KIỂM TRA TIẾT 47
Họ và tên:…………………………………
Lớp 9...... Trường THCS Lê Hồng Phong

Điểm


Lời nhận xét của giáo viên

I./ Trắc nghiệm(3,0đ)
Câu 1 : Nguyên liệu chính để xuất Thủy tinh là:
A. Đất sét, thạch anh, fenpat. B. Đất sét, đá vôi, cát,..
C. Nước , đất sét ,cát. D. Sô đa, đá vôi, cát thạch anh
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 8,4 gam NaHCO3 bằng dd HCl dư, thể tích khí CO2 thoát ra ở đktc là:
A. 2,24 lit B. 4,48 lít C. 0,56 lít D. 0,672 lít
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít khí CH4. Thể tích không khí cần dùng là : ( Các khí đo ở đktc, không khí chứa 1/5 thể tích khí oxi)
A. 3,36 lit B. 4,48 lít C11,2 lít D.16,8 lít
Câu 4 : Phản ứng đặc trưng của CH4 là phản ứng:
A.Trùng hợp B. Cộng C.Thế D. Cả A và B
Câu 5: Dãy công thức gồm các chất hữu cơ
A. CH4, C2H4, C2H2, C6H6, CaCO3
B. CH4, C2H4, C2H2, C6H6, C2H4Br2
C. CH3Cl, CH4O, C2H5OH, NH4Cl
D. CO2, C2H4, C2H2, C6H6, C2H6
Câu 6: Dãy nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự tính kim loại giảm dần?
A. K, Mg, Al,Pb B. Mg, K, Al, Na.
C. Na, Mg, Al, K. D. Fe, Al, Mg, K
II./ Tự luận(7,0đ)
Câu 7: (1,5 đ) Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất khí đựng riêng biệt là CO2 và CH4 và C2H2. Viết PTHH nếu có.
Câu 8: (1,5 đ) Đốt cháy hoàn toàn 2 gam hiđrocacbon A thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc). Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 40 gam. Viết CTCT có thể có của A.
Câu 9 : (2,5 đ)Dẫn 7,84 lít hỗn hợp khí etilen và axetileen lội từ từ qua dd Brom dư thấy có 72 gam brom tham gia phản ứng. Tính thành phần % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp đầu.
Câu 10:(1,5đ) Viết PTHH thực hiện biến đổi sau:
CH4 ---> C2H2 ---> C2H2 Br2 --->C2H2Br4
Bài làmKIỂM TRA TIẾT 47
Họ và tên:…………………………………
Lớp 9...... Trường THCS Lê Hồng Phong

Điểm


Lời nhận xét của giáo viên

I./ Trắc nghiệm(3,0đ)
Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 168 gam MgCO3 bằng dd H2SO4 thì thu được bao nhiêu gam CO2.
A. 88 gam B. 64 gam C. 60 gam D. 56 gam
Câu 2: Dãy nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự tính phi kim giảm dần?
A. Si, P, S, Cl B. F, O, N, C
C. F, N, O, C C. Cl, Si, S, P
Câu 3: Dãy công thức gồm các hợp chất hữu cơ thuộc loại dẫn xuất hiđrocacbon?
A. CH4, C2H4, C2H2, C6H6, CH4O
B. CH4, C2H4, C2H2, C6H6, NH4Cl
C. CH4, C2H4, C2H2, C6H6, C2H6
D. CH3Cl, CH4O, C2H5OH, C2H4Br2
Câu 4: Dẫn khí C2H4 lội rất từ từ qua dung dịch Br2 dư thấy có 4,8 gam brom tham gia phản ứng. Thể tích khí C2H4 (đktc) đã tham gia phản ứng là:
A. 0,336 lit B. 0,448 lít C. 0,56 lít D. 0,672 lít
Câu 5 : Để phân biệt khí C2H2 với khí CH4 có thể dùng ?
A.Ca(OH)2 B. NaCl C.dd brom D. Quì tím khô
Câu 6: Nguyên liệu chính để sản xuất xi măng là:
A. Đất sét, thạch anh, fenpat. B. Đất sét, đá vôi, cát,..
C. Nước , đất sét ,cát. D. Sô đa, đá vôi, cát thạch anh