Đề thi học kì 2

đề thi Sinh học Sinh học 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 23       8      0
Ngày đăng 2018-03-27 21:39:56 Tác giả Tú Trương Cẩm loại .doc kích thước 0.03 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KYØ I MOÂN :COÂNG NGHEÄ 6 MA TRAÄN Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Löïa choïn trang phuïc - Bieát được trang phục là gì và chức năng của trang phục 20%=2đ 100%= 2đ Chöông II: Trang trí nhaø ôû - Nêu được ý nghĩa của cây cảnh và hoa dung trong trang trí nhà ở - Hieåu ñöôïc vai troø cuûa caây xanh ñoái vôùi khoâng khí - Giải thích được sự cần thiết phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp - Nêu ñược một số cây cảnh và hoa dung trong trang trí nhà ở 70%=7đ 38% = 3đ 12% =

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
                                            ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KYØ I
MOÂN :COÂNG NGHEÄ 6
MA TRAÄN
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Löïa choïn trang phuïc
- Bieát được trang phục là gì và chức năng của trang phục
 
 
20%=2đ
100%= 2đ
 
 
Chöông II: Trang trí nhaø ôû
- Nêu được ý nghĩa của cây cảnh và hoa dung trong trang trí nhà ở
- Hieåu ñöôïc vai troø cuûa caây xanh ñoái vôùi khoâng khí
- Giải thích được  sự cần thiết phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp
- Nêu ñược một số  cây cảnh và hoa dung trong trang trí nhà ở
70%=7đ
38% = 3đ
12% =1đ
50% = 4đ
Số câu
Số điểm
100%=10đ
2 câu
5 điểm
50%
1 câu
1 điểm
10%
2 câu
4 điểm
40%
 
Đề
 
Caâu 1: Trang phuïc laø gì? Trang phuïc coù chöùc naêng gì? 
Caâu 2: Haõy neâu yù nghóa  cuûa caây caûnh vaø hoa trong trang trí nhaø ôû?
Caâu 3: ÔÛ gia ñình em ñaõ trang trí caây caûnh vaø hoa ôû nhöõng vò trí naøo ?
Caâu 4: Vì sao phaûi giöõ gìn nhaø ôû saïch seõ ngaên naép? Phaûi laøm gì ñeå goùp phaàn laøm taêng veû ñeïp cho nhaø ôû?
Caâu 5: Em haõy giaûi thích vì sao caây xanh coù taùc duïng laøm saïch khoâng khí?
 
ÑAÙP AÙN 
Câu 1:   Trang phuïc bao goàm caùc loaïi aùo quaàn vaø moät soá vaät duïng ñi keøm khaùc nhö muõ, giaøy, taát. . . trong ñoù aùo quaàn laø vaät duïng quan troïng nhaát (1 ñ)
        Chöùc naêng cuûa trang phuïc laø: (1 ñ)
            -Baûo veä cô theå traùnh taùc haïi cuûa moâi tröôøng
            -Laøm ñeïp cho con ngöôøi trong moïi hoaït ñoäng 
Caâu 4:
Vò trí trang trí hoa:  Hoa ñöôïc ñaët treân baøn tuû, keä, treo treân töôøng, cöûa soå
Vò trí trang trí caây caûnh: Ngoaøi saân vaø trong nhaø
    Caâu 3: YÙ nghóa cuûa caây caûnh vaø hoa trong trang trí nhaø ôû: (3 ñieåm)
- Laøm cho con ngöôøi gaàn guõi vôùi thieân nhieân, laøm cho caên phoøng ñeïp vaø maùt meû hôn
- Goùp phaàn laøm trong saïch khoâng khí
- Troàng chaêm soùc caây caûnh vaø caém hoa trang trí ñem laïi nieàm vui, thö giaûn cho con ngöôøi, ñem laïi nguoàn thu nhaäp cho gia ñình
 
Caâu 4: Phaûi giöõ gìn nhaø ôû saïch seõ, ngaên naép vì : (Moãi yù 0.5 ñieåm)

- Ñaûm baûo söùc khoeû cho caùc thaønh vieân trong gia ñình
- Tieát kieäm thôøi gian khi tìm kieám vaät duïng caàn thieát
- Taïo caûm giaùc deã chòu, thoaûi maùi, coù thieän caûm vôùi chuû nhaân
- Laøm taêng veû ñeïp cho nhaø ôû
  Ñeå goùp phaàn laøm taêng veû ñeïp cho nhaø ôû ta phaûi: (Moãi yù 0.5 ñieåm)
- Caàn coù neáp soáng saïch seõ, ngaên naép: giöõ veä sinh caù nhaân, gaáp chaên goái goïn gaøng, ñeå ñoà vaät ñuùng nôi quy ñònh
- Tham gia caùc coâng vieäc: queùt doïn saïch seõ trong phoøng, xung quanh nhaø, lau nhaø, lau buïi treân ñoà ñaïc, cöûa…
Caâu 5:
Giaûi thích: Caây xanh nhôø coù chaát dieäp luïc, döôùi aùnh saùng maët trôøi ñaõ huùt khí cacboânic, nöôùc vaø nhaû oâxi laøm saïch khoâng khí.

Nguồn:Tú Trương Cẩm

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi học kì 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngthi_HKI_cn6.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
adsz0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-03-27 21:39:56
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Trang
1
Lần tải
23
Lần xem
8
đề thi Đề thi học kì 2

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 11
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 11
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 12
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 12
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 12
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 24

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 11
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 0

 • DE THI THI HOC KI 2
  Hóa học 12
  DE THI THI HOC KI 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2009

  Xem: 236

 • DE THI HOC KI 2 LAN 2 DE 2
  Tiếng Anh 11
  DE THI HOC KI 2 LAN 2 DE 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2013

  Xem: 1

 • Đề thi học kì 2
  Ngữ văn 6
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Toán học
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2018

  Xem: 0