Đề thi học kì 2

đề thi Tiểu Học Lớp 5 Tập đọc 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Ngày đăng 2019-04-02 15:17:35 Tác giả Đẹp Phạm Thị loại .doc kích thước 0.01 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lôùp Naêm. . . . Tröôøng TH ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ II ÑEÀ 1 Ñieåm: Moân: TIEÁNG VIEÄT - Khoái 5. Naêm hoïc : 2018 - 2019 Thôøi gian : 30 phuùt Ngaøy thi : . . . . . . . . . . . . . . . . Ñoïc thaàm baøi “Moät vuï ñaém taøu” vaø laøm caùc baøi taäp . Moät vuï ñaém taøu Treân chieác taøu thuyû rôøi caûng Li-vô-pun hoâm aáy coù moät caäu beù teân laø Ma-ri-oâ, khoaûng 12 tuoåi. Taøu nhoå neo ñöôïc moät luùc thì Ma-ri-oâ quen moät baïn ñoàng ha

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            Lôùp Naêm. . . .  Tröôøng TH                               ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ II                    ÑEÀ 1         Ñieåm:                 Moân: TIEÁNG VIEÄT -  Khoái 5.   Naêm hoïc : 2018  -  2019
Thôøi gian : 30 phuùt 
Ngaøy thi : . . . . . . . . . . . . . . . .
                           Ñoïc thaàm baøi “Moät vuï ñaém taøu” vaø laøm caùc baøi taäp .
    Moät vuï ñaém taøu
Treân chieác taøu thuyû rôøi caûng Li-vô-pun hoâm aáy coù moät caäu beù teân laø Ma-ri-oâ, khoaûng 12 tuoåi. Taøu nhoå neo ñöôïc moät luùc thì Ma-ri-oâ quen moät baïn ñoàng haønh. Coâ beù laø Giu-li-eùt-ta, cao hôn Ma-ri-oâ. Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï. Ma-ri-oâ khoâng keå gì veà mình. Boá caäu môùi maát neân caäu veà queâ soáng vôùi hoï haøng.
Ñeâm xuoáng, luùc chia tay, Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soáng lôùn aäp tôùi, xoâ caäu ngaõ duùi. Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ, lau maùu treân traùn baïn, roài dòu daøng gôõ chieác khaên ñoû treân maùi toùc baêng cho baïn.
Côn baõo döõ doäi baát ngôø noåi leân. Nhöõng ñôït soùng khuûng khieáp phaù thuûng thaân taøu, nöôùc phun vaøo khoang nhö voøi roàng. Hai tieáng ñoàng hoà troâi qua…Con taøu chìm daàn, nöôùc ngaäp caùc bao lôn. Quang caûnh thaät hoãn loaïn.
Ma-ri-oâ vaø Giu-li-eùt-ta, hai tay oâm chaët coät buoàm, khieáp sôï nhìn maët bieån. Maët bieån ñaõ yeân hôn. Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm.
Chieác xuoàng cuoái cuøng ñöôïc thaû xuoáng. Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù.” Hai ñöùa treû söïc tænh, lao ra.
- Ñöùa nhoû thoâi ! Naëng laém roài. - Moät ngöôøi noùi.
Nghe theá, Giu-li-eùt-ta söõng sôø, buoâng thoõng hai tay, ñoâi maét thaån thôø tuyeät voïng.
Moät yù nghó vuït ñeán, Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta, xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…”
Noùi roài, caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc. Ngöôøi ta naém tay coâ loâi leân xuoàng.
Chieác xuoàng bôi ra xa. Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu, ñaàu ngöûng cao, toùc bay tröôùc gioù. Coâ baät khoùc nöùc nôû, giô tay veà phía caäu : “Vónh bieät Ma-ri-oâ !”
       Theo A-MI-XI 
 Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau:
Caâu 1: a) Hoaøn caûnh cuûa Ma-ri-oâ khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa caäu :
..........................................................................
........................................             b) Hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa coâ :
 .........................................................................
Caâu 2 : Khi Ma-ri-oâ bò thöông, Giu-li-eùt-ta ñaõ laøm nhöõng gì ñeå chaêm soùc baïn ?  .
a) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ, lau maùu treân traùn baïn.
b) Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ, lau maùu treân traùn baïn, gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn.
c) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ, gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn.

 
KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI
 
Caâu 3 : Ma-ri-oâ phaûn öùng theá naøo khi ngöôøi treân xuoàng muoán nhaän ñöùa beù nhoû hôn laø caäu ?
a) Moät yù nghó vuït ñeán, Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta, xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu, ñaàu ngöûng cao, toùc bay tröôùc gioù.
            b) Moät yù nghó vuït ñeán, Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta, xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Noùi roài, caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc.
            c) Moät yù nghó vuït ñeán, Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta, xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Ma-ri-oâ hai tay oâm chaët coät buoàm, khieáp sôï nhìn maët bieån .
Caâu 4: Quyeát ñònh nhöôøng Giu-li-eùt-ta xuoáng xuoàng cöùu naïn cuûa Ma-ri-oâ noùi leân ñieàu gì veà caäu beù ?.
 a) Ma-ri-oâ muoán ñeàn ñaùp laïi taám loøng Giu-li-eùt-ta ñaõ giaønh cho caäu khi chaêm soùc caäu bò thöông.
b) Ma-ri-oâ nghó hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta vui hôn neân coâ ñaùng ñöôïc soáng hôn caäu.
c) Ma-ri-oâ coù taâm hoàn cao thöôïng, nhöôøng söï soáng cho baïn, hi sinh baûn thaân vì baïn.
Caâu5 : Ñieàn vaøo choã troáng caùc töø ngöõ trong ngoaëc cho phuø hôïp vôùi tính caùch cuûa töøng nhaân vaät trong caâu chuyeän.
 (quaû quyeát, taän tuî. duõng caûm, deã xuùc ñoäng, cao thöôïng, dòu daøng, chòu ñöïng, kín ñaùo, toát buïng)
a) Tính caùch cuûa Ma-ri-oâ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Tính caùch cuûa Giu-li-eùt-ta :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   Caâu 6 : “Ñeâm xuoáng,(1) luùc chia tay,(2) Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soùng lôùn aäp tôùi vaø xoâ caäu ngaõ duùi.”              Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø :
   a) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï, daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ.
b) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï, daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp.
c) Daáu phaåy (1)ï ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ, daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp.
Caâu 7 : Theâm traïng ngöõ thích hôïp vaøo choã troáng trong moãi caâu sau ñaây :
a)     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , baïn Hoa veõ moät böùc tranh thaät ñeïp.
b)     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , em seõ coá gaéng hoïc thaät gioûi.
Câu 10 : Viết lại tên các huân chương, danh hiệu, dưới đây cho đúng quy tắc viết hoa
a)  huân chương sao vàng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) bà mẹ việt nam anh hùng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caâu 9 : Caâu naøo döôùi ñaây laø caâu gheùp ?
a) Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï.
b) Con taøu chìm daàn, nöôùc ngaäp caùc bao lôn.
c) Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu, ñaàu ngöûng cao, toùc bay tröôùc gioù.
Caâu 10 :  Trong chuoãi caâu : “(1) Maët bieån ñaõ yeân hôn. (2) Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm.”Caâu (2), lieân keát vôùi caâu (1) baèng caùch naøo ?
a) Laëp töø ngöõ.      c) Duøng töø ngöõ noái.  
b) Thay theá töø ngöõ.
Töø  . . . . . . . . . . .duøng ñeå lieân keát caâu (2) vôùi caâu (1)
                Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0,5 ñieåm.

HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
Lôùp Naêm. . . .  Tröôøng TH                       
 
    
ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ II                    ÑEÀ 2
        Ñieåm:                 Moân: TIEÁNG VIEÄT -  Khoái 5.   Naêm hoïc : 2018  - 2019
Thôøi gian : 30 phuùt 
Ngaøy thi :
                           Ñoïc thaàm baøi “Moät vuï ñaém taøu” vaø laøm caùc baøi taäp .
    Moät vuï ñaém taøu
Treân chieác taøu thuyû rôøi caûng Li-vô-pun hoâm aáy coù moät caäu beù teân laø Ma-ri-oâ, khoaûng 12 tuoåi. Taøu nhoå neo ñöôïc moät luùc thì Ma-ri-oâ quen moät baïn ñoàng haønh. Coâ beù laø Giu-li-eùt-ta, cao hôn Ma-ri-oâ. Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï. Ma-ri-oâ khoâng keå gì veà mình. Boá caäu môùi maát neân caäu veà queâ soáng vôùi hoï haøng.
Ñeâm xuoáng, luùc chia tay, Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soáng lôùn aäp tôùi, xoâ caäu ngaõ duùi. Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ, lau maùu treân traùn baïn, roài dòu daøng gôõ chieác khaên ñoû treân maùi toùc baêng cho baïn.
Côn baõo döõ doäi baát ngôø noåi leân. Nhöõng ñôït soùng khuûng khieáp phaù thuûng thaân taøu, nöôùc phun vaøo khoang nhö voøi roàng. Hai tieáng ñoàng hoà troâi qua…Con taøu chìm daàn, nöôùc ngaäp caùc bao lôn. Quang caûnh thaät hoãn loaïn.
Ma-ri-oâ vaø Giu-li-eùt-ta, hai tay oâm chaët coät buoàm, khieáp sôï nhìn maët bieån. Maët bieån ñaõ yeân hôn. Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm.
Chieác xuoàng cuoái cuøng ñöôïc thaû xuoáng. Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù.” Hai ñöùa treû söïc tænh, lao ra.
- Ñöùa nhoû thoâi ! Naëng laém roài. - Moät ngöôøi noùi.
Nghe theá, Giu-li-eùt-ta söõng sôø, buoâng thoõng hai tay, ñoâi maét thaån thôø tuyeät voïng.
Moät yù nghó vuït ñeán, Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta, xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…”
Noùi roài, caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc. Ngöôøi ta naém tay coâ loâi leân xuoàng.
Chieác xuoàng bôi ra xa. Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu, ñaàu ngöûng cao, toùc bay tröôùc gioù. Coâ baät khoùc nöùc nôû, giô tay veà phía caäu : “Vónh bieät Ma-ri-oâ !”
       Theo A-MI-XI 
Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau:
Caâu 1 : Nhöõng töø ñoàng nghóa vôùi töø “boån phaän” laø :
a) nghóa vuï, nhieäm vuï, chöùc naêng, phaän söï
b) nghóa vuï, chöùc phaän, traùch nhieäm, phaän söï c) nghóa vuï, nhieäm vuï, traùch nhieäm, phaän söï.
Caâu 2 : Caâu naøo döôùi ñaây laø caâu gheùp ?
          a) Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu, ñaàu ngöûng cao, toùc bay tröôùc gioù.
b) Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï.
c) Con taøu chìm daàn, nöôùc ngaäp caùc bao lôn.
Caâu 3 :  Trong chuoãi caâu : “(1) Maët bieån ñaõ yeân hôn. (2) Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm.”Caâu (2), lieân keát vôùi caâu (1) baèng caùch naøo ?
a) Laëp töø ngöõ.    b) Thay theá töø ngöõ.
c) Duøng töø ngöõ noái.
 Töø  . . . . . . . . . . .duøng ñeå lieân keát caâu (2) vôùi caâu (1)

 
KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI
 
 
Caâu 4: a) Hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa coâ :
      .......................................................................
b)     Hoaøn caûnh cuûa Ma-ri-oâ khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa caäu :
     .......................................................................
Caâu 5 : Khi Ma-ri-oâ bò thöông, Giu-li-eùt-ta ñaõ laøm nhöõng gì ñeå chaêm soùc baïn ? 
b) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ, lau maùu treân traùn baïn.
a) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ, gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn.
c) Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ, lau maùu treân traùn baïn, gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn.
Caâu 6 : Ma-ri-oâ phaûn öùng theá naøo khi ngöôøi treân xuoàng muoán nhaän ñöùa beù nhoû hôn laø caäu ?
           a) Moät yù nghó vuït ñeán, Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta, xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Noùi roài, caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc.
            b) Moät yù nghó vuït ñeán, Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta, xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Ma-ri-oâ hai tay oâm chaët coät buoàm, khieáp sôï nhìn maët bieån .
c) Moät yù nghó vuït ñeán, Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta, xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu, ñaàu ngöûng cao, toùc bay tröôùc gioù.
Caâu 7: Quyeát ñònh nhöôøng Giu-li-eùt-ta xuoáng xuoàng cöùu naïn cuûa Ma-ri-oâ noùi leân ñieàu gì veà caäu beù ?
a) Ma-ri-oâ muoán ñeàn ñaùp laïi taám loøng Giu-li-eùt-ta ñaõ giaønh cho caäu khi chaêm soùc caäu bò thöông.
b) Ma-ri-oâ coù taâm hoàn cao thöôïng, nhöôøng söï soáng cho baïn, hi sinh baûn thaân vì baïn.
c) Ma-ri-oâ nghó hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta vui hôn neân coâ ñaùng ñöôïc soáng hôn caäu.
Caâu8 : Ñieàn vaøo choã troáng caùc töø ngöõ trong ngoaëc cho phuø hôïp vôùi tính caùch cuûa töøng nhaân vaät trong caâu chuyeän.
 (quaû quyeát, taän tuî. duõng caûm, deã xuùc ñoäng, cao thöôïng, dòu daøng, chòu ñöïng, kín ñaùo, toát buïng)
a) Tính caùch cuûa Giu-li-eùt-ta :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Tính caùch cuûa Ma-ri-oâ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   Caâu 9 : “Ñeâm xuoáng,(1) luùc chia tay,(2) Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soùng lôùn aäp tôùi vaø xoâ caäu ngaõ duùi.”              Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø :
a) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï, daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp.
   b) Daáu phaåy (1)ï ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ, daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp.
c) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï, daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ.
Caâu 1 : Theâm traïng ngöõ thích hôïp vaøo choã troáng trong moãi caâu sau ñaây :
c)      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , em seõ coá gaéng hoïc thaät gioûi.
d)     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , baïn Hoa veõ moät böùc tranh thaät ñeïp.
    
                                        Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0,5 ñieåm

PGD
TRÖÔØNG TH
ÑEÀ KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ II
                       Moân: TIEÁNG VIEÄT       -  Khoái 5.   Naêm hoïc : 20   -  20
Ngaøy thi :  . . . . . . . . . . .  -Thôøi gian : 50 phuùt 
.............                                       BAØI KIEÅM TRA VIEÁT
 I- Vieát Chính taû : (5 ñieåm)
Baøi vieát :                                      Con gaùi
Meï saép sinh em beù. Caû nhaø mong, mô haùo höùc. Theá roài meï sinh moät em gaùi. Dì Haïnh baûo : “Laïi moät vòt trôøi nöõa.” Caû boá vaø meï ñeàu coù veû buoàn buoàn.
Ñeâm, Mô traèn troïc khoâng nguû. Em khoâng hieåu vì sao moïi ngöôøi coù veû khoâng vui laém khi meï sinh em gaùi. Mô thì keùm gì con trai nhæ ? ÔÛ lôùp, em luoân laø hoïc sinh gioûi. Tan hoïc, caùc baïn trai coøn maõi ñaù boùng thì Mô ñaõ veà caëm cuïi töôùi rau roài cheû cuûi, naáu côm giuùp meï. Caùc baïn noùi raèng con gaùi chaúng ñöôïc tích söï gì. Töùc gheâ!
 
            II- Taäp laøm vaên : (5 ñieåm)
Đề bài : Em hãy tả cảnh nhộn nhịp của sân trường em trước giờ vào học.
 
 
 
 
 
PGD  TXTA
TRÖÔØNG TH
ÑEÀ KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ II
                       Moân: TIEÁNG VIEÄT       -  Khoái 5.   Naêm hoïc : 20  - 20
Ngaøy thi : . . . . . . . . . . . .  -Thôøi gian : 50 phuùt 
.............                                       BAØI KIEÅM TRA VIEÁT
 I- Vieát Chính taû : (5 ñieåm)
Baøi vieát :                                      Con gaùi
Meï saép sinh em beù. Caû nhaø mong, mô haùo höùc. Theá roài meï sinh moät em gaùi. Dì Haïnh baûo : “Laïi moät vòt trôøi nöõa.” Caû boá vaø meï ñeàu coù veû buoàn buoàn.
Ñeâm, Mô traèn troïc khoâng nguû. Em khoâng hieåu vì sao moïi ngöôøi coù veû khoâng vui laém khi meï sinh em gaùi. Mô thì keùm gì con trai nhæ ? ÔÛ lôùp, em luoân laø hoïc sinh gioûi. Tan hoïc, caùc baïn trai coøn maõi ñaù boùng thì Mô ñaõ veà caëm cuïi töôùi rau roài cheû cuûi, naáu côm giuùp meï. Caùc baïn noùi raèng con gaùi chaúng ñöôïc tích söï gì. Töùc gheâ!
 
            II- Taäp laøm vaên : (5 ñieåm)
  Đề bài : Em hãy tả cảnh nhộn nhịp của sân trường em trước giờ vào học.
 

                                                        ÑAÙP AÙN ÑOÏC THAÀM
Caâu 1: a) Hoaøn caûnh cuûa Ma-ri-oâ khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa caäu :
                                       Boá vöøa maát, veà queâ soáng vôùi hoï haøng.
......................................             b) Hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa coâ :
                       Ñang treân ñöôøng veà nhaø, gaëp laïi boá meï.
 
Caâu 2 : Khi Ma-ri-oâ bò thöông, Giu-li-eùt-ta ñaõ laøm nhöõng gì ñeå chaêm soùc baïn ?  .
a) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ, lau maùu treân traùn baïn.
b) Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ, lau maùu treân traùn baïn, gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn.
       X   c) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ, gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn.
 
Caâu 3 : Ma-ri-oâ phaûn öùng theá naøo khi ngöôøi treân xuoàng muoán nhaän ñöùa beù nhoû hôn laø caäu ?
a) Moät yù nghó vuït ñeán, Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta, xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu, ñaàu ngöûng cao, toùc bay tröôùc gioù.
         X b) Moät yù nghó vuït ñeán, Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta, xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Noùi roài, caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc.
            c) Moät yù nghó vuït ñeán, Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta, xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Ma-ri-oâ hai tay oâm chaët coät buoàm, khieáp sôï nhìn maët bieån .
Caâu 4: Quyeát ñònh nhöôøng Giu-li-eùt-ta xuoáng xuoàng cöùu naïn cuûa Ma-ri-oâ noùi leân ñieàu gì veà caäu beù ?.
 a) Ma-ri-oâ muoán ñeàn ñaùp laïi taám loøng Giu-li-eùt-ta ñaõ giaønh cho caäu khi chaêm soùc caäu bò thöông.
b) Ma-ri-oâ nghó hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta vui hôn neân coâ ñaùng ñöôïc soáng hôn caäu.
        X c) Ma-ri-oâ coù taâm hoàn cao thöôïng, nhöôøng söï soáng cho baïn, hi sinh baûn thaân vì baïn.
Caâu5 : Ñieàn vaøo choã troáng caùc töø ngöõ trong ngoaëc cho phuø hôïp vôùi tính caùch cuûa töøng nhaân vaät trong caâu chuyeän.
 (quaû quyeát, taän tuî. duõng caûm, deã xuùc ñoäng, cao thöôïng, dòu daøng, chòu ñöïng, kín ñaùo, toát buïng)
a) Tính caùch cuûa Ma-ri-oâ : quaû quyeát, duõng caûm, cao thöôïng, chòu ñöïng, kín ñaùo.
b) Tính caùch cuûa Giu-li-eùt-ta : taän tuî, deã xuùc ñoäng, dòu daøng, toát buïng.
   Caâu 6 : “Ñeâm xuoáng,(1) luùc chia tay,(2) Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soùng lôùn aäp tôùi vaø xoâ caäu ngaõ duùi.”              Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø :
          X a) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï, daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ.
b) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï, daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp.
c) Daáu phaåy (1)ï ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ, daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp.
Caâu 7 : Theâm traïng ngöõ thích hôïp vaøo choã troáng trong moãi caâu sau ñaây :
b)     Vôùi moät maåu buùt chì, baïn Hoa veõ moät böùc tranh thaät ñeïp. ( HS coù theå ñieàn TN chæ nôi choán, thôøi gian,…
c)      Leân lôùp 5, em seõ coá gaéng hoïc thaät gioûi.
Caâu 8 : Nhöõng töø ñoàng nghóa vôùi töø “boån phaän” laø :
     X a) nghóa vuï, nhieäm vuï, traùch nhieäm, phaän söï.                  c) nghóa vuï, nhieäm vuï, chöùc naêng, phaän söï
b) nghóa vuï, chöùc phaän, traùch nhieäm, phaän söï

Caâu 9 : Caâu naøo döôùi ñaây laø caâu gheùp ?
a) Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï.
         X b) Con taøu chìm daàn, nöôùc ngaäp caùc bao lôn.
c) Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu, ñaàu ngöûng cao, toùc bay tröôùc gioù.
Caâu 10 :  Trong chuoãi caâu : “(1) Maët bieån ñaõ yeân hôn. (2) Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm.”Caâu (2), lieân keát vôùi caâu (1) baèng caùch naøo ?
a) Laëp töø ngöõ.      X c) Duøng töø ngöõ noái.  
b) Thay theá töø ngöõ.
Töø  Nhöng duøng ñeå lieân keát caâu (2) vôùi caâu (1)
                Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0,5 ñieåm.

Nguồn:Đẹp Phạm Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi học kì 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngCTHMHKIILP52019.doc[0.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
mp540q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-04-02 15:17:35
Loại file
doc
Dung lượng
0.01 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
3
đề thi Đề thi học kì 2

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 11
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 11
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 12
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 12
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 12
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 24

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 11
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 0

 • DE THI THI HOC KI 2
  Hóa học 12
  DE THI THI HOC KI 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2009

  Xem: 236

 • DE THI HOC KI 2 LAN 2 DE 2
  Tiếng Anh 11
  DE THI HOC KI 2 LAN 2 DE 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2013

  Xem: 1

 • Đề thi học kì 2
  Ngữ văn 6
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Toán học
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2018

  Xem: 0