ĐỀ THI HSG HÓA 9(17-18)

đề thi Hóa học 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
kihw0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
10/28/2017 9:15:44 PM
Loại file
docx
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

UBND HUYỆN KINH MÔN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----------------  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017 - 2018 Môn thi: Hoá học 9. Thời gian làm bài: 120 phút  Câu 1: ( 1.5 điểm ) Chỉ được dùng,xem chi tiết và tải về Đề thi ĐỀ THI HSG HÓA 9(17-18), Đề Thi Hóa Học 9 , Đề thi ĐỀ THI HSG HÓA 9(17-18), docx, 1 trang, 0.04 M, Hóa học 9 chia sẽ bởi Dung Vũ Thị đã có 1 download

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

UBND HUYỆN KINH MÔN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------------
 
 
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn thi: Hoá học 9.
Thời gian làm bài: 120 phút
Câu 1: ( 1.5 điểm )
Chỉ được dùng quì tím, hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ riêng biệt sau: H2SO4, MgCl2, Ba(NO3)2, K2SO3, Na2CO3 và K2S.
Câu 2: (1,5 điểm)
1. ( 1 điểm)
Chọn các chất A, B, C thích hợp và viết các phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) theo sơ đồ chuyển hoá sau:

B CuSO4 CuCl2 Cu(NO3)2 A B C

 2. ( 0,5 điểm)
  Trộn dung dịch AgNO3 với dung dịch H3PO4 không thấy tạo thành kết tủa . Khi thêm dung dịch NaOH vào có kết tủa vàng. Khi thêm dung dịch HCl vào kết tủa vàng thấy xuất hiện kết tủa trắng. Giải thích các hiện tượng xảy ra bằng các phương trình  hoá học.
Câu 3: (2 điểm)
 Cho 7,8 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại là R hóa trị II và nhôm tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch 2 muối và 8,96 lít khí (ở đktc).
a/ Viết các phương trình hóa học đã xảy ra.
b/ Tính khối lượng muối thu được sau thí nghiệm và thể tích dung dịch H2SO4 2M tối thiểu cần dùng?
c/ Xác định kim loại R. Biết rằng trong hỗn hợp ban đầu tỉ lệ số mol R : Al là
1 : 2.
Câu 4: (2,5 điểm):
 Hỗn hợp A gồm các kim loại Mg, Al, Fe.
Lấy 14,7 gam hỗn hợp A cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, sinh ra 3,36 lít khí (đktc). Mặt khác cũng lấy 14,7 gam hỗn hợp A cho tác dụng với dung dịch HCl dư, sinh ra 10,08 lít khí (đktc) và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư, kết tủa

tạo thành được rửa sạch, nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Tính m và tính % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A.
Câu 5: ( 2,5 điểm )
  X là dung dịch AlCl3, Y là dung dịch NaOH 2M. Thêm 150 ml dung dịch Y vào cốc chứa 100 ml dung dịch X, khuấy đều thì trong cốc tạo ra 7,8 gam kết tủa. Lại thêm tiếp vào cốc 100 ml dung dịch Y, khuấy đều thì lượng kết tủa có trong cốc là 10,92 gam. Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Hãy xác định nồng độ mol của dung dịch X
(Thí sinh được sử dụng bất cứ tài liệu nào)
----------------HẾT--------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI  HSG CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2015 - 2016
 
CÂU
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐIỂM
 
 
 
 
 
1
- Nhận biết được mẫu thử làm quì tím hóa đỏ là H2SO4
0,25đ
- Nhóm không làm đổi màu quì tím là : MgCl2, Ba(NO3)2 (nhóm 1)
0,125đ
- Nhóm làm quì tím đổi thành xanh là: K2SO3, Na2CO3, K2S (nhóm 2)
0,125đ
- Dùng axit H2SO4 vừa nhận biết được ở trên nhỏ vào các mẫu thử ở nhóm 1 và nhóm 2. Ở nhóm 1, mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng là Ba(NO3)2, mẫu thử không có hiện tượng gì là MgCl2.
 Ba(NO3)2 + H2SO4  BaSO4 + 2HNO3
0,25đ
- Ở nhóm 2, mẫu thử xuất hiện chất khí mùi trứng thối là K2S
 K2S + H2SO4  K2SO4 + H2S
0,25đ
- Mẫu thử xuất hiện khí mùi hắc là K2SO3
 K2SO3 + H2SO4  K2SO4 + SO2 + H2O
0,25đ
- Mẫu thử xuất hiện khí không mùi là Na2CO3
 Na2CO3 + H2SO4  Na2SO4 + CO2 + H2O
0,25đ
2
1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng
(1) Cu(OH)2 + H2SO4  CuSO4 + 2H2O
0,125đ
(2) CuO + H2SO4  CuSO4 + H2O
0,125đ
(3) Cu + 2H2SO4 đ, nóng  CuSO4 + SO2+ 2H2O
0,125đ
(4) CuSO4 + BaCl2  BaSO4 + CuCl2
0,125đ
(5) CuCl2 + 2AgNO3  2AgCl + Cu(NO3)2
0,125đ
(6) Cu(NO3)2 + 2NaOH  Cu(OH)2 + 2NaNO3
0,125đ
(7) Cu(OH)2 CuO + H2O
0,125đ

CÂU
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐIỂM
 
(8) CuO + H2 Cu + H2O
0,125đ
2.
H3PO4 + 3AgNO3       Ag3PO4  + 3HNO3
Phản ứng trên không xảy ra vì do HNO3 mạnh hơn H3PO4 chỉ xảy ra ngược lại :  Ag3PO4  + HNO3    H3PO4 + AgNO3  
0,25đ
Khi thêm NaOH vào thì trung hoà  H3PO4
   3NaOH +   H3PO4    Na3PO4         + 3H2O
v à phản ứng giữa AgNO3  + Na3PO4  xảy ra
   3AgNO3  + Na3PO4      Ag3PO4  +3NaNO3
                                            ( vàng)
0,125đ
Khi thêm HCl thì Ag3PO4 bị hoà tan
   Ag3PO4  + 3HCl      AgCl +   H3PO4
                                                              ( Trắng)
0,125đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÂU
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐIỂM
3
 
 
a/ Các PTHH:   R + H2SO4    RSO4  +  H2            (1)
                           2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3  +  3H2         (2)
 
b/ -Gọi x là số mol của kim loại R đã phản ứng  số mol Al đã phản ứng là 2x.
           -Số mol khí hidro sinh ra:  nH2 = 8,96 : 22,4 = 0,4 (mol)
           -Khối lượng khí hidro sinh ra là:  0,4 . 2 = 0,8 (g)
                             R + H2SO4    RSO4  +  H2            (1)
                             x         x               x           x   (Mol)
                           2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3  +  3H2         (2)
                          2x         3x               x                3x  (Mol)
           -Theo PTHH (1) và (2) ta có:   nH2SO4 = nH2 = 0,4 (mol)
0,25
0,25
 
 
 
0,25
 
0,25
 
 
 
           -Khối lượng axit H2SO4 đã phản ứng:  0,4 . 98 = 39,2 (g)
           -Khối lượng hỗn hợp 2 muối thu được là:  7,8 + 39,2 – 0,8 = 46,2 (g).
    -Thể tích dung dịch H2SO4 đã phản ứng là:V(dd H2SO4) = = 0,2 (lít)
c/ -Tổng số mol khí hidro thu được là:
                                            x +3x = 0,4      x = 0,1 (mol)     (*)
    -Khối lượng hỗn hợp 2 muối :   ( R + 96 ). x  +  342.x  =  46,2
                                                       Rx +  96x + 342x = 46,2
                                                          Rx + 438x = 46,2
                                                           x .(R + 438) = 46,2  (**)
   Thế (*) vào (**) ta được R = 24
       Vậy R là kim loại Magie (Mg)
 
 
0,25
 
0,25
 
 
 
0,125
0,125
0,125
0,125
4
 
Gọi x, y, z tương ứng la số mol của Mg, Al, Fe có trong 14,7 g hỗn hợp A:
-         Hoà tan trong NaOH dư:
Al + NaOH + H2O NaAlO2 + 1,5H2
               y                                                           1,5y  / mol
1,5y = 3,36/22,4 = 0,15  y = 0,1
- Hòa tan trong HCl dư:
Mg + 2HCl MgCl2 + H2
                         x                                              x   /  mol
Al + 3HCl AlCl3 + 1,5H2
                               y                                          1,5y  / mol
      Fe + 2HCl FeCl2 + H2
0,25
 
 
0,25
 
0,25
 
0,25
 
0,25
 

CÂU
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐIỂM
 
                                 z   z     / mol
Theo đề và trên, ta có:
24x + 27y + 56z = 14,7                           (1)
x + 1,5y + z = 10,08/22,4 = 0,45            (2)
y = 0,1                                                     (3)
Giải hệ (1, 2, 3), ta được: x = z = 0,15; y = 0,1.
Vậy % về khối lượng:
m (Mg) = 24.0,15 = 3,6 (g) chiếm 24,49%
m (Al) = 27.0,10 = 2,7 (g) chiếm 18,37%
m (Fe) = 56.0,15 = 8,4 (g) chiếm 57,14%.
- Cho ddB + NaOH dư, nung kết tủa trong không khí thu được rắn gồm (MgO, Fe2O3)
m = 18 gam.
0,25
 
 
0,25
 
 
0,25
 
0,125
 
0,25
 
0,125
5
 
 
- Số mol NaOH và Al(OH)3 lần 1 là:
nAl(OH)3 = 7,8/78 = 0,1 mol  ;  nNaOH = 0,15x 2 = 0,3 mol
- Số mol NaOH và Al(OH)3 lần 2 là:
nAl(OH)3 = 10,92/ 78 = 0,14 mol ;  nNaOH = 0,1x 2 = 0,2 mol
* Lần 1: 3NaOH   +      AlCl3   -->  Al(OH)3   +    3NaCl         (1)
              0,3mol             0,1mol        0,1mol
Như vậy sau lần 1 thì số mol của AlCl3 vẫn còn dư.
Gọi x là số mol của AlCl3 còn dư sau lần phản ứng 1 với NaOH
* Lần 2: Nếu sau khi cho thêm 100ml dung dịch NaOH vào nữa mà AlCl3 phản ứng đủ hoặc dư thì số mol của Al(OH)3 là:
0,1 + 0,2/3  =  0,167 mol > 0,14 mol  => Vô lí
Vậy AlCl3 hết mà NaOH còn dư, có phản ứng tạo NaAlO2 với
0,25
 
0,25
0,25
0,25
0,25
 
 
 
0,25
 
 

CÂU
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐIỂM
 
Al(OH)3 theo các phản ứng:
     3NaOH  +  AlCl3   -->  Al(OH)3     +   3NaCl                        (2)
     3x mol       x mol            x mol
     NaOH        +        Al(OH)3      -->   NaAlO2  +   2H2O            (3)
   (0,2 – 3x)              (0,2 – 3x) mol
Theo phản ứng (1)(2)(3) số mol Al(OH)3 còn lại là:
   (0,1 + x )  -  (0,2 – 3x )  =  0,14  => x = 0,06 (mol)
Theo phản ứng (1)(2) thì số mol AlCl3 phản ứng là :
   0,1  +  x  =   0,1 +  0,06  =   0,16 mol
Vậy nồng độ mol của AlCl3 là:  0,16/0,1 =  1,6 M
0,25
 
0,25
 
 
0,25
 
0,125®
 
0,125®
 

Nguồn:trên mạng

 
 


Để tải về ĐỀ THI HSG HÓA 9(17-18)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

docx.pngDE-THI-HSG-HoA-9-17-18.docx[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU