Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

Đề thi HSG Trà Vinh 2016

Đăng ngày 2/24/2017 10:34:10 AM | Thể loại: Tiếng Anh 11 | Lần tải: 98 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi Đề thi HSG Trà Vinh 2016, Tiếng Anh 11. . Chúng tôi chia sẽ tới cộng đồng thư viện Đề thi HSG Trà Vinh 2016 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Đề thi HSG Trà Vinh 2016 trong chủ đề Tiếng Anh 11 được giới thiệu bởi bạn Tuấn Nguyễn Duy tới thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào mục Tiếng Anh 11 , có 1 trang, thuộc thể loại .docx, cùng danh mục còn có Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 11 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH 2015 – 2016 MÔN TIẾNG ANH 11 PART A, cho biết thêm LISTENING (4ms) (Bài nghe gồm có hai phần, mỗi phần được nghe hai lần, mỗi lần cách nhau bằng tín hiệu nhạc, cho biết thêm Mở đầu và chấm dứt bài nghe cũng có tín hiệu nhạc) I, thêm nữa You will hear Sarah Brown talking about her work as a television weather forecaster, thêm nữa For each question put a tick (()in the correct box, tiếp theo là (2ms) 1 - How long has Sarah worked as a weather forecaster? A) two yearsB) seven yearsC) thirty years 2 -

https://nslide.com/de-thi/de-thi-hsg-tra-vinh-2016.md5r0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng Anh 11


ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH 2015 – 2016 MÔN TIẾNG ANH 11
PART A. LISTENING (4ms)
(Bài nghe gồm có hai phần, mỗi phần được nghe hai lần, mỗi lần cách nhau bằng tín hiệu nhạc. Mở đầu và kết thúc bài nghe cũng có tín hiệu nhạc)
I.You will hear Sarah Brown talking about her work as a television weather forecaster.
For each question put a tick (()in the correct box. (2ms)
1 - How long has Sarah worked as a weather forecaster?
A) two yearsB) seven yearsC) thirty years
2 - What does Sarah say about her job?
A) She sometimes has to work at night.
B) She enjoys getting up early.
C) She works ten or twelve hours a day.
3 - When Sarah does a weather forecast,…………………..
A) she prepares it in advance.
B) she sometimes forgets her words.
C) she worries about making a mistake.
4 - Sarah`s husband …………………………………………
A) works on the same days each week.
B) wants to move nearer his work.
C) spends a lot of time travelling.
5 - Sarah is pleased because she …………………………….
A) has got her pilot`s license.
B) taught her husband to play tennis
C) took part in a long race.
6 .A man in India wanted …………………………………….
A) to meet Sarah`s family.
B) a photo of Sarah.
C) to receive a letter from Sarah.
II.You will hear a group leader talking to some students who are going to visit an important athletics event in Birmingham.
For each question, fill in the missing information in the text boxes given.
ATHLETICS CHAMPIONSHIPS

- Date of college trip: (1) 15th ………………………………………………………..
- Number of sportspeople who will compete: (2) ……………………………………
- How the group will travel to Birmingham: (3) by …………………………………
- What group members should take on the day: (4) …………………………………
- Name of the website page: (5) ……………………………………………………..
- Which day other details will be available to students: (6) …………………………
ANSWERS: 1. March 2. 520 3. train 4. identity card
5. birinfo 6. Friday
PART B. PHONETICS. (1m)
I.Choose the word whose underlined part is pronounced deifferently from the rest. (0.5m)
1.A. tension B.decision C.provision D. precision
2.A. centreredB.rugged C.hatred D. scared
3.A. laugh B.roughC.plough D. cough
4.A. boot B.mood C.blood D.food
5.A supply B.entirely C.currency D.myth
II.Pick out the word whose main stress is different from the rest. (0.5m)
1.A. destination B.presidential C. economic D.analysis
2.A.spectacular B.variety C.contribute D.psychological
3.A.memorable B.memorial C.momorize D.memoir
4.A.balance B.disastrous C.sufficient D.appreciate
5.A.congratulate B.development C.preferential D.preservation
PART C.VOCABULARY AND GRAMMAR
I.Choose the most suitable word or phrase to complete each sentence. (2ms)
1.This car has a very …………… engine. It can go 200km an hour.
A.powerful B.strong C.heavy D.tough
2. “Would you mind putting the parcel in the post for me?”
“………………..”
A.Don’t mention it. B.Yes, I would. I’ll do it now.
C.Not at all. I’ll do it today D.Yes. Of course.
3. “I don’t think we should exercise late at night”.
“……………….”
A.I think so , too. B.So do I C.I don’t, either D.Neither do I
4.There is a very interesting ……………. about cancer in the paper.
A.programme B.article C.news D.documentary
5.The ability ………………. genes give scientists a tool of unprecedented
A.manipulates B.manipulated C.to manipulate D.manipulating of
6.Effective teachers ………………….. and understand the needs of their students.
A.subject are thoroughly B.know their subjects thoroughly
C.thoroughly know their subjects are D.their subjects are thoroughly known
7.My brother sang ……………… of all the pupils of the group.
A.more beautifully B. the most beautifully C.less beautifully D.most beautifully
8. “Remember to pick me up at 6 o’clock tomorrow afternoon,” she said.
A.She told me to remember to pick her up at 6 o`clock tomorrow afternoon.
B.She reminded me to pick her up at 6 o`clock the following afternoon.
C.She reminded me to remember to

Sponsor Documents