Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

Đề thi HSG Trà Vinh 2016

Đăng ngày 2/24/2017 10:34:10 AM | Thể loại: Tiếng Anh 11 | Lần tải: 98 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi Đề thi HSG Trà Vinh 2016, Tiếng Anh 11. . nslide.com chia sẽ tới cộng đồng thư viện Đề thi HSG Trà Vinh 2016 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , đề thi Đề thi HSG Trà Vinh 2016 thuộc danh mục Tiếng Anh 11 được chia sẽ bởi thành viên Tuấn Nguyễn Duy tới cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được chia sẽ vào chuyên mục Tiếng Anh 11 , có 1 page, thuộc định dạng .docx, cùng mục còn có Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 11 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH 2015 – 2016 MÔN TIẾNG ANH 11 PART A, ngoài ra LISTENING (4ms) (Bài nghe gồm có hai phần, mỗi phần được nghe hai lần, mỗi lần cách nhau bằng tín hiệu nhạc, bên cạnh đó Mở đầu và chấm dứt bài nghe cũng có tín hiệu nhạc) I, cho biết thêm You will hear Sarah Brown talking about her work as a television weather forecaster, kế tiếp là For each question put a tick (()in the correct box, nói thêm là (2ms) 1 - How long has Sarah worked as a weather

https://nslide.com/de-thi/de-thi-hsg-tra-vinh-2016.md5r0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng Anh 11


ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH 2015 – 2016 MÔN TIẾNG ANH 11
PART A. LISTENING (4ms)
(Bài nghe gồm có hai phần, mỗi phần được nghe hai lần, mỗi lần cách nhau bằng tín hiệu nhạc. Mở đầu và kết thúc bài nghe cũng có tín hiệu nhạc)
I.You will hear Sarah Brown talking about her work as a television weather forecaster.
For each question put a tick (()in the correct box. (2ms)
1 - How long has Sarah worked as a weather forecaster?
A) two yearsB) seven yearsC) thirty years
2 - What does Sarah say about her job?
A) She sometimes has to work at night.
B) She enjoys getting up early.
C) She works ten or twelve hours a day.
3 - When Sarah does a weather forecast,…………………..
A) she prepares it in advance.
B) she sometimes forgets her words.
C) she worries about making a mistake.
4 - Sarah`s husband …………………………………………
A) works on the same days each week.
B) wants to move nearer his work.
C) spends a lot of time travelling.
5 - Sarah is pleased because she …………………………….
A) has got her pilot`s license.
B) taught her husband to play tennis
C) took part in a long race.
6 .A man in India wanted …………………………………….
A) to meet Sarah`s family.
B) a photo of Sarah.
C) to receive a letter from Sarah.
II.You will hear a group leader talking to some students who are going to visit an important athletics event in Birmingham.
For each question, fill in the missing information in the text boxes given.
ATHLETICS CHAMPIONSHIPS

- Date of college trip: (1) 15th ………………………………………………………..
- Number of sportspeople who will compete: (2) ……………………………………
- How the group will travel to Birmingham: (3) by …………………………………
- What group members should take on the day: (4) …………………………………
- Name of the website page: (5) ……………………………………………………..
- Which day other details will be available to students: (6) …………………………
ANSWERS: 1. March 2. 520 3. train 4. identity card
5. birinfo 6. Friday
PART B. PHONETICS. (1m)
I.Choose the word whose underlined part is pronounced deifferently from the rest. (0.5m)
1.A. tension B.decision C.provision D. precision
2.A. centreredB.rugged C.hatred D. scared
3.A. laugh B.roughC.plough D. cough
4.A. boot B.mood C.blood D.food
5.A supply B.entirely C.currency D.myth
II.Pick out the word whose main stress is different from the rest. (0.5m)
1.A. destination B.presidential C. economic D.analysis
2.A.spectacular B.variety C.contribute D.psychological
3.A.memorable B.memorial C.momorize D.memoir
4.A.balance B.disastrous C.sufficient D.appreciate
5.A.congratulate B.development C.preferential D.preservation
PART C.VOCABULARY AND GRAMMAR
I.Choose the most suitable word or phrase to complete each sentence. (2ms)
1.This car has a very …………… engine. It can go 200km an hour.
A.powerful B.strong C.heavy D.tough
2. “Would you mind putting the parcel in the post for me?”
“………………..”
A.Don’t mention it. B.Yes, I would. I’ll do it now.
C.Not at all. I’ll do it today D.Yes. Of course.
3. “I don’t think we should exercise late at night”.
“……………….”
A.I think so , too. B.So do I C.I don’t, either D.Neither do I
4.There is a very interesting ……………. about cancer in the paper.
A.programme B.article C.news D.documentary
5.The ability ………………. genes give scientists a tool of unprecedented
A.manipulates B.manipulated C.to manipulate D.manipulating of
6.Effective teachers ………………….. and understand the needs of their students.
A.subject are thoroughly B.know their subjects thoroughly
C.thoroughly know their subjects are D.their subjects are thoroughly known
7.My brother sang ……………… of all the pupils of the group.
A.more beautifully B. the most beautifully C.less beautifully D.most beautifully
8. “Remember to pick me up at 6 o’clock tomorrow afternoon,” she said.
A.She told me to remember to pick her up at 6 o`clock tomorrow afternoon.
B.She reminded me to pick her up at 6 o`clock the following afternoon.
C.She reminded me to remember to

Sponsor Documents