Đề thi học kì 2

đề thi Tiểu Học Lớp 5 Lịch sử 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Ngày đăng 2019-04-02 11:19:20 Tác giả Đẹp Phạm Thị loại .doc kích thước 0.02 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

ÑEÀ CÖÔNG OÂN THI HKII KHOÁI LÔÙP 5- . MOÂN KHOA HOÏC Caâu 2/60; 2/62 ; 4/67 ;2/68, 3/69 ; 4/69; 4/72; 1/77,78; 3/79;1/82,83; 3/83;1/88; 2/89;2/91; 3/94;1/98,99; 1/100; 3d/100; 4,5/102; 2/104; 1/105; 2/107;3/109; 3/110; 5/118; 7/119; 9/119.( Vôû baøi taäp Khoa hoïc ) ÑÒA LÍ 1- Vì sao chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu ? Vì chaâu AÙ traûi daøi töø gaàn cöïc Baéc tôùi quaù Xích ñaïo neân chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu : töø nhieät ñôùi, oân ñôùi ñeán haøn ñôùi. 2-Haõy neâu ñaëc ñieåm töï nhi

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

ÑEÀ CÖÔNG OÂN THI HKII KHOÁI LÔÙP 5- .
                                                                    MOÂN KHOA HOÏC                  Caâu 2/60; 2/62 ; 4/67 ;2/68, 3/69 ; 4/69; 4/72; 1/77,78; 3/79;1/82,83; 3/83;1/88; 2/89;2/91; 3/94;1/98,99; 1/100; 3d/100; 4,5/102; 2/104; 1/105; 2/107;3/109; 3/110; 5/118; 7/119; 9/119.( Vôû baøi taäp Khoa hoïc )
    ÑÒA LÍ
1- Vì sao chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu ?
 Vì chaâu AÙ traûi daøi töø gaàn cöïc Baéc tôùi quaù Xích ñaïo neân chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu : töø nhieät ñôùi, oân ñôùi ñeán haøn ñôùi.
2-Haõy neâu ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Laøo vaø Cam- pu- chia .
-Laøo: Laõnh thoå khoâng giaùp bieån- Ñòa hình phaàn lôùn laø nuùi vaø cao nguyeân.
-Cam-pu-chia: ñòa hình chuû yeáu laø ñoàng baéng daïng loøng chaõo, nôi thaáp nhaát laø Bieån Hoà.
3-Keå teân moät soá maët haøng Trung Quoác maø em bieát .
 Töø laâu Trung Quoác ñaõ noåi tieáng veà tô luïa, goám, söù, cheø. Ngaøy nay, saûn xuaát nhieàu maùy moùc, thieát bò. Haøng ñieän töû, oâ toâ, haøng may maëc, ñoà chôi cuûa Trung Quoác ñöôïc xuaát khaåu nhieàu nöôùc treân theá giôùi.
4-Luïc ñòa OÂ-xtraây-li-a coù ñaëc ñieåm gì?
 Luïc ñòa OÂ-xtraây-li-a coù khí haäu khoâ haïn, phaàn lôùn dieän tích laø hoang maïc vaø xa van.
 Thöïc vaät : coù nhieàu baïch ñaøn vaø keo.
 Ñoäng vaät ñoäc ñaùo : coù nhieàu loaøi thuù nhö caêng-gu-ru, gaáu coâ-a-la.
5-Soâng Mi-xi-xi-pi vaø soâng A-ma-doân naèm ôû ñaâu ?
 Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.
6-Ñoâng Nam AÙ coù ñieàu kieän gì ñeå phaùt trieån noâng nghieäp ?
Khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa, ñoàng baèng chaâu thoå maøu môõ, taïo ñieàu kieän cho Ñoâng Nam AÙ saûn xuaát nhieàu luùa gaïo,cao su, daàu coï, daàu döøa, . . .
7- Haõy neâu ñaëc ñieåm cuûa hoang maïc Xa-ha-ra.
Khoâ noùng nhaát theá giôùi laø hoang maïc lôùn nhaát theá giôùi khoaûng 9 trieäu km2.Muøa heø, ban ngaøy gaàn 600C, ban ñeâm laïnh 00C. Ít soâng hoà, thieáu nöôùc, chæ baõi ñaù, nuùi ñaù .
8-Haõy cho bieát ñaïi döông naøo coù ñoä saâu lôùn nhaát, saâu bao nhieâu meùt ?
Thaùi Bình Döông coù ñoä saâu lôùn nhaát laø11 034 m .
9-Haõy neâu vaøi ñaëc ñieåm cuûa vuøng röøng A-ma-doân .
-Laø vuøng röøng raäm nhieät ñôùi lôùn nhaát theá giôùi, ví nhö laù phoåi xanh cuûa traùi ñaát vì noù coù taùc duïng loïc buïi, khí ñoäc, laøm saïch baàu khí quyeån .
10-Haõy neâu ñaëc ñieåm kinh teá cuûa Hoa Kì .
Hoa kì coù neàn kinh teá phaùt trieån, nhieàu ngaønh coâng nghieäp ñöùng haøng ñaàu theá giôùi nhö saûn xuaát ñieän, maùy moùc, thieát bò. . . . Saûn phaåm coâng nghieäp chaát löôïng cao. Hoa Kì coøn xuaát khaåu noâng saûn lôùn nhaát theá giôùi.
11-Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Nam Cöïc.
Chaâu luïc duy nhaát naèm ôû vuøng ñòa cöïc, laïnh nhaát theá giôùi, quanh naêm nhieät ñoä döôùi 00C, toaøn chaâu luïc phuû lôùp baêng daøy trung bình treân 2000m. Ñoäng vaättieâu bieåu nhaát laø chim caùnh cuït.
12- Ñieàn teân caùc chaâu luïc vaøo baûng döôùi ñaây:
Teân nöôùc
Thuoäc chaâu luïc
Teân nöôùc
Thuoäc chaâu luïc
Trung Quoác
Ai Caäp
Hoa Kì
Lieân Bang Nga
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
OÂ-xraây-li-a
Phaùp
Laøo
Cam-pu-chia
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
13-Ñòa hình chaâu Mó coù ñaëc ñieåm gì ?Chaâu Mó naèm ôû baùn caàu Taây goàm Baéc Mó, Nam Mó vaø daõy ñaát heïp Trung Mó noái lieàn Baéc Mó vaø Nam Mó. Ñòa hình chaâu Mó thay ñoåi töø  taây sang ñoâng : doïc bôø bieån phía taây laø caùc daõy nuùi cao vaø ñoà soä, ôû giöõa laø ñoàng baèng lôùn. Phía ñoâng laø caùc daõy nuùi thaáp vaø cao nguyeân.

14- Ñieàn noäi dung thích hôïp veà Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Ñaïi Döông :
 
Khí haäu
Ñoäng vaät, thöïc vaät
Luïc ñòa OÁt-xtraây-li-a
Khoâ haïn
-Thöïc vaät : baïch ñaøn, caây keo
- Ñoäng vaät: caêng-gu-ru, gaáu coâ-a-la,…
 
Caùc ñaûo
Noùng aåm
-Thöïc vaät : röøng raäm, röøng döøa
 
LÒCH SÖÛ
1- Hieäp ñònh Pa-ri veà Vieät Nam ñöôïc kí keát chính thöùc vaøo thôøi gian naøo, taïi ñaâu ?
  Ngaøy 27- 01-1973, taïi Pa-ri thuû ñoâ nöôùc Phaùp .
2- Ñöôøng Tröôøng Sôn baét ñaàu ñöôïc môû vaøo thôøi gian naøo ? Ñöôøng Tröôøng Sôn coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi cuoäc khaùng chieán choáng Mó, cöùu nöôùc cuûa daân toäc ta ?
 Ngaøy 19-05-1959 Trung öông Ñaûng quyeát ñònh môû ñöôøng Tröôøng Sôn. Ñaây laø con ñöôøng ñeå mieàn Baéc chi vieän söùc ngöôøi,vuõ khí, löông thöïc,… cho chieán tröôøng, goùp phaàn to lôùn vaøo söï nghieäp giaûi phoùng mieàn   Nam.
3- Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc vaøo thôøi gian naøo? Keát quaû ra sao?
 Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc vaøo ngaøy 07-05-1954. Keát quaû laø sau 56 ngaøy ñeâm chieán ñaáu kieân cöôøng, gian khoå, boä ñoäi ta ñaõ ñaùnh saäp “ phaùo ñaøi khoång loà” cuûa thöïc daân Phaùp ôû Ñieän Bieân Phuû, ghi trang vaøng choùi loïi vaøo lòch söû choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc ta.
4- Neâu nhöõng göông chieán ñaáu ñieån hình trong chieán dòch Ñieän Bieân Phuû laø:
  Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt, Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch . 
5- Chieán dòch lòch söû Hoà Chí Minh ñaõ keát thuùc thaéng lôïi vaøo thôøi gian naøo vaø gaén vôùi söï kieän lòch söû laø:
 Ngaøy 30 - 4 –1975, vôùi söï kieän lòch söû ñaùnh chieám dinh Toång Thoáng nguïy. Ñôn vò xe taêng cuûa Buøi Quang Thaän ñaõ tieán vaøo dinh, Toång Thoáng Döông Vaên Minh ñaàu haøng voâ ñieàu kieän.
6- Nhaø maùy thuûy ñieän Hoøa Bình ra ñôøi coù yù nghóa laø:
 -Choáng luõ cho ñoàng baèng Baéc boä
- Cung caáp ñieän cho caû nöôùc .
-Nhaø maùy thuyû ñieän Hoaø Bình laø moät trong nhöõng coâng trình thuyû ñieän lôùn nhaát ôû chaâu AÙ.
7-  Ñòa danh naøo trôû thaønh giôùi tuyeán quaân söï taïm thôøi giöõa hai mieàn Nam  -  Baéc theo quy ñònh cuûa Hieâïp ñònh Giô-ne-vô ?
 ..Soâng Beán Haûi (thuoäc huyeän Vónh Linh, tænh Quaûng Trò).
3- Haõy neâu nguyeän voïng thieát tha cuûa nhaân daân ta sau khi hieâïp ñònh Giô-ne-vô ñöôïc kí keát?           
-Gia ñình ñoaøn tuï, ñaát nöôùc thoáng nhaát.
9- Taïi sao Mó neùm bom hoøng huûy dieät Haø Noäi?
Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haø Noäi, aâm möu khuaát phuïc nhaân daân ta.
10-Quoác hoäi khoùa VI ñaõ coù nhöõng quyeát ñònh troïng ñaïi naøo? Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuø hôïp vaøo choã chaám (…) trong baûng.
NOÄI DUNG
QUYEÁT ÑÒNH CUÛA KÌ HOÏP THÖÙ I QUOÁC HOÄI KHOAÙ VI
Teân nöôùc
Quoác kì
Quoác ca
Thuû ñoâ
Thaønh phoá
Saøi Goøn – Gia Ñònh
Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam
Laø laù côø ñoû sao vaøng
Laø baøi Tieán quaân ca
Laø Haø Noäi
Ñoåi teân laø Thaønh phoá Hoà Chí Minh
11-Haõy neâu nhöõng ñieåm cô baûn cuûa Hieäp ñònh Pa-ri veà Vieät Nam.
 Mó phaûi toân troïng ñoäc laäp, chuû quyeàn, thoáng nhaát vaø toaøn veïn laõnh thoå cuûa Vieät Nam; phaûi ruùt toaøn boä quaân Mó vaø quaân ñoàng minh ra khoûi Vieät Nam; phaûi chaám döùt dính líu quaân söï ôû Vieät Nam; phaûi coù traùch nhieäm haøn gaén veát thöông chieán tranh ôû Vieät Nam

HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  .    ÑEÀ 1
Lôùp Naêm. . .Tröôøng TH                               
   Ñieåm                    ÑEÀ THI HOÏC KÌ II- KHOÁI 5 - NAÊM HOÏC:      MOÂN : KHOA HOÏC     -     Thôøi gian : 20 phuùt 
      NGAØY THI :    
 
Ñaùnh daáu (X) vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát :
1- Hoån hôïp laø gì ?            (1ñieåm)
    a- Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau nhöng moãi chaát vaãn giöõ nguyeân tính chaát cuûa noù.
    b- Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau, laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi.
   a-Laø hai hay nhieàu chaát loûng troän laãn vôùi nhau, laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi.
2-Neâu 2 lí do cho bieát vì sao chuùng ta phaûi söû duïng tieát kieäm caùc nguoàn naêng löôïng.  (2ñieåm)
......................................................................................
......................................................................................
3-Vì sao hoå meï khoâng rôøi con suoát tuaàn leã ñaàu sau khi sinh ?     (1ñieåm)
 a-Vì hoå con luùc môùi sinh raát yeáu ôùt.
 b-Vì hoå con caàn söï chaêm soùc, aáp uû cuûa hoå meï.
 c-Vì hoå con caàn söï che chôû, baûo veä cuûa hoå meï.
 d-Taát caû caùc yù treân
4-Moâi tröôøng bao goàm nhöõng gì ?         (1ñieåm)
 a- Nhaø ôû, tröôøng hoïc, laøng maïc, coâng tröôøng, nhaø maùy.
 b-Ñaát ñaù, khoâng khí, nöôùc, nhieät ñoä, aùnh saùng.
 c- Thöïc vaät, ñoäng vaät, con ngöôøi.
 d-Taát caû caùc thaønh phaàn töï nhieân vaø nhöõng thaønh phaàn nhaân taïo ( keå caû con ngöôøi ).
5- Haõy ñieàn vaøo choã troáng töø thích hôïp ñeå hoaøn thaønh sô ñoà “ voøng ñôøi cuûa eách” döôùi ñaây : (1ñieåm)
           . . . . . . . .             . . . . . . . .                   . . . . . . . . .
6-Choïn caùc töø cho tröôùc ñeå ñieàn vaøo choã . . . . trong caùc caâu döôùi ñaây cho phuø hôïp.  (1ñieåm)
                   Sinh duïc, nhò, sinh saûn, nhuî .
Hoa laø cô quan . . . . .  . . . . . . . cuûa nhöõng loaøi thöïc vaät coù hoa. Cô quan . . . . . . . . . . . . . . . . ñöïc goïi laø. . . . . . . . . . . . . . .Cô quan sinh duïc caùi goïi laø . . . . . . . . . . . . .
7-Keå teân caùc nguoàn naêng löôïng saïch hieän ñang ñöôïc söû duïng ôû nöôùc ta.   (2ñieåm)
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
8-Ñuùng ghi Ñ, sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây :      (1ñieåm)
  Vieäc phaù röøng ñaõ daãn ñeán nhöõng haäu quaû gì ?
a-Khí haäu thay ñoåi:  luõ luït, haïn haùn xaûy ra thöôøng xuyeân.
b-Laáy ñöôïc nhieàu goã quyù.
 c-Ñaát bò xoùi moøn trôû neân baïc maøu .
d-Ñoäng vaät vaø thöïc vaät quyù hieám giaûm daàn, moät soá loaøi ñaõ bò tuyeät chuûng vaø moät soá loaøi coù nguy cô bò tuyeät chuûng.
e-Taêng nguoàn thu nhaäp cho ñaát nöôùc.
 
 
 

HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  .    ÑEÀ 2
Lôùp Naêm. . .Tröôøng TH                             
   Ñieåm                    ÑEÀ THI HOÏC KÌ II- KHOÁI 5 - NAÊM HOÏC: 200  - 200  .
     MOÂN : KHOA HOÏC     -     Thôøi gian : 20 phuùt 
      NGAØY THI :  
 
Ñaùnh daáu (X) vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát :
1-Choïn caùc töø cho tröôùc ñeå ñieàn vaøo choã . . . . trong caùc caâu döôùi ñaây cho phuø hôïp.  (1ñieåm)
                   Sinh duïc, nhò, sinh saûn, nhuî .
Hoa laø cô quan . . . . .  . . . . . . . cuûa nhöõng loaøi thöïc vaät coù hoa. Cô quan . . . . . . . . . . . . . . . . ñöïc goïi laø. . . . . . . . . . . . . . .Cô quan sinh duïc caùi goïi laø . . . . . . . . . . . . .
2-Keå teân caùc nguoàn naêng löôïng saïch hieän ñang ñöôïc söû duïng ôû nöôùc ta.   (2ñieåm)
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
3-Ñuùng ghi Ñ, sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây :      (1ñieåm)
  Vieäc phaù röøng ñaõ daãn ñeán nhöõng haäu quaû gì ?
a-Ñoäng vaät vaø thöïc vaät quyù hieám giaûm daàn, moät soá loaøi ñaõ bò tuyeät chuûng vaø moät soá loaøi coù nguy cô bò tuyeät chuûng.
b-Khí haäu thay ñoåi:  luõ luït, haïn haùn xaûy ra thöôøng xuyeân.
c-Laáy ñöôïc nhieàu goã quyù.
 d-Ñaát bò xoùi moøn trôû neân baïc maøu .
e-Taêng nguoàn thu nhaäp cho ñaát nöôùc
4- Hoån hôïp laø gì ?            (1ñieåm)
   a-Laø hai hay nhieàu chaát loûng troän laãn vôùi nhau, laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi.              b- Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau nhöng moãi chaát vaãn giöõ nguyeân tính chaát cuûa noù.
          c- Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau, laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi.
5-Neâu 2 lí do cho bieát vì sao chuùng ta phaûi söû duïng tieát kieäm caùc nguoàn naêng löôïng.  (2ñieåm)
......................................................................................
......................................................................................
6-Vì sao hoå meï khoâng rôøi con suoát tuaàn leã ñaàu sau khi sinh ?     (1ñieåm)
 a-Vì hoå con luùc môùi sinh raát yeáu ôùt.
 b-Vì hoå con caàn söï chaêm soùc, aáp uû cuûa hoå meï.
 c-Vì hoå con caàn söï che chôû, baûo veä cuûa hoå meï.
 d-Taát caû caùc yù treân.
7-Moâi tröôøng bao goàm nhöõng gì ?         (1ñieåm)
 a- Nhaø ôû, tröôøng hoïc, laøng maïc, coâng tröôøng, nhaø maùy.
 b-Taát caû caùc thaønh phaàn töï nhieân vaø nhöõng thaønh phaàn nhaân taïo ( keå caû con ngöôøi ).
 c-Ñaát ñaù, khoâng khí, nöôùc, nhieät ñoä, aùnh saùng.
 d- Thöïc vaät, ñoäng vaät, con ngöôøi.
8- Haõy ñieàn vaøo choã troáng töø thích hôïp ñeå hoaøn thaønh sô ñoà “ voøng ñôøi cuûa eách” döôùi ñaây : (1ñieåm)
           . . . . . . . .             . . . . . . . .                   . . . . . . . . .
 
 
 

HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . .    ÑEÀ 1
Lôùp Naêm. . .Tröôøng TH                             
   Ñieåm                    ÑEÀ THI HOÏC KÌ II- KHOÁI 5 - NAÊM HOÏC: 200  - 200  .
     MOÂN : LÒCH SÖÛ     -     Thôøi gian : 20 phuùt 
      NGAØY THI :  
 
 Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát 
 
1- Neâu nhöõng göông chieán ñaáu ñieån hình trong chieán dòch Ñieän Bieân Phuû .         (1ñieåm)
 a- Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt, Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch .
           b- Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt, Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch . 
 c- Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt, Nguyeãn Vieát Sinh laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch .
2- Hieäp ñònh Pa-ri veà Vieät Nam ñöôïc kí keát chính thöùc vaøo thôøi gian naøo, taïi ñaâu ?         (1ñieåm)
a- Ngaøy 27- 01-1937, taïi Pa-ri thuû ñoâ nöôùc Phaùp .
b- Ngaøy 27- 01-1793, taïi Pa-ri thuû ñoâ nöôùc Phaùp .
          c- Ngaøy 27- 01-1973, taïi Pa-ri thuû ñoâ nöôùc Phaùp .
3- Nhaø maùy thuûy ñieän Hoøa Bình ra ñôøi coù yù nghóa gì?             (1ñieåm)
a-Choáng luõ cho ñoàng baèng Nam boä, cung caáp ñieän cho caû nöôùc vaø laø moät trong nhöõng coâng trình thuyû ñieän lôùn nhaát ôû chaâu AÙ.
           b-Choáng luõ cho ñoàng baèng Baéc boä, cung caáp ñieän cho caû nöôùc vaø laø moät trong nhöõng coâng trình thuyû ñieän lôùn nhaát ôû chaâu AÙ.
c-Choáng luõ cho ñoàng baèng Trung boä, cung caáp ñieän cho caû nöôùc vaø laø moät trong nhöõng coâng trình thuyû ñieän lôùn nhaát ôû chaâu AÙ.
4- Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc vaøo thôøi gian naøo? Keát quaû ra sao?         (3ñieåm)
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
3- Haõy neâu nguyeän voïng thieát tha cuûa nhaân daân ta sau khi hieïp ñònh Giô-ne-vô ñöôïc kí keát?            (1ñieåm)
a-Gia ñình ñoaøn tuï, ñaát nöôùc thoáng nhaát.
b-Ñeá quoác Phaùp ruùt khoûi Vieät Nam.
c-Ñeá quoác Mó ruùt khoûi Vieät Nam.
 
6- Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuø hôïp vaøo choã chaám (…) trong baûng.              (3ñieåm)
NOÄI DUNG
QUYEÁT ÑÒNH CUÛA KÌ HOÏP THÖÙ I QUOÁC HOÄI KHOAÙ VI
Teân nöôùc
Quoác kì
Quoác ca
Thuû ñoâ
Thaønh phoá
Saøi Goøn – Gia Ñònh
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .    ÑEÀ 2
Lôùp Naêm. . .Tröôøng TH                            
   Ñieåm                    ÑEÀ THI HOÏC KÌ II- KHOÁI 5 - NAÊM HOÏC: 2008-2009.
     MOÂN : LÒCH SÖÛ     -     Thôøi gian : 20 phuùt 
      NGAØY THI :  
 
1- Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc vaøo thôøi gian naøo? Keát quaû ra sao?   (3ñieåm)
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
2- Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuø hôïp vaøo choã chaám (…) trong baûng.    (3ñieåm)
NOÄI DUNG
QUYEÁT ÑÒNH CUÛA KÌ HOÏP THÖÙ I QUOÁC HOÄI KHOAÙ VI
Teân nöôùc
Quoác kì
Quoác ca
Thuû ñoâ
Thaønh phoá
Saøi Goøn – Gia Ñònh
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát 
3- Haõy neâu nguyeän voïng thieát tha cuûa nhaân daân ta sau khi hieïp ñònh Giô-ne-vô ñöôïc kí keát?     (1ñieåm)
a-Gia ñình ñoaøn tuï, ñaát nöôùc thoáng nhaát.
b-Ñeá quoác Phaùp ruùt khoûi Vieät Nam.
c-Ñeá quoác Mó ruùt khoûi Vieät Nam.
 
4- Nhaø maùy thuûy ñieän Hoøa Bình ra ñôøi coù yù nghóa gì?      (1ñieåm)
a-Choáng luõ cho ñoàng baèng Nam boä, cung caáp ñieän cho caû nöôùc vaø laø moät trong nhöõng coâng trình thuyû ñieän lôùn nhaát ôû chaâu AÙ.
b-Choáng luõ cho ñoàng baèng Trung boä, cung caáp ñieän cho caû nöôùc vaø laø moät trong nhöõng coâng trình thuyû ñieän lôùn nhaát ôû chaâu AÙ.
c-Choáng luõ cho ñoàng baèng Baéc boä, cung caáp ñieän cho caû nöôùc vaø laø moät trong nhöõng coâng trình thuyû ñieän lôùn nhaát ôû chaâu AÙ.
5- Hieäp ñònh Pa-ri veà Vieät Nam ñöôïc kí keát chính thöùc vaøo thôøi gian naøo, taïi ñaâu ?  (1ñieåm)
 a- Ngaøy 27- 01-1973, taïi Pa-ri thuû ñoâ nöôùc Phaùp .
b- Ngaøy 27- 01-1937, taïi Pa-ri thuû ñoâ nöôùc Phaùp .
c- Ngaøy 27- 01-1793, taïi Pa-ri thuû ñoâ nöôùc Phaùp .
6- Neâu nhöõng göông chieán ñaáu ñieån hình trong chieán dòch Ñieän Bieân Phuû .   (1ñieåm)
 a- Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt, Nguyeãn Vieát Sinh laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch .
 b- Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt, Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch .
  c- Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt, Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch . 
 
 

HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .    ÑEÀ 1
Lôùp Naêm. . .Tröôøng TH                             
   Ñieåm                    ÑEÀ THI HOÏC KÌ II- KHOÁI 5 - NAÊM HOÏC: 2008-2009.
     MOÂN : ÑÒA LÍ     -     Thôøi gian : 20 phuùt 
      NGAØY THI : 
Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát 
1-Soâng Mi-xi-xi-pi vaø soâng A-ma-doân naèm ôû ñaâu ?      (1ñieåm)
a- Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.
b- Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.
c- Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Trung Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.
2- Chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu töø nhieät ñôùi, oân ñôùi ñeán haøn ñôùi vì :    (1ñieåm)
 a- Chaâu AÙ naèm ôû baùn caàu Baéc.
 b- Chaâu AÙ coù dieän tích lôùn nhaát tong caùc chaâu luïc.
 c- Vì chaâu AÙ traûi daøi töø gaàn cöïc Baéc tôùi quaù Xích ñaïo.
 d- Chaâu AÙ traûi daøi töø Taây sang Ñoâng.
3-Ghi chöõ L tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Laøo vaø chöõ Ctröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Cam- pu- chia .
a-Laõnh thoå khoâng giaùp bieån.         (1ñieåm)
b- Ñòa hình phaàn lôùn laø nuùi vaø cao nguyeân.
c-Ñòa hình chuû yeáu laø ñoàng baèng
b- Ñòa hình phaàn lôùn laø nuùi vaø cao nguyeân.
d-Laõnh thoå daïng loøng chaõo, nôi thaáp nhaát laø Bieån Hoà.
4- Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng     -  Luïc ñòa OÂ-xtraây-li-a coù nhöõng ñaëc ñieåm laø :   (1ñieåm)
 a-Khí haäu khoâ haïn, phaàn lôùn dieän tích laø hoang maïc vaø xa van.
 b-Khí haäu noùng aåm.     c-Thöïc vaät : coù nhieàu baïch ñaøn vaø caây keo.
 d-Thöïc vaät : coù röøng raäm hoaëc röøng döøa.
 e-Ñoäng vaät ñoäc ñaùo : nhieàu loaøi thuù nhö caêng-gu-ru, gaáu coâ-a-la.
5-Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Nam Cöïc .        (2ñieåm)
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
6-Haõy neâu ñaëc ñieåm kinh teá cuûa Hoa Kì .        (2ñieåm)
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
7- Ñieàn teân caùc chaâu luïc vaøo baûng döôùi ñaây:       (2ñieåm)
Teân nöôùc
Thuoäc chaâu luïc
Teân nöôùc
Thuoäc chaâu luïc
Trung Quoác
Ai Caäp
Hoa Kì
Lieân Bang Nga
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
OÂ-xraây-li-a
Phaùp
Laøo
Cam-pu-chia
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 

HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .. . . . .. . . . . .    ÑEÀ 2 
Lôùp Naêm. . .Tröôøng TH                             
   Ñieåm                    ÑEÀ THI HOÏC KÌ II - KHOÁI 5 - NAÊM HOÏC: 2008-2009.
     MOÂN : ÑÒA LÍ     -     Thôøi gian : 20 phuùt 
      NGAØY THI :  
 
1-Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Nam Cöïc .        (2ñieåm)
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
2-Haõy neâu ñaëc ñieåm kinh teá cuûa Hoa Kì .        (2ñieåm)
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
3- Ñieàn teân caùc chaâu luïc vaøo baûng döôùi ñaây:       (2ñieåm)
Teân nöôùc
Thuoäc chaâu luïc
Teân nöôùc
Thuoäc chaâu luïc
Trung Quoác
Ai Caäp
Hoa Kì
Lieân Bang Nga
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
OÂ-xraây-li-a
Phaùp
Laøo
Cam-pu-chia
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát 
4-Soâng Mi-xi-xi-pi vaø soâng A-ma-doân naèm ôû ñaâu ?      (1ñieåm)
a- Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Trung Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.
b- Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.
c- Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.
5- Chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu töø nhieät ñôùi, oân ñôùi ñeán haøn ñôùi vì :    (1ñieåm)
 a- Chaâu AÙ traûi daøi töø Taây sang Ñoâng.
 b- Chaâu AÙ naèm ôû baùn caàu Baéc.
 c- Chaâu AÙ coù dieän tích lôùn nhaát tong caùc chaâu luïc.
 d- Vì chaâu AÙ traûi daøi töø gaàn cöïc Baéc tôùi quaù Xích ñaïo.
6-Ghi chöõ L tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Laøo vaø chöõ C tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Cam- pu- chia .
a-Laõnh thoå daïng loøng chaõo, nôi thaáp nhaát laø Bieån Hoà.     (1ñieåm)
b-Laõnh thoå khoâng giaùp bieån.
c- Ñòa hình phaàn lôùn laø nuùi vaø cao nguyeân.
d-Ñòa hình chuû yeáu laø ñoàng baèng
7- Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng     -  Luïc ñòa OÂ-xtraây-li-a coù nhöõng ñaëc ñieåm laø :  (1ñieåm)
a-Khí haäu noùng aåm.      b-Thöïc vaät : coù nhieàu baïch ñaøn vaø caây keo.
 c-Khí haäu khoâ haïn, phaàn lôùn dieän tích laø hoang maïc vaø xa van.
 d-Ñoäng vaät ñoäc ñaùo : nhieàu loaøi thuù nhö caêng-gu-ru, gaáu coâ-a-la.
 e-Thöïc vaät : coù röøng raäm hoaëc röøng döøa.
 
 

                            ÑAÙP AÙN                               ÑEÀ 1
    
   Ñieåm                    ÑEÀ THI HOÏC KÌ II- KHOÁI 5 - NAÊM HOÏC:                                MOÂN : KHOA HOÏC     -     Thôøi gian : 20 phuùt             
      NGAØY THI :    
 
Ñaùnh daáu (X) vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát :
1- Hoån hôïp laø gì ?            (1ñieåm)
  X a- Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau nhöng moãi chaát vaãn giöõ nguyeân tính chaát cuûa noù.
    b- Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau, laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi.
   a-Laø hai hay nhieàu chaát loûng troän laãn vôùi nhau, laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi.
2-Neâu 2 lí do cho bieát vì sao chuùng ta phaûi söû duïng tieát kieäm caùc nguoàn naêng löôïng.  (2ñieåm)
          -Traùnh laõng phí nguoàn naêng löôïng.
         -Traùnh gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát, nöôùc, khoâng khí.
3-Vì sao hoå meï khoâng rôøi con suoát tuaàn leã ñaàu sau khi sinh ?     (1ñieåm)
 a-Vì hoå con luùc môùi sinh raát yeáu ôùt.
 b-Vì hoå con caàn söï chaêm soùc, aáp uû cuûa hoå meï.
 c-Vì hoå con caàn söï che chôû, baûo veä cuûa hoå meï.
 d-Taát caû caùc yù treân
4-Moâi tröôøng bao goàm nhöõng gì ?         (1ñieåm)
 a- Nhaø ôû, tröôøng hoïc, laøng maïc, coâng tröôøng, nhaø maùy.
 b-Ñaát ñaù, khoâng khí, nöôùc, nhieät ñoä, aùnh saùng.
 c- Thöïc vaät, ñoäng vaät, con ngöôøi.
        X d-Taát caû caùc thaønh phaàn töï nhieân vaø nhöõng thaønh phaàn nhaân taïo ( keå caû con ngöôøi ).
5- Haõy ñieàn vaøo choã troáng töø thích hôïp ñeå hoaøn thaønh sô ñoà “ voøng ñôøi cuûa eách” döôùi ñaây : (1ñieåm)
           Tröùng             noøng noïc                    eách
6-Choïn caùc töø cho tröôùc ñeå ñieàn vaøo choã . . . . trong caùc caâu döôùi ñaây cho phuø hôïp.  (1ñieåm)
                   Sinh duïc, nhò, sinh saûn, nhuî .
Hoa laø cô quan sinh saûn cuûa nhöõng loaøi thöïc vaät coù hoa. Cô quan Sinh duïc ñöïc goïi laø nhò. Cô quan sinh duïc caùi goïi laø nhuî .
7-Keå teân caùc nguoàn naêng löôïng saïch hieän ñang ñöôïc söû duïng ôû nöôùc ta.   (2ñieåm)
           - Naêng löôïng maët trôøi.
           - Naêng löôïng nöôùc chaûy.
          - Naêng löôïng gioù.
8-Ñuùng ghi Ñ, sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây :      (1ñieåm)
  Vieäc phaù röøng ñaõ daãn ñeán nhöõng haäu quaû gì ?
Ñ a-Khí haäu thay ñoåi:  luõ luït, haïn haùn xaûy ra thöôøng xuyeân.
S b-Laáy ñöôïc nhieàu goã quyù.
 Ñ c-Ñaát bò xoùi moøn trôû neân baïc maøu .
Ñ d-Ñoäng vaät vaø thöïc vaät quyù hieám giaûm daàn, moät soá loaøi ñaõ bò tuyeät chuûng vaø moät soá loaøi coù nguy cô bò tuyeät chuûng.
S e-Taêng nguoàn thu nhaäp cho ñaát nöôùc.
 
 
 
 
 

                                         ÑAÙP AÙN     ÑEÀ 1
   Ñieåm                    ÑEÀ THI HOÏC KÌ II- KHOÁI 5 - NAÊM HOÏC: .
     MOÂN : LÒCH SÖÛ     -     Thôøi gian : 20 phuùt 
      NGAØY THI :  
 
 Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát 
 
1- Neâu nhöõng göông chieán ñaáu ñieån hình trong chieán dòch Ñieän Bieân Phuû .   (1ñieåm)
 a- Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt, Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch .
      X b- Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt, Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch . 
 c- Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt, Nguyeãn Vieát Sinh laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch .
2- Hieäp ñònh Pa-ri veà Vieät Nam ñöôïc kí keát chính thöùc vaøo thôøi gian naøo, taïi ñaâu ?  (1ñieåm)
a- Ngaøy 27- 01-1937, taïi Pa-ri thuû ñoâ nöôùc Phaùp .
b- Ngaøy 27- 01-1793, taïi Pa-ri thuû ñoâ nöôùc Phaùp .
         X c- Ngaøy 27- 01-1973, taïi Pa-ri thuû ñoâ nöôùc Phaùp .
3- Nhaø maùy thuûy ñieän Hoøa Bình ra ñôøi coù yù nghóa gì?      (1ñieåm)
a-Choáng luõ cho ñoàng baèng Nam boä, cung caáp ñieän cho caû nöôùc vaø laø moät trong nhöõng coâng trình thuyû ñieän lôùn nhaát ôû chaâu AÙ.
         X b-Choáng luõ cho ñoàng baèng Baéc boä, cung caáp ñieän cho caû nöôùc vaø laø moät trong nhöõng coâng trình thuyû ñieän lôùn nhaát ôû chaâu AÙ.
c-Choáng luõ cho ñoàng baèng Trung boä, cung caáp ñieän cho caû nöôùc vaø laø moät trong nhöõng coâng trình thuyû ñieän lôùn nhaát ôû chaâu AÙ.
4- Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc vaøo thôøi gian naøo? Keát quaû ra sao?   (3ñieåm)
 Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc vaøo ngaøy 07-05-1954. Keát quaû laø sau 56 ngaøy ñeâm chieán ñaáu kieân cöôøng, gian khoå, boä ñoäi ta ñaõ ñaùnh saäp “ phaùo ñaøi khoång loà” cuûa thöïc daân Phaùp ôû Ñieän Bieân Phuû, ghi trang vaøng choùi loïi vaøo lòch söû choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc ta.
5- Haõy neâu nguyeän voïng thieát tha cuûa nhaân daân ta sau khi hieïp ñònh Giô-ne-vô ñöôïc kí keát?            (1ñieåm)
       X  a-Gia ñình ñoaøn tuï, ñaát nöôùc thoáng nhaát.
b-Ñeá quoác Phaùp ruùt khoûi Vieät Nam.
c-Ñeá quoác Mó ruùt khoûi Vieät Nam.
 
6-Quoác hoäi khoùa VI ñaõ coù nhöõng quyeát ñònh troïng ñaïi naøo? Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuø hôïp vaøo choã chaám (…) trong baûng.                                                                                                                                                        (3ñieåm)
 
NOÄI DUNG
QUYEÁT ÑÒNH CUÛA KÌ HOÏP THÖÙ I QUOÁC HOÄI KHOAÙ VI
Teân nöôùc
Quoác kì
Quoác ca
Thuû ñoâ
Thaønh phoá
Saøi Goøn – Gia Ñònh
Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam
Laø laù côø ñoû sao vaøng
Laø baøi Tieán quaân ca
Laø Haø Noäi
Ñoåi teân laø Thaønh phoá Hoà Chí Minh
 
 
 
 

                                                          ÑAÙP AÙN    ÑEÀ 1
   Ñieåm                    ÑEÀ THI HOÏC KÌ II- KHOÁI 5.
     MOÂN : ÑÒA LÍ     -     Thôøi gian : 20 phuùt 
      NGAØY THI : 
Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát 
1-Soâng Mi-xi-xi-pi vaø soâng A-ma-doân naèm ôû ñaâu ?      (1ñieåm)
         X a- Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.
b- Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.
c- Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Trung Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.
2- Chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu töø nhieät ñôùi, oân ñôùi ñeán haøn ñôùi vì :    (1ñieåm)
 a- Chaâu AÙ naèm ôû baùn caàu Baéc.
 b- Chaâu AÙ coù dieän tích lôùn nhaát tong caùc chaâu luïc.
       X  c- Vì chaâu AÙ traûi daøi töø gaàn cöïc Baéc tôùi quaù Xích ñaïo.
 d- Chaâu AÙ traûi daøi töø Taây sang Ñoâng.
3-Ghi chöõ L tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Laøo vaø chöõ C tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Cam- pu- chia .
        L  a-Laõnh thoå khoâng giaùp bieån.         (1ñieåm)
       C  b -Ñòa hình chuû yeáu laø ñoàng baèng
       L   c- Ñòa hình phaàn lôùn laø nuùi vaø cao nguyeân.
      C  d-Laõnh thoå daïng loøng chaõo, nôi thaáp nhaát laø Bieån Hoà.
4- Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng     -  Luïc ñòa OÂ-xtraây-li-a coù nhöõng ñaëc ñieåm laø :   (1ñieåm)
      X a-Khí haäu khoâ haïn, phaàn lôùn dieän tích laø hoang maïc vaø xa van.
 b-Khí haäu noùng aåm.     X c-Thöïc vaät : coù nhieàu baïch ñaøn vaø caây keo.
 d-Thöïc vaät : coù röøng raäm hoaëc röøng döøa.
      X e-Ñoäng vaät ñoäc ñaùo : nhieàu loaøi thuù nhö caêng-gu-ru, gaáu coâ-a-la.
5-Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Nam Cöïc .        (2ñieåm)
Chaâu luïc duy nhaát naèm ôû vuøng ñòa cöïc, laïnh nhaát theá giôùi, quanh naêm nhieät ñoä döôùi 00C, toaøn chaâu luïc phuû lôùp baêng daøy trung bình treân 2000m. Ñoäng vaättieâu bieåu nhaát laø chim caùnh cuït.
 
6-Haõy neâu ñaëc ñieåm kinh teá cuûa Hoa Kì .        (2ñieåm)
Hoa kì coù neàn kinh teá phaùt trieån, nhieàu ngaønh coâng nghieäp ñöùng haøng ñaàu theá giôùi nhö saûn xuaát ñieän, maùy moùc, thieát bò. . . . Saûn phaåm coâng nghieäp chaát löôïng cao. Hoa Kì coøn xuaát khaåu noâng saûn lôùn nhaát theá giôùi.
 
7- Ñieàn teân caùc chaâu luïc vaøo baûng döôùi ñaây:       (2ñieåm)
Teân nöôùc
Thuoäc chaâu luïc
Teân nöôùc
Thuoäc chaâu luïc
Trung Quoác
Ai Caäp
Hoa Kì
Lieân Bang Nga
 
Chaâu AÙ
Chaâu Phi
Chaâu Mó
Chaâu AÂu , Chaâu AÙ
 
OÂ-xraây-li-a
Phaùp
Laøo
Cam-pu-chia
Chaâu Ñaïi Döông
Chaâu AÂu
Chaâu AÙ
Chaâu AÙ
 
 
 

Nguồn:Đẹp Phạm Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi học kì 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDE CUONG - DE KSD HKII K5 2019.doc[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
rg540q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-04-02 11:19:20
Loại file
doc
Dung lượng
0.02 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
1
đề thi Đề thi học kì 2

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 11
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 11
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 12
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 12
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 12
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 24

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 11
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 0

 • DE THI THI HOC KI 2
  Hóa học 12
  DE THI THI HOC KI 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2009

  Xem: 236

 • DE THI HOC KI 2 LAN 2 DE 2
  Tiếng Anh 11
  DE THI HOC KI 2 LAN 2 DE 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2013

  Xem: 1

 • Đề thi học kì 2
  Ngữ văn 6
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Toán học
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2018

  Xem: 0