ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN SINH 8

đề thi Sinh học 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 311       587      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
j8xttq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
3/7/2008 8:10:09 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.02 M
Lần xem
587
Lần tải
311
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐỀ THI HK II - MÔN SINH HỌC 8 Thời gian : 45` (Không kể giao đề) TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Câu I : Hãy khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng (1,5 điểm) Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan Thận, cầu thận, ,xem chi tiết và tải về Đề thi ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN SINH 8, Đề Thi Sinh Học 8 , Đề thi ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN SINH 8, doc, 1 trang, 0.02 M, Sinh học 8 chia sẽ bởi Huy Trần Anh đã có 311 download

 
LINK DOWNLOAD

DE-THI-HoC-KI-2-MoN-SINH-8.doc[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ĐỀ THI HK II - MÔN SINH HỌC 8
Thời gian : 45` (Không kể giao đề)
TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu I : Hãy khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng (1,5 điểm)
Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan
Thận, cầu thận, bóng đái
Thận, ống thận, bóng đái
Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái
Thận, bóng đái, ống đái
Da có thể nhận biết nóng, lạnh, đau. là do :
Có tầng tế bào sống
Có nhiều cơ quan thụ cảm
Có lông bao phủ
a và b, c đúng
Tật cận thị là do :
Cầu mắt dài
Thể thủy tinh quá phồng, mất khả năng dãn
Cầu mắt ngắn
a và b đúng
cả a, b, c đều đúng
Câu II : Chọn những từ (Cụm từ) sau điền vào chỗ trống cho phù hợp (1,5 đ)
(a - Nơron này, b - 1 thân, c - Cuc xinap, d - cơ quan trả lời, e - Bao miêlin,
g - sợi nhánh, h - eo răngviê).
Nơron là đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh. Mỗi nơron bao gồm ___1___ nhiều ____2____ và một sợi trục.
Sợi trục thường có ___3____, tận cùng có ____4____ là nơi tiếp giáp giữa các ___5___ với nơron khác hoặc với ___6____.
Câu III. Ghép các thông tin ở cột B tương ứng với cột A (1đ)
A - PHẢN XẠ
B - TÍNH CHẤT

1- Phản xạ có điều kiện
2- Phản xạ không điều kiện
a. Dễ mất khi không được củng cố
. Có tính chất chủng loại, mang tính chất di truyền.
c. Bẩm sinh
d. Được hình thành qua rèn luyện, học tập

TỰ LUẬN (6 điểm)
Trình bày tính chất và vai trò của hoóc môn tuyến nội tiết? Phân biệt giữa tuyến ngoại tiết với tuyến nội tuyết?
Nêu những ảnh hưởng của có thai sớm, ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên? Em hãy làm gì để điều đó không xảy ra?
ĐÁP ÁN VÀ CHO ĐIỂM
TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu I : (1,5đ) mỗi ý đúng cho 0,5 điểm
Đáp án : 1c, 2b, 3d
Câu II : (1,5đ) mỗi ý đúng cho 0,5đ theo thứ tự sau :
1b, 2g, 3e, 4c, 5a, 6d
Câu III: Ghép đúng mỗi ý cho 0,25đ
Đáp án : 1a, d và 2b, c
TỰ LUẬN (6 điểm)
(3 điểm)
Trình bày tính chất: 3 ý cho 1 điểm, 2 ý cho 0,75 điểm
+ Mỗi hoóc môn chỉ ảnh hưởng đến một số cơ quan xác định
+ Có hoạt tính sinh học cao
+ Không mang tính đặc trưng cho loài.
Trình bày vai trò : (1đ) mỗi ý đúng cho 0,5 đạo đức
+ Duy trì tính ổn định môi trường trong cơ thể
+ Điều hoà các quá trình sinh lý diễn ra bình thường
Phân biệt (1đ)
+ Tuyến ngoại tiết : Chất tiết theo ống dẫn để đổ ra ngoài.
+ Tuyến nội tiết : Chất tiết ngấm thẳng vào máu.
(3 điểm)
Nêu hậu quả (2đ) gồm các ý :
+ Có nguy cơ tử vong cao vì :
* Dễ sảy thai, đẻ non
* Con đẻ thường nhẹ cân, khó nuôi, dễ tử vong.
* Nếu nạo phá thai dễ dẫn tới vệ sinh, dính tử vong, tắc vòi trứng, chửa ngoài dạ con.
+ Có nguy cơ phải bỏ học, ảnh hưởng tới tiền đồ sự nghiệp.
Bản thân phải (1đ)
+ Tránh quan hệ tình dục ở tuổi học sinh
+ Hoặc phải đảm bảo tình dục an toàn.

 


ÑEÀ THI HK II - MOÂN  SINH HOÏC 8

Thôøi gian : 45’ (Khoâng keå giao ñeà)

 

 1. TRAÉC NGHIEÄM (4 ñieåm)

Caâu I : Haõy khoanh troøn vaøo ñaàu caâu traû lôøi ñuùng (1,5 ñieåm)

 1. Heä baøi tieát nöôùc tieåu goàm caùc cô quan
  1. Thaän, caàu thaän, boùng ñaùi 
  2. Thaän, oáng thaän, boùng ñaùi
  3. Thaän, oáng daãn nöôùc tieåu, boùng ñaùi, oáng ñaùi
  4. Thaän, boùng ñaùi, oáng ñaùi
 2. Da coù theå nhaän bieát noùng, laïnh, ñau… laø do :
  1. Coù taàng teá baøo soáng
  2. Coù nhieàu cô quan thuï caûm
  3. Coù loâng bao phuû
  4. a vaø b, c ñuùng
 3. Taät caän thò laø do :
  1. Caàu maét daøi
  2. Theå thuûy tinh quaù phoàng,  maát khaû naêng daõn
  3. Caàu maét ngaén
  4. a vaø b ñuùng
  5. caû a, b, c ñeàu ñuùng

Caâu II : Choïn nhöõng töø (Cuïm töø) sau ñieàn vaøo choã troáng cho phuø hôïp (1,5 ñ)

(a – Nôron naøy, b – 1 thaân, c -  Cuc xinap, d -  cô quan traû lôøi, e – Bao mieâlin,

g – sôïi nhaùnh, h – eo raêngvieâ).

-         Nôron laø ñôn vò caáu taïo neân heä thaàn kinh. Moãi nôron bao goàm ___1___ nhieàu ____2____ vaø moät sôïi truïc.

Sôïi truïc thöôøng coù ___3____, taän cuøng coù ____4____ laø nôi tieáp giaùp giöõa caùc ___5___ vôùi nôron khaùc hoaëc vôùi ___6____.

Caâu III. Gheùp caùc thoâng tin ôû coät B töông öùng vôùi coät A (1ñ)

 

A – PHAÛN XAÏ

B – TÍNH CHAÁT

1- Phaûn xaï coù ñieàu kieän

2- Phaûn xaï khoâng ñieàu kieän

a. Deã maát khi khoâng ñöôïc cuûng coá

b. Coù tính chaát chuûng loaïi, mang tính chaát di truyeàn.

c. Baåm sinh

d. Ñöôïc hình thaønh qua reøn luyeän, hoïc taäp

 1. TÖÏ LUAÄN (6 ñieåm)
  1.   Trình baøy tính chaát vaø vai troø cuûa hooùc moân tuyeán noäi tieát? Phaân bieät giöõa tuyeán ngoaïi tieát vôùi tuyeán noäi tuyeát?
  2.   Neâu nhöõng aûnh höôûng cuûa coù thai sôùm, ngoaøi yù muoán ôû tuoåi vò thaønh nieân? Em haõy laøm gì ñeå  ñieàu ñoù khoâng xaûy ra?

ÑAÙP AÙN VAØ CHO ÑIEÅM

 

 1. TRAÉC NGHIEÄM (4 ñieåm)

Caâu I : (1,5ñ) moãi yù ñuùng cho 0,5 ñieåm

Ñaùp aùn : 1c, 2b, 3d

Caâu II : (1,5ñ) moãi yù ñuùng cho 0,5ñ theo thöù töï sau :

1b, 2g, 3e, 4c, 5a, 6d

Caâu III: Gheùp ñuùng moãi yù cho 0,25ñ

Ñaùp aùn : 1a, d vaø 2b, c

 1. TÖÏ LUAÄN (6 ñieåm)
  1. (3 ñieåm)

-         Trình baøy tính chaát: 3 yù cho 1 ñieåm, 2 yù cho 0,75 ñieåm

+ Moãi hooùc moân chæ aûnh höôûng ñeán moät soá cô quan xaùc ñònh

+ Coù hoaït tính sinh hoïc cao

+ Khoâng mang tính ñaëc tröng cho loaøi.

-         Trình baøy vai troø : (1ñ) moãi yù ñuùng cho 0,5 ñaïo ñöùc

+ Duy trì tính oån ñònh moâi tröôøng trong cô theå

+ Ñieàu hoaø caùc quaù trình sinh lyù dieãn ra bình thöôøng

-         Phaân bieät (1ñ)

+ Tuyeán ngoaïi tieát : Chaát tieát theo oáng daãn ñeå ñoå  ra ngoaøi.

+ Tuyeán noäi tieát : Chaát tieát ngaám thaúng vaøo maùu.

 1. (3 ñieåm)

-         Neâu haäu quaû (2ñ) goàm caùc yù :

+ Coù nguy cô töû vong cao vì :

* Deã saûy thai, ñeû non

* Con ñeû thöôøng nheï caân, khoù nuoâi, deã töû vong.

* Neáu naïo phaù thai deã daãn tôùi veä sinh, dính töû vong, taéc voøi tröùng, chöûa ngoaøi daï con…

+ Coù nguy cô phaûi boû hoïc, aûnh höôûng tôùi tieàn ñoà söï nghieäp.

-         Baûn thaân phaûi (1ñ)

+ Traùnh quan heä tình duïc ôû tuoåi hoïc sinh

+ Hoaëc phaûi ñaûm baûo tình duïc an toaøn…

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN SINH 8
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự