Đề thi HSG Tin học năm học 207-2018

đề thi Tin học Tin học 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 31       1      0
Ngày đăng 2017-12-11 13:11:30 Tác giả Yến Đinh Thị Hải loại .doc kích thước 0.05 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TRƯỜNG THCS GIA VÂN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2017-2018 Môn: TIN HỌC Thời gian làm bài :150 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm 03 câu, trong 01 trang Tổng quan đề thi: TÊN CHƯƠNG TRÌNH BÀI 1 XET_TAMGIAC.PAS BÀI 2 TINHTONG.PAS BÀI 3 DEMPHANTUX.PAS Lưu ý: Thí sinh bắt buộc phải viêt tên chương trình như trên (ví dụ: program giai_bl;). Nêu ý tưởng, thuật toán và viết chương trình pascal cho các yêu cầu sau: BÀI 1. GIẢI VÀ BIỆN LUẬN (7 điểm) Viết chương trình nhập vào 3

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TRƯỜNG THCS GIA VÂN
 
 ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
                         NĂM HỌC 2017-2018
                           Môn: TIN HỌC
Thời gian làm bài :150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm 03 câu, trong 01 trang
 
Tổng quan đề thi:
 
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
BÀI 1
XET_TAMGIAC.PAS
BÀI 2
TINHTONG.PAS
BÀI 3
DEMPHANTUX.PAS

Lưu ý:
 Thí sinh bắt buộc phải viêt tên chương trình như trên (ví dụ: program giai_bl;).
 
Nêu ý tưởng, thuật toán và viết chương trình pascal cho các yêu cầu sau:
BÀI 1. GIẢI VÀ BIỆN LUẬN (7 điểm)
 Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên a, b, c. Kiểm tra xem 3 số đó có thỏa mãn:
 - Là 3 cạnh của 1 tam giác thường
 - Là 3 cạnh của 1 tam giác cân
 - Là 3 cạnh của 1 tam giác đều
 - Không là 3 cạnh của 1 tam giác
BÀI 2. TÍNH TỔNG (7 điểm)
 Viết chương trình tính tổng S=-1+2-3+…….+(-1)n.n, với n là số nguyên dương được nhập từ bàn phím. BÀI 3. ĐẾM PHẦN TỬ CÓ GIÁ TRỊ X XUẤT HIỆN TRONG MẢNG (6 điểm)  Viết chương trình nhập vào một dãy các số nguyên và nhập giá trị x, rồi đếm xem trong dãy có mặt bao nhiêu số x ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HẾT
 
Họ và tên thí sinh :....................................................... Số báo danh ........................................
Họ và tên, chữ ký:  Giám thị 1:................................................................................................
Giám thị 2:..........................................................................................
 
 


TRƯỜNG THCS GIA VÂN
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9
Năm học 2017 - 2018
MÔN: TIN HỌC
( Hướng dẫn này gồm 3 trang)
 
I. Đáp án và thang điểm
- Ý tưởng thuật toán đúng cho 02 điểm.
- Thuật toán đúng cho 02 điểm.
- Viết chương trình đúng cho 03 điểm.
- Riêng câu 3 viết chương trình đúng cho 02 điểm 
- Chương trình Pascal chấm từ trên xuống. Đúng đến đâu cho điểm đến đó. Tùy từng trường hợp thống nhất cho điểm.
II. Tóm tắt ý tưởng, thuật toán, chương trình nguồn.
Bài 1.
- Ý tưởng thuật toán.
Xét các trường hợp của a, b và c:
- Nếu a>0 và
0 và c>0 và (a+
c) và (b+c>a) và (a+
c), trong đó:
+ Nếu a=b và b=c thì a, b, c là ba cạnh của tam giác đều.
+ Nếu a=b hoặc b=c hoặc c=a thì a, b, c là ba cạnh của tam giác cân.
+ Ngược lại ab và bc và ca là ba cạnh tam giác thường.
- Ngược lại a, b, c không là ba cạnh của tam giác.
- Thuật toán.
 - Bước 1: Nhập a và nhập b và nhập c
 - Bước 2: Kiểm tra các trường hợp của a, b và c:
  - Nếu a>0 và
0 và c>0 và (a+
c) và (b+c>a) và (a+
c), trong đó:
+ Nếu a=b và b=c thì a, b, c là ba cạnh của tam giác đều.
+ Nếu a=b hoặc b=c hoặc c=a thì a, b, c là ba cạnh của tam giác cân.
+ Ngược lại ab và bc và ca là ba cạnh tam giác thường.
- Ngược lại a, b, c không là ba cạnh của tam giác.
 - Bước 3: Đưa ra kết luận rồi kết thúc.
- Chương trình nguồn.
Program Xet_Tamgiac;
Uses Crt;
Var a,b,c:Integer;
Begin
Clrscr;
Write('Nhap a=  ');   Readln(a);
Write('Nhap b=  ');   Readln(b);
Write('Nhap c=  ');   Readln(c);
If (a>0) and (
0) and (c>0) and (a+
c) and (b+c>a) and (a+
c) then
 
 


If (a=b) and (b=c) then writeln('a, b, c la ba canh cua tam giac deu')
Else
             If (a=b) or (b=c) or (a=c) then writeln(''a, b, c la ba canh cua tam giac can')
             Else writeln(''a, b, c la ba canh cua tam giac thuong');
Else writeln(''a, b, c la ba canh cua tam giac');
     Readln
End.
Bài 2.
- Ý tưởng thuật toán.
+ Tạo một biến tổng s = 0
+ Nhập n
 + Cho một biến i chạy từ 1 đến n. Nếu i mod 2=0 thì s=s+i, ngược lại s=s-i
 + In biến tổng s ra màn hình
- Thuật toán.
 + Bước 1: Nhập số nguyên n
 + Bước 2: s←0, i←1
 + Bước 3: Kiểm tra i với n. Nếu i
  - Bước 3.1: Nếu i mod 2=0 thì s=s+i
- Bước 3.2: Ngược lại s=s-i
- Bước 3.5: i←i+1
- Bước 3.6: Quay lại bước 3
 + Bước 4: In biến tổng s ra màn hình và kết thúc.
 - Chương trình nguồn.
Program TINHTONG;
Uses Crt;
Var s,i,n:Integer;
Begin
Clrscr;
     Write('Nhap n= ');
      Readln(n);
     s:=0;
      For i:=1 to n do
         If (i mod 2)=0 then s:=s+i
          Else s:=s-i;
     Writeln('Tong s= ',s);
     Readln
End.
Bài 3.
- Ý tưởng thuật toán.
 + Gán một biến dem=0
 + Nhập số lượng phần tử n của mảng a
 + Cho một biến i chạy từ đầu mảng đến cuối mảng. Khi chạy đến đâu thì nhập giá trị đến đó.
 
 


 + Nhập giá trị x
 + Biến i chạy từ 1 đến n nếu a[i]=x thì biến dem=dem+1
 + In mảng vừa nhập ra màn hình
 + In biến “dem” ra màn hình
- Thuật toán.
 + Bước 1: Nhập số lượng phần tử n, nhập các phần tử a[i] trong mảng a
 + Bước 2: Nhập giá trị cho x
 + Bước 3: dem ←0, i←1
 + Bước 4: Kiểm tra i và n, nếu i
  - Bước 4.1: Kiểm tra a[i]: Nếu a[i]=x thì dem=dem+1
   - Bước 4.2: i←i+1
  - Bước 4.3: Quay lại bước 3.
 + Bước 4: In ra mảng vừa nhập, in đếm và kết thúc
- Chương trình nguồn.
Program Demphantux;
Uses Crt;
Var  a:a
ay[1..100] of integer;
i, n, x, dem : integer;
Begin
Clrscr;
Write(‘Nhap so phan tu cua day n= ');
Readln(n);
For i:=1 to n do
Begin
Write('a[',i,'] = ');
Readln(a[i]);
End;
Write(‘Nhap gia tri x= ');
Readln(x);
dem:=0;
For i:=1 to n do if a[i]=x then dem:=dem+1;
Writeln(‘So phan tu ’,x,’ xuat hien trong day la', dem);
Readln
End.
 
 


Nguồn:Yến Đinh Thị Hải

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi HSG Tin học năm học 207-2018
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDe_HSG_tin.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
kdqx0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-11 13:11:30
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần tải
31
Lần xem
1
đề thi Đề thi HSG Tin học năm học 207-2018

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan