SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO AN GIANG KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học 2019 – 2020
Trường THPT Môn: HÓA – Khối 12
Thời gian: 50 phút (Không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: Lớp:.............. SBD: Phòng thi:

Mã đề 1
(Cho H=1, C=12, N=14, O=16, S=32, Cl=35,5, Li=7, Na=23, K=39, Rb=85, Mg=24, Ca=40, Sr=87, Ba=137, Al=27, Fe=56, Cu=64, Ag=108, Mn=55)
Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trong công nghiệp dược phẩm, NaHCO3 được dùng để điều chế thuốc đau dạ dày
B. Ca(HCO3)2 là muối bền, khó bị nhiệt phân.
C. Kim loại Al tan trong dd H2SO4 đặc, nguội.
D. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.
Câu 2. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng thu được 2 loại muối sắt?
A. Fe(OH)2. B. FeO. C. Fe2O3. D. Fe3O4.
Câu 3. Cho các chất Al, Al2O3, Al(OH)3, AlCl3, Al(NO3)3, Al2(SO4)3, số chất có tính lưỡng tính là
A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.
Câu 4. Kim loại khi tham gia các phản ứng hóa học luôn thể hiện hóa trị I là
A. Na, Mg. B. K, Ba. C. Na, K. D. Li, Al.
Câu 5. Nguyên tắc của phương pháp nhiệt luyện là dùng chất khử (C, CO, H2, Al, NH3) để khử “ ................” ở nhiệt độ cao thành kim loại đơn chất. Cụm từ thích hợp điền vào chổ trống trên là
A. hidroxit kim loại. B. dung dịch muối. C. oxit kim loại. D. muối ở dạng khan.
Câu 6. Hoà tan 5,85 gam kali vào 80g nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là
A. 9,78 % B. 9,80 % C. 9,82 % D. 10,50 %
Câu 7. Sắt thể hiện hóa trị II khi tác dụng với chất nào sau đây?
A. Khí Clo. B. Dung dịch HNO3 loãng.
C. Dung dịch HCl. D. Dung dịch H2SO4 đặc.
Câu 8. Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại canot (cực âm) thu được
A. O2 B. H2 C. Cl2 D. Na
Câu 9. X là hỗn hợp gồm Fe và 2 oxit của sắt. Hòa tan hết 15,12 gam X trong dung dịch HCl dư , sau phản ứng thu được 16,51 gam muối Fe (II) và m gam muối Fe (III ) . Mặt khác , khi cho 15,12 gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit nitric loãng dư thì giải phóng 1,568 lít NO ( sản phẩm khử duy nhất - ở đktc ). Thành phần % về khối lượng của Fe trong X là ?
A. 29,63% B. 11,11% C. 14,81% D. 33,33%
Câu 10. Cấu hình electron chung nhóm IA (kim loại kiềm) là
A. ns1. B. ns2. C. ns2np1. D. ns1np1.
Câu 11. Hỗn hợp X gồm Na, Ba và Al. - Nếu cho m gam hỗn hợp X vào nước dư chỉ thu được dung dịch Y và 12,32 lít H2 (đktc). - Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Z và H2. Cô cạn dung dịch Z thu được 66,1 gam muối khan. Giá trị của m là
A. 24,68 B. 27,05 C. 31,36 D. 36,56
Câu 12. Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl2 thì xuất hiện
A. kết tủa màu xanh lam.
B. kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyển dần sang màu nâu đỏ.
C. kết tủa màu trắng hơi xanh.
D. kết tủa màu nâu đỏ rồi kết tủa tan.
Câu 13. Cấu hình electron nào sau đây là của Fe(Z=26)?
A. [Ar] 4s23d6. B. [Ar]3d74s1. C. [Ar]3d64s2. D. [Ar]3d8.
Câu 14. Tổng