn nhất và số chẵn lớn nhất có một chữ số là: 82

(HS chỉ cần tìm đúng kết quả cũng được 1 điểm)

…………………………….Hết………………………….

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc