Đề thi học kì 2

đề thi Sinh học 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 12       4      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
adsz0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
3/27/2018 9:39:56 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
4
Lần tải
12
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN :CÔNG NGHỆ 6 MA TRẬN Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp  Lựa chọn trang phục - được trang phục là gì và chức năng của trang phục    20%=2đ 100%= 2đ   ,xem chi tiết và tải về Đề thi Đề thi học kì 2, Đề Thi Sinh Học 6 , Đề thi Đề thi học kì 2, doc, 1 trang, 0.03 M, Sinh học 6 chia sẽ bởi Tú Trương Cẩm đã có 12 download

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-hoc-ki-2.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN :CÔNG NGHỆ 6
MA TRẬN
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp

Lựa chọn trang phục
- được trang phục là gì và chức năng của trang phục20%=2đ
100%= 2đChương II: Trang trí nhà ở
- Nêu được ý nghĩa của cây cảnh và hoa dung trong trang trí nhà ở
- Hiểu được vai trò của cây xanh đối với không khí
- Giải thích được sự cần thiết phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp
- Nêu một số cây cảnh và hoa dung trong trang trí nhà ở

70%=7đ
38% = 3đ
12% =1đ
50% = 4đ

Số câu
Số điểm
100%=10đ
2 câu
5 điểm
50%
1 câu
1 điểm
10%
2 câu
4 điểm
40%


Đề
Câu 1: Trang phục là gì? Trang phục có chức năng gì?
Câu 2: Hãy nêu ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở?
Câu 3: Ở gia đình em đã trang trí cây cảnh và hoa ở những vị trí nào ?
Câu 4: Vì sao phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp? Phải làm gì để góp phần làm tăng vẻ đẹp cho nhà ở?
Câu 5: Em hãy giải thích vì sao cây xanh có tác dụng làm sạch không khí?
ĐÁP ÁN
Câu 1: Trang phục bao gồm các loại áo quần và một số vật dụng đi kèm khác như mũ, giày, tất. . . trong đó áo quần là vật dụng quan trọng nhất (1 đ)
Chức năng của trang phục là: (1 đ)
-Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường
-Làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động
Câu 4:
Vị trí trang trí hoa: Hoa được đặt trên bàn tủ, kệ, treo trên tường, cửa sổ
Vị trí trang trí cây cảnh: Ngoài sân và trong nhà
Câu 3: Ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở: (3 điểm)
- Làm cho con người gần gũi với thiên nhiên, làm cho căn phòng đẹp và mát mẻ hơn
- Góp phần làm trong sạch không khí
- Trồng chăm sóc cây cảnh và cắm hoa trang trí đem lại niềm vui, thư giản cho con người, đem lại nguồn thu nhập cho gia đình

Câu 4: Phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp vì : (Mỗi ý 0.5 điểm)
- Đảm bảo sức khoẻ cho các thành viên trong gia đình
- Tiết kiệm thời gian khi tìm kiếm vật dụng cần thiết
- Tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái, có thiện cảm với chủ nhân
- Làm tăng vẻ đẹp cho nhà ở
Để góp phần làm tăng vẻ đẹp cho nhà ở ta phải: (Mỗi ý 0.5 điểm)
- Cần có nếp sống sạch sẽ, ngăn nắp: giữ vệ sinh cá nhân, gấp chăn gối gọn gàng, để đồ vật đúng nơi quy định
- Tham gia các công việc: quét dọn sạch sẽ trong phòng, xung quanh nhà, lau nhà, lau bụi trên đồ đạc, cửa…
Câu 5:
Giải thích: Cây xanh nhờ có chất diệp lục, dưới ánh sáng mặt trời đã hút khí cacbônic, nước và nhả ôxi làm sạch không khí.

 


 

                                            ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KYØ I

MOÂN :COÂNG NGHEÄ 6

MA TRAÄN

n chủ đề

Nhận biết

Thông hiu

Vận dụng thp

Löïa choïn trang phuïc

- Bieát được trang phục là gì và chức năng của trang phục

 

 

20%=2đ

100%= 2đ

 

 

Chöông II: Trang trí nhaø ôû

- Nêu được ý nghĩa của cây cảnh và hoa dung trong trang trí nhà ở

- Hieåu ñöôïc vai troø cuûa caây xanh ñoái vôùi khoâng khí

- Giải thích được  sự cần thiết phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp

- Nêu ñược một số  cây cảnh và hoa dung trong trang trí nhà ở

70%=7đ

38% = 3đ

12% =1đ

50% = 4đ

Số câu

Số điểm

100%=10đ

2 câu

5 điểm

50%

1 câu

1 điểm

10%

2 câu

4 điểm

40%

 

Đề

 

Caâu 1: Trang phuïc laø gì? Trang phuïc coù chöùc naêng gì? 

Caâu 2: Haõy neâu yù nghóa  cuûa caây caûnh vaø hoa trong trang trí nhaø ôû?

Caâu 3: ÔÛ gia ñình em ñaõ trang trí caây caûnh vaø hoa ôû nhöõng vò trí naøo ?

Caâu 4: Vì sao phaûi giöõ gìn nhaø ôû saïch seõ ngaên naép? Phaûi laøm gì ñeå goùp phaàn laøm taêng veû ñeïp cho nhaø ôû?

Caâu 5: Em haõy giaûi thích vì sao caây xanh coù taùc duïng laøm saïch khoâng khí?

 

ÑAÙP AÙN 

Câu 1:   Trang phuïc bao goàm caùc loaïi aùo quaàn vaø moät soá vaät duïng ñi keøm khaùc nhö muõ, giaøy, taát. . . trong ñoù aùo quaàn laø vaät duïng quan troïng nhaát (1 ñ)

        Chöùc naêng cuûa trang phuïc laø: (1 ñ)

            -Baûo veä cô theå traùnh taùc haïi cuûa moâi tröôøng

            -Laøm ñeïp cho con ngöôøi trong moïi hoaït ñoäng 

Caâu 4:

Vò trí trang trí hoa:  Hoa ñöôïc ñaët treân baøn tuû, keä, treo treân töôøng, cöûa soå

Vò trí trang trí caây caûnh: Ngoaøi saân vaø trong nhaø

    Caâu 3: YÙ nghóa cuûa caây caûnh vaø hoa trong trang trí nhaø ôû: (3 ñieåm)

- Laøm cho con ngöôøi gaàn guõi vôùi thieân nhieân, laøm cho caên phoøng ñeïp vaø maùt meû hôn

- Goùp phaàn laøm trong saïch khoâng khí

- Troàng chaêm soùc caây caûnh vaø caém hoa trang trí ñem laïi nieàm vui, thö giaûn cho con ngöôøi, ñem laïi nguoàn thu nhaäp cho gia ñình

 

Caâu 4: Phaûi giöõ gìn nhaø ôû saïch seõ, ngaên naép vì : (Moãi yù 0.5 ñieåm)


- Ñaûm baûo söùc khoeû cho caùc thaønh vieân trong gia ñình

- Tieát kieäm thôøi gian khi tìm kieám vaät duïng caàn thieát

- Taïo caûm giaùc deã chòu, thoaûi maùi, coù thieän caûm vôùi chuû nhaân

- Laøm taêng veû ñeïp cho nhaø ôû

  Ñeå goùp phaàn laøm taêng veû ñeïp cho nhaø ôû ta phaûi: (Moãi yù 0.5 ñieåm)

- Caàn coù neáp soáng saïch seõ, ngaên naép: giöõ veä sinh caù nhaân, gaáp chaên goái goïn gaøng, ñeå ñoà vaät ñuùng nôi quy ñònh

- Tham gia caùc coâng vieäc: queùt doïn saïch seõ trong phoøng, xung quanh nhaø, lau nhaø, lau buïi treân ñoà ñaïc, cöûa…

Caâu 5:

Giaûi thích: Caây xanh nhôø coù chaát dieäp luïc, döôùi aùnh saùng maët trôøi ñaõ huùt khí cacboânic, nöôùc vaø nhaû oâxi laøm saïch khoâng khí.

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đề thi học kì 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU