Đề thi học kì 2

đề thi Tiểu Học Lớp 5 Địa lí 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2019-04-03 12:24:59 Tác giả Trọng Âu Dương Văn loại .doc kích thước 0.08 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC BÌNH PHUÙ Lôùp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoï vaø teân:. . . . . . . . . . . . . . . . KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ CUOÁI HK II Moân: Lòch söû + Ñòa lí Lôùp 5 NAÊM HOÏC : 2013-2014 Thôøi gian : 40 phuùt Ñieåm: A. LÒCH SÖÛ I. Phaàn traéc nghieäm (2,5ñieåm ) Khoanh troøn vaøo chöõ caùi tröôùc yù traû lôøi ñuùng nhaát cuûa moãi caâu sau: Câu 1: Vì sao thực dân Pháp buộc phải kí Hiệp định Giơ- ne-vơ chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam? A. Vì thực dân Pháp thất bại

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC BÌNH PHUÙ Lôùp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoï vaø teân:. . . . . . . . . . . . . . . .
KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ CUOÁI HK II Moân: Lòch söû + Ñòa lí Lôùp 5 NAÊM HOÏC : 2013-2014
Thôøi gian : 40 phuùt Ñieåm:
 
A. LÒCH SÖÛ
I. Phaàn traéc nghieäm (2,5ñieåm )
 Khoanh troøn vaøo chöõ caùi tröôùc yù traû lôøi ñuùng nhaát cuûa moãi caâu sau:
Câu 1: Vì sao thực dân Pháp buộc phải kí Hiệp định Giơ- ne-vơ chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam?
 A. Vì thực dân Pháp thất bại nặng nề ở Điện Biên Phủ.
 B. Vì Pháp muốn rút quân về nước.
 C. Vì nhân dân Pháp phản đối chiến tranh.
 D. Cả A và B đều đúng.
Câu 2: Lễ kí Hiệp định Pa-ri  diễn ra vào ngày, tháng, năm  nào?
 A. Ngày 26/01/1973.                                               B. Ngày 27/01/1973.
 C. Ngày 28/01/1973.                                                D. Ngày 30/01/1973.
Câu 3:  Trong kháng chiến chống Mỹ ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?
      A. Đường dây giao liên Bắc - Nam.                      B. Khai thông đường biên giới.       
      C. Chi viện cho chiến trường miền Nam.              D. Cả B và C đều đúng.
Câu 4. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra vào ngày, tháng, năm nào ?
 A. 5/7/1954.                                                               B. 7/5/1945.    
 C. 5/7/1945.                                                               D. 7/5/1954.
Câu 5. Chiến dịch nào trong các chiến dịch sau hoàn thành thống nhất được đất nước?
A. Chiến dịch Việt Bắc.                                                        B. Chiến dịch Biên giới.
C. Chiến dịch Điện Biên Phủ.                                              D. Chiến dịch Hồ Chí Minh.
II. Phần tự luận: (2,5 điểm)
 
Câu 1: (1,5 điểm) Hãy nêu những điểm cơ bản của Hiệp định Pa-ri về Việt Nam?
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Câu 2: (1 điểm) Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ?
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 
B. ĐỊA LÍ:(5 điểm)
I. Phần trắc nghiệm:(2,5 điểm) 
 Khoanh troøn vaøo chöõ caùi tröôùc yù traû lôøi ñuùng nhaát cuûa moãi caâu sau:
 
Câu 1: Khí hậu chủ yếu của châu Âu là:
A. Khí hậu ôn hòa.                                                 B. Khí hậu hàn đới.
B. Khí hậu nhiệt đới.           C. Khí hậu nóng quanh năm.
Câu 2:  Đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất?
A. Ấn Độ Dương.                     B. Thái Bình Dương.
           C. Đại Tây Dương .                    D. Bắc Băng Dương.
Câu 3. Nước nào không phải là láng giềng của Việt Nam ?
 A. Lào.                                                                   B. Cam -phu –chia.
  C. Thái Lan.                                                           D. Trung Quốc.                                          
Câu 4: Châu Á tiếp giáp với các châu lục nào?
 A. Châu Đại Dương.                                               B. Châu Mĩ.
 C.  Châu Nam Cực.                                                D.  Châu Âu , châu Phi .                      
Câu 5. Châu lục nào có đường Xích đạo đi ngang qua giữa châu lục?
A. Châu Á.                       B. Châu Âu.
C. Châu Mĩ.                       D. Châu Phi.
 
II. Phần tự luận: (2,5 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm)  Hãy nêu đặc điểm tự nhiên của Châu Á?
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Câu 2: (1 điểm) Nêu tên các châu lục và đại dương trên trái đất?
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

PHOØNG GD&ÑT BÌNH SÔN                 HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM BAØI KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ CUOÁI NAÊM
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC BÌNH PHUÙ                          NAÊM HOÏC: 2013- 2014
                                                                       Moân:   Địa lí + Lịch sử  5
 
 
A. PHẦN LỊCH SỬ: (5 điểm)
I. Trắc nghiệm ( 2,5 điểm)
Khoanh vào trước ý trả lời đúng của mỗi câu được 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
Đáp án
A
B
C
D
D
 
II.Tự luận: (2,5 điểm)
Câu 1:(1,5 điểm) Những điểm cơ bản của Hiệp định Pa-ri về Việt Nam là:
 -Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam;
 -Phải rút toàn bộ quân Mĩ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam;
 -Phải chấm dứt dính líu quân sự ở Việt Nam;
 -Phải có trách nhiệm trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam.
Câu 2:(1 điểm) Ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là:
Chiến thắng  Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
B. PHẦN ĐỊA LÍ: (5 điểm)
I.Trắc nghiệm ( 2,5 điểm)
Khoanh vào trước ý trả lời đúng của mỗi câu được 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
Đáp án
A
B
C
D
D
 
II.Tự luận: (2,5 điểm)
 
Câu 1:(1,5 điểm) Đặc điểm tự nhiên của Châu Á:
-Núi và cao nguyên chiếm diện tích Châu Á, trong đó có những vùng đất rất cao và đồ sộ. Đỉnh Ê-vơ-rét thuộc dãy Hi-ma-lay-a cao nhất thế giới.
-Châu Á có đủ các đới khí hậu (từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới) và có nhiều cảnh thiên nhiên.
Câu 2:(1 điểm) Các châu lục và đại dương trên trái đất là:
 -Các châu luc: châu Á, châu Âu, châu Mĩ, châu Phi, châu Đại Dương và châu Nam Cực.
 -Các đại dương: Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương.

Nguồn:Trọng Âu Dương Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi học kì 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDe_thi_Dia_liLich_su_HK2_lop_5.doc[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
7o640q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-04-03 12:24:59
Loại file
doc
Dung lượng
0.08 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
đề thi Đề thi học kì 2

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 11
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 11
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 12
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 12
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 12
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 24

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 11
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 0

 • DE THI THI HOC KI 2
  Hóa học 12
  DE THI THI HOC KI 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2009

  Xem: 236

 • DE THI HOC KI 2 LAN 2 DE 2
  Tiếng Anh 11
  DE THI HOC KI 2 LAN 2 DE 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2013

  Xem: 1

 • Đề thi học kì 2
  Ngữ văn 6
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Toán học
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2018

  Xem: 0