Đề thi học kì 2

đề thi Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-04-02 11:14:12 Tác giả Đẹp Phạm Thị loại .doc kích thước 0.01 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lôùp Naêm. . . . Tröôøng TH Ù BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II ÑEÀ 1 Ñieåm: Moân: TOAÙN - Khoái 5. Naêm hoïc : 2007-2008 Thôøi gian : 50 phuùt Ngaøy t

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            Lôùp Naêm. . . .  Tröôøng TH Ù                             
          BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II     ÑEÀ 1                           Ñieåm:                 Moân: TOAÙN -  Khoái 5.   Naêm hoïc : 2007-2008
Thôøi gian : 50 phuùt 
Ngaøy thi : 16-05-2008
 
Caâu 1:  a) Vieát soá goàm coù :
……../1ñ     * Naêm traêm trieäu ba traêm linh taùm nghìn :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       
* Baûy traêm linh hai ñôn vò, saùu phaàn möôøi, ba phaàn traêm vaø chín phaàn nghìn:. . . . . . . . . . . . . . . .
b) Vieát caùch ñoïc caùc soá thaäp phaân sau :
* 5 678 900 :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       
       *  75, 082 :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
         
Caâu 2 :     Ñieàn daáu  ; =  vaøo choã chaám :
. . . ./1ñ      a)  5,95 . . . . . 5,59               d) 93 456. . . . . . 93 546
           
       b)                                 c) 0,789 . . . . . .
Caâu3 :  Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính :
. . . ./2ñ    a)  24,206 + 38,497                                       b)
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
             c)                                                   d) 13,15 : 2,5
       
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
 
 
 

 
  
KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI
 
 
 
Caâu 4 :     Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám:
. . . . . ./2ñ   a)     6,302 ha      = . . . . . . . m2         
       b)  812 mm         = . . . . . . . . . . . m     
      c)   7 m3 589 dm3 =  . . . . . . . . . . .m3                                                       
                  d) 3 taán 45 kg     = . . . . . . . . . . .kg 
Caâu 5 :  Moät oâ toâ ñi töø  Long An luùc 6 giôø 15 phuùt ñeán thaønh phoá Hoà Chí Minh luùc 7 giôø 45 phuùt. Giöõa
. . . . /2ñ  ñöôøng oâ toâ nghæ maát 15 phuùt. Vaän toác cuûa oâ toâ laø 36 km/ giôø. Tính quaõng ñöôøng töø  Long An 
                 ñeán  thaønh phoá Hoà Chí Minh.
          Baøi giaûi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caâu 6 :   Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.   
. . . ./1ñ   a) Soá naøo döôùi ñaây cuøng giaù trò vôùi 0,900 ?               ( 0,25 ñieåm)
  A- 0, 009               B- 0, 09               C- 0, 9               D - 9          
    b) Vieát phaân soá  27 döôùi daïng soá thaäp phaân laø :               ( 0,25 ñieåm)
                                             5
  A- 2,75               B- 27,5                C-5,2                         D- 5,4         
   c) Trong caùc khoaûng thôøi gian sau, khoaûng thôøi gian naøo laø daøi nhaát ?               (0,5 ñieåm )
  A - 3 giôø  ;                 B – 0,25 giôø   ;                 C – 20 phuùt   ;               D - 600 giaây .
        4
Caâu 7 :    Dieän tích cuûa hình thang ABCD lôùn hôn dieän tích cuûa hình tam giaùc MDC bao nhieâu xaêng-ti-
. . . . .1/ñ     meùt vuoâng ( xem hình veõ beân ).
                                          Baøi giaûi
       32cm   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  A        M         B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   . . .                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                 N                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   D             N           C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 cm    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
                                                  HEÁT

HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
Lôùp Naêm. . . .  Tröôøng TH                     
    
 
 
      BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II     ÑEÀ 2                
 
        Ñieåm:                 Moân: TOAÙN -  Khoái 5.   Naêm hoïc : 2007-2008
Thôøi gian : 50 phuùt 
Ngaøy thi : 16-05-2008
 
Caâu 1:  a) Vieát soá goàm coù :
……../1ñ     * Naêm traêm trieäu ba traêm linh taùm nghìn :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       
* Baûy traêm linh hai ñôn vò, saùu phaàn möôøi, ba phaàn traêm vaø chín phaàn nghìn:. . . . . . . . . . . . . . . .
b) Vieát caùch ñoïc caùc soá thaäp phaân sau :
* 5 678 900 :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       
       *  75, 082 :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
         
Caâu 2 :     Ñieàn daáu  ; =  vaøo choã chaám :
. . . ./1ñ      a)   5,95 . . . . . 5,59               d) 93 456. . . . . . 93 546
           
       b)                      c) 0,789 . . . . . . 0,78900
                                                       
Caâu3 :  Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính :
. . . ./2ñ    a)  24,206 + 38,497                                       b) 
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
             c)                                                     d) 13,15 : 2,5
       
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

 
  
KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI
 
 
 
Caâu 4 :     Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám:
. . . . . ./2ñ   a)   6,302 ha       = . . . . . . . m2         
       b)   812 mm         = . . . . . . . . . . . m     
       c)   7 m3 589 dm3 =  . . . . . . . . . . .m3                                                       
                   d) 3 taán 45 kg     = . . . . . . . . . . .kg 
Caâu 5 :   Moät oâ toâ ñi töø  Long An luùc 6 giôø 15 phuùt ñeán thaønh phoá Hoà Chí Minh luùc 7 giôø 45 phuùt. Giöõa
. . . . /2ñ  ñöôøng oâ toâ nghæ maát 15 phuùt. Vaän toác cuûa oâ toâ laø 36 km/ giôø. Tính quaõng ñöôøng töø  Long An 
                 ñeán  thaønh phoá Hoà Chí Minh.
          Baøi giaûi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caâu 6 :    Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.   
. . . ./1ñ   a) Soá naøo döôùi ñaây cuøng giaù trò vôùi 0,900 ?               ( 0,25 ñieåm)
  A- 0, 009                B- 0, 09                C- 0, 9               D - 9          
    b) Vieát phaân soá  27 döôùi daïng soá thaäp phaân laø :               ( 0,25 ñieåm)
                                             5
  A- 2,75               B- 27,5                C-5,2                         D- 5,4          
   c) Trong caùc khoaûng thôøi gian sau, khoaûng thôøi gian naøo laø daøi nhaát ?               (0,5 ñieåm )
  A - 3 giôø  ;                 B – 0,25 giôø   ;                 C – 20 phuùt   ;               D - 600 giaây .
        4
Caâu 7 :    Dieän tích cuûa hình thang ABCD lôùn hôn dieän tích cuûa hình tam giaùc MDC bao nhieâu xaêng-ti-
. . . . .1/ñ     meùt vuoâng ( xem hình veõ beân ).
                                          Baøi giaûi
       32cm   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  A        M         B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   . . .                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                 N                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   D             N           C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 cm    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
           HEÁT

Nguồn:Đẹp Phạm Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi học kì 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTOAN 5 HKII 2019.doc[0.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
dg540q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-04-02 11:14:12
Loại file
doc
Dung lượng
0.01 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
đề thi Đề thi học kì 2

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 11
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 11
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 12
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 12
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 12
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 24

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 11
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 0

 • DE THI THI HOC KI 2
  Hóa học 12
  DE THI THI HOC KI 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2009

  Xem: 236

 • DE THI HOC KI 2 LAN 2 DE 2
  Tiếng Anh 11
  DE THI HOC KI 2 LAN 2 DE 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2013

  Xem: 1

 • Đề thi học kì 2
  Ngữ văn 6
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Toán học
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2018

  Xem: 0