Phßng gi¸o dôc & ®µo t¹o

HuyÖn nga s¬n

 

 

 

     (§Ò thi gåm cã 01 trang)

®Ò thi häc sinh giái  líp 8 thcs cÊp huyÖn

n¨m häc:  2015 - 2016

                          M«n thi: To¸n

                          Thêi gian lµm bµi: 150 phót

                          Ngµy thi: 05/ 4/ 2016

 

Câu 1 (5.0 điểm):

Cho biểu thức

 a) Rút gọn

 b) Tính giá trị của khi

 c) Tìm để

Câu 2 (4.0 điểm):

a)    Tìm để đa thức chia hết cho đa thức -2

b)    Cho .Tính 

Câu 3 (3.0 điểm):

 Tìm số tự nhiên có bốn chữ số biết rằng nếu thêm một chữ số 5 vào  sau số đó thì được một số có năm chữ số. Nếu thêm một chữ số 4 vào trước số đó thì cũng được một số có năm chữ số và số thứ hai lớn hơn số thứ nhất là 21851.

Câu 4 (6.0 điểm):    

 Cho tam giác vuông tại (), đường cao (). Trên tia lấy điểm sao cho . Đường vuông góc với tại cắt tại .

a)     Chứng minh rằng hai tam giác đồng dạng. Đặt , tính độ

dài đoạn theo .

b)    Gọi là trung điểm của đoạn . Tính số đo của góc

c)     Tia cắt tại . Chứng minh: .

Câu 6 (2.0 điểm):

 Tìm các nghiệm tự nhiên của phương trình:

            ---------------------------HÕt-----------------------------

 

Hä vµ tªn thÝ sinh:…………………………………......……Sè b¸o danh:……………