SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT TAM QUANĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2017-2018
Môn: Toán , Khối: 12
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
A. MA TRẬN ĐỀSTT
Các chủ đề
Mức độ kiến thức đánh giá
Tổng số câu hỏi
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao


1

Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng
TNKQ
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
0,75 đ
7,5%
3
0,75đ
7,5%
3
0,75 đ
7,5%
1
0,25 đ
2,5%
10
2,5 đ
25%TL
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %2
1,0 đ
10%

2
1,0 đ
10%

2
Số phức
TNKQ
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5 đ
5%
2
0,5 đ
5%
2
0,5 đ
5%


6
1,5 đ
15%TL
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %


1
0,5 đ
5%
1
0,5 đ
5%
2
1,0đ
10%

3
Phương pháp tọa độ trong không gian
TNKQ
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
0,75 đ
7,5%
2
0,5 đ
5%
2
0,5 đ
5%
1
0,25 đ
2,5%
8
2,0 đ
20%TL
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1, 0đ
10%
2
1,0 đ
10%

3
2,0 đ
20%


TỔNG
TNKQ
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
8
2,0 đ
20%
7
1,75 đ
17,5%
7
1,75 đ
17,5%
2
0,5 đ
5%
24
6,0 đ
60% TL
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1,0 đ
10%
5
2,5 đ
25%
1
0,5đ
5%
7
4,0 đ
40%

SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT TAM QUANHƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN, KHỐI 12, HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2017-2018
(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)
I. TRẮC NGHIỆM: ( 6 điểm)
CÂU
MÃ ĐỀ A
MÃ ĐỀ B
MÃ ĐỀ C
MÃ ĐỀ D

1
C
C
B
D

2
B
A
C
D

3
C
B
C
C

4
D
C
B
B

5
A
D
C
D

6
A
D
D
B

7
C
D
A
B

8
C
A
D
B

9
D
D
D
A

10
B
A
C
D

11
D
A
D
C

12
B
D
C
C

13
A
B
A
A

14
D
A
B
C

15
A
C
D
C

16
A
B
D
A

17
B
C
A
B

18
C
C
B
C

19
B
D
A
B

20
D
B
B
A

21
D
B
A
D

22
C
A
C
A

23
A
C
B
D

24
B
B
A
A

II. TỰ LUẬN
CÂU
ĐÁP ÁN
ĐIỂMCâu 1.
(1.0 điểm).
Tính các tích phân sau: a); b)
1,0đ


a) Đặt : 
Đổi cận:

0,25
0,25


b) Đặt: 

0.25