Đề Thi Tin Học 8:Đề Thi Học Kì I (Đề 2)

đề thi Tin học Tin học 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
pc1wwq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2010-12-10 13:04:05
Loại file
doc
Dung lượng
0.01 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐỨC CƠ  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2010 – 2011 Môn thi : TIN HỌC – KHỐI 8 Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian phát đề) Trường : THCS Quang Trung Họ và tên:----

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐỨC CƠ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học: 2010 – 2011
Môn thi : TIN HỌC – KHỐI 8
Thời gian làm bài : 45 phút
(không kể thời gian phát đề)
 
Trường : THCS Quang Trung
Họ và tên:-----------------------------
Lớp 8:___
ĐIỂM BÀI THI
NHẬN XÉT
 
 
 
I. TRẮC NGHIỆM : (4 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng rồi điền vào phần trả lời trắc nghiệm:
 
 
1. Xác định bài toán là:
 A. Viết thuật toán của bài toán  B. Tìm INPUT và OUTPUT
 C. Viết chương trình    D. Các câu trên đều sai.
2. Quá trình giải toán trên máy tính gồm các bước:
 A Xác định bài tóan    B. Mô tả thuật toán và viết chương trình
 C. Xác định bài toán và viết chương trình D. Câu a và b đúng.
3. Các kiểu dữ liệu nào sau đây không phải là kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình Pascal:
 A. Chuỗi  B. Kí tự  C. Số nguyên  D. Hằng
4. Câu lệnh sau cho kết quả là gì? Write(‘5’,+,’6’)
 a. 5 + 6  b. 11   c. ‘5’+’6’  d. Thông báo lỗi
5. Câu lệnh Readln; mang ý nghĩa gì?
 A. Nhập giá trị cho biến    B. Xuất giá trị của biến
 C. Tạm dừng chương trình để xem kết quả  D. Câu lệnh thiếu.
6.  Tổ hợp phím CTRL + F9 có chức năng gì?
 A. Xem màn hình kết quả   B. Chạy chương trình
 C. Thoát khỏi Pascal    D. Dịch chương trình.
7. Khai báo sau có ý nghĩa gì?
 Var   a: integer;  b: Char;
Biến a thuộc kiểu dữ liệu số thực và biến b thuộc kiểu dữ liệu kí tự
Biến a thuộc kiểu dữ liệu số nguyên và biến b thuộc kiểu dữ liệu xâu kí tự
Biến a thuộc kiểu dữ liệu số nguyên và biến b thuộc kiểu dữ liệu kí tự
Các câu trên đều sai.
8. Câu lệnh: a:=a+1; có ý nghĩa gì?
 A. Gán giá trị biến a cho a rồi cộng thêm 1 đơn vị
 B. Lấy giá trị a cộng thêm 1 đơn vị rồi gán cho biến a
 C. Câu a và b sai
 D. Câu a và b đúng.
9. Sau khi thực hiện đọan lệnh:  Begin    c:=a;   a:=b;   b:=c;      End;
    Kết quả là gì?
 A. Hoán đổi giá trị của hai biến a, c   B. Hoán đổi giá trị của hai biến a, b
 C. Hoán đổi giá trị của hai biến b, c   D. Các câu trên đều đúng.
10. Biến là gì?
 A. Là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
 B. Là đại lượng có giá trị luôn thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
 C. Là đại lượng dùng để tính toán
 D. Là đại lượng dùng để khai báo tên chương trình.
11. Tìm một điểm sai trong đoạn khai báo sau:
 Const   lythuongkiet :=2010;
 A. Dư dấu bằng (=)    B. Dư dấu hai chấm (:)  
C. Tên hằng không được quá 8 kí tự.  D. Từ khóa khai báo hằng sai.
12. Hãy chỉ ra tên chương trình đặt sai trong các tên dưới đây:
 A.   Program baitap1;    B. Program bai tap1; 
 C.   Program 1_baitap1;   D. Câu b và c sai

13:  Trong chöông trình Tu
o Pascal töø khoaù duøng ñeå khai baùo teân chöông trình laø:
 A. Uses B. Begin C. Program D. End
14. Moät thuaät toaùn chæ coù theå giaûi ñöôïc bao nhieâu baøi toaùn:
 A. 1 B. 2 C. 3 D. nhieàu
15: Cách khai báo hằng đúng là:
 A. Const pi:=3,14 real;     B. Const pi: 3,14;     D. Const pi=3,14;    C. Const pi=3,14 real;
16. Caùch khai baùo haèng ñuùng laø:
 A. Const pi:=3,14 real;  B. Const pi: 3,14; 
 C. Const pi=3,14 real;  D. Const pi=3,14;
II. TỰ LUẬN : (6 điểm)
Câu 1 : Cấu trúc rẽ nhánh có mấy dạng? Hãy viết biểu thức và vẽ sơ đồ các dạng cấu trúc rẽ nhánh. (2 điểm)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................
..................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................
................................
 
Câu 2:  Viết  chương tr ình nhập vào 1 số nguyên từ bàn phím, cho biết số nhập vào là số chẳn hay số lẻ (Dùng If ... Then ... Else) (3 điểm)
Khai báo một biến kiểu số nguyên
Thân chương trình gồm các lệnh
-         Nhập giá trị cho một biến kiểu số nguyên đã khai báo trên
-         Nếu số nguyên vừa nhập chia hết cho 2  thì in ra màn hình thông báo là số chẵn. Ngược lại in ra màn hình thông báo là số lẻ             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trả lời phần trắc nghiệm :
Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Trả lời
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi
9
10
11
12
13
14
15
16
Trả lời
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HKI -  NĂM HỌC 2010-2011 
MÔN TIN HỌC 8
 
I. TRẮC NGHIỆM : (6 điểm) Mỗi câu 0.25 điểm
 
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Trả lời
b
d
d
d
c
a
c
d
Câu
9
10
11
12
13
14
15
16
Trả lời
b
b
b
d
C
a
D
D
 
II. TỰ LUẬN : (6 điểm)
Câu 1 : Cấu trúc rẽ nhánh có mấy dạng? Hãy vẽ sơ đồ các dạng cấu trúc rẽ nhánh. (2 điểm)
 Cấu trúc rẽ nhánh gồm 2 dạng: dạng thiếu và dạng đầy đủ:

Cú pháp: If then ;                  Cú pháp: If > then
                                                                                                                             Else ;
             Dạng thiếu (1 điểm)        Dạng đầy đủ (1 điểm)
Câu 2:  Viết  chương trình nhập vào 1 số nguyên từ bàn phím, cho biết số nhập vào là số chẵn hay số lẻ (Dùng If ... Then ... Else) (4 điểm)
 
Program Chan_le; (0.25)
Uses crt; (0.25)
Var  sonhap,sodu : integer; (0.5)
Begin  (0.5)
Clrscr; (0.25)
Write (‘ Nhap vao mot so nguyen :’); Readln (sonhap); (0.5)
Sodu := (sonhap mod 2); (0.5)
If sodu = 0 then writeln (‘so chan’) else writeln (‘ so le’); (0.5)
Readln; (0.5)
End. (0.25)
 
 
 
         GV ra đề
 
 
 
 
                Đinh Hải Đường

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi học kì I (đề 2)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngDe2.doc[0.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự