Đề thi học kì 2

đề thi Tiểu Học Lớp 3 Toán học 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2019-04-03 12:33:29 Tác giả Trọng Âu Dương Văn loại .doc kích thước 0.05 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Ñieåm Tröôøng Tieåu hoïc Lyù Thöôøng Kieät Hoï, teân :.................... Lôùp : 3A2 Ngaøy kieåm tra :…………/…………/ 2010 KIEÅM TRA CUOÁI HOÏC KÌ II Naêm hoïc : 2009 – 2010 Moân : TOAÙN Thôøi gian laøm b

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
Ñieåm
Tröôøng Tieåu hoïc Lyù Thöôøng Kieät
Hoï, teân :....................
Lôùp :  3A2               
Ngaøy kieåm tra :…………/…………/  2010
KIEÅM TRA CUOÁI HOÏC KÌ II
Naêm hoïc : 2009 – 2010
Moân :  TOAÙN
Thôøi gian laøm baøi :    40 phuùt
I – Phaàn traéc nghieäm: Haõy khoanh troøn vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. (4  ñieåm)
Baøi 1: Keát quaû cuûa pheùp  coäng 56 282 + 35 287 laø :
a.  81569                                 b.  91 469                        c.  91 569
Baøi 2: Keát quaû cuûa pheùp  tröø 75 284 – 56 192  laø :
a.  19 192                        b.   19 092                        c.  29 192                       
Baøi 3: Keát quaû cuûa pheùp  nhaân  23 645 x 2 laø :
  a.   47 290                               b.  46 497                        c.   46 491
Baøi 4:  Keát quaû cuûa pheùp  chia 95 454 : 3  laø :
a.  32 184                                  b.  31 818                        c.  31 828                   
Baøi 5: Keát quaû  5m 9 cm  = … cm  laø :
a. 59 cm                                    b.  509 cm                     c.    590 cm
Baøi 6  :  Soá lieàn  tröôùc  cuûa 99 910     laø:
a.  99 911                         b.    99 999          c. 99 909
Baøi 7:  Giaù trò cuûa bieåu thöùc 80 000 – (20 000 + 30 000) laø:
a.  30 000                                 b.   40 000                   c. 90 000                    
Baøi 8:    Soá lieàn  sau  cuûa 99 999 laø:
a.   99 910            b.    100 000           c. 100 001
  II – PHAÀN TÖÏ LUAÄN (6 ñieåm)
Baøi 1: Ñaët tính roài tính ( 1,5 ñieåm)
a. 40 843 + 32 629                       b.   39 011 – 37 246                           c. 3 608  x 4
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Baøi 2: Tìm x ( 1 ñieåm)
                                    X  x  2  = 3998
   .....................................................................................
   .....................................................................................
 
Baøi 3: Coù 56 caùi baùnh nhö nhau ñöôïc xeáp ñeàu vaøo 8 hoäp. Hoûi coù 40068  caùi baùnh cuøng loaïi thì xeáp ñöôïc vaøo bao nhieâu hoäp nhö theá?
 
 
.......................................................................................

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Baøi 4: Moät hình chöõ nhaät coù chieàu daøi 3dm2cm, chieàu roäng 9 cm. Tính dieän tích hình chöõ nhaät ñoù?
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Loäc Phaùt ngaøy 27 thaùng 5 naêm 2010
                                                                                                Ngöôøi ra ñeà
 
                                                                                                Leâ Thò Haïnh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÑAÙP AÙN  VAØ HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM MOÂN TOAÙN                       KIEÅM TRA HOÏC KÌ II LÔÙP 3
                                Naêm hoïc : 2009 – 2010
I – Phaàn traéc nghieäm: (4 ñieåm)
Moãi laàn khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng cuûa moãi baøi 1,2,3,4 ,5,6,7,8 ñöôïc 0,5 ñieåm. Caùc caâu traû lôøi ñuùng cuûa caùc baøi ñoù laø:
Baøi 1:
Baøi 2:
Baøi 3:
Baøi 4:
Baøi 5:
Baøi 6:
Baøi 7:
Baøi 8:
c
b
a
b
b
c
a
b
II – PHAÀN TÖÏ LUAÄN : (6 ñieåm)
Baøi 1: Ñaët tính vaø tính  1,5 ñieåm ñuùng moãi pheùp tính ñöôïc 0,5 ñieåm. ( Neáu chæ ghi keát quaû thì khoâng cho ñieåm)
Baøi 2: 1 ñieåm
                                 X  x  2  = 3998

                                 X          = 3998 : 2         ( 0,5 ñieåm)
                                 X          =  1999             ( 0,5 ñieåm)
Baøi 3: (2,5 ñieåm)
Moãi pheùp tính vaø lôøi giaûi phuø hôïp ñaït : 1 ñieåm .
Ñaùp soá ñaït : 0,5 ñieåm ( Neáu sai ñôn vò khoâng coù ñieåm)
Neáu pheùp tính ñuùng, lôøi giaûi sai khoâng coù ñieåm
Baøi giaûi
Soá  caùi baùnh xeáp trong moãi hoäp laø:
56 : 8 = 7 ( caùi baùnh)
Soá hoäp baùnh xeáp ñöôïc laø:
40068 : 7 = 5724   ( hoäp )
Ñaùp soá:  5724  hoäp.
      Baøi 4: (1 ñieåm)
Baøi giaûi
Ñoåi : 3 dm 2cm = 32cm     ( 0,25 ñieåm)
                                    Dieän tích hình chöõ nhaät ñoù laø :
32 x 9 =  288 (cm2 )    ( 0,5 ñieåm)
Ñaùp soá :  288 cm2
Löu yù: Baøi toaùn giaûi hoïc sinh coù theå laøm nhieàu caùch khaùc nhau nhöng hôïp lí vaø keát quaû ñuùng vaãn ñaït ñieåm toái ña .
 
                                                                           Loäc Phaùt ngaøy 27 thaùng 5 naêm 2010
                                                                                                Ngöôøi ra ñaùp aùn
 
                                                                                                Leâ Thò Haïnh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ñieåm
Tröôøng Tieåu hoïc Lyù Thöôøng Kieät
Hoï, teân :....................
Lôùp :  3A2               
Ngaøy kieåm tra :…………/…………/  2010
KIEÅM TRA CUOÁI HOÏC KÌ II
Naêm hoïc : 2009 – 2010
Moân :  TOAÙN
Thôøi gian laøm baøi :    40 phuùt
I – Phaàn traéc nghieäm: Haõy khoanh troøn vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. (4  ñieåm)
Baøi 1: Keát quaû cuûa pheùp  coäng 16 427  +  8109 laø :
a.  24 536                                b.  24 526                        c.  25 526
Baøi 2: Keát quaû cuûa pheùp  tröø   63 150 – 32 145  laø :
a.  32 005                        b.   33 005                        c.  31 005                       
Baøi 3: Keát quaû cuûa pheùp  nhaân  21 718 x 4 laø :
  a.   86 852                               b.  86 862                        c.   86 872
Baøi 4:  Thöù saùu tuaàn naøy laø ngaøy 30 thöù saùu tuaàn tröôùc laø ngaøy: 
a.  23                                          b.  24                                 c .  25
Baøi 5: Keát quaû  8 dm 9 mm laø :
a. 890 mm                                    b.  809 mm                     c.    908 mm  
Baøi 6  :  Soá lieàn  tröôùc  cuûa 85 679     laø:
a.   85 678                               b.   85 680                     c. 85 681 
Baøi 7:  Hình beân coù soá goùc vuoâng laø:
a.  4goùc vuoâng                      b. 5 goùc vuoâng            c. 6 goùc vuoâng   
Baøi 8:    Soá lieàn  sau  cuûa   79 909 laø:
a. 79 908                          b.    79 910                          c. 79 911          
  II – PHAÀN TÖÏ LUAÄN (6 ñieåm)
Baøi 1: Ñaët tính roài tính ( 1,5 ñieåm)
a.               54 063 +  32 629              b.      23 245 x 4                      c.      72 365 : 3
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Baøi 2: Tìm x ( 1 ñieåm)
                                  56 734    -   x    = 39 928
   .....................................................................................
   .....................................................................................
 
Baøi 3: Coù  81 vieân phaán nhö nhau ñöôïc xeáp ñeàu vaøo 9 hoäp. Hoûi coù  19 872  vieân phaán cuøng loaïi thì xeáp ñöôïc vaøo bao nhieâu hoäp nhö theá?
 
 
.......................................................................................
.......................................................................................

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Baøi 4: Moät hình chöõ nhaät coù chieàu daøi  4 dm9cm, chieàu roäng 8 cm. Tính dieän tích hình chöõ nhaät ñoù?
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nguồn:Trọng Âu Dương Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi học kì 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngkiem_tra_bo_sung_cuoi_ki_2_lop_3_2_toan_3.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
mp640q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-04-03 12:33:29
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
đề thi Đề thi học kì 2

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 11
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 11
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 12
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 12
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 12
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 24

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 11
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 0

 • DE THI THI HOC KI 2
  Hóa học 12
  DE THI THI HOC KI 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2009

  Xem: 236

 • DE THI HOC KI 2 LAN 2 DE 2
  Tiếng Anh 11
  DE THI HOC KI 2 LAN 2 DE 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2013

  Xem: 1

 • Đề thi học kì 2
  Ngữ văn 6
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Toán học
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2018

  Xem: 0