Thầy Nguyễn Đình Hành – THCS Mạc Đĩnh Chi, Đak Pơ, Gia Lai  
1
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TỈNH ĐĂK LĂK  
Năm học 2017-2018  
Môn HÓA HỌC  
Thời gian: 150 phút  
Câu 1 (4,5 điểm)  
1
. Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa học sau:  
(1) (2) (3) (4) (5)  
(6)  
(7)  
S H  
2
S  SO  
2
SO  H  HCl  Cl  
2 3  
. Hỗn hợp A gồm BaO, FeO, Al O . Hòa tan A trong lượng nước dư thu được dung dịch B và phần không tan  
3
2
SO  
4
2
 KClO  
3
2
C. Sục khí CO  
dịch NaOH dư, thấy E tan một phần và còn lại chất rắn G. Hòa tan hết G trong dung dịch H  
dung dịch thu được tác dụng với dung dịch KMnO . Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giải thích hiện tượng  
2
vào B tạo kết tủa D. Cho khí CO dư qua C nung nóng được chất rắn E. Cho E tác dụng với dung  
2
SO loãng rồi cho  
4
4
bằng các phương trình hóa học và xác định thành phần của B, C, D, E, G trong thí nghiệm trên.  
Câu 2 (3,5 điểm)  
1. Hình v bên là thiết bị điều chế khí Z trong phòng  
thí nghiệm:  
a) Hãy cho biết dung dịch X và chất rắn Y là những  
chất nào trong s các chất sau:  
-
2
Dung dịch X: H O, dung dịch HCl, dung dịch  
NaOH, dung dịch NaCl  
Chất rắn Y: CaCO , Fe, Al, Cu.  
-
3
b) Viết phương trình hóa học để điều chế khí Z từ  
những chất đã chọn ở câu (a).  
2.  3 thí nghiệm:  
-
-
-
Thí nghiệm 1: Dẫn khí etilen qua dung dịch brom màu da cam.  
Thí nghiệm 2: Sục khí axetilen vào dung dịch bạc nitrat trong amoniac.  
Thí nghiệm 3: Cho mẩu natri vào ống nghiệm đựng ancol etylic.  
Nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình hóa học để giải thích cho hiện tượng đó ở mỗi thí nghiệm.  
Câu 3 (4,0 điểm)  
1
-
-
. Chia hỗn hợp X gồm K, Al và Fe làm hai phần bằng nhau  
Cho phần 1 vào dung dịch KOH dư thu được 0,784 lít H (đktc)  
Cho phần 2 vào lượng dư H O, thu được 0,448 lít H (đktc) và m gam hỗn hợp kim loại Y. Hòa tan Y trong  
dung dịch HCl (dư) thu được 0,56 lít khí H (đktc).  
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định khối lượng K, Al, Fe trong mỗi phần hỗn hợp X.  
. Hỗn hợp khí X gồm vinylaxetilen (CH =CH–CCH và hidro có t khối só với H  16. Nung nóng gỗn hợp  
X một thời gian với xúc tác Ni, thu được 1,792 lít khí Y (đktc). Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với dung dịch  
chứa 25,6 gam Br . Xác định thể tích không khí (chứa 20% O  80% N v thể tích, đktc) cần dùng để đốt  
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
cháy hoàn toàn hỗn hợp Y.  
Câu 4 (4,0 điểm)  
2 4 2  
1. Hòa tan hết 8,4 gam Fe trong dung dịch chứa 0,4 mol H SO đặc, nóng thu được dung dịch A và V lít khí SO  
(
đktc, SO  sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Xác định giá trị của V  
2
và m.  
2
. Cho m gam Mg vào dung dịch X gồm 0,03 mol Zn(NO ) và 0,05 mol Cu(NO ) , sau một thời gian thu được  
3 2 3 2  
5,25 gam kim loại và dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH vào Y, khối lượng kết tủa lớn nhất thu được là 6,67  
gam. Xác định giá tr của m.  
Câu 5 (4,0 điểm)  
1
. Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức và axit Z hai chức (Y, Z có cùng số nguyên t cacbon). Chia X thành 2 phần  
bằng nhau. Cho phần một tác dụng hết với Na, sinh ra 4,48 lít H ( đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần hai, sinh ra  
. Xác định công thức cấu tạo và phần trăm về khối lượng của Y, Z trong hỗn hợp X.  
. Đốt cháy hoàn toàn a gam chất béo X cần vừa đủ 3,26 mol O , thu được 2,28 mol CO  39,6 gam H  
2
26,4 gam CO  
2
2
2
2
2
O. Mặt  
khác, thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa b gam muối.  
Xác định giá trị của b.  
-
---HẾT----