Đề thi học kì 2

đề thi Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Ngày đăng 2019-04-02 11:28:41 Tác giả Đẹp Phạm Thị loại .doc kích thước 0.03 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lôùp Naêm. . . . Tröôøng TH BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II ÑEÀ 1 Ñieåm: Moân: TOAÙN - Khoái 5. Naêm hoïc : Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : Caâu 1:

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            Lôùp Naêm. . . .  Tröôøng TH                            
          BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II     ÑEÀ 1                           Ñieåm:                 Moân: TOAÙN -  Khoái 5.   Naêm hoïc :
Thôøi gian : 40 phuùt 
Ngaøy thi :
 
Caâu 1:  a) Tìm x, bieát :                        b) Tæ soá phaàn traêm cuûa 2 vaø 5 laø:
……../1ñ     x – 7,2 = 3,9 + 2,5
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
         
Caâu 2 :     Ñieàn daáu  ; =  vaøo choã chaám :
. . . ./1ñ      a)  . . . . .          d) 6987. . . . . . 10 087
           
       b)                   c) 9,478 . . . . . . 9,48
Caâu3 :  Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính :
. . . ./2ñ    a)  54,207 + 29,67 8                                      b) 7,28  – 5,596
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
             c)  548,02 x 5,6                                                d) 75,95 : 3,5
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
 
Caâu 4 :     Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám:
. . . . . ./2ñ   a)     7 ha 36 m2    = . . . . . . . ha         
       b)   4812 kg          = . . . . . . . . . . .tấn     
       c)   30 m 589 mm  =  . . . . . . . . . . .mm                                                       
                   d)   5,7 m3                 = . . . . . . . . . . dm3 
 
 
 

 
  KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI
­­
 
Caâu 5 :  Moät oâ toâ ñi töø  tænh A luùc 7 giôø 15 phuùt ñeán tænh B luùc 10 giôø 55 phuùt. Giöõa ñöôøng oâ toâ nghæ maát
. . . . /2ñ       25 phuùt. Vaän toác cuûa oâ toâ laø 40 km/ giôø. Tính quaõng ñöôøng töø  tænh A ñeán tænh B.
          Baøi giaûi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caâu 6 :   Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.   
. . . ./1ñ   a) 2800g bằng bao nhiêu ki-lô-gam?                          ( 0,25 ñieåm)
  A. 280kg               B. 28kg               C. 2,8kg             D. 0, 28kg           
    b) Vieát phaân soá döôùi hỗn số laø :                                      ( 0,25 ñieåm)                                     
  A.                         B.                           C.    D.          
   c) Trong caùc khoaûng thôøi gian sau, khoaûng thôøi gian naøo laø ngắn nhaát ?             (0,25 ñieåm )
  A. giôø  ;                 B. 0,25 giôø   ;                 C. 20 phuùt   ;               D. 600 giaây .
d) Thể tích một hình hộp chữ nhật có chiều dài 7m, chiều rộng 6m và chiều cao 4m là :
 A. 17 m3 ;                 B. 104 m3 ;                 C. 168  m3 ;               D.  52m3 .
Caâu 7 :    Moät maûnh ñaát hình thang coù ñaùy lôùn vaø ñaùy beù nhö hình beân vaø chieàu cao baèng trung bình
. . . .1/ñ         cộng  cuûa toång hai ñaùy.
    a) Tính dieän tích maûnh ñaát ñoù.
    b) Veõ moät ñoaïn thaúng trong hình thang vaø chia hình thang beân thaønh 3 hình thang.    
                                            Baøi giaûi
             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
                                                        HEÁT
 
 

HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
Lôùp Naêm. . . .  Tröôøng                     
    
 
          BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II     ÑEÀ 2                
        Ñieåm:                 Moân: TOAÙN -  Khoái 5.   Naêm hoïc :
Thôøi gian : 40 phuùt 
Ngaøy thi :
 
Caâu 1 :   Moät oâ toâ ñi töø  tænh A luùc 7 giôø 15 phuùt ñeán tænh B luùc 10 giôø 55 phuùt. Giöõa ñöôøng oâ toâ nghæ maát
. . . . /2ñ       25 phuùt. Vaän toác cuûa oâ toâ laø 40 km/ giôø. Tính quaõng ñöôøng töø  tænh A ñeán tænh B.
          Baøi giaûi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caâu 2 :    Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.   
. . . ./1ñ   a) Trong caùc khoaûng thôøi gian sau, khoaûng thôøi gian naøo laø ngắn nhaát ?             (0,25 ñieåm )
  A. 20 phuùt    ;                 B. 600 giaây ;                 C. giô;               D. 0,25 giôø   .
     b) Thể tích một hình hộp chữ nhật có chiều dài 7m, chiều rộng 6m và chiều cao 4m là :
 A. 168  m3 ;                 B. 104 m3 ;                    C. 17 m3 ;               D.  52m3 .
    c) 2800g bằng bao nhiêu ki-lô-gam?                          ( 0,25 ñieåm)
  A. 28kg                B. 2,8kg                C. 0,28kg             D. 280kg           
     d) Vieát phaân soá döôùi hỗn số laø :                                      ( 0,25 ñieåm)                                     
  A.                         B.                             C.                D.           
Caâu 3 :    Moät maûnh ñaát hình thang coù ñaùy lôùn vaø ñaùy beù nhö hình beân vaø chieàu cao baèng trung bình
. . . .1/ñ          cộng cuûa toång hai ñaùy.
     a) Tính dieän tích maûnh ñaát ñoù.
     b) Veõ moät ñoaïn thaúng trong hình thang vaø chia hình thang beân thaønh 3 hình thang.    
                                             Baøi giaûi
             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI
­­
 
Caâu 4:  a) Tæ soá phaàn traêm cuûa 2 vaø 3 laø:                                  b) Tìm x, bieát : 
……../1ñ                                                                                               x – 7,2 = 3,9 + 2,5
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
 
Caâu 5 :     Ñieàn daáu  ; =  vaøo choã chaám :
. . . ./1ñ       a) 6987. . . . . . 10 087               c)  9,478 . . . . . . 9,48
     
 b)  . . . . . .                                                        d)                   
 
Caâu 6 :     Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám:
. . . . . ./2ñ   a)   30 m 589 mm  =  . . . . . . . . . . .mm                                                       
                   b)   5,7 m3                 = . . . . . . . . . . dm3
       c)     7 ha 36 m2    = . . . . . . . ha         
       d)   4812 kg           = . . . . . . . . . . .tấn     
 
Caâu7 :  Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính :
. . . ./2ñ          a)   548,02 x 5,6                                                         b)  75,95 : 3,5
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
 .........................................................................
..........................................................................
 
          c)    54,207 + 29,67 8                                                    d) 7,28  – 5,596
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
                  
                                                
 
                                                         HEÁT
 
 
 

   ĐÁP ÁN TOÁN 5 HKII 
 
Caâu 1:  a) Tìm x, bieát :      b) Tæ soá phaàn traêm cuûa 2 vaø 5 laø:
……../1ñ     x – 7,2  =  3,9 + 2,5    2 : 5  =  0,4  ( 0,25 ñieåm )
      x – 7,2  =  6,4      ( 0,25 ñieåm )                0,4 =  40 %  ( 0,25 ñieåm )
                          x  =  6,4 + 7,2 
                          x  =  13,6      ( 0,25 ñieåm )
Caâu 2 :     Ñieàn daáu  ; =  vaøo choã chaám :                  Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0,25 ñieåm
. . . ./1ñ      a)   . . .         d) 6987. . .
              b)                    c) 9,48. . . .>. . .9,478
         4,6
Caâu3 :  Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính :                     Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0,5 ñieåm
. . . ./2ñ          a)  54,207 + 29,67              8                                      b)  7,28  – 5,596
                                                                               
                       c)  548,02 x 5,6  = 3068,912                                               d) 75,95 : 3,5 =  21,7
 
Caâu 4 :     Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám:  Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0,5 ñieåm
. . . . . ./2ñ         a) 7 ha 36 m2    = 7,0036 ha    c)   30 m 589 mm  =  30 589 mm       
  b)   4812 kg      = 4,812 tấn              d)               5,7 m3   =   5 700  dm3 
Caâu 5 : 
. . . . /2ñ           Baøi giaûi
  Thôøi gian oâ toâ ñi töø tænh A ñeán tænh B keå caû thôøi gian nghæ laø :
   10 giôø 55 phuùt – 7giôø 15 phuùt  =  3 giôø 40 phuùt   ( 0,5 ñieåm )
  Thôøi gian oâ toâ ñi töø tænh A ñeán tænh B khoâng keå thôøi gian nghæ laø :
   3 giôø 40 phuùt –25 phuùt  =   3 giôø 15 phuùt   ( 0,5 ñieåm )
   3 giôø 15 phuùt  =  3,25 giôø      ( 0,25 ñieåm )
  Quaõng ñöôøng töø tænh A ñeán tænh B daøi laø :
   40 3,25 = 130 ( km )      ( 0,5 ñieåm )
    Ñaùp soá : 130 km      ( 0,25 ñieåm )
Caâu 6 :    Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.   
. . . ./1ñ   a) 2800g bằng bao nhiêu ki-lô-gam? 
C. 2,8kg                 ( 0,25 ñieåm)
                
    b) Vieát phaân soá döôùi hỗn số laø :     B.  ( 0,25 ñieåm)                                                                  c) Trong caùc khoaûng thôøi gian sau, khoaûng thôøi gian naøo laø ngắn nhaát ?                          (0,25 ñieåm )
 D. 600 giaây .
d) Thể tích một hình hộp chữ nhật có chiều dài 7m, chiều rộng 6m và chiều cao 4m là :
 C. 168  m3                

Caâu 7 :   
. . . .1/ñ    
                                             Baøi giaûi
         a) Chieàu cao maûnh ñaát hình thang laø :
                         ( 9 + 7 ) : 2  =  8  ( m )                         ( 0,5 ñieåm )
    Dieän tích maûnh ñaát hình thang laø :
                          ( 9 + 7 ) 8 : 2  =  64 ( m2 )                       ( 0,25 ñieåm )
      Ñaùp soá : 64  m2
b) Veõ moät ñoaïn thaúng trong hình thang vaø chia hình thang beân              thaønh 3 hình thang laø:                                                                        ( 0,25 ñieåm )
   
             
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn:Đẹp Phạm Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi học kì 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTOAN 5 HKII 2009-2010.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
9h540q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-04-02 11:28:41
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
4
đề thi Đề thi học kì 2

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 11
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 11
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 12
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 12
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 12
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 24

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 11
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 0

 • DE THI THI HOC KI 2
  Hóa học 12
  DE THI THI HOC KI 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2009

  Xem: 236

 • DE THI HOC KI 2 LAN 2 DE 2
  Tiếng Anh 11
  DE THI HOC KI 2 LAN 2 DE 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2013

  Xem: 1

 • Đề thi học kì 2
  Ngữ văn 6
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Toán học
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2018

  Xem: 0