ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 TOÀN TỈNH

đề thi Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       14      0
Ngày đăng 2009-04-01 12:12:22 Tác giả Hoa Mai Thị loại .doc kích thước 0.05 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Së gi¸o dôc - ®µo t¹o kú thi häc sinh giái tiÓu häc toµn tØnh Nam ®Þnh N¨m häc 2008 – 2009 ®Ò chÝnh thøc M«n: to¸n líp 5 (Thêi gian lµm bµi: 75 phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) §Ò thi gåm: 02 trang I. phÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 4,0 ®iÓm ) Mçi bµi tËp d­íi ®©y cã kÌm theo mét sè c©u tr¶ lêi A, B, C, D (lµ ®¸p sè, kÕt qu¶ tÝnh,…). H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng vµ ghi ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®ã vµo bµi thi. C©u 1. Ch÷ sè 5 trong sè 210,152 thuéc hµng nµo? A. Hµng chôc B. Hµng tr¨m C. Hµng phÇ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Së gi¸o dôc - ®µo t¹o                   kú thi häc sinh giái tiÓu häc toµn tØnh
            Nam ®Þnh                                                 N¨m häc 2008 – 2009
      ®Ò chÝnh thøc                                                 M«n: to¸n líp 5
 
(Thêi gian lµm bµi: 75 phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
§Ò thi gåm: 02 trang
 
I. phÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 4,0 ®iÓm )
Mçi bµi tËp d­íi ®©y cã kÌm theo mét sè c©u tr¶ lêi A, B, C, D (lµ ®¸p sè, kÕt qu¶ tÝnh,…). H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng vµ ghi ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®ã vµo bµi thi.
 
C©u 1. Ch÷ sè 5 trong sè 210,152 thuéc hµng nµo?
 A. Hµng chôc                                          B. Hµng tr¨m
 C. Hµng phÇn tr¨m                                  D. Hµng phÇn m­êi
C©u 2. Ph©n sè viÕt d­íi d¹ng sè thËp ph©n lµ:
 A. 0,25                   B. 2,5  C. 5,2   D. 0,52
C©u 3. Hçn sè 3 viÕt d­íi d¹ng ph©n sè lµ:
 A.                       B.                      C.                     D.
C©u 4. Sè thÝch hîp ®iÒn vµo chç chÊm ®Ó  0,125 kg = …… g lµ:
 A. 125  B. 12,5  C. 1,25  D. 1250
C©u 5. Trong 20 phót mét « t« ®i ®­îc qu·ng ®­êng dµi 20 km. VËn tèc « t« tÝnh theo km/giê lµ:
 A. 1km/giê  B. 10 km/giê  C. 60 km/giê D. 20 km/giê
C©u 6. Mét h×nh trßn cã ®­êng kÝnh b»ng 4 dm. Nöa chu vi cña h×nh trßn ®ã lµ:
 A. 6,28dm  B. 12,56 dm  C. 3,14 dm  D. 6,28
C©u 7. ThÓ tÝch cña mét h×nh lËp ph­¬ng cã c¹nh 7 dm lµ:
 A. 343  B. 343 dm  C.343 dm2  D. 343 dm3
C©u 8. N­íc biÓn chøa 4,2% muèi. VËy l­îng muèi cã trong 150g n­íc biÓn lµ:
 A. 0,63g  B. 6,3g  C. 63g  D. 4,2g
 
 
   II. phÇn tù luËn ( 16,0 ®iÓm )
 Bµi 1. (5,0 ®iÓm)
 Cã ba tÊm v¶i dµi b»ng nhau. Sau khi b¸n ®i 38m ë tÊm thø hai vµ 37m ë tÊm thø ba th× tæn sè mÐt v¶i cßn l¹i cña hai tÊm nµy b»ng sè mÐt v¶i cña tÊm thø nhÊt. Hái lóc ®Çu mçi tÊm v¶i dµi bao nhiªu mÐt?
 Bµi 2. (5,0 ®iÓm)
 Cã 3 thïng g¹o. LÊy g¹o ë thïng A ®æ vµo thïng B, sau ®ã lÊy sè g¹o cã tÊt c¶ ë thïng b ®æ vµo thïng C th× sè g¹o ë mçi thïng ®Òu b»ng 20 kg. Hái lóc ®Çu thïng B cã bao nhiªu ki-l«-gam g¹o?
 Bµi 3. ( 6,0 ®iÓm )
 Cho h×nh b×nh hµnh ABCD vµ ®iÓm M lµ trung ®iÓm cña c¹nh AB. Hai ®o¹n th¼ng AC vµ DM c¾t nhau t¹i E.
a)     So s¸nh diÖn tÝch c¸c h×nh tam gi¸c: ABC víi AMC ; AMC víi AMD;
MDC víi AMD.
b)    TÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c MEC, biÕt diÖn tÝch h×nh tam gi¸c MBC b»ng 15 cm2.
c)     Gäi ®iÓm N lµ trung ®iÓm cña c¹nh CD, nèi BN c¾t AC t¹i G. Chøng tá r»ng AE = EG = GC.
 
HÕt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Së gi¸o dôc - ®µo t¹o                   kú thi häc sinh giái tiÓu häc toµn tØnh
            Nam ®Þnh                                                 N¨m häc 2008 – 2009
       ®Ò chÝnh thøc                                            M«n: tiÕng viÖt líp 5
 
(Thêi gian lµm bµi: 75 phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
§Ò thi gåm: 02 trang
 
I.phÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 4,0 ®iÓm )
  §äc thÇm ®o¹n v¨n sau, chän ®¸p ¸n ®óng cho mçi c©u hái d­íi ®©y vµ ghi ch÷ c¸i ®øng tr­íc ®¸p ¸n ®ã (A hoÆc B, hoÆc C) vµo bµi thi.
 Hoa mai còng cã n¨m c¸nh nh­ hoa ®µo, nh­ng c¸nh hoa to h¬n c¸nh hoa ®µo mét chót. Nh÷ng nô mai kh«ng ph« hång mµ ngêi xanh mµu ngäc bÝch. S¾p në, nô mai míi ph« vµng. Khi në, c¸nh hoa mai xoÌ ra mÞn mµng nh­ lôa. Nh÷ng c¸nh hoa ¸nh lªn mét s¾c vµng muèt, m­ît mµ. Mét mïi h­¬ng th¬m lùng nh­ nÕp h­¬ng ph¶ng phÊt bay ra.
(TrÝch mïa xu©n vµ phong tôc viÖt nam)
 C©u 1. Trong ®o¹n v¨n trªn, t¸c gi¶ t¶ nh÷ng g×?
T¶ vÎ ®Ñp cña hoa mai vµ hoa ®µo
T¶ vÎ ®Ñp cña nô vµ c¸nh hoa mai
T¶ vÎ ®Ñp cña nô hoa, c¸nh hoa vµ h­¬ng th¬m cña hoa mai vµng
  C©u 2. C¸nh hoa mai ®­îc so s¸nh nh­ thÕ nµo?
To h¬n c¸nh hoa ®µo
MÞn mµng nh­ lôa
C¶ hai ý trªn
  C©u 3. Trong ®o¹n v¨n trªn, mÊy c©u cã thµnh phÇn tr¹ng ng÷?
Mét c©u
Hai c©u
Ba c©u
  C©u 4. “Nh÷ng nô mai kh«ng ph« hång mµ ngêi xanh mµu ngäc bÝch.”
C©u v¨n trªn thuéc lo¹i c©u kÓ nµo?
Ai thÕ nµo?
Ai lµm g×?
Ai lµ g×?
 
                          II. phÇn tù luËn (16 ®iÓm).
           C©u 1. (6 ®iÓm).                                DËy sím
Tinh m¬ em trë dËy
Röa mÆt råi ®Õn tr­êng
Em b­íc véi trªn ®­êng
Nói d¨ng hµng tr­íc mÆt.
 
S­¬ng tr¾ng viÒn quanh nói
Nh­ mét chiÕc kh¨n b«ng
- å nói ngñ l­êi kh«ng!
Giê míi ®ang röa mÆt…
                              Thanh hµo
H·y viÕt mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh nãi lªn c¶m nhËn cña em vÒ bµi th¬ trªn.
C©u 2. (10 ®iÓm)
ChiÒu råi bµ míi vÒ nhµ
C¸i gËy ®i tr­íc, ch©n bµ theo sau
Mäi ngµy bµ cã thÕ ®©u
Th× ra c¸i mái lµm ®au l­ng bµ!
 
Bµ r»ng: GÆp mét cô giµ
L¹c ®­êng, nªn ph¶i nhê bµ dÉn ®i
Mét ®êi mét lèi ®i vÒ
Bçng nhiªn l¹c gi÷a ®­êng quª, ch¸u µ!
 
Ch¸u nghe c©u chuyÖn cña bµ
Hai hµng n­íc m¾t cø nhoµ r­ng r­ng
Bµ ¬i, th­¬ng mÊy lµ th­¬ng
Mong ®õng ai l¹c gi÷a ®­êng vÒ quª!
                                           Theo nguyÔn v¨n th¾ng
 Dùa vµo néi dung bµi th¬ trªn,b»ng trÝ t­ëng t­îng vµ sù s¸ng t¹o cña m×nh, em h·y kÓ l¹i c©u chuyÖn c¶m ®éng vÒ ng­êi bµ kÝnh yªu.
 
 
 

Nguồn:Hoa Mai Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 TOÀN TỈNH
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDethiHSGtinh.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
p124tq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2009-04-01 12:12:22
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
14
đề thi ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 TOÀN TỈNH

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

Xem thêm đề thi

đề thi MỚI NHẤT

đề thi XEM NHIỀU