Đề thi HSG 2018

đề thi Hóa học Hóa học 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       8      0
Ngày đăng 2019-01-13 08:17:33 Tác giả Hồng Võ Thị loại .doc kích thước 0.22 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH Đề chính thức ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 9 TRUNG HỌC CƠ SỞ Năm học 2018-2019 - Môn thi: HÓA HỌC Thời gian : 150 phút (không kể phát đề) Câu 1 (3,5 điểm). Viết

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
 
 
Đề chính thức
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
LỚP 9 TRUNG HỌC CƠ SỞ
Năm học 2018-2019 - Môn thi: HÓA HỌC
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)
 
Câu 1 (3,5 điểm).
Viết các phương trình phản ứng để thực hiện chuỗi biến hóa sau:
 
 FeCl3  Fe ( OH)3 Fe2O3  
 
Fe
 FeCl2 FeSO4 Fe(NO3)2 Fe(OH)2
 
  Chỉ từ các chất: KMnO4, BaCl2, H2SO4 và Fe có thể điều chế được các khí gì? Viết phương trình hóa học của các phản ứng tạo thành các khí đó.
Câu 2 (3,5 điểm).
 1. Viết các phương trình phản ứng có thể xảy ra khi cho Al và Cl2 lần lượt tác dụng với H2O, dung dịch NaOH, dung dịch H2SO4 loãng. Trong các phản ứng đó, phản ứng nào có ứng dụng thực tế?
 2. Cho 5,2 gam kim loại M tác dụng với axit H2SO4 loãng dư thu được 1,792 lít khí H2 (ở đktc). Xác định kim loại M.
Câu 3 (4,5 điểm).
  Không dùng thuốc thử nào khác hãy phân biệt các lọ dung dịch riêng biệt sau: MgCl2, NaOH, NH4Cl, H2SO4, KCl.
Viết CTCT có thể có của hợp chất hữu cơ: C3H6; C2H6O.
Câu 4 (3,5 điểm). Hòa tan 7,83 gam một hỗn hợp gồm 2 kim loại kiềm A, B (nguyên tử khối của A nhỏ hơn nguyên tử khối của B) thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, thu được 2,8 lít khí H2 bay ra (điều kiện tiêu chuẩn).
 1) Xác định kim loại A, B.
 2) Cho 16,8 lit khí CO2 (điều kiện tiêu chuẩn) tác dụng hoàn toàn vào 600ml dung dịch AOH 2M thu được dung dịch X. Tính tổng khối lượng muối trong dung dịch X.
Câu 5 (3,0 điểm). Hỗn hợp gồm và . Dẫn khí qua 21,1 gam và nung nóng thu được hỗn hợp gồm 5 chất rắn và hỗn hợp khí . Dẫn qua dung dịch dư thấy có 5 gam kết tủa. tác dụng vừa đủ với 1 lít dung dịch 0,5M thu được dung dịch và có 2,24 lít khí thoát ra (đo ở đktc).
Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp .
Câu 6 (2,0 điểm). Cho 23,8 gam hỗn hợp X (Cu, Fe, Al) tác dụng vừa đủ 14,56 lít khí Cl2 (đktc). Mặt khác cứ 0,25 Mol hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,2 Mol khí ( đktc). Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.
 
Học sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học
- HẾT -

 
 
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC
Thi chọn học sinh giỏi cấp huyện lớp 9 THCS
Năm học 2018-2018
 
 
Câu
Nội dung
Điểm
1.1
2,5
Điểm
  2 Fe + 3 Cl2  2FeCl3                                  
  FeCl3  + 3NaOH      Fe (OH) 3+ 3NaCl                      
  2Fe (OH) 3  Fe2 O3 + 3H2O
  Fe + 2HCl  FeCl2  + H2
2FeCl3 + Fe  3 FeCl2
FeCl2 + Ag2 SO4    2 AgCl + FeSO4
FeSO4  + Ba ( NO3)2  Fe ( NO3)2 + Ba SO4
Fe ( NO3)2 +2NaOH                   Fe (OH)2 + 2NaNO3
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
1.2
2,0
Điểm
Có thể điều chế được các khí: O2, H2, SO2, HCl
    2KMnO4    K2MnO4 + MnO2 + O2
    H2SO4 loãng + Fe  FeSO4 + H2
    6H2SO4 (đặc, nóng) + 2Fe  Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3SO2
    H2SO4 (đặc, nóng) + BaCl2  BaSO4 + 2HCl
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
2.1
1,5 Điểm
Phương trình phản ứng:
               2Al  +  6H2O                  2Al(OH)3↓  +  3H2↑ (0,25đ)
               Cl2  + H2O                  HCl  +  HClO  (Điều chế nước clo) (0,5 đ)
               2Al  +  3H2SO4                 Al2(SO4)3  +  3H2↑ (0,25đ)
               Cl2  +  H2SO4 :  không phản ứng 
               2Al  +  2NaOH  +  2H2O                2NaAlO2  +  3H2  (Điều chế H2) (0,5đ)
               Cl2  +  2NaOH             NaCl + NaOCl  +  H2O (Điều chế nước Javel)
 
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
2.2
2,0
Điểm
 
Gọi hoá trị của kim loại M là n . Ta có   nH = = 0,08mol
    2M + nH2SO4  M2(SO4)n + nH2
                                0,08mol   
Theo bài ra ta có:     . M = 5,2  M = 32,5n  . Ta có bảng sau:
n
   1
2
  3
M
32,loại)
65(Zn)
57,5 (loại)
 Vậy nguyên tố cần tìm là Zn
 
 
 
 
 
3.1
2,5
Điểm
         Lấy mỗi lọ một ít dung dịch để làm mẫu thử, mỗi lần nhỏ 1 dung dịch vào mẫu thử của 4 dung dịch còn lại, sau 5 lần thí nghiệm các hiện tượng đươc ghi nhận vào bảng kết quả sau:
Chất nhỏ vào mẫu thử
MgCl2
NaOH
NH4Cl
KCl
H2SO4


 
 
 
 
 

 
MgCl2
 
Mg(OH)2↓
Không hiện tượng
Không hiện tượng
Không hiện tượng
NaOH
Mg(OH)2 ↓
 
NH3↑
Không hiện tương
Không hiện tượng
NH4Cl
Không hiện tượng
NH3↑
 
Không hiện tượng
Không hiện tượng
KCl
Không hiện tương
Không hiện tượng
Không hiện tượng
 
Không hiện tượng
H2SO4
Không hiện tượng
Không hiện tượng
Không hiện tượng
Không hiện tượng
 
Kết luận
1↓
1↓ , 1↑
1↑
 
 

* Kết quả:
   - Tạo kết tủa trắng, mẫu thử đó là MgCl2. (0,25đ)
   - Tạo kết tủa trắng và khí có mùi khai bay ra, mẫu thử đó là NaOH. (0,25đ)
   - Tạo khí có mùi khai, mẫu thử đó là NH4Cl. (0,25đ)
   - Còn 2 mẫu thử không có hiện tượng, lấy kết tủa Mg(OH)2 cho vào, mẫu thử nào làm tan kết tủa là H2SO4.              (0,25đ)
   - Mẫu còn lại là KCl. (0,25đ)
* Các phương trình phản ứng:
MgCl2  +  2NaOH                Mg(OH)2↓ +  2NaCl (0,25đ)
NH4Cl  +  NaOH               NaCl  +  NH3↑ +  H2O (0,25đ)
           Mg(OH)2  +  H2SO4              MgSO4  +  2H2O
* Nhận biết được 1 chất kèm biện luận đầy đủ được 0,5 điểm
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2
 
Mỗi CTPT viết đủ 2 CTCT, mỗi CTCT được 0,5 điểm
2,0 điểm
 
4
3,5 điểm
4.1
 
Đặt là nguyên tử khối trung bình của A, B => MA B
 
2A    +   2 H2O               2AOH    +     H2↑
a mol                               a mol         mol (0,5đ)
2B    +   2 H2O               2BOH    +     H2↑
b mol                               b mol         mol (0,5đ)
­     =>  a + b = 0,25              (0,25đ)
= = 31,32  =>  MA B  (0,25đ)
 Theo đề bài A, B là kim loại kiềm thuộc 2 chu kì kế tiếp suy ra:
 A là Na ( MNa = 23) và B là K ( MK = 39). (0,5đ)
 
4.2
 (0,25đ)
 (0,25đ)
Vì  do đó thu được hỗn hợp 2 muối:
CO2    +    2NaOH               Na2CO3   +   H2O         (1) (0,25đ)
 x mol       2x mol                x mol
 
 
 
 
0,25 đ
 
 
0,25 đ
 
 
0,25 đ
 
0,25 đ
 
0,25 đ
 
 
0,25 đ
 
0,25 đ
 
 
0,25 đ
 
0,25 đ

 
CO2    +    NaOH               NaHCO3                         (2) (0,25đ)
 y mol         y mol              y mol
Gọi : x mol là số mol của Na2CO3  
          y mol là số mol của NaHCO3
  (0,25đ)
   (0,25đ)
 (0,25đ)
 (0,25đ)
     (0,25đ)
Tổng khối lượng muối trong dung dịch A: 
 
 
 
0,25 đ
0,25 đ
 
0,25 đ
 
 
0,25 đ
 
0,25 đ
5
3,0 điểm
 
Gọi số mol của và trong lần lượt là a và b . Số mol oxi nguyên tử trong là:
Theo giả thiết ta tính được:
Các phản ứng có thể xảy ra:
                                                                       (1)
                                                                            (2)
                                                                                  (3)
                                                                  (4)

gồm: ;;;;. Khí là và ; tác dụng với dung dịch loãng thu được khí đó là khí
Muối                                                                               (5)
             0,4                                                (mol)
                                                                              (6)
            0,1                        0,1                    (mol)
. Số mol nguyên tử oxi trong bằng tổng số mol nguyên tử oxi trong và số mol nguyên tử oxi chuyển từ thành  (hay số mol ). Mà số mol nguyên tử oxi trong bằng số mol đã phản ứng trong (5). Mà
Do vậy ta có phương trình:
3a + 3b = 0,5 - + 0,05 3a + 3b = 0,5 – 0,1 + 0,05 = 0,45                            (I)
Mặt khác:  m hỗn hợp = 102a + 160b = 21,1                                                                 (II)
Giải (I) và (II) ta thu được nghiệm: a = 0,05; b = 0,1
 
0,25 đ
 
0,25 đ
0,5 đ
0,25 đ
 
0,25 đ
 
0,25 đ
 
0,25 đ
 
 
0,25 đ
0,25 đ
 
0,25 đ
 
0,25 đ
 
6
2,0 điểm
Các phương trình phản ứng.
   Cu + Cl2 →CuCl2  (1)    
   2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3  (2)
   2Al + 3Cl2 → 2AlCl3  (3)
   Fe + 2HCl → FeCl2 + H2  (4)
   2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (5)
Gọi a, b, c lần lượt là số mol của Cu, Fe, Al
 
0,25 đ
 
0,25 đ
 
0,25 đ
 

 
Khối lượng hỗn hợp:     64a+56b+27c   = 23,8 (I)
Theo (1), (2), (3) số mol clo:                      a+ 3b/ 2 +3c/2  = 0,65       (II)
Vì số số mol X tỉ lệ với số mol khí hidro thu được :
       0,2 (a+b+c) = 0,25 (b+ 3/2c)      (III) 
Kết hợp (I), (II), (III) giải ta được:
                Giải hệ: a =0,2 (%Cu=53,78)
   b = 0,1(%Fe = 23,53)
   c = 0,2(22,69)
0,25 đ
 
0,25 đ
 
0,5 đ
 
0,25 đ
 
 

Nguồn:Hồng Võ Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi HSG 2018
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngluongthevinh20182019.doc[0.22 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
3p330q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-01-13 08:17:33
Loại file
doc
Dung lượng
0.22 M
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
8
đề thi Đề thi HSG 2018

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • Đề thi HSG 2018
  Hóa học 9
  Đề thi HSG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2019

  Xem: 1

 • DE THI HSG 2018
  Hóa học 10
  DE THI HSG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/5/2018

  Xem: 3

 • Đề thi HSG 2018
  Vật lý 9
  Đề thi HSG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2019

  Xem: 0

 • ĐỀ THI HSG 2018-2019
  Tin học
  ĐỀ THI HSG 2018-2019

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2019

  Xem: 0

 • Đề thi HSG 2018 Hưng Yên
  Lịch sử 12
  Đề thi HSG 2018 Hưng Yên

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2018

  Xem: 1

 • DE THI HSG HA NOI-2018
  lớp 9
  DE THI HSG HA NOI-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi lớp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2019

  Xem: 0

 • ĐỀ THI HSG HUYỆN NL-2018
  LOP 8
  ĐỀ THI HSG HUYỆN NL-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi LOP 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi chọn HSG 2017-2018
  Ngữ văn 8
  Đề thi chọn HSG 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • Đề thi HSG 2018 Hưng Yên
  Lịch sử 12
  Đề thi HSG 2018 Hưng Yên

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2018

  Xem: 1

 • . Đề thi chọn HSG 2017-2018
  Sinh học
  . Đề thi chọn HSG 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/2/2019

  Xem: 0