ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 TOÀN TỈNH

đề thi Toán học 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
p124tq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
4/1/2009 12:12:22 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Sở giáo dục - đào tạo kỳ thi học sinh giỏi tiểu học toàn tỉnh Nam định Năm học 2008 – 2009 đề chính thức Môn: toán lớp 5 (Thời gian làm bài: 75 phút không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm: 02 trang I.,xem chi tiết và tải về Đề thi ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 TOÀN TỈNH, Đề Thi Toán Học 5 , Đề thi ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 TOÀN TỈNH, doc, 1 trang, 0.05 M, Toán học 5 chia sẽ bởi Hoa Mai Thị đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

DE-THI-HoC-SINH-GIoI-LoP-5-TOAN-TINH.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Sở giáo dục - đào tạo kỳ thi học sinh giỏi tiểu học toàn tỉnh
Nam định Năm học 2008 – 2009
đề chính thức Môn: toán lớp 5
(Thời gian làm bài: 75 phút không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm: 02 trang
I. phần trắc nghiệm khách quan ( 4,0 điểm )
Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,…). Hãy chọn câu trả lời đúng và ghi chữ cái đứng trước câu trả lời đó vào bài thi.
Câu 1. Chữ số 5 trong số 210,152 thuộc hàng nào?
A. Hàng chục B. Hàng trăm
C. Hàng phần trăm D. Hàng phần mười
Câu 2. Phân số viết dưới dạng số thập phân là:
A. 0,25 B. 2,5 C. 5,2 D. 0,52
Câu 3. Hỗn số 3viết dưới dạng phân số là:
A. B. C. D.
Câu 4. Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 0,125 kg = …… g là:
A. 125 B. 12,5 C. 1,25 D. 1250
Câu 5. Trong 20 phút một ô tô đi được quãng đường dài 20 km. Vận tốc ô tô tính theo km/giờ là:
A. 1km/giờ B. 10 km/giờ C. 60 km/giờ D. 20 km/giờ
Câu 6. Một hình tròn có đường kính bằng 4 dm. Nửa chu vi của hình tròn đó là:
A. 6,28dm B. 12,56 dm C. 3,14 dm D. 6,28
Câu 7. Thể tích của một hình lập phương có cạnh 7 dm là:
A. 343 B. 343 dm C.343 dm2 D. 343 dm3
Câu 8. Nước biển chứa 4,2% muối. Vậy lượng muối có trong 150g nước biển là:
A. 0,63g B. 6,3g C. 63g D. 4,2g
II. phần tự luận ( 16,0 điểm )
Bài 1. (5,0 điểm)
Có ba tấm vải dài bằng nhau. Sau khi bán đi 38m ở tấm thứ hai và 37m ở tấm thứ ba thì tổn số mét vải còn lại của hai tấm này bằng số mét vải của tấm thứ nhất. Hỏi lúc đầu mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét?
Bài 2. (5,0 điểm)
Có 3 thùng gạo. Lấy gạo ở thùng A đổ vào thùng B, sau đó lấy số gạo có tất cả ở thùng b đổ vào thùng C thì số gạo ở mỗi thùng đều bằng 20 kg. Hỏi lúc đầu thùng B có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài 3. ( 6,0 điểm )
Cho hình bình hành ABCD và điểm M là trung điểm của cạnh AB. Hai đoạn thẳng AC và DM cắt nhau tại E.
So sánh diện tích các hình tam giác: ABC với AMC ; AMC với AMD;
MDC với AMD.
Tính diện tích hình tam giác MEC, biết diện tích hình tam giác MBC bằng 15 cm2.
Gọi điểm N là trung điểm của cạnh CD, nối BN cắt AC tại G. Chứng tỏ rằng AE = EG = GC.
Hết
Sở giáo dục - đào tạo kỳ thi học sinh giỏi tiểu học toàn tỉnh
Nam định Năm học 2008 – 2009
đề chính thức Môn: tiếng

Së gi¸o dôc - ®µo t¹o                   kú thi häc sinh giái tiÓu häc toµn tØnh

            Nam ®Þnh                                                 N¨m häc 2008 – 2009

      ®Ò chÝnh thøc                                                 M«n: to¸n líp 5

 

(Thêi gian lµm bµi: 75 phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)

§Ò thi gåm: 02 trang

 

I. phÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 4,0 ®iÓm )

Mçi bµi tËp d­íi ®©y cã kÌm theo mét sè c©u tr¶ lêi A, B, C, D (lµ ®¸p sè, kÕt qu¶ tÝnh,…). H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng vµ ghi ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®ã vµo bµi thi.

 

C©u 1. Ch÷ sè 5 trong sè 210,152 thuéc hµng nµo?

 A. Hµng chôc                                          B. Hµng tr¨m

 C. Hµng phÇn tr¨m                                  D. Hµng phÇn m­êi

C©u 2. Ph©n sè viÕt d­íi d¹ng sè thËp ph©n lµ:

 A. 0,25                   B. 2,5  C. 5,2   D. 0,52

C©u 3. Hçn sè 3 viÕt d­íi d¹ng ph©n sè lµ:

 A.                       B.                      C.                     D.

C©u 4. Sè thÝch hîp ®iÒn vµo chç chÊm ®Ó  0,125 kg = …… g lµ:

 A. 125  B. 12,5  C. 1,25  D. 1250

C©u 5. Trong 20 phót mét « t« ®i ®­îc qu·ng ®­êng dµi 20 km. VËn tèc « t« tÝnh theo km/giê lµ:

 A. 1km/giê  B. 10 km/giê  C. 60 km/giê D. 20 km/giê

C©u 6. Mét h×nh trßn cã ®­êng kÝnh b»ng 4 dm. Nöa chu vi cña h×nh trßn ®ã lµ:

 A. 6,28dm  B. 12,56 dm  C. 3,14 dm  D. 6,28

C©u 7. ThÓ tÝch cña mét h×nh lËp ph­¬ng cã c¹nh 7 dm lµ:

 A. 343  B. 343 dm  C.343 dm2  D. 343 dm3

C©u 8. N­íc biÓn chøa 4,2% muèi. VËy l­îng muèi cã trong 150g n­íc biÓn lµ:

 A. 0,63g  B. 6,3g  C. 63g  D. 4,2g

 

 

   II. phÇn tù luËn ( 16,0 ®iÓm )

 Bµi 1. (5,0 ®iÓm)

 Cã ba tÊm v¶i dµi b»ng nhau. Sau khi b¸n ®i 38m ë tÊm thø hai vµ 37m ë tÊm thø ba th× tæn sè mÐt v¶i cßn l¹i cña hai tÊm nµy b»ng sè mÐt v¶i cña tÊm thø nhÊt. Hái lóc ®Çu mçi tÊm v¶i dµi bao nhiªu mÐt?

 Bµi 2. (5,0 ®iÓm)

 Cã 3 thïng g¹o. LÊy g¹o ë thïng A ®æ vµo thïng B, sau ®ã lÊy sè g¹o cã tÊt c¶ ë thïng b ®æ vµo thïng C th× sè g¹o ë mçi thïng ®Òu b»ng 20 kg. Hái lóc ®Çu thïng B cã bao nhiªu ki-l«-gam g¹o?

 Bµi 3. ( 6,0 ®iÓm )

 Cho h×nh b×nh hµnh ABCD vµ ®iÓm M lµ trung ®iÓm cña c¹nh AB. Hai ®o¹n th¼ng AC vµ DM c¾t nhau t¹i E.

a)     So s¸nh diÖn tÝch c¸c h×nh tam gi¸c: ABC víi AMC ; AMC víi AMD;

MDC víi AMD.

b)    TÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c MEC, biÕt diÖn tÝch h×nh tam gi¸c MBC b»ng 15 cm2.

c)     Gäi ®iÓm N lµ trung ®iÓm cña c¹nh CD, nèi BN c¾t AC t¹i G. Chøng tá r»ng AE = EG = GC.

 

HÕt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Së gi¸o dôc - ®µo t¹o                   kú thi häc sinh giái tiÓu häc toµn tØnh

            Nam ®Þnh                                                 N¨m häc 2008 – 2009

       ®Ò chÝnh thøc                                            M«n: tiÕng viÖt líp 5

 

(Thêi gian lµm bµi: 75 phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)

§Ò thi gåm: 02 trang

 

I.phÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 4,0 ®iÓm )

  §äc thÇm ®o¹n v¨n sau, chän ®¸p ¸n ®óng cho mçi c©u hái d­íi ®©y vµ ghi ch÷ c¸i ®øng tr­íc ®¸p ¸n ®ã (A hoÆc B, hoÆc C) vµo bµi thi.

 Hoa mai còng cã n¨m c¸nh nh­ hoa ®µo, nh­ng c¸nh hoa to h¬n c¸nh hoa ®µo mét chót. Nh÷ng nô mai kh«ng ph« hång mµ ngêi xanh mµu ngäc bÝch. S¾p në, nô mai míi ph« vµng. Khi në, c¸nh hoa mai xoÌ ra mÞn mµng nh­ lôa. Nh÷ng c¸nh hoa ¸nh lªn mét s¾c vµng muèt, m­ît mµ. Mét mïi h­¬ng th¬m lùng nh­ nÕp h­¬ng ph¶ng phÊt bay ra.

(TrÝch mïa xu©n vµ phong tôc viÖt nam)

 C©u 1. Trong ®o¹n v¨n trªn, t¸c gi¶ t¶ nh÷ng g×?

 1. T¶ vÎ ®Ñp cña hoa mai vµ hoa ®µo
 2. T¶ vÎ ®Ñp cña nô vµ c¸nh hoa mai
 3. T¶ vÎ ®Ñp cña nô hoa, c¸nh hoa vµ h­¬ng th¬m cña hoa mai vµng

  C©u 2. C¸nh hoa mai ®­îc so s¸nh nh­ thÕ nµo?

 1. To h¬n c¸nh hoa ®µo
 2. MÞn mµng nh­ lôa
 3. C¶ hai ý trªn

  C©u 3. Trong ®o¹n v¨n trªn, mÊy c©u cã thµnh phÇn tr¹ng ng÷?

 1. Mét c©u
 2. Hai c©u
 3. Ba c©u

  C©u 4. “Nh÷ng nô mai kh«ng ph« hång mµ ngêi xanh mµu ngäc bÝch.”

C©u v¨n trªn thuéc lo¹i c©u kÓ nµo?

 1. Ai thÕ nµo?
 2. Ai lµm g×?
 3. Ai lµ g×?

 

                          II. phÇn tù luËn (16 ®iÓm).

           C©u 1. (6 ®iÓm).                                DËy sím

Tinh m¬ em trë dËy

Röa mÆt råi ®Õn tr­êng

Em b­íc véi trªn ®­êng

Nói d¨ng hµng tr­íc mÆt.

 

S­¬ng tr¾ng viÒn quanh nói

Nh­ mét chiÕc kh¨n b«ng

- å nói ngñ l­êi kh«ng!

Giê míi ®ang röa mÆt…

                              Thanh hµo

H·y viÕt mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh nãi lªn c¶m nhËn cña em vÒ bµi th¬ trªn.

C©u 2. (10 ®iÓm)

ChiÒu råi bµ míi vÒ nhµ

C¸i gËy ®i tr­íc, ch©n bµ theo sau

Mäi ngµy bµ cã thÕ ®©u

Th× ra c¸i mái lµm ®au l­ng bµ!

 

Bµ r»ng: GÆp mét cô giµ

L¹c ®­êng, nªn ph¶i nhê bµ dÉn ®i

Mét ®êi mét lèi ®i vÒ

Bçng nhiªn l¹c gi÷a ®­êng quª, ch¸u µ!

 

Ch¸u nghe c©u chuyÖn cña bµ

Hai hµng n­íc m¾t cø nhoµ r­ng r­ng

Bµ ¬i, th­¬ng mÊy lµ th­¬ng

Mong ®õng ai l¹c gi÷a ®­êng vÒ quª!

                                           Theo nguyÔn v¨n th¾ng

 Dùa vµo néi dung bµi th¬ trªn,b»ng trÝ t­ëng t­îng vµ sù s¸ng t¹o cña m×nh, em h·y kÓ l¹i c©u chuyÖn c¶m ®éng vÒ ng­êi bµ kÝnh yªu.

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 TOÀN TỈNH
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN